Search result for

ฟเำืൠฟ

(158 entries)
(2.7077 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ฟเำืൠฟ-, *ฟเำืൠฟ*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ฟเำืൠฟ มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาคำนี้ให้โดยอัตโนมัติ: agen กรุณาตรวจสอบภาษาบนแป้นพิมพ์ให้ถูกต้องก่อนพิมพ์)
English-Thai: Longdo Dictionary
oxidizing agent(n) ตัวเติมออกซิเจน(ในปฺฏิกิริยาที่มีออกซิเจนเกี่ยวข้อง), สารในปฏิกิริยารีดอกซ์ที่ได้รับอิเล็กตรอนและตัวมันเองมีเลขออกซิเดชันลดลง, A. reducing agent,
reducing agent(n) ตัวลดออกซิเจน(ในปฺฏิกิริยาที่มีออกซิเจนเกี่ยวข้อง), สารในปฏิกิริยารีดอกซ์ที่ให้อิเล็กตรอนและตัวมันเองมีเลขออกซิเดชันเพิ่มขึ้น, A. oxidizing agent,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
agent[N] ตัวกระทำ, See also: สารที่ส่งผล, สารที่ทำให้เกิดปฏิกริยาเคมี
agent[N] ตัวแทน, See also: ผู้แทน, เอเย่นต์, Syn. representative, deputy
agent[N] ผู้กระทำ
agent[N] พนักงานของรัฐ
agent[N] วิถีทาง, See also: พาหะ
agent[N] สายลับ (คำไม่เป็นทางการ)
agency[N] บริษัทตัวแทน, Syn. firm, company
agency[N] สำนักงานตัวแทน, See also: หน่วยงานบริการ
agency[N] หน่วยงานราชการ
agency[N] หน้าที่, See also: การปฏิบัติงาน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agency(เอ'เจนซี) n. หน่วยงานบริการ, สำ-นักงานของตัวแทน, บริษัทตัวแทน,หน่วยงานราชการ, หน้าที่หรือการปฏิบัติงานของตัวแทน, กำลัง, พลัง, Syn. organization, office, means)
agenda(อะเจน' ดะ) n., (pl. -das, -da) ระเบียบวาระการประชุม, หนังสือบันทึกเรื่องราว, พหูพจน์ของ agendum, Syn. schedule, programme, timetable)
agent(เอ' เจินทฺ) n. ตัวแทน, ผู้แทนจำหน่าย, แรงหรือสิ่งตามธรรมชาติที่ใช้เพื่อผลเฉพาะอย่าง, ยา, น้ำยา, พนักงานเจ้าหน้าที่, สายลับ, สารที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมี, Syn. performer)
agent nounนามที่หมายถึงผู้กระทำ
agent provocateur(อะซาน' พรอวอคะเทอ') Fr., (pl. agents provocateurs) สายลับ, จารบุรุษ
agential(เอเจน' เชียล) adj. เกี่ยวกับตัวแทน
advertising agencyหน่วยงานโฆษณา, บริษัทโฆษณา
catagenesis(-เจ็น'นิซิส) n. การถอยหลังหรือinvolution
consular agentn. เจ้าหน้าที่กงสุลระดับต่ำสุด
copenhagen(โคเพนเฮ'เกิน) n. เมืองท่าและเมืองหลวงของเดนมาร์ก

English-Thai: Nontri Dictionary
agency(n) ตัวแทน,ผู้แทน,องค์การ,หน่วยงานราชการ,การกระทำ
agenda(n) ระเบียบวาระการประชุม
agent(n) ตัวแทน,ผู้แทนจำหน่าย,นายหน้า,ตัวกระทำ
savageness(n) ความป่าเถื่อน,ความอำมหิต,ความดุร้าย,ความโหดเหี้ยม,ความทารุณ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
agency๑. การเป็นตัวแทน๒. ธุรกิจตัวแทน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
agencyการเป็นตัวแทน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
agency shop agreementข้อตกลงร่วม (ระหว่างนายจ้างกับสหภาพแรงงาน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
agency, auxiliary; auxiliary agencyหน่วยงานสนับสนุน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
agency, lineหน่วยงานหลัก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
agency, specializedทบวงการชำนัญพิเศษ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
agency, specializedทบวงการชำนัญพิเศษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
agency, staffหน่วยงานที่ปรึกษา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
agendaระเบียบวาระการประชุม [ดู order of business และ order of the day] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
agendaระเบียบวาระการประชุม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Agency (Law)ตัวแทน (กฎหมาย) [TU Subject Heading]
Agency for Coordinating Mekong Tourism Activitiesศูนย์ประสานงานโครงการด้านการท่องเที่ยวของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง [การทูต]
Agency Problemปัญหาจากตัวแทน [ตลาดทุน]
Agendaวาระการประชุม [การบัญชี]
Agenda 21แผนปฏิบัติการ 21 เพื่อการพัฒนายั่งยืน
เป็นแผนปฏิบัติการที่ได้รับการอนุมัติจากการประชุม Earth Summit หรือที่ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (The United Nations Conference on Environment and Development UNCED) เมื่อเดือนมิถุนายน 2535 ที่นครริโอเดอจาเนโร ประเทศบราซิล เพื่อเป็นแนวทางของนานาชาติในการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับปัญหาและความจำเป็นของแต่ละท้องถิ่น มีความหนากว่า 300 หน้า ที่ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างประเทศ [สิ่งแวดล้อม]
Agenesisการขาดหายไป, การขาดหายไปแต่กำเนิด, เจริญน้อยมาแต่กำเนิด, ไม่กำเนิด [การแพทย์]
Agentตัวแทน [การบัญชี]
Agent (patent )ตัวแทนยื่นจดสิทธิบัตรที่ไม่ใช่นักกฎหมาย ที่มีการลงทะเบียนไว้กับสำนักงานสิทธิบัตร [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Agent Orange ฝนเหลือง
ฝนเหลืองเป็นสารกำจัดวัชพืช ซึ่งทางการทหารของสหรัฐอเมริกา ใช้ในสงครามเวียตนาม เพื่อฉีดพ่นทำให้ใบไม้ร่วงเป็นบริเวณกว้าง ระหว่างการสู้รบกับเวียตกง นักวิทยาศาสตร์ให้ความสนใจต่อผลกระทบทางนิเวศวิทยาของสารดังกล่าว อย่างไรก็ตามผลที่มีต่อสุขภาพอนามัยของชาวเวียตนามได้รับความสนใจมากกว่า ผนเหลืองเป็นสารกำจัดวัชพืชประเภทออร์กโนคลอรีน (organochlorine) ซึ่งมีสาร TCDD (tetra chlorodibenzo-para dioxin) เล็กน้อยเจือปนอยู่ [สิ่งแวดล้อม]
Agentsตัวการ, สิ่งที่ทำให้เกิดโรค, สาร, ตัวทำ, ตัวกระทำ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
agencies see good year for iraqAgencies see good year for Iraq A different kind of helmet? An Iraqi worker aboard an oil-tanker Iraq faces a period of economic growth and political progress, according to assessments by the International Monetary Fund and the UN. The IMF sees 7% growth in 2008 and a similar rise next year, and says oil revenues from buoyant exports should be up by 200,000 barrels a day. The UN envoy to Iraq welcomed dialogue between the Sunni and Shia communities and praised the government's work. But analysts warn much depends on rapid progress in the next six to 12 months.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I want that agent's name.ฉันต้องการชื่อของเจ้าหน้าที่นั่น Odyssey (2008)
You can't even let them put him in the ground without making it serve your agenda?คุณไ่ม่สามารถให้พวกเขาฝังคุณ\ โดยไม่ได้ทำตามปรารถนาของคุณ Birthmarks (2008)
Just because you got approved by an adoption agency doesn't mean you'll get approved by the birth mother.แค่เพราะคุณต้อง\ ได้รับการตรวจสอบจาก\ เอเย่นต์รับบุตรบุญธรรม ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้อง ได้รับการตรวจสอบจากแม่บังเกิดเกล้า Joy (2008)
The agency web site is filled with prospective parents.เวปไซด์ของตัวแทนใส่รูป ของครอบครัวที่จะมาอุปถัมภ์ Joy (2008)
Simple alkylating agent, case solved.เคมีบำบัดแบบง่าย วินิจฉัยได้แล้ว Last Resort (2008)
Your agent also promised me Yoda would get a fair fight.เจ้าก็เคยรับรองว่าจะสู้กันอย่างยุติธรรมกับโยดา Ambush (2008)
Report, agent R3.รายงานมา สายลับอาร์ทรี Duel of the Droids (2008)
With the help of Count Dooku's sinister agents, the villainous Viceroy has made a daring getaway.ด้วยความช่วยเหลือ จากสายลับชั่วร้ายของเคาท์ดูกู อุปราชโฉดได้หลบหนีไปอย่างอุกอาจ Lair of Grievous (2008)
My best agent, Asajj Ventress, will infiltrate the Jedi ship and either free Gunray or silence himสายลับที่ดีที่สุดของข้า อาซาจ เวนเทรส จะแฝงตัวเข้าไปในยานของเจได แล้วช่วยกันเรย์ออกมา หรือไม่ก็ปิดปากเขา Cloak of Darkness (2008)
Being a free agent has its own enjoymentsเป็นอิสระ มีความสุขเป็นของตัวเอง Iljimae (2008)
You aided and abetted KGB agents who broke into a top-secret military installation in the middle of the United States of America, my country.คุณช่วยเหลือและรู้เป็นเป็นใจให้สายลับเคจีบี บุกเข้าไปในค่ายทหาร/ ลับสุดยอดของกองทัพ กลางอเมริกา ประเทศของผม Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
They were federal agents with search warrants!เขาเป็นคนของรัฐ แถมหมายค้นต่างหาก Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
agenThose agenda items were taken up en bloc for discussion.
agenThe travel agent suggested that we take some traveller's cheques with us.
agenI work for a travel agency
agenHe works for an advertising agency.
agenI made my brother my agent while I was out of the city.
agenA few people mentioned they would like to attend some sessions later in the day on the Technical Session Agenda.
agenToday's agenda concerns the re-election of the student council. If anybody wishes to stand as a candidate please raise your hand.
agenDoes she come from the agency that sent the last temporary I had?
agenShe is an estate agent.
agenAn efficient FBI agent does not make any bones about carrying out his duties.
agen2002: President Bush signs the Homeland Security Act and it becomes an official Cabinet agency.
