Search result for

ผวน

(16 entries)
(0.0281 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ผวน-, *ผวน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผวน[V] return, See also: turn back, turn round, Syn. หวน, หวนกลับ, กลับ, ผกผวน, ทวน, Example: นกกระจอกผวนกลับมาโฉบลงอีกครั้งหนึ่ง, Thai definition: ทวนกลับ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ผวน(ผฺวน) ก. หวน, กลับ, เช่น ผวนคำ, เรียกคำที่พูดทวนกลับเช่นนั้น เช่น ตกที่อิฐ ผวนเป็น ติดที่อก ว่า คำผวน.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Always had a weakness for volatility, risk and easy women.เพื่อประเมินความผันผวนและความเสี่ยง ของหุ้นที่เหมือนกับผู้หญิงง่ายๆ Dead Like Me: Life After Death (2009)
As a result, we've observed extreme polar instability.และผลจากที่เราเฝ้าสังเกตุ บริเวณขั้วโลกเกิดการผันผวน 2012 (2009)
No, all I'm able to monitor is the rate the data's flowing into his mind, and that's been fluctuating as well.ไม่มีทั้งหมดฉันสามารถตรวจสอบ มีอัตรา การไหลของข้อมูลในความทรงจำของเขา และที่ถูกผันผวนด้วย Human (2010)
The unstable situation withinจากสถานการณ์ที่ผันผวนภายใน Lightsaber Lost (2010)
And then I noticed fluctuating patterns, and I started graphing them, and by the time I realized what I was actually measuring, it had started to yield really positive results for everybody, so I kept doing it.แล้วผมยังสังเกตเห็นรูปแบบที่ผันผวนบางอย่าง ผมจึงเริ่มทำกราฟเกี่ยวกับพวกมัน และไม่นานผมก็ได้รู้ว่า สิ่งที่ผมกำลังประมาณอยู่นั้น Cooperative Calligraphy (2010)
WE CAN INFER THE COMPOSITION OF THE LAKE, OR THE EARLY UNIVERSE.สอบสวน ดับลยูแมป ช้าสร้างขึ้น กระเบื้องโมเสคของลูกน้อยของจักรวาล อ่านความผันผวนของเล็ก ๆ Beyond the Darkness (2010)
Really, your life is like a variety. Very diverse.ชีวิตนายนี่มันช่างผันผวนอยู่ตลอดซะจริงๆ The Birth of the Rich (2010)
As of right now, the mortality rate is fluctuating between 25 and 30 percent depending upon underlying medical conditions socioeconomic factors, nutrition, fresh water.แต่ตอนนี้ อัตราการตายนั้นผันผวน ระหว่าง 25 กับ 30 เปอเซนต์ ...ขึ้นอยู่กับ โรคประจำตัว... Contagion (2011)
A little quantum fluctuation can make a bubble of space that starts small and then grows -- starts with low entropy and then increases in entropy, just like our Universe does.ความผันผวนของควอนตัมเล็ก ๆ น้อย ๆ สามารถทำให้ฟองของพื้นที่ที่เริ่มต้น เล็ก ๆ แล้วเติบโต เริ่มต้นด้วยเอนโทรปีต่ำแล้วเพิ่มขึ้น ในเอนโทรปี Does Time Really Exist? (2011)
We are surprised because there was missing wavelengths, missing fluctuation, missing low tones -- you know, like low notes.เรามีความประหลาดใจเพราะมีความ ยาวคลื่นที่ได้รับหายไป ความผันผวนหายไปหายไปเสียงต่ำ - คุณรู้ว่าชอบบันทึกต่ำ Is There an Edge to the Universe? (2011)
A sociopathic dorito.Dorito ที่ผันผวน Horror Fiction in Seven Spooky Steps (2011)
But the algorithm manipulates the data to create the illusion of market volatility.แต่ขั้นตอนการจัดการข้อมูล เป็นการสร้างภาพลวงของการผันผวนในตลาด P.S. You're an Idiot (2012)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vary(แว'รี) vt.,vi. เปลี่ยนแปลง,แปรปรวน,ผันแปร,ผันผวน,ขึ้น ๆ ลง ๆ, See also: varier n. varingly adv., Syn. modify,change,alter

English-Thai: Nontri Dictionary
vary(vi) แปรปรวน,ผันผวน,ผันแปร,แตกต่าง,เปลี่ยนแปลง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top