Search result for

ย้รสนหนย้ൠะ

(121 entries)
(2.3415 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ย้รสนหนย้ൠะ-, *ย้รสนหนย้ൠะ*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ย้รสนหนย้ൠะ มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาคำนี้ให้โดยอัตโนมัติ: philosoph กรุณาตรวจสอบภาษาบนแป้นพิมพ์ให้ถูกต้องก่อนพิมพ์)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
philosophy[N] หลักปรัชญา, See also: หลักความจริงของชีวิต, Syn. axiom, truth
philosophy[N] วิชาปรัชญา
philosopher[N] นักปราชญ์, See also: นักปรัชญา, ปราชญ์, Syn. guru, sage, thinker
philosopher[N] ผู้รู้หลักธรรม, See also: ผู้ปลงตก
philosopher[N] คนใจเย็น, See also: คนสุขุมเยือกเย็น
philosophical[ADJ] เกี่ยวกับปรัชญา, See also: ซึ่งยึดหลักปรัชญา, Syn. esoteric
philosophical[ADJ] เยือกเย็น, See also: ใจเย็น, อดทน, ซึ่งมีเหตุผล
philosophical[ADJ] ซึ่งยึดหลักธรรมะ, See also: ธรรมะธัมโม
philosophically[ADV] โดยยึดหลักปรัชญา
philosophically[ADV] อย่างธรรมะธัมโม, See also: โดยยึดหลักธรรมะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
philosopher(ฟิลิส'ซะเฟอะ) n. นักปรัชญา,ปรัชญาเมธี,ปราชญ์,ผู้รู้หลักธรรม,ผู้ที่ปลงตก,ผู้เล่นแปรธาตุ,ผู้มีใจเยือกเย็น ไม่สะทกสะท้านต่อภยันตราย,ผู้เล่นแปรธาตุ ุ, See also: philosophership n.
philosophic(ฟิลละซอฟ'ฟิเคิล) adj. เกี่ยวกับปรัชญา,ยึดหลักปรัชญา,คัมภีรภาพ,ไม่ดิ้นรน,ยึดหลักธรรมะ,ธรรมะธัมโม,ปลงตก,มีเหตุและเยือกเย็น
philosophical(ฟิลละซอฟ'ฟิเคิล) adj. เกี่ยวกับปรัชญา,ยึดหลักปรัชญา,คัมภีรภาพ,ไม่ดิ้นรน,ยึดหลักธรรมะ,ธรรมะธัมโม,ปลงตก,มีเหตุและเยือกเย็น
philosophy(ฟิลอส'ซะฟี) n. ปรัชญา,ระบบปรัชญา,หลักปรัชญา,ระบบหลักการ,สาขาวิชาทั้งหมด (ยกเว้นแพทยศาสตร์,วิชากฎหมาย และศาสนศาสตร์) ,ธรรมะ,วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ,จริยศาสตร์,ความรักวิชาอย่างคลั่งไคล้

English-Thai: Nontri Dictionary
philosopher(n) นักปราชญ์,นักปรัชญา,ปรัชญาเมธี,ผู้เล่นแร่แปรธาตุ
philosophic(adj) เกี่ยวกับปรัชญา,ที่ยึดหลักปรัชญา,ซึ่งปลงตก,ไม่ดิ้นรน
philosophize(vi) คิดอย่างปรัชญาเมธี,ปลงตก,ยึดหลักปรัชญา,ศึกษาธรรมะ
philosophy(n) ปรัชญา,จริยศาสตร์,ธรรมะ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
philosophy, politicalปรัชญาการเมือง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
philosophy, political; political philosophyปรัชญาการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
philosophy, processปรัชญากระบวนการ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
philosophy, socialปรัชญาสังคม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Philosophersนักปรัชญา [TU Subject Heading]
Philosophers, Ancientนักปรัชญาสมัยโบราณ [TU Subject Heading]
Philosophers, Medievalนักปรัชญาสมัยกลาง [TU Subject Heading]
Philosophers, Modernนักปรัชญาสมัยใหม่ [TU Subject Heading]
Philosophyปรัชญา [TU Subject Heading]
Philosophy and religionปรัชญากับศาสนา [TU Subject Heading]
Philosophy and scienceปรัชญากับวิทยาศาสตร์ [TU Subject Heading]
Philosophy in literatureปรัชญาในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Philosophy of mindปรัชญาของจิต [TU Subject Heading]