agenMessrs. Hayashi & Co. is our sole agent in Japan.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระเบียบวาระการประชุม[N] agenda, Syn. วาระการประชุม, ระเบียบวาระ, Example: ระเบียบวาระการประชุมนี้จะผูกพันให้ทั้งสองฝ่ายต้องเจรจา เฉพาะในเรื่องที่อยู่ในระเบียบวาระการประชุมนั้นเท่านั้น, Count unit: วาระ, Thai definition: ลำดับรายการการประชุมที่กำหนดไว้
บริษัทตัวแทน[N] agency, See also: firm, company, Ant. บริษัทแม่, Example: ผมไปร้องเรียนต่อบริษัทตัวแทน เพื่อขอร้องให้คืนเงินในรายการที่ไม่ได้ชม, Count unit: บริษัท
นายหน้าซื้อขาย[N] broker, See also: agent, go-between, Syn. ผู้แทนขาย, คนกลาง, Example: พอเขาเปลี่ยนอาชีพมาเป็นนายหน้าซื้อขายหุ้น ก็มีฐานะดีขึ้นเรื่อยๆ, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลผู้ชี้ช่องหรือจัดการให้บุคคล 2 ฝ่ายได้เข้าทำสัญญากันหรือทำการซื้อขายกัน
สื่อกลาง[N] medium, See also: agency, way, mean, channel, instrument, mode, vehicle, Syn. ตัวกลาง, Example: หนังสือเป็นสื่อกลางที่ใช้ถ่ายทอดความรู้จากผู้เชี่ยวชาญมาสู่ตัวเรา
คนกลาง[N] agent, See also: broker, Syn. พ่อค้าคนกลาง, Example: ชาวนาขายข้าวเปลือกผ่านคนกลางจึงทำให้ได้ราคาต่ำกว่าเดิม, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ทำการค้าระหว่างผู้ทำกับผู้ใช้
เอเย่นต์[N] agent, Example: วิธีการหาลูกจ้างโดยเอเย่นต์จัดหางานยังไม่เป็นที่นิยม เพราะคนกลัวความไม่ซื่อ, Thai definition: นายหน้าที่เป็นผู้แทนจัดการให้ผู้อื่น, Notes: (อังกฤษ)
เอเย่นต์[N] agency, Thai definition: ร้านค้าที่เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า, Notes: (อังกฤษ)
สูจิบัตร[N] program, See also: agenda, programme, Syn. กำหนดการ, Example: ผู้ชมทุกคนจะได้รับแจกสูจิบัตรก่อนเข้าชมละคร, Count unit: แผ่น, ฉบับ, เล่ม, Thai definition: ใบแสดงรายละเอียดต่างๆ ของรายการ
ตัวแทน[N] agent, See also: proxy, representative, deputy, substitute, Syn. ผู้แทน, Example: เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีการเจรจาระหว่างตัวแทนของรัฐบาลกับกลุ่มสมัชชาคนจนในเรื่องการขอขึ้นราคาข้าว, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการแทนคนกลุ่มใหญ่
ตัวแทนค้าต่าง[N] agent, See also: broker, stand-in, representative, attorney, dealer, distributor, Syn. นายหน้า, ตัวแทนจำหน่าย, ผู้แทนการค้า, Example: ประกอบเป็นตัวแทนค้าต่างของพงษ์ศักดิ์, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลซึ่งในทางค้าขาย ทำการซื้อ หรือขายทรัพย์สิน หรือรับจัดทำกิจการค้าอย่างอื่นในนามของตนเองต่างตัวการ, Notes: (กฎหมาย)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรษัท[n.] (bansat) EN: enterprise ; public organization ; government agency ; government-owned corporation ; corporation   FR: société [f] ; compagnie [f] ; entreprise publique [f] ; société publique [f]
บันทึกประจำวัน[X] (bantheuk prajamwan) EN: diary   FR: agenda [m]
บริษัท[n.] (børisat) EN: company ; corporation ; firm ; agency   FR: société [f] ; firme [f] ; entreprise [f] ; compagnie [f] ; agence [f] ; établissement [m]
บริษัทอสังหาริมทรัพย์[n. exp.] (børisat asanghārimmasap) EN: real estate agent ; realtor   
