Search result for

มากพอ

(26 entries)
(0.1461 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มากพอ-, *มากพอ*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ถึง ๑มากพอ เช่น ถึงเกลือ ถึงนํ้าตาล ถึงเครื่อง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Nine hours is a lot of time to be out for a mini stroke.9 ชั่วโมงเป็นเวลาที่มากพอจะหายจากสโตรกเล็กๆ Joy (2008)
You'll increase his pain, but not enough to make a difference.คุณทำให้เขาเจ็บเพิ่มขึ้น แต่ไม่มากพอที่จะทำให้แตกต่าง The Itch (2008)
Like a big one.ดูเหมือนจะมากพอดูด้วย The Itch (2008)
Corollary is there is such a thing as not trusting enough.ผลที่ตามมา ก็เป็นหนึ่งในสิ่งนั้น ยังเชื่อถือได้ไม่มากพอ Emancipation (2008)
I know you're all spun out over Wendy and the kid.ฉันรู้ว่านายยุ่งเหยิงมากพอ เรื่องวินดี้และลูก Pilot (2008)
We don't have enough rations to feed the people who are already here.แค่นี้เราไม่มี อาหารมากพอที่จะแบ่งให้คนที่นี่อยู่แล้ว The Labyrinth of Gedref (2008)
Do you remember enough about her to give us a detailed description- what she looked like, what she was wearing?คุณจำเธอได้มากพอที่จะบอก รายละเอียดกับเรามั๊ย ลักษณะเป็นยังไง ใส่เสื้อผ้าอะไร And How Does That Make You Kill? (2008)
You haven't enough men. If they were trained soldiers, maybe you'd stand a chance, but they're not.เจ้าไม่มีผู้ชายมากพอ ลองให้ได้เรียนสักหน่อย \ แต่นี่เขาไม่มีโอกาสเลย The Moment of Truth (2008)
I am more than capable of dealing with a lone Assassin armed with undisciplined fighting skillsข้ามีความสามารถมากพอ ที่จะจัดการกับมือสังหารติดอาวุธ ที่มีทักษะการต่อสู้ ไร้ระเบียบแบบแผนนั้นได้ Cloak of Darkness (2008)
How much is the dress?ชุดนี้ราคาเท่าไหร่ ข้าไม่มีเงินมากพอหรอกนะ Portrait of a Beauty (2008)
More than ever - I want Uther dead as much as you.ข้ายิ่งแน่ใจ ข้าอยากให้อูเธอร์ตาย มากพอๆ กับท่าน To Kill the King (2008)
As much as anyone in this rotten Kingdom of his.มากพอๆ กับทุกคน ในอาณาจักรโสมมนี่ To Kill the King (2008)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ample[ADJ] เพียงพอ, See also: มากพอ, Syn. abundant, plentiful
fair[ADJ] มากพอประมาณ, See also: มากพอสมควร, Syn. quite large
fairish[ADJ] มากพอสมควร, See also: ใหญ่พอควร
so much for[IDM] มากพอสำหรับ, See also: ไม่ต้องพิจารณาอีกแล้ว
plenty[ADJ] มากพอ, See also: เพียงพอ, มาก, มากมาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amply(แอม' พลิ) adv. พอเพียง, อุดมสมบูรณ์, มากพอ, ถึงขนาด, Syn. substantially)
bubble memoryหน่วยความจำแบบฟองหมายถึง หน่วยความจำชนิดหนึ่งที่สามารถเก็บข้อมูลไว้ใด้แม้ว่าไฟฟ้าจะดับไปแล้วก็ตาม นิยมใช้กันมากสำหรับคอมพิวเตอร์ขนาดวางตัก (laptop) หรือคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ๆ ที่ไม่มีเนื้อที่มากพอที่จะมีฮาร์ดดิสก์ได้
commodius(คะโม'เดียส) adj. กว้าง,กว้างขวาง,มากพอเพียง, See also: commodiousness n., Syn. roomy,ample
deep-fryvt. ทอดในน้ำมันที่มากพอ
pascalปาสกาลเป็นชื่อภาษาระดับสูง (high level language) ภาษาหนึ่ง ที่นิยมใช้กันมากพอสมควร มักใช้ในการสอนวิชามโนทัศน์ในการเขียนโปรแกรม ผู้คิดภาษานี้ชื่อ Niklaus Wirth แต่ตั้งชื่อภาษาตามชื่อของนักคณิตปรัชญาคนสำคัญคนหนึ่งคือ Blaise Pascalดู high level language ประกอบ
warrantable(วอร์'เรินทะเบิล) adj.รับรองได้,ประกันได้,อนุญาตให้ได้,ออกหมายได้, (กวาง) มีอายุมากพอที่จะถูกล่าได้, See also: warrantableness n.
well-found(เวล'เฟานด) adj. มีเสบียงมากพอ,มีเสบียงสมบูรณ์,ติดตั้งอุปกรณ์สมบูรณ์

English-Thai: Nontri Dictionary
amply(adv) อย่างสมบูรณ์,อย่างพอเพียง,อย่างมากพอ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top