Philosophy of natureปรัชญาธรรมชาติ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I've gone through almost all the culture and philosophy books near the window.ฉันไปหาหมดทุกที่ พวกหนังสือวัฒนธรรมและปรัชญา ใกล้ๆหน้าต่าง Heartbreak Library (2008)
Bumper-sticker philosophy.ปรัชญาสติกเกอร์ข้างถนน Babylon A.D. (2008)
Scholars and philosophers, my lord, escaping persecution.เป็นเหล่านักวิชาการ และนักปรัชญา ที่รอดพ้นจากการประหารเพคะ The Other Boleyn Girl (2008)
Have you forgotten Tae Sung Group's philosophy?คุณ.. ลืมหลักปรัชญาของแทซุงกรุ๊ป ไปแล้วหรือ? Episode #1.5 (2008)
Philosophy?หลักปรัชญา? Episode #1.5 (2008)
You want to discuss philosophy with me in a world where only the fittest survive?คุณจะถกหลักปรัชญากับผมในโลกที่มีเพราะ คนที่แข็งแรงที่สุด ถึงจะอยู่รอดได้, งั้นหรือ? Episode #1.5 (2008)
One tattoo is the Drama tattoo, which signifies the self-determinist philosophy of the Tugginmypudha Ashram.อันนึงคือรอยสัก ดรามา เพื่อบงชี้ถึงหลักปรัชญา การตั้งมั่นในตัวเอง ของ ทักกินมายพุทธา อาศรม The Love Guru (2008)
That I can look at your face and know your philosophy. It's kindness.ผมมองใบหน้าคุณ,รู้ปรัชญาการใช้ชิวิตของคุณ มันเป็นความเอื้อเฟื้อ Doubt (2008)
I think when he grows up, he's going to be a writer or philosopher or do something really special with all of that solitude.ฉันคิดว่าเมือเขาโตขึ้น เขาจะเป็นนักเขียน... ...ไม่ก็นักปรัชญา... ..ไม่ก็ทำอะไรที่มันเฉพาะทางที่ทำคนเดียวน่ะ Nights in Rodanthe (2008)
Tell me, François what is your philosophy on leadership?บอกผมหน่อยสิ ฟรองซัวส์ คุณมีหลักปรัชญาอะไร.. ในการเป็นผู้นำหรือครับ? Invictus (2009)
My true motivation in aligning these two companies is the golden opportunity to merge corporate philosophies.แรงจูงใจจริงๆของผมในการที่จะให้ สองบริษัทนี้ เป็นโอกาสทองที่จะรวมกิจการ และความร่วมมือ I Agree, It Wasn't Funny (2009)
It's not, it's not Arabic philosophy.มันไม่ใช่ มันไม่ใช่ปรัชญาอารบิก Chuck Versus the Third Dimension (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
philosophAn experiment, I would learn much later, when studying the philosophy of science, had to arise from a real dissatisfaction with existing knowledge.
philosophAn immense monument was erected in honor of the eminent philosopher.
philosophChild as he was, he was interested in reading books on philosophy.
philosophDuring the Middle Ages, astronomers had clung to the theory of a Greek philosopher.
philosophEveryone seems to have a bone to pick with someone, but only a few people can be philosophical about it.
philosophGreek philosophers placed value on democracy.
philosophHe's quite philosophical about his demotion.
philosophI give myself to the study of philosophy.
philosophI majored in philosophy at my university.
philosophI've never studied scientific philosophy, so I haven't read about Caveilles either.
philosophModern philosophy has its beginnings in the 19th century.
philosophMy brother's an authority on philosophy.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นักปรัชญา[N] philosopher, See also: intellectual, Example: นักปรัชญาหลายคนเชื่อว่าความฉลาดของมนุษย์เป็นสิ่งยากที่คอมพิวเตอร์จะเลียนแบบได้, Thai definition: ผู้รู้, ผู้มีปัญญา
วิทยา[N] knowledge, See also: philosophy, science, learning, Syn. พิทย, พิทยา, ความรู้, วิชา, Example: การศึกษาเรื่องศาสนาสามารถศึกษาได้ทั้งแนววิทยาศาสตร์ และแนวแห่งความเชื่อเกี่ยวกับหลักทางปรัชญา, Thai definition: ความรู้, มักใช้ประกอบกับคำอื่น, Notes: (สันสกฤต)
อภิธรรม[N] one book of the Tripitaka, See also: philosophic aspect of the Teaching of the Buddha, Syn. พระอภิธรรมปิฎก, Example: แนวความคิดดังกล่าวนี้อยู่ในแนวคำสอนชั้นสูงของพระพุทธเจ้า ที่เรียกกันว่า อภิธรรม, Thai definition: ชื่อปิฎกหนึ่งในพระไตรปิฎก, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
วิทวัส[N] savant, See also: philosopher, sage, scholar, learned person, intelligent person, Syn. ผู้รู้, นักปราชญ์, ผู้มีปัญญา, Count unit: คน, Notes: (สันสกฤต)
ปราชญ์[N] philosopher, See also: sage, learned man, savant, scholar, Syn. นักปราชญ์, ผู้รู้, ผู้รอบรู้, Example: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 ทรงเป็นปราชญ์ทางภาษาและนักเขียนที่ยิ่งใหญ่ของไทย, Count unit: คน, ท่าน, Thai definition: ผู้มีปัญญารอบรู้
ปรัชญา[N] philosophy, Example: นักศึกษาชอบเรียนวิชาปรัชญา, Count unit: วิชา, Thai definition: วิชาว่าด้วยหลักแห่งความรู้และความจริง
นักปราชญ์[N] philosopher, See also: sage, learned man, logician, Syn. ปราชญ, ผู้รู้, ผู้มีปัญญา, Example: เสถียรโกเศศเป็นนักปราชญ์คนสำคัญของไทย, Count unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จริยศาสตร์[v.] (jariyasāt) EN: ethics ; moral philosophy   FR: éthique [f] ; morale [f]
คำถามทางปรัชญา[n. exp.] (khamthām thāng pratyā) EN: philosophical questions   FR: question philosophique [f]
คิดตก[v.] (khittok) EN: look at the bright side of things ; not take to heart ; take philosophically   FR: considérer avec philosophie
ความคิดปรัชญา[n. exp.] (khwāmkhit pratyā = pratchayā) EN: philosophical thinking   FR: pensée philosophique [f]
มุนี[n.] (munī) EN: wise man ; sage ; priest ; hermit ; ascetic ; holy man   FR: sage [m] ; philosophe [m] ; ascète [m]
แนวความคิด[n. exp.] (naēo khwāmkhit) EN: thinking ; idea ; philosophy ; line of tought ; way of thinking ; concept   FR: concept [m]
นักปราชญ์[n.] (nakprāt) EN: philosopher ; sage ; learned man ; logician ; man of learning ; wise man   FR: sage [m] ; philosophe [m] ; homme de savoir [m] ; savant [m]
นักปรัชญา[n.] (nakpratyā = nakpratchayā) EN: philosopher   FR: philosophe [m]
นิติปรัชญา[n. exp.] (nitipratyā = nitipratchayā) EN: philosophy of law   
พุทธปรัชญาเถรวาท[n. exp.] (Phutthapratjā thērawāt) EN: Theravada Buddhist Philosophy   

CMU English Pronouncing Dictionary
PHILOSOPHY    F AH0 L AA1 S AH0 F IY0
PHILOSOPHER    F AH0 L AA1 S AH0 F ER0
PHILOSOPHIC    F IH2 L AH0 S AA1 F IH0 K
PHILOSOPHERS    F AH0 L AA1 S AH0 F ER0 Z
PHILOSOPHIES    F AH0 L AA1 S AH0 F IY0 Z
PHILOSOPHICAL    F IH2 L AH0 S AA1 F IH0 K AH0 L
PHILOSOPHICALLY    F IH2 L AH0 S AA1 F IH0 K AH0 L IY0
PHILOSOPHICALLY    F IH2 L AH0 S AA1 F IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
philosophy    (n) (f i1 l o1 s @ f ii)
philosopher    (n) (f i1 l o1 s @ f @ r)
philosophic    (j) (f i2 l @ s o1 f i k)
