Search result for

พุทธกาล

(3 entries)
(0.0097 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พุทธกาล-, *พุทธกาล*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พุทธกาล    [N] Buddha's lifetime, See also: Buddha era, Buddha period, Example: มนุษย์ได้เอาใจใส่ในเรื่องการบินมานานตั้งแต่ก่อนพุทธกาลแล้ว, Count unit: สมัย, Thai definition: สมัยเมื่อพระพุทธเจ้ายังมีพระชนม์อยู่

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พุทธกาลน. สมัยเมื่อพระพุทธเจ้ายังมีพระชนม์อยู่, พุทธสมัย ก็ใช้, (ปาก) ช่วงระยะเวลาที่เชื่อกันว่าหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว พระพุทธศาสนาจะดำรงอยู่ ๕,๐๐๐ ปี.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พุทธกาล[n.] (Phutthakān) EN: Buddha's lifetime ; Buddha era ; Buddha period   

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

พุทธกาล

 


  

  พุทธกาล
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Go to Top