ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ลุง

   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ลุง-, *ลุง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลุง[N] uncle, Syn. คุณลุง, Example: สมัยเรียนหนังสือผมอยู่ในอำนาจการดูแลของลุง, Thai definition: พี่ชายของพ่อหรือแม่ หรือชายที่มีวัยไล่เลี่ยแต่แก่กว่าพ่อหรือแม่

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ลุงน. พี่ชายของพ่อหรือแม่ หรือชายที่มีวัยไล่เลี่ยแต่แก่กว่าพ่อหรือแม่, คำเรียกชายที่ไม่รู้จักแต่มักจะมีอายุแก่กว่าพ่อหรือแม่.
ลุงดู กร่าง.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Ajussi!ลุง Bread, Love and Dreams (2010)
My uncle hired the best Rumanian caterers in the state.ลุงของฉันว่าจ้างให้คนหาอาหาร โรมาเนีย ที่ดีที่สุดในจังหวัด The Blues Brothers (1980)
So for me, for my mother... my grandmother, my father, my uncle and for the common good...ดังนั้นสำหรับฉันสำหรับแม่ของฉัน ย่าของฉันพ่อของฉันลุงของฉันและสำหรับประโยชน์ส่วนรวม The Blues Brothers (1980)
Uncle Indy!ลุงอินดี้! Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
I'm your granduncle but I can still walk either of you into the ground.ฉันเป็นลุงใหญ่ของเธอ แต่ฉันยังเดินแข่งกับ เธอทั้งสองคนได้สบาย Gandhi (1982)
What about an uncle?แล้วลุงIdemo dalje (1982)
From uncle Bozur to the little girl.จากลุงโบซูร์กับเด็กหญิงตัวน้อย Idemo dalje (1982)
You leave with Uncle Geng first.เจ้ารีบหนีไปกับท่านลุงกึงก่อนเร็ว. Return of the Condor Heroes (1983)
Uncle, I'll tear this handkerchief in half.ท่านลุง, ข้าจะฉีกแบ่งครึ่งมัน. Return of the Condor Heroes (1983)
Remember to listen to Uncle Geng.จำไว้ พวกเจ้าต้องเชื่อฟังท่านลุงกึงนะ. Return of the Condor Heroes (1983)
Uncle Geng, I can't walk anymore, I want to go back and find Mother.ลุงกึง, ข้าเดินไม่ไหวแล้ว, ข้าอยากกลับไปหาท่านแม่. Return of the Condor Heroes (1983)
Uncle Geng, I really can't run anymore.ท่านลุงกึง, ข้าวิ่งไม่ไหวแล้วจริงๆ. Return of the Condor Heroes (1983)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลุง[n.] (lung) EN: uncle   FR: oncle [m] ; tonton [m] (enf.)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
uncle[N] ลุง, See also: อาผู้ชาย, น้าผู้ชาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cousin(คัซ'เซิน) n. ลูกพี่ลูกน้อง,ญาติห่าง ๆ ,บุคคลที่เกี่ยวพันกัน (โดยมีลักษณะธรรมชาติภาษา แหล่งกำเนิด) ที่คล้ายกัน -Conf. (a first cousin ลูกพี่ลูกน้อง (ทางพ่อและแม่)) -Conf. (a second cousin ลูกของลุงป้าน้าอา (ที่เป็นลูกพี่ลูกน้องของพ่อแม่)), See also: c
first cousinn. ลูกของลุงหรือป้า.
great-unclen. ลุงของพ่อหรือของแม่., Syn. granduncle
regulus(เรก'กิวลัส) n. ชื่อดาวยักษ์ในกลุ่มดาว Leo,กากโลหะหลอมที่ใต้เตาหรือถ้วยเผา,ผลิตผลไม่บริสุทธิ์จากการถลุงแร่ pl. reguluses,reguli
second cousinn. ลูกของลุง ป้า น้าอาที่มีศักดิ์เป็นลูกพี่ลูกน้องของพ่อหรือแม่ ลูกของลูกพี่ลูกน้อง second hand ทางอ้อม คนกลาง
smelt(สเมลทฺ) vt. หลอม,หลอมเหลว,ถลุงแร่
smelter(สเมล'เทอะ) n. ผู้หลอม,ผู้ถลุงแร่,เครื่องหลอม,เครื่องถลุงแร่,เตาหลอม,โรงหลอม,โรงถลุงแร่,คนงานโรงหลอม
smeltery(สเมล'เทอรี) n. โรงหลอม,โรงถลุงแร่
spend(สเพนดฺ) {spent,spent,spending,spends} vt.,vi. ใช้เงิน,ใช้จ่าย,ใช้,ใช้เวลา,ใช้หมด,ใช้ชีวิต,ถลุง, Syn. exhause
squander(สควอน'เดอะ) vt.,n. (การ) ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย,ใช้สิ้นเปลือง,ถลุง,ทำให้กระจาย,ทำให้กระจัดกระจาย

English-Thai: Nontri Dictionary
smelt(vt) ถลุง,หลอม
smelter(n) เครื่องถลุงแร่,เตาหลอม
spend(vt) ถลุง,ใช้จ่าย,ใช้เงิน
squander(vt) ถลุง,ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย,ทำให้กระจัดกระจาย
uncle(n) ลุง,อาผู้ชาย,น้าผู้ชาย

German-Thai: Longdo Dictionary
Onkel(n) |der, pl. Onkel| ลุง
versoffen(adj adv slang) เมา หรือ มึนเพราะดื่มแอลกอฮอล์ ตัวอย่างการใช้ คำ 1° Deine Stimme klingt irgendwie versoffen. = เวลาคุณพูด เสียงคุณเหมือนจะบอกว่า คุณเมาเลยนะ ( หรือว่า versoffene Stimme ก็ได้ ) 2° Mein Onkel ist immer versoffen. = ลุงฉันอะน่ะ เมาเป็นประจำ, See also: S. betrunken, A. bewusst,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top