philosophers    (n) (f i1 l o1 s @ f @ z)
philosophies    (n) (f i1 l o1 s @ f i z)
philosophize    (v) (f i1 l o1 s @ f ai z)
philosophical    (j) (f i2 l @ s o1 f i k l)
philosophized    (v) (f i1 l o1 s @ f ai z d)
philosophizes    (v) (f i1 l o1 s @ f ai z i z)
philosophizing    (v) (f i1 l o1 s @ f ai z i ng)

German-Thai: Longdo Dictionary
Philosophie(n) |die, pl. Philosophien| ปรัชญา เช่น Unsere Philosophie lautet: Kunden sind König. ปรัชญาของเราคือ ลูกค้าเป็นพระเจ้า (แปลตรงๆ คือ ลูกค้าคือพระมหากษัตริย์)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Philosoph {m}philosopher [Add to Longdo]
Philosophie {f}philosophy [Add to Longdo]
philosophieren | philosophierend | philosophiert | philosophierteto philosophize | philosophizing | philosophizes | philosophized [Add to Longdo]
philosophischphilosophic [Add to Longdo]
philosophisch {adv}philosophically [Add to Longdo]
philosophischenphilosophical [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンジッヒ[, anjihhi] (n) (See 即自) thing in itself (philosophy) (ger [Add to Longdo]
インド哲学;印度哲學[インドてつがく, indo tetsugaku] (n) Indian philosophy [Add to Longdo]
エイドス[, eidosu] (n) (1) form (in Aristotelian philosophy) (gre [Add to Longdo]
エピクロス学派[エピクロスがくは, epikurosu gakuha] (n) Epicurean school (of philosophy) [Add to Longdo]
エレア学派[エレアがくは, erea gakuha] (n) Eleatic school (of philosophy) [Add to Longdo]
オックスフォード学派[オックスフォードがくは, okkusufo-do gakuha] (n) (obsc) (See 日常言語学派) Oxford school (of analytic philosophy) [Add to Longdo]
キニク学派[キニクがくは, kiniku gakuha] (n) Cynic school (of philosophy) [Add to Longdo]
キュレネ学派;キレネ学派[キュレネがくは(キュレネ学派);キレネがくは(キレネ学派), kyurene gakuha ( kyurene gakuha ); kirene gakuha ( kirene gakuha )] (n) Cyrenaic school (of philosophy) [Add to Longdo]
ギリシャ哲学;ギリシア哲学[ギリシャてつがく(ギリシャ哲学);ギリシアてつがく(ギリシア哲学), girisha tetsugaku ( girisha tetsugaku ); girishia tetsugaku ( girishia tetsugaku )] (n) Greek philosophy [Add to Longdo]
ストア哲学[ストアてつがく, sutoa tetsugaku] (n) Stoic philosophy [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhé, ㄓㄜˊ, ] philosophy; wise [Add to Longdo]
哲人石[zhé rén shí, ㄓㄜˊ ㄖㄣˊ ㄕˊ, ] philosopher's stone [Add to Longdo]
哲学[zhé xué, ㄓㄜˊ ㄒㄩㄝˊ, / ] philosophy [Add to Longdo]
哲学上[zhé xué shàng, ㄓㄜˊ ㄒㄩㄝˊ ㄕㄤˋ, / ] philosophic [Add to Longdo]
哲学家[zhé xué jiā, ㄓㄜˊ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄚ, / ] philosopher [Add to Longdo]
哲理[zhé lǐ, ㄓㄜˊ ㄌㄧˇ, ] philosophic theory; philosophy [Add to Longdo]
唯心主义[wéi xīn zhǔ yì, ㄨㄟˊ ㄒㄧㄣ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] philosophy of idealism, the doctrine that external reality is a product of consciousness [Add to Longdo]
唯心论[wéi xīn lùn, ㄨㄟˊ ㄒㄧㄣ ㄌㄨㄣˋ, / ] philosophy of idealism, the doctrine that external reality is a product of consciousness [Add to Longdo]
太极图说[Tài jí tú shuō, ㄊㄞˋ ㄐㄧˊ ㄊㄨˊ ㄕㄨㄛ, / ] philosophical book by Song dynasty scholar Zhou Dun'yi 周敦頤|周敦颐, starting from an interpretation of the Book of Changes [Add to Longdo]
点金石[diǎn jīn shí, ㄉㄧㄢˇ ㄐㄧㄣ ㄕˊ, / ] philosopher's stone [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
哲学[てつがく, tetsugaku] Philosophie [Add to Longdo]
哲学者[てつがくしゃ, tetsugakusha] Philosoph [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Philosoph [fiːloːzoːf] (n) , s.(m )
     philosopher
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top