Search result for

ลงทุน

(45 entries)
(0.0149 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ลงทุน-, *ลงทุน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลงทุน[V] invest, Syn. ลงเงิน, Ant. ถอนทุน, Example: รัฐบาลนำเงิน 1 ล้านปอนด์มาลงทุนสร้างทางรถไฟสายลพบุรี-อุตรดิตถ์, Thai definition: ออกเงินเป็นทุน เพื่อหากำไร
ลงทุนลงแรง[V] put money and effort into, Example: นักการเมืองทุกคนยอมรับว่า เพื่อที่จะได้เป็น ส.ส.ทุกคนต้องลงทุนลงแรงอย่างมหาศาล

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ลงทุนก. นำเงินหรือทรัพย์สินเป็นทุนเพื่อประกอบธุรกิจ, โดยปริยายหมายความว่า ยอมทำสิ่งที่ยากและไม่น่าจะทำได้ เช่น เขาลงทุนโกนหัวแสดงละคร.
ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำลงทุนไปโดยได้ผลประโยชน์ไม่คุ้มทุน, ใช้จ่ายทรัพย์ในทางที่ไม่เกิดประโยชน์, เสียทรัพย์จำนวนมากไปโดยไม่ได้ประโยชน์อะไร.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I am buying it. It's a good investment.ฉันซื้อมันเพราะฉันคิดว่าเป็นการลงทุนที่ดี Chuck in Real Life (2008)
Uh, run fund is covered for the next two months.นำเงินลงทุนมาสำรอง สำหรับสองเดือนข้างหน้า Pilot (2008)
Sir, I know Mr. Wayne is curious about how his trust fund gets replenished but, frankly, this is embarrassing.ท่านครับ, ผมรู้ว่าคุณเวนย์เค้ากังวลเกี่ยวกับ เงินลงทุนของเค้าจะถูกเติมเต็มอย่างไร ...แต่, พูดตรง ๆ นะครับ, แบบนี้มันน่าขายหน้า The Dark Knight (2008)
I'm good with calculation. I handled all their investments.ผมเก่งเรื่องการคำณวณนะ เงินลงทุนทั้งหมด The Dark Knight (2008)
RICO. If they pooled their money, we can charge them as one criminal conspiracy.กฏหมายริโก้การลงทุนร่วมกัน The Dark Knight (2008)
What kind of details do you have about this communal fund?คุณลงรายละเอียดการลงทุนไว้ยังไง The Dark Knight (2008)
I will invest in your political venture too.ผมจะลงทุนในความเสี่ยงทางการเมืองของคุณด้วย. Episode #1.5 (2008)
Our overseas investments only stand at 30 hundred million US dollars.การลงทุนของเราในต่างประเทศอยู่ที่ 30 ร้อยพันล้านเหรีนญสหรัฐฯ. Episode #1.5 (2008)
Please be open-minded since you're investing in Incheon despite your dislike for Tae Sung Group.กรุณารับฟังความคิดเห็น ในเมื่อคุณ ลงทุนในอินชอน ยกเว้น ที่คุณไม่ชอบแทซุงกรุ๊ป. Episode #1.5 (2008)
We're not that foolish to invest in something just because we're law students.เราไม่โง่ขนาดลงทุนในสิ่งใด เพียงเพราะเราเป็นนักเรียนนิติศาสตร์ Episode #1.8 (2008)
Now, that is a hard sell.มันเป็นการลงทุนที่หนักเกินไป 24: Redemption (2008)
No natural resources, no substantial economic ties.ไม่มีทรัพยากรธรรมชาติ ไม่มีผลตอบแทนที่คุ้มค่าในการลงทุน 24: Redemption (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลงทุน[v.] (longthun) EN: invest ; make an investment   FR: investir ; financer ; placer (de l'argent)
ลงทุนลงแรง [v. exp.] (longthun longraēng) EN: invest money and effort ; put money and effort into   FR: investir de l'argent et de l'énergie ; dépenser de l'argent et beaucoup d'efforts

