ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

พุทธ

   
79 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พุทธ-, *พุทธ*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (ศัพท์ธรรมะ) (TH-DHAMMA) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (n ) National Office of Buddhism

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
องค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (n ) The World Fellowship of Buddhist Youth

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พุทธ[N] Buddha, Syn. พระพุทธ, พระพุทธเจ้า, Thai definition: ผู้ตรัสรู้, ผู้ตื่นแล้ว, ผู้เบิกบานแล้ว เป็นพระนามของพระบรมศาสดา, Notes: (บาลี)
พุทธ[N] enlightened person, Example: คนโบราณมีความเชื่อว่า มนุษย์มีธาตุแห่งความเป็นพุทธะซ่อนอยู่, Thai definition: ผู้ตรัสรู้, ผู้ตื่นแล้ว, ผู้เบิกบานแล้ว, Notes: (บาลี)
พุทธ[N] intelligence, See also: knowledge, Thai definition: ปัญญา, ความฉลาด, ความรู้, Notes: (บาลี)
พุทธกาล[N] Buddha's lifetime, See also: Buddha era, Buddha period, Example: มนุษย์ได้เอาใจใส่ในเรื่องการบินมานานตั้งแต่ก่อนพุทธกาลแล้ว, Count unit: สมัย, Thai definition: สมัยเมื่อพระพุทธเจ้ายังมีพระชนม์อยู่
พุทธคุณ[N] Buddha's grace, See also: praise of the Buddha, Syn. คุณพระพุทธเจ้า, พระพุทธคุณ, Example: พระพุทธเจ้ามีพุทธคุณเป็นเลิศแก่พวกเราชาวพุทธสาสนิกชนทุกคน, Thai definition: คุณของพระพุทธเจ้าอย่างย่อที่สุดมี 3 ประการ คือ พระบริสุทธิคุณ พระปัญญาคุณ พระกรุณาคุณ
พุทธรูป[N] image of Buddha, Syn. พุทธปฏิมากร, พุทธปฏิมา, พระพุทธรูป, Example: ภายในมีพุทธรูปสำริดขนาดใหญ่พอกด้วยสมุกทารักไม่ปิดทอง, Count unit: องค์, Thai definition: รูปจำลองของพระพุทธเจ้า
พุทธจักร[N] Buddhist church, See also: sphere of influence of Buddhism, Syn. พุทธอาณาจักร, Thai definition: วงการพระพุทธศาสนา เฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการบริหารพระศาสนา
พุทธฎีกา[N] Buddha's utterances, Example: พระราเมศวรมีจิตศรัทธาอนุโมทนาด้วยกับพุทธฎีกาที่พระะครูจุฑามณีศรีสังฆราชนำมากล่าว, Thai definition: ถ้อยคำของพระพุทธเจ้า, Notes: (บาลี)
พุทธฎีกา[N] monk's utterances, Example: สมเด็จพระบรมราชาธิบดีศรีมหาจักรพรรดิราชมีจิตศรัทธาอนุโมทนาด้วยกับพุทธฎีกาของพระสังฆราชฯ ในการตั้งมหาเถรสาริบุตรขึ้นเป็นพระมหาเถรปิยทัศศรีสาริบุตร, Thai definition: ถ้อยคำของสมเด็จพระสังฆราช, Notes: (บาลี)
พุทธธรรม[N] Buddhist moral code, See also: Buddhist teaching, Buddhist morality, Example: คุณกุหลาบสนใจพุทธธรรมในแนวทางปฏิบัติแบบภาวนา, Thai definition: หลักประพฤติปฏิบัติในศาสนาพุทธ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พุทธ, พุทธ-, พุทธ(พุด, พุดทะ-) น. ผู้ตรัสรู้, ผู้ตื่นแล้ว, ผู้เบิกบานแล้ว, ใช้เฉพาะเป็นพระนามของพระบรมศาสดาแห่งพระพุทธศาสนา เรียกเป็นสามัญว่า พระพุทธเจ้า.
พุทธกาลน. สมัยเมื่อพระพุทธเจ้ายังมีพระชนม์อยู่, พุทธสมัย ก็ใช้, (ปาก) ช่วงระยะเวลาที่เชื่อกันว่าหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว พระพุทธศาสนาจะดำรงอยู่ ๕,๐๐๐ ปี.
พุทธคุณน. คุณของพระพุทธเจ้าอย่างย่อที่สุด มี ๓ ประการ คือ พระบริสุทธิคุณ พระปัญญาคุณ พระกรุณาคุณ.
พุทธจักรน. อำนาจปกครองคณะสงฆ์ทางพระพุทธศาสนา, คู่กับ อาณาจักร ซึ่งหมายความว่า อำนาจปกครองทางบ้านเมือง.
พุทธชาด(พุดทะ-) น. ชื่อไม้เถาชนิด Jasminum auriculatum Vahl ในวงศ์ Oleaceae ดอกสีขาวกลิ่นหอม, บุหงาประหงัน ก็เรียก.
พุทธฎีกาน. ถ้อยคำของพระพุทธเจ้า
พุทธฎีกาถ้อยคำของสมเด็จพระสังฆราช.
พุทธตันตระ(-ตันตฺระ) น. นิกายหนึ่งในพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน ซึ่งเกิดขึ้นจากการนำหลักพิธีกรรมของฮินดูตันตระมาผสมกับหลักปรัชญาปารมิตาของนิกายมาธยมิกะหรือศูนยวาท.
