ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ฤพะรำൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠ

AA1 R T IY0   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ฤพะรำൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠ-, *ฤพะรำൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠ*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ฤพะรำൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠ มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาคำนี้ให้โดยอัตโนมัติ: artie กรุณาตรวจสอบภาษาบนแป้นพิมพ์ให้ถูกต้องก่อนพิมพ์)
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บางส่วน[adj.] (bāng suan) EN: partial   FR: partiel
บางส่วน[adv.] (bāng suan) EN: partly ; in part   FR: partiellement ; en partie
บรรพ[n.] (bap) EN: book ; chapter ; part   FR: livre [m] ; section [f] ; partie [f]
บริเวณ[n.] (børiwēn) EN: area ; zone ; secteur ; compound   FR: quartier [m] ; zone [f] ; secteur [m] ; partie [f]
ชนะการแข่งขัน[v. exp.] (chana kān khaengkhan) FR: gagner la partie
ช่วง[n.] (chūang) EN: part ; section ; phase ; period ; stage ; span ; interval ; block ; portion ; range ; distance   FR: intervalle [m] ; espace [m] ; phase [m] ; période ]f] ; section [f] ; portion [f] ; partie [f]
ชุมชน[n.] (chumchon) EN: community ; crowd ; mass ; throng   FR: communauté [f] ; agglomération [f] ; quartier [m]
ด้าน[n.] (dān) EN: side ; quarter ; sector ; aspect ; phase ; way ; field ; area ; department   FR: côté [m] ; face [f] ; facette [f] ; angle [m] ; quartier [m] ; secteur [m] ; domaine [m] ; aspect [m] ; sens [m]
ฝ่าย[n.] (fāi) EN: side ; group ; part ; party ; faction ; sector   FR: côté [m] ; camp [m] ; partie [f] ; faction [f]
ห้วง[n.] (hūang) EN: period ; section ; stage ; interval   FR: période f] ; phase [f] ; partie [f] ; région [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ARTIE    AA1 R T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Artie    (n) ˈaːtiː (aa1 t ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
あうんの呼吸;阿吽の呼吸[あうんのこきゅう, aunnokokyuu] (n) the harmonizing, mentally and physically, of two parties engaged in an activity [Add to Longdo]
お白州[おしらす, oshirasu] (n) (arch) court of law in the Edo period, in which the parties sat on white sand [Add to Longdo]
ねじれ国会;捩れ国会[ねじれこっかい, nejirekokkai] (n) the two houses of the Diet being controlled by different parties (lit [Add to Longdo]
カルティエ[, karuteie] (n) Cartier [Add to Longdo]
ドロン;どろん[, doron ; doron] (n,vs) absconding; taking oneself off; slipping out (home) unnoticed early (e.g. from work, out of parties, etc.) [Add to Longdo]
パーッと;ぱあっと[, pa-tsu to ; paatto] (adv) with energy (of parties and such); enthusiastically; going all out [Add to Longdo]
陰乍ら;陰ながら[かげながら, kagenagara] (adv) (uk) secretly; behind someone's back; unbeknownst to the parties involved [Add to Longdo]
円満解決[えんまんかいけつ, enmankaiketsu] (n) amicable settlement; settling the case leaving no parties dissatisfied [Add to Longdo]
歌妓[かぎ, kagi] (n) woman who earns her living by entertaining with song, dance and playing the shamisen; geisha who sings at parties [Add to Longdo]
賀詞交換[がしこうかん, gashikoukan] (n) New Year greetings (parties) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top