Search result for

พัด

(92 entries)
(0.0143 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พัด-, *พัด*
Longdo Dictionary ไทย (TH) - อังกฤษ (EN)
พัดลมดูดอากาศ (n ) ventilating fan

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
รภัสสรณ์[ระ-พัด-สอน] (name ) ความเจริญรุ่งเรือง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พัด[V] blow, See also: wind, fan, Syn. โบก, กระพือ, Example: ลมพัดรวงข้าวเหลืองในนาให้โน้มเอียงไปทางเดียวกัน, Thai definition: ปัดไปมาหรือกระพือเพื่อให้เกิดลม
พัด[N] fan, Example: หล่อนเตรียมพัดติดตัวไปด้วยเพราะว่าอากาศร้อนมาก, Count unit: เล่ม, Thai definition: เครื่องโบกหรือกระพือลม
พัดชา[N] a kind of dancer's posture and movements, Thai definition: ชื่อท่ารำท่าหนึ่ง
พัดชา[N] melody, See also: a Thai song, Thai definition: ชื่อเพลงไทยทำนองหนึ่ง
พัดพา[V] blow, See also: puff, Example: ฝนที่ตกอยู่ไกลๆ พัดพาเอาความเย็นและความชุ่มชื้นมากระทบตัวจนรู้สึกได้, Thai definition: เคลื่อนไหวไปหรือกระพือไปโดยอาศัยแรงลม
พัดยศ[N] fan of rank, Example: พระราชาคณะตั้งแต่ชั้นเทพขึ้นไป จะมีพัดยศของพระสังฆราช ที่ด้ามสลักด้วยงาช้าง มีลวดลายยอดสลักเป็นรูปฉัตร, Count unit: เล่ม, Thai definition: พัดพิเศษที่พระมหากษัตริย์โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเพื่อพระราชทานแก่ภิกษุผู้มีฐานันดรในคณะสงฆ์ หรือพระราชทานเป็นกรณีพิเศษ มีสูงต่ำตามลำดับยศ
พัดลม[N] electrical fan, Example: ผมเปิดพัดลมช่วยให้ห้องเย็นเร็วขึ้น เพราะเครื่องปรับอากาศสู้ไม่ไหว, Count unit: ตัว,เครื่อง, อัน, Thai definition: เครื่องพัดให้เย็นด้วยแรงไฟฟ้า
พัดชัก[N] punkah, See also: punka, Example: สมัยนี้คงจะหาซื้อพัดชักได้ยากเต็มที, Count unit: แผง, Thai definition: เครื่องโบกลมรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าติดระบาย ติดห่วงแขวนกับเพดานมีเชือกชัก
พัดโบก[N] fan, See also: royal long-handled fan, Example: นางข้าหลวงสองคนถือพัดโบก โบกลมถวายอยู่ในท้องพระโรง, Count unit: องค์, Thai definition: ชื่อเครื่องสูงชนิดหนึ่ง สำหรับโบกลมถวายพระมหากษัตริย์ซึ่งประทับ ณ ที่สูง
พัดผ่าน[V] blow, Example: ลมจากทะเลพัดผ่านอยู่วูบวาบเสยเอาเส้นผมที่ปรกหน้าผากปลิวปรูไป, Thai definition: โบกหรือโชยผ่านมา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พัดน. เครื่องโบกหรือกระพือลม.
พัดก. ปัดไป, โบก, กระพือ, เช่น เอาพัดมาพัดไฟ พายุพัดฝุ่นตลบ
พัดหมุนอย่างใบพัดพัดลมหรือใบพัดเครื่องบิน.
พัดงาสานน. พัดยศที่พื้นพัดสานด้วยงาช้าง เป็นเครื่องหมายฝ่ายอรัญวาสี, ในสมัยโบราณ สมเด็จพระสังฆราชและสมเด็จพระราชาคณะเจ้าคณะใหญ่ที่ลงท้ายสร้อยราชทินนามว่า “คามวาสี อรัญวาสี” มีพัดยศ ๒ เล่ม พัดแฉกพื้นกำมะหยี่ปักด้วยทองและเงิน เป็นเครื่องหมายฝ่ายคามวาสี พัดงาสาน เป็นเครื่องหมายฝ่ายอรัญวาสี.
พัดชักน. เครื่องโบกลมรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ติดระบายติดห่วงแขวนกับเพดานมีเชือกชัก.
พัดชาน. ชื่อเพลงไทย อัตรา ๒ ชั้น หน้าทับปรบไก่ มี ๒ ท่อน ปรากฏอยู่ในเพลงเรื่องทำขวัญและในตับนางนาค.
พัดดึงส์น. เรียกเหรียญทองครั้งรัชกาลที่ ๔ ชนิดหนึ่ง มีค่าเท่ากับ ๑ ใน ๓๒ ของชั่ง = ๒.๕๐ บาท.
พัดดึงส์ว. สามสิบสอง.
พัดพุดตานน. พัดยศของพระครูสัญญาบัตรหรือพระครูฐานานุกรมบางชั้น มีลักษณะกลม แต่มีแฉกโดยรอบ พื้นทำด้วยกำมะหยี่ สักหลาด แพร หรือเยียรบับ ปักทองแล่ง ดิ้นมัน ดิ้นเลื่อม หรือดิ้นธรรมดา มีสีและลวดลายต่าง ๆ ตามชั้นแห่งสมณศักดิ์.
พัดยศน. พัดพิเศษที่พระมหากษัตริย์โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเพื่อพระราชทานแก่ภิกษุสามเณรที่สอบเปรียญธรรมได้ตั้งแต่ ๓ ประโยคขึ้นไป หรือแก่พระภิกษุที่มีความรู้ ความสามารถในการศึกษา การบริหาร หรือการเผยแผ่พระศาสนา เป็นต้น เป็นเครื่องหมายแสดงลำดับชั้นแห่งสมณศักดิ์ มีรูปและชื่อต่าง ๆ กัน คือ พัดหน้านาง พัดพุดตาน พัดแฉกทรงพุ่มข้าวบิณฑ์.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fanพัดลม [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
fanพัดลม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
supply fanพัดลมจ่าย [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
exhauster; exhaust fanพัดลมดูดออก [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
exhaust fan; exhausterพัดลมดูดออก [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
axial flow fanพัดลมตามแนวแกน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
tubeaxial fanพัดลมติดตั้งในท่อกลม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
inline fanพัดลมติดตั้งในท่อลม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
vaneaxial fanพัดลมมีใบนำร่องติดตั้งในท่อกลม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
centrifugal fanพัดลมหอยโข่ง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
พัดสังเค็ดเป็นหนึ่งในสิ่งของที่รวมอยู่ในเครื่องสังเค็ดสำหรับถวายพระภิกษุสงฆ์ [ศัพท์พระราชพิธี]
Fans (Machinery)พัดลม [TU Subject Heading]
Fans, Circulatingพัดลมหมุนเวียนอากาศ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
She's a huge mets fan.เธอตัวใหญ่อย่างกับพัดลม Pret-a-Poor-J (2008)
So, uh, I was thinking you, me, assorted breakfast pastries.เอ่อ ผมกำลังคิดถึงคุณอยู่เลย ถึงสารพัดอาหารเช้า There Might be Blood (2008)
Must've been a gust of wind.คงเป็นลมพัดน่ะ Excalibur (2008)
What brings you here so early in the day?ลมอะไรนะ พัดพาท่านมาถึงที่นี่ได้ Portrait of a Beauty (2008)
How the wind feels on my cheeks, when I'm barking at the moon.ความรู้สึกเมื่อลมพัดผ่านแก้มของฉัน เมื่อตอนที่ฉันกำลังเห่าดวงจันทร์ Bolt (2008)
They're sayin' the hurricane is gonna miss us. Blow right on by.พวกเขากำลังคุยกันว่าพายุจะไม่มาหาเรา มันจะถูกพัดไปทางอื่น The Curious Case of Benjamin Button (2008)
It's just a fan someone left on. We got it.แค่พัดลมเปิดทิ้งไว้ เราปิดแล้ว Vantage Point (2008)
Well, soon the truth will be out, that I cannot bear children.แต่ไม่นาน ข่าวนี้ก็จะแพร่สะพัด ว่าข้าให้กำเนิดบุตรไม่ได้ The Other Boleyn Girl (2008)
Inside this mechanism, I have actually made a little tiny, tiny fan... and some disinfectant powder, OK, it works sort of like a deodorizer... so that anything it expunges smells like Lysol.ข้างในกลไกนี้ ฉันใส่พัดลมตัวเล็ก ๆ ลงไป แล้วก็ผงยาฆ่าเชื้อ มันก็จะทำงานเหมือนยาดับกลิ่น ซึ่งถ้ามีกลิ่นอะไร มันก็จะถูกทำกลิ่นให้เหมือนกับไลซอล Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
"From the far north they heard a low wail of the wind and Uncle Henry and Dorothy could see where the long grass bowed in waves before the coming storm."พวกเขาได้ยินเสียงลมหวีดหวิว มาจากทางเหนือ แล้วลุงเฮนรี่กับโดโรธีก็มองเห็น... หญ้าสูงที่เอนลงเพราะสายลมพัด เตือนว่าพายุกำลังจะมาถึง Inkheart (2008)
And then they blew away, like ashes in the wind."แล้วเขาก็ถูกลมพัดปลิวไป เหมือนเศษฝุ่นในสายลม" Inkheart (2008)
It was such a whirl wind. Really...โอเค มันแบบว่า ลมพัดผ่านมา จริง ๆ Made of Honor (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พัด[n.] (phat) EN: fan   FR: éventail [m]
พัด[v.] (phat) EN: fan ; blow   FR: souffler ; venter ; éventer ; attiser
พัดนางชี [n. exp.] (phat nāng chī) EN: ?   FR: ?
พัดพา[v.] (phatphā) EN: blow ; puff   FR: emporter ; entraîner
พัดลม[n.] (phatlom) EN: fan ; electric fan   FR: ventilateur [m]
พัดเฅา[v. exp.] (phat tao) EN: fan a stove   
พัดไฟ[v. exp.] (phat fai) EN: fan a fire   FR: attiser un feu

English-Thai: Longdo Dictionary
doraemon(n) ชื่อตัวละครของการ์ตูนญี่ปุ่นเรื่องหนึ่ง เป็นหุ่นยนต์มาจากโลกอนาคต มีกระเป๋าสารพัดประโยชน์ คอยใช้ของวิเศษเพื่อช่วยเหลือโนบิตะ การ์ตูนเรื่องนี้เป็นที่นิยมอย่างมากประมาณในช่วงทศวรรษที่ 80

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blow[VT] พัด, See also: โชย, รำเพย
barrel in[PHRV] โหมกระหน่ำ, See also: พัดกระหน่ำ
blow away[PHRV] พัดจากไป, See also: พัดพาไป, หอบไป, ปลิวไป
blow back[PHRV] พัดกลับมา, See also: ปลิวกลับมา
blow down[PHRV] พัดให้ล้ม
blow in[PHRV] พัดเข้ามา
blow into[PHRV] พัดเข้าไป
blow off[PHRV] พัดออกไป
blow on[PHRV] เป่า, See also: พัด
blow out[PHRV] พัดออกไป, See also: พัดพาไป

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aeolian(อีโอ' เลียน) adj., n. เกี่ยวกับชาวกรีกที่มีชื่อตั้งตาม Aeolus, เกี่ยวกับลม, ลมพัด, ลมทำให้เกิดขึ้น
air(แอร์) vt.,vi.,n. เผย, กินอากาศ, ผึ่งอากาศ, ทำให้ลมเข้าออกได้สะดวก,ออกความคิดเห็น, ออกอากาศ, ออกโทรทัศน์, การหายใจ, ลมที่พัดเบา, อากาศ, ลักษณะท่าทาง, อาการกลืนอากาศ, เพลง, อาการ. -airless adj. -airlike adj.
airscrew(แอร์ส' ครู) n. ใบพัดเครื่องบิน
alluvium(อะลู' เวียม) n. (pl. -viums, -via) ชั้นของดิน โคลนและอื่น ๆ ที่น้ำพัดพามา, สิ่งต่าง ๆ ที่นอนก้นทับถมอยู่เมื่อไม่นานมา.
anabatic(แอนนะแบท' ทิค) adj. เกี่ยวกับลมพัดขึ้นเชา, เลื่อนขึ้น (of an uphill wind)
anemophilous(แอนนิมอฟ' ฟะลัส) adj. ซึ่งได้รับเกสรดอกไม้ที่ลมพัดมา. -anemophily n.
antitrade(แอน' ทีเทรด) n. ลมที่พัดเหนือลม, สินค้าในแถบร้อนของโลก. -adj. เกี่ยวกับลมดังกล่าว (that opposite to the trade winds)
autogiro(ออโทไจ'โร) n. เครื่องบินที่มีใบพัดสำหรับเคลื่อนไปข้างหน้าและมีตัวหมุนตามแนวนอนสำหรับเคลื่อนขึ้นสูง, Syn. autogyro, gyroplane (an aircraft)
bear(แบร์) {bore,borne/born,bearing,bears} vt.,vi. ค้ำ,รับ,พยุง,หนุน,แบก,รับภาระ,พบ,ทรงไว้,อดทน,ทาน,ทน,มี,ออกลูก,มีลูก,มีความรู้สึก,ถือ,พัด,พา,กด,ดัน,ให้,แสดง,ไปทาง,วางท่าทาง n. หมี,คนหยาบคาย,คนงุ่มง่าม,ชื่อดาวที่อยู่ทางทิศเหนือ (Great Bear ดาวจระเข้,Little B
blade(เบลด) n. ใบมีด,คมมีด,ใบหญ้า,ใบ,ใบพายุ,ใบจักร,ใบกังหัน,ใบพัดลม,กระดูกหัวไหล่,นักเลง, Syn. cutter

English-Thai: Nontri Dictionary
airscrew(n) ใบพัดเครื่องบิน
blade(n) ใบมีด,คมมีด,ใบดาบ,ใบจักร,ใบพัด,ใบกังหัน
blow(n) การตี,การชก,การต่อย,การโจมตี,เสียงพัด
blow(vi,vt) พัด,เป่าลม,ผิวปาก,ตี,ชก,ต่อย
drift(n) การพเนจร,การพัดพาไป,กระแส,การล่องลอย,สิ่งที่ล่องลอย,กอง
drift(vi,vt) ระเหเร่ร่อน,พเนจร,พัดพาไป,ลอย,ล่องลอย,เลื่อนลอย,นำไปด้วย
fan(n) พัดลม,เครื่องเป่า,แฟนลูกหนัง,แฟนเพลง,คนบ้าคลั่ง
fan(vi,vt) พัด,กระพือ,สะบัด,ปลุก,กระตุ้น,ขับไล่
flap(n) แผ่นพับ,บานพับ,ชายเสื้อ,ปากกระเป๋าเสื้อ,เสียงกระพือปีก,เครื่องพัด
leeward(adj) ไม่ถูกลมพัด,ใต้ลม

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
walf (vt ) พัด,กระพือ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
扇風機[せんぷうき, senpuuki] (n) พัดลม

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
換気扇[かんきせん, kankisen] (n) พัดลมระบายอากาศ , See also: R. 送風機、扇風機

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
扇子[せんす, sensu] Thai: พัดที่พับเก็บได้ English: folding fan

German-Thai: Longdo Dictionary
deswegen(Konj.) |กริยาอยู่เป็นอันดับสอง| ดังนั้น, จึง เช่น Es ist stürmisch, deswegen bleiben wir zu Hause. ลมพายุพัดแรง ดังนั้นเราเลยอยู่บ้านกัน, See also: S. darum, daher, deshalb, A. weil, da, denn,
Ventilator[เวนทิล'(ล)า ทัวร์] (n) |der, pl. Ventilatoren| พัดลม, เครื่องเป่าลม , See also: S. Lüfter

French-Thai: Longdo Dictionary
aile(n) n.f. 1) ปีก เช่น ปีกนก, ปีกไก้, ส่วนปีกของเครื่องบิน 2) ส่วนของใบพัดหรือกังหัน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top