พุทธปฏิมา, พุทธปฏิมากรน. รูปเปรียบหรือรูปแทนองค์พระพุทธเจ้า คือ พระพุทธรูป, มักใช้ย่อเป็น ปฏิมา หรือ ปฏิมากร.
พุทธมามกะ(-มามะกะ) น. ผู้ประกาศตนว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระบรมศาสดาของตน, ผู้ประกาศตนว่าเป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนา.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
intellectualismพุทธิปัญญานิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Buddha (The concept)พุทธ (แนวคิด) [TU Subject Heading]
Buddhasพุทธวงศ์ [TU Subject Heading]
Buddhismพุทธศาสนา [TU Subject Heading]
Buddhism and artพุทธศาสนากับศิลปะ [TU Subject Heading]
Buddhism and cultureพุทธศาสนากับวัฒนธรรม [TU Subject Heading]
Buddhism and educationพุทธศาสนากับการศึกษา [TU Subject Heading]
Buddhism and humanismพุทธศาสนากับมนุษยนิยม [TU Subject Heading]
Buddhism and lawพุทธศาสนากับกฎหมาย [TU Subject Heading]
Buddhism and literatureพุทธศาสนากับวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Buddhism and philosophyพุทธศาสนากับปรัชญา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
How about Buddhism?พุทธศาสนาดีมั้ย Airplane! (1980)
Lord Buddha, forgive me.พระพุทธองค์ ยกโทษให้ลูกด้วย The Joy Luck Club (1993)
All I know is the scripture and the words of Lord Buddha.เรารู้เพียงพระธรรม และคำสอนของพระพุทธเจ้า Seven Years in Tibet (1997)
The Buddha said, "Salvation does not come from the sight of me.พระพุทธเจ้าตรัสว่า "การไถ่บาป ไม่ได้มาจากเรา Seven Years in Tibet (1997)
Says the Buddha:พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ Infernal Affairs (2002)
In the presence of Buddha, Jesus and all other Gods in the world,ต่อหน้าพระพุทธเจ้า,พระเยซู และเทพเจ้าทุกองค์ในโลกนี้ Crazy First Love (2003)
My stolen jade Buddha stolen?พระพุทธรูปหยกถูกขโมย! ไอ้พวกนี้ห่วยแตก! Around the World in 80 Days (2004)
Please contact general Fang and inform her, no Buddha, no deal.แจ้งนายพลหญิงฟางว่า "ไม่มีพระพุทธรูป ก็เลิกคุย" Around the World in 80 Days (2004)
The jade Buddha was successfully delivered by us to the Bank of England.เราส่งมอบพระพุทธรูปหยกให้ธนาคารด้วยดี Around the World in 80 Days (2004)
Until the jade Buddha is back in my possession, you and your cause will receive no British military assistance whatsoever.ถ้าผมยังไม่ได้พระพุทธรูปหยกคืน กองทัพอังกฤษ จะไม่ให้ความช่วยเหลือใดๆ กับคุณ Around the World in 80 Days (2004)
My agents will retrieve the jade Buddha once again, Lord Kelvin.คนของเราจะชิงพระพุทธรูปหยกคืนมา Around the World in 80 Days (2004)
Get the jade Buddha in Paris."ไปชิงพระพุทธรูปหยกที่ปารีส" Around the World in 80 Days (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พุทธ[n. prop.] (Phut) EN: Buddha   FR: Bouddha
พุทธกาล[n.] (Phutthakān) EN: Buddha's lifetime ; Buddha era ; Buddha period   
พุทธจิตวิทยา[n. exp.] (Phutthajittawitthayā) EN: Buddhist psychology   FR: psychologie bouddhique [f]
พุทธชาด[n.] (Phutthachāt) EN: Jasmine Vine ; Star Jasmine ; Angel-hair Jasmine   
พุทธปรัชญาเถรวาท[n. exp.] (Phutthapratjā thērawāt) EN: Theravada Buddhist Philosophy   
พุทธรักษา [n.] (Phuttharaksā) EN: Indian shot   
พุทธศักราช[n. prop.] (Phutthasakkarāt) EN: Buddhist Era   FR: ère bouddhique [f]
พุทธศาสนา[n. prop.] (Phutthasatsana) EN: Buddhism   FR: bouddhisme [m]
พุทธศาสนานิกายเถรวาท[n. prop.] (Phutthasatsana nikai Thērawāt) EN: Theravada Buddhism   FR: bouddhisme theravada [m]
พุทธศาสนิกชน[adj.] (Phuttha sātsanikkachon) EN: buddhist   FR: bouddhiste

English-Thai: Longdo Dictionary
metta(n) เมตตา (จากหลักศาสนาพุทธ)
contentment(n) สันโดษ (ความหมายทางศาสนาพุทธ)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Buddhism[N] พุทธศาสนา, See also: ศาสนาพุทธ, พระพุทธศาสนา
Buddhist association[N] พุทธสมาคม
Buddhist era[N] พุทธศตวรรษ, See also: พ.ศ., พุทธศักราช
Buddhist proverb[N] พุทธภาษิต

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bonze(บอนซ) n. พระจีนหรือพระญี่ปุ่น (พุทธศาสนา)
buddha(บูด'ดะ) พระพุทธเจ้า.
buddhism(บูด'ดิซึม) n. ศาสนาพุทธ., See also: buddhist n. ชาวพุทธ buddhistic adj. เกี่ยวกับศาสนาพุทธ.
butsu(บุท'ชุ) n. พระพุทธเจ้า
gautaman. พระพุทธเจ้า, Syn. Buddha
gautama buddhan. พระพุทธเจ้า, Syn. Buddha
gotaman. พระพุทธเจ้า, Syn. Buddha
hinayana(ฮีนะยา'นะ) n. นิกายหินยานของพุทธศาสนาในประเทศศรีลังกา พม่า ไทยและกัมพูชา, Syn. Theravada. -Hinayanist n.
joss(จอส) n. พระพุทธรูปของจีน,รูปปั้นบูชาจีน
mahayana(มาหะยา'นะ) n. นิกายมหายานของศาสนาพุทธ., See also: mahayanist n. -Conf. Hinayana

English-Thai: Nontri Dictionary
Buddha(n) พระพุทธเจ้า,สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า,พระพุทธองค์
Buddhism(n) พุทธศาสนา,ศาสนาพุทธ
Buddhist(n) พุทธศาสนิกชน,ชาวพุทธ,พุทธมามกะ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
仏歴[ぶつれき, butsureki] (n) พุทธศักราช

German-Thai: Longdo Dictionary
Buddhismus(n) |der, nur Sg.| ศาสนาพุทธ
prägen(vt) |prägte, hat geprägt| มีอิทธิพลอย่างมาก เช่น Die Menschen und das Leben in Thailand sind stark vom Bhuddismus geprägt. ผู้คนและชีวิตในเมืองไทยได้รับอิทธิพลอย่างมากจากศาสนาพุทธ, See also: S. beeinflussen,
Ordination(n) |die, pl. Ordinationen| การบวชเป็นพระทางศาสนาพุทธ เช่น Er konnte erst mit zwanzig Jahren die volle Ordination empfangen. , See also: R. die Priesterweihe, die Primiz
Buddha(n) |der, nur Sg.| พระพุทธเจ้า

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top