บริษัทขนส่ง[n. exp.] (børisat khonsong) EN: transport company ; freight forwarder ; forwarding agency ; haulage firm   FR: compagnie de transport [f] ; société de transport [f]
บริษัทโฆษณา[n. exp.] (børisat khōtsanā = børisat khōsanā) EN: advertising agency   FR: agence publicitaire [f] ; agence de publicité [f]
บริษัทท่องเที่ยว[n. exp.] (børisat thǿngthīo) EN: travel agency   FR: agence de voyages [f] ; agence de tourisme [f]
บริษัททัวร์[n. exp.] (børisat thūa) EN: tour operator ; travel agency ; travel bureau   FR: agence de voyages [f]
บริษัทตัวแทน[n. exp.] (børisat tūathaēn) EN: agency ; firm ; company   FR: firme [f] ; compagnie [f]
เชื้อ[n.] (cheūa) EN: fermenting agent ; yeast ; leavening ; ferment ; enzyme   FR: levure [f] ; ferment [m] ; enzyme [f] ; levain [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
AGENT    EY1 JH AH0 N T
AGENCE    AE1 JH AH0 N S
AGENTS    EY1 JH AH0 N T S
AGENDA    AH0 JH EH1 N D AH0
AGENCY    EY1 JH AH0 N S IY0
AGENDAS    AH0 JH EH1 N D AH0 Z
AGENT'S    EY1 JH AH0 N T S
AGENTS'    EY1 JH AH0 N T S
AGENCY'S    EY1 JH AH0 N S IY0 Z
AGENCIES    EY1 JH AH0 N S IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
agent    (n) (ei1 jh @ n t)
agency    (n) (ei1 jh @ n s ii)
agenda    (n) (@1 jh e1 n d @)
agents    (n) (ei1 jh @ n t s)
agendas    (n) (@1 jh e1 n d @ z)
agencies    (n) (ei1 jh @ n s i z)
agent provocateu    (n) - (a2 zh o n - p r @ v o2 k @ t @@1 r)
agents provocate    (n) - (a2 zh o n - p r @ v o2 k @ t @@1 r)

German-Thai: Longdo Dictionary
Fragen(n) |pl.|, See also: die Frage
sagenพูด, กล่าว |sagte, gesagt|
tragenแบก, ขน |trug, getragen|
Kinderwagen(n) |der, pl. Kinderwagen| รถเข็นเด็ก
Krankenwagen(n) |der, pl. Krankenwagen| รถพยาบาล, รถฉุกเฉินบรรทุกคนป่วย
tragen(vt) |trägt, trug, hat getragen| สวมใส่เสื้อผ้า เช่น Gestern hat er eine auffällige rote Jacke getragen. เมื่อวานเขาใส่เสื้อแจ็กเก็ตสีแดงแปรดเตะตามากเลย, See also: S. anhaben, anziehen
überragend(adj) ที่โดดเด่น เช่น der überragende Erfolg ความสำเร็จที่โดดเด่น, See also: S. hervorragend,
ansagen(n) |sagte an, hat angesagt| ประกาศตามวิทยุ, โทรทัศน์, หรือตามงานต่างๆ ว่ามีรายการอะไรถัดไป , See also: S. ankündigen,
Wagen(n) |der, pl. Wagen| รถยนต์, รถเข็นสำหรับคนหรือสิ่งของ
Abschleppwagen(n) |der, pl. Abschleppwagen| รถลาก , See also: Related: abschleppen

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Agent {m}agent [Add to Longdo]
Agentur {f} | Agenturen {pl}; Vermittlungen {pl}agency | agencies [Add to Longdo]
Agenturgeschäft {n}agency business [Add to Longdo]
Agenturvergütung {f}agency commission [Add to Longdo]
Agenturvertreter {m}agency representative [Add to Longdo]
Agenturwaren {pl}agency goods [Add to Longdo]
Agenzien {pl}stressors [Add to Longdo]
Agentur {f} für Zeitarbeittemporary employment agency [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
agence de voyages(n) |f, pl. agences de voyages| สำนักงานท่องเที่ยว, บริษัทจัดการท่องเที่ยว

Japanese-English: EDICT Dictionary
CIA[シーアイエー, shi-aie-] (n) (See アメリカ中央情報局) Central Intelligence Agency; CIA [Add to Longdo]
Gメン[ジーメン, ji-men] (n) FBI agent (lit [Add to Longdo]
KGB[カーゲーベー;ケージービー, ka-ge-be-; ke-ji-bi-] (n) KGB (former Soviet Union intelligency agency) (rus [Add to Longdo]
いい加減(P);好い加減;好加減(io)[いいかげん, iikagen] (adj-na) (1) (uk) irresponsible; perfunctory; careless; (2) lukewarm; half-baked; halfhearted; vague; (3) (See いい加減にする) reasonable; moderate (usu. in suggestions or orders); (adv) (4) considerably; quite; rather; pretty; (P) [Add to Longdo]
いい加減にしなさい[いいかげんにしなさい, iikagennishinasai] (exp) shape up!; act properly! [Add to Longdo]
いい加減にしろ[いいかげんにしろ, iikagennishiro] (exp) (See いい加減にしなさい) that's enough!; cut it out!; get a life!; (P) [Add to Longdo]
いい加減にする;好い加減にする[いいかげんにする, iikagennisuru] (exp,vs-i) to put an end to something; to get something over with; to quit something one has been engaged in too long or to an excessive degree [Add to Longdo]
ええ加減にしいや[ええかげんにしいや, eekagennishiiya] (exp) (uk) (ksb [Add to Longdo]
ほろ酔い加減[ほろよいかげん, horoyoikagen] (exp) state of slight intoxication; being a little drunk [Add to Longdo]
アーパネット[, a-panetto] (n) {comp} Advanced Research Projects Agency Network; ARPANET [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中介[zhōng jiè, ㄓㄨㄥ ㄐㄧㄝˋ, ] agent (computer) [Add to Longdo]
代理人[dài lǐ rén, ㄉㄞˋ ㄌㄧˇ ㄖㄣˊ, ] agent [Add to Longdo]
橙剂[chéng jì, ㄔㄥˊ ㄐㄧˋ, / ] agent orange [Add to Longdo]
橙色剂[chéng sè jì, ㄔㄥˊ ㄙㄜˋ ㄐㄧˋ, / ] agent orange [Add to Longdo]
橙色战剂[chéng sè zhàn jì, ㄔㄥˊ ㄙㄜˋ ㄓㄢˋ ㄐㄧˋ, / ] Agent Orange [Add to Longdo]
法新社[Fǎ xīn shè, ㄈㄚˇ ㄒㄧㄣ ㄕㄜˋ, ] Agence France Presse; AFP news agency [Add to Longdo]
白色战剂[bái sè zhàn jì, ㄅㄞˊ ㄙㄜˋ ㄓㄢˋ ㄐㄧˋ, / ] Agent White [Add to Longdo]
蓝色战剂[lán sè zhàn jì, ㄌㄢˊ ㄙㄜˋ ㄓㄢˋ ㄐㄧˋ, / ] Agent Blue [Add to Longdo]
议程[yì chéng, ㄧˋ ㄔㄥˊ, / ] agenda [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インタプリータ型言語[インタプリータかたげんご, intapuri-ta katagengo] interpretive language [Add to Longdo]
インタプリタ型言語[インタプリタかたげんご, intapurita katagengo] interpretive language [Add to Longdo]
ウィンドウ下限[ウィンドウかげん, uindou kagen] lower window edge [Add to Longdo]
エージェント[えーじえんと, e-jiento] agent [Add to Longdo]
エージェントの役割[エージェントのやくわり, e-jiento noyakuwari] agent role [Add to Longdo]
エージント[えーじんと, e-jinto] agent [Add to Longdo]
データ操作言語[データそうさげんごう, de-ta sousagengou] Data Manipulation Language, DML [Add to Longdo]
データ操作言語[データそうさげんごう, de-ta sousagengou] DML, Data Manipulation Language [Add to Longdo]
ディレクトリシステムエージェント[でいれくとりしすてむえーじえんと, deirekutorishisutemue-jiento] Directory System Agent (DSA) [Add to Longdo]
ディレクトリシステム機能体[ディレクトリシステムきのうたい, deirekutorishisutemu kinoutai] Directory System Agent, DSA [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  agen \a*gen"\ ([.a]*g[e^]n"), adv. & prep.
     See {Again}. [Obs.]
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top