English-Thai: Longdo Dictionary
joint venture(n) การร่วมทุน หรือการลงทุนร่วม
black box riskความเสี่ยงจากการไม่รู้จริงในสิ่งที่ลงทุน
leverage(n) การลงทุนโดยใช้วิธียืมเงินผู้อื่นหรือใช้เทคนิค เช่น futures, options มาช่วย ทำให้ได้ผลตอบแทนมากกว่าปกติ เช่น เพิ่มเป็น 10 เท่าตัว (ซึ่งในกรณีที่ขาดทุนก็จะขาดทุนมากกว่าปกติเช่นกัน)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
invest in[PHRV] ลงทุน
play the market[IDM] ลงทุนในหุ้น, See also: เล่นหุ้น
invest[VT] ลงทุน, See also: ลงเงินเป็นทุนเพื่อหากำไร, Syn. spend
pour in[PHRV] เทเงินจำนวนมากให้กับ, See also: ลงทุนกับ, Syn. pump into
reinvest[VT] ลงทุนใหม่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
capitalist(แคพ'พิทัลลิสทฺ) n. นายทุน,นักทุนนิยม,เศรษฐีที่ลงทุนในกิจการ
diversify(ไดเวอ'ซิไฟ) vt. ทำให้เป็นหลายชนิด,ทำให้แตกต่างกัน. vi. ลงทุนในรูปต่าง ๆ ,ผลิตออกมาในรูปต่าง ๆ, See also: diversifiable adj. ดูdiversify diversifiability n. ดูdiversify diversifier n. ดูdiversify
embark(เอมบาร์ค') {embarked,embarking,embarks} v. เอาลงเรือ,เอาขึ้นเครื่องบิน,ทำให้เริ่มดำเนินการ,ลงทุน., See also: embarkation n. ดูembark
invest(อินเวสทฺ') vt. ลงทุน,ใช้จ่าย,สวม,ปกคลุม,ให้,มอบ,พระราชทาน,ทำให้มี., See also: investable,investible adj. investor n., Syn. spend,empower
investiture(อินเวส'ทิเชอะ) n. การมอบ,การมอบหมายอำนาจหน้าที่หรือตำแหน่ง,การปกคลุม,สิ่งที่ปกคลุม,สิ่งตกแต่ง,การลงทุน
investment(อินเวสทฺ'เมินทฺ) n. การลงทุน,เงินลงทุน,การมอบอำนาจหน้าที่,การมอบตำแหน่ง,สิ่งปกคลุม,เสื้อผ้าอาภรณ์
legal(ลี'เกิล) adj. ถูกต้องตามกฎหมาย,ชอบด้วยกฎหมาย,ตามกฎหมาย,แห่งนิตินัย., See also: legals n. สิทธิตามกฎหมาย,พันธบัตรที่นำมาลงทุนได้ตามกฎหมาย.
long(ลอง) {longed,longing,longs} adj. ยาว,ไกล,นาน,ยาวนาน,ช้า,สูง,เสียงยาว n. ระยะเวลาอันยาวนาน,สิ่งที่ยาว,ผู้ลงทุนซื้อสินค้าเพื่อหวังกำไรจากราคาที่คาดว่าจะสูงขึ้น. vi. ปรารถนา,ใคร่จะ,อยาก -Phr. (before long ไม่ช้า) adv. ยาวนาน,ชั่ว,ตลอดระยะเวลาที่กำหนดไว้,ตลอดระยะเวลาที่กำหนดไว้,ตลอด,ทั้ง,ไกล (as long as ตราบใดที่)
portfolio(พอร์ทโฟ'ลีโอ,โพร์ท-) n. กระเป๋าเอกสาร,แผงหนังสือราชการ,ตำแหน่งรัฐมนตรี,หลักทรัพย์การลงทุน
put(พูท) vt. วาง,ใส่,จัด,จัดให้มี,บรรจุ,เคลื่อน,ย้าย,บอก,แจ้ง,บรรยาย,แปล,เสนอ,แนะนำ,ยื่น,จัดเก็บ (ภาษี) ,ลงทุน,ประมาณ,ประเมิน,กะ, (พนัน) ขันต่อ,ผลัก,ขว้าง. vi. แล่น (เรือ) ,ออกเดินทาง vt.,vi.,n. (การ) ตีลูกกอล์ฟลงหลุมเบา ๆ ด้วยไม้ตีเรียกว่าputter n. การขว้าง,การเหวี่ยง,สัญยาที่เปิดโอกาสให้ขายของได้จำนวนหนึ่งภายในเวลาที่กำหนดไว้

English-Thai: Nontri Dictionary
contribution(n) การช่วยเหลือ,การบริจาค,การสนับสนุน,การอุดหนุน,การลงทุน
invest(vt) ลงทุน,ปกคลุม,ตกแต่ง,ห้อมล้อม,สวมให้,ใช้จ่าย
investiture(n) พิธีแต่งตั้ง,พิธีพระราชทาน,การมอบหมาย,การลงทุน
investment(n) การลงทุน,การซื้อหุ้น,เงินลงทุน,การให้,การมอบตำแหน่ง
investor(n) นักลงทุน
outlay(vt) ใช้จ่าย,ลงทุน,จ่าย

German-Thai: Longdo Dictionary
mit einem Aufwand von etw.(phrase) ด้วยมูลค่าลงทุนของหรือเป็นจำนวน เช่น Mit einem Aufwand von mehreren Millionen Euro baute die Stadt ein neues Theater. = ด้วยเงินลงทุนจำนวนหลายล้านยูโร เมืองได้สร้างโรงละครแห่งหนึ่งขึ้นใหม่
Aufwand(n) |der, nur Sg.| การลงทุน
Unternehmer(n) |der, pl. Unternehmer| นักลงทุนทางการเงิน, ผู้บริหารกิจการ, นายจ้าง, นักวิสาหกิจ, นายทุน , See also: Related: die Unternehmerin, unternehmen

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top