Search result for

ระหง

(24 entries)
(0.0223 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ระหง-, *ระหง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระหง[ADJ] slender, See also: shapely, Syn. สูงโปร่ง, Example: หล่อนรวบผมเป็นหางม้าเผยให้เห็นต้นคอระหง และไรผมอ่อนแนบต้นคอ, Thai definition: สูงสะโอดสะอง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ระหงว. สูงโปร่ง เช่น ป่าระหง, สูงสะโอดสะอง เช่น รูปร่างระหง คอระหง.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I - I was just insulting her.ผม-ผมเข้าไปประคบประหงม เธอมากไป A Night at the Bones Museum (2009)
Up above the world so high,อยู่สูงตระหง่านบนโลก The Adhesive Duck Deficiency (2009)
Well, before I leap I picture myself standing on a great cliff with the Guardians, ready for battle.ก่อนจะออกตัว ข้านึกภาพตัวเองยืนบนผาตระหง่าน เคียงข้างเหล่าผู้พิทักษ์ที่พร้อมทำศึก Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
I was showing that classical music nurtures lima beans and makes them grow.ผมแสดงให้เห็ว่า เพลงคลาสิคช่วยประคบประหงม ให้ถั่วไลม่าโตวันโตคืน The Pants Alternative (2010)
If you look at the relationship between nurturing and growth I'd like to point out that my brother is 8 inches taller than me.ถ้าคุณอยากรู้ถึงความสัมพันธ์ ระหว่างประคบประหงมกับการเติบโต ผมอยากชี้ให้เห็นว่า พี่ชายสูงกว่าผม 8 นิ้ว The Pants Alternative (2010)
Maybe you're holding him back the same way he's holding you back.บางทีคุณประคับประคอง ให้เขากลับมา ในแบบเดียวกันกับที่ คุณประคบประหงมเขา The Beginning in the End (2010)
Allison, in this house, the women don't wait on the men.อัลลิสัน บ้านนี้ผู้หญิงไม่มาคอยประคบประหงมผู้ชาย Let Me Entertain You (2010)
They wouldn't even let us use the bathroom, yet, we're supposed to kiss their asses, and sacrifice ourselves for them?เค้าไม่ยอมให้เราใช้ห้องน้ำเลยด้วยซ้ำไป แล้วเรายังต้องไปประคบประหงมพวกเค้าอีก ยอมเสียสละตัวเองเพื่อพวกเค้าเหรอ The Flowers of War (2011)
Like a mighty oak.เหมือนต้นโอ๊คตระหง่านมากกว่า Don't Deceive Me (Please Don't Go) (2011)
We have to be nurturing and patient and caring.เราต้องประคบประหงม อดทน ใส่ใจ The Bridge (2011)
You're just like a flower in a greenhouse, always being taken care of, am I right?คุณเหมือนดอกไม้ในเรือนกระจก ประคบประหงมตั้งแต่เกิด ฉันพูดถูกมั๊ย? City Hunter (2011)
The tree towering and opulent.ต้นไม้ที่สูงตระหง่านและหรูหรา Extraordinary Merry Christmas (2011)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
willowy[ADJ] ระหง, See also: อรชร, เพรียวลม, Syn. graceful, lissome, slender, Ant. awkward, ungainly, ungraceful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lofty(ลอฟ'ทิ) adj. สูงตระหง่าน,สูงมาก,สูงส่ง,ชั้นสูง,โอหัง,อวดดี., See also: loftily adv. loftiness n., Syn. tall,exalted,arrogant
majestic(มะเจส'ทิค) adj. สง่าผ่าเผย,สูงส่ง,ตระหง่าน,มีอำนาจ,น่าเกรงขามและน่าเคารพนับถือ,ใหญ่โต, Syn. majestical., See also: majestically adv., Syn. grand,splendid
tower(เทา'เออะ) n. หอสูง,หอคอย,เจดีย์ vi. อยู่สูง,ยืนตระหง่าน,สูงขึ้นมาก,บินสูง,ตั้งตระหง่าน., See also: towery adj., Syn. belfry,spire,minaret,citadel,fort
towering(เทา'เออะริง) adj. สูงตระหง่าน,สูงมาก,สูงลิ่ว,ทะยาน,รุนแรง,เกินขอบเขต,มากเกิน., See also: toweringly adv., Syn. lofty
willowy(วิล'โลอี) adj. อ่อนโยน,ว่าง่าย,สอนง่าย,เต็มไปด้วยต้นหลิว,อรชร,เพรียวลม,ระหง

English-Thai: Nontri Dictionary
majestic(adj) ใหญ่โต,ตระหง่าน,โอ่อ่า,สง่าผ่าเผย,สูงส่ง,น่าเกรงขาม
majestical(adj) ใหญ่โต,ตระหง่าน,โอ่อ่า,สง่าผ่าเผย,สูงส่ง,น่าเกรงขาม
tower(vi) ชูสูง,บินโฉบ,ตั้งตระหง่าน
towering(adj) ทะยาน,รุนแรง,สูงตระหง่าน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top