ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ผลที่ได้

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ผลที่ได้-, *ผลที่ได้*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cost Effectivenessผลที่ได้กับค่าใช้จ่าย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I promise you the effect is purely transitory.ฉันสัญญา ผลที่ได้คืออย่างหมดจด ชั่วคราว มันสวมปิดอย่างรวดเร็ว Help! (1965)
- I faked all the results.ฉันปลอมผลที่ได้ Rushmore (1998)
The results were unstable.ผลที่ได้มันไม่แน่นอน Resident Evil (2002)
And a harvest of lost lives, swept away by the cold.และผลที่ได้จากชีวิตที่จากไป ด้วยการกวาดกลืนจากความหนาวเย็น March of the Penguins (2005)
And it turns out, she makes an appearance right there.ผลที่ได้คือเธอปรากฎตัวอยู่ตรงนั้น The Da Vinci Code (2006)
As a result, we've lost.ผลที่ได้ เราแพ้ Death Note: The Last Name (2006)
According to the result, 60% of them are supporting Kira...จากผลที่ได้ 60%ของทั้งหมดสนับสนุนคิระ Death Note: The Last Name (2006)
So you have 12, 000 parts per million CO in her blood.ผลที่ได้มีอ๊อกซิเจน 12, 000 ส่วนต่อล้านในเลือดของเธอ Bang, Bang, Your Debt (2007)
The resulting infection has caused massive mutation.ผลที่ได้การติดเชื้อ กลายเป็นการกลายพันธุ์ Resident Evil: Extinction (2007)
It came back positive for snake venom.ผลที่ได้กลับมาคือมันตรงกันกับพิษงู Ending Happy (2007)
Keep it down.มากกว่าบาดแผลที่ได้จากสงครามเสียอีก Sparks Fly Out (2008)
The double neck came as a result of Stairway.กีตาร์สองคอคือผลที่ได้จาก เพลง "Stairway It Might Get Loud (2008)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I promise you the effect is purely transitory.ฉันสัญญา ผลที่ได้คืออย่างหมดจด ชั่วคราว มันสวมปิดอย่างรวดเร็ว Help! (1965)
- I faked all the results.ฉันปลอมผลที่ได้ Rushmore (1998)
The results were unstable.ผลที่ได้มันไม่แน่นอน Resident Evil (2002)
And a harvest of lost lives, swept away by the cold.และผลที่ได้จากชีวิตที่จากไป ด้วยการกวาดกลืนจากความหนาวเย็น March of the Penguins (2005)
And it turns out, she makes an appearance right there.ผลที่ได้คือเธอปรากฎตัวอยู่ตรงนั้น The Da Vinci Code (2006)
As a result, we've lost.ผลที่ได้ เราแพ้ Death Note: The Last Name (2006)
According to the result, 60% of them are supporting Kira...จากผลที่ได้ 60%ของทั้งหมดสนับสนุนคิระ Death Note: The Last Name (2006)
So you have 12, 000 parts per million CO in her blood.ผลที่ได้มีอ๊อกซิเจน 12, 000 ส่วนต่อล้านในเลือดของเธอ Bang, Bang, Your Debt (2007)
The resulting infection has caused massive mutation.ผลที่ได้การติดเชื้อ กลายเป็นการกลายพันธุ์ Resident Evil: Extinction (2007)
It came back positive for snake venom.ผลที่ได้กลับมาคือมันตรงกันกับพิษงู Ending Happy (2007)
Keep it down.มากกว่าบาดแผลที่ได้จากสงครามเสียอีก Sparks Fly Out (2008)
The double neck came as a result of Stairway.กีตาร์สองคอคือผลที่ได้จาก เพลง "Stairway It Might Get Loud (2008)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
computation(n) ผลที่ได้จากการคำนวณ
event(n) ผลลัพธ์ (คำโบราณ), See also: ผลที่ได้, ผล, Syn. consequence, outcome, result
first fruits(n) ผลที่ได้ครั้งแรก
square(n) ผลที่ได้จากกำลังสอง, See also: ผลคูณยกกำลังสอง
washup(n) ผลที่ได้ (เป็นคำที่ใช้กันในออสเตรเลีย), Syn. outcome
yield(n) ผลลัพธ์, See also: ผลที่ได้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
call(คอล) { called, calling, calls } vt., vi., n. (การ) เรียก, ร้องเรียก, ร้องขอ, เรียกให้ตื่น, อ่านออกเสียง, เข้าใจว่า, ถือว่า, ให้ชื่อ, มีชื่อ, มีนามว่า, เรียกไพ่, โทรศัพท์, สั่ง, ออกคำสั่ง, ไปเยี่ยม, แวะรับ, ตำหนิ, เลียนแบบ, Syn. exclaim เรียกเป็นคำสั่งที่ใช้ในโปรแกรม หมายถึง การสั่งให้โอนย้ายการทำงานชั่วคราวจากโปรแกรมหลัก main program ที่ทำอยู่ ไปทำงานที่โปรแกรมย่อย subprogram เป็นการชั่วคราว เมื่อทำงาน ในโปรแกรมย่อยเสร็จแล้ว ก็จะส่งผลที่ได้กลับไปทำในโปรแกรมหลักต่อ โดยจะกลับไปเริ่มที่คำสั่งถัดจากคำสั่ง "call" นั้น
hard copyสำเนาถาวรสิ่งพิมพ์ออก1. หมายถึง ผลลัพธ์หรือสารสนเทศ (information) หรือผลที่ได้จากการประมวลผลที่เครื่องคอมพิวเตอร์พิมพ์ออกมา เมื่อสั่ง ตรงข้ามกับ soft copy ซึ่งหมายถึง สารสนเทศหรือผลที่เห็นบนจอภาพ เมื่อปิดไฟก็จะหายไป ดู soft copy เปรียบเทียบ2. อีกความหมายหนึ่ง จะหมายถึงผลงานที่พิมพ์ลงกระดาษ
information technologyเทคโนโลยีสารสนเทศใช้ตัวย่อว่า IT หมายถึงเทคโนโลยีในการรวบรวมข้อมูล การจัดเก็บอย่างมีระบบ การเรียกหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว การประมวลผล การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการประมวลนั้น รวมไปถึงการเน้นในเรื่องการแสดงผล และประชาสัมพันธ์สารสนเทศนั้นอย่างมีประสิทธิภาพ ในรูปแบบที่เหมาะสมกับผู้ที่จะนำไปใช้ต่อไป ตลอดไปจนถึงการสื่อสารข้อมูลนั้นไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ด้วย ว่ากันว่า IT กำลังจะก้าวเข้ามาแทนวิชา MIS (management information system) เพราะมีขอบเขตกว้างขวางกว่ามาก สรุปสั้น ๆ ได้ว่า เป็นเหมือนการนำวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (computer science) รวมกับนิเทศศาสตร์ (mass communications)
it(อิท) pron. มัน, นั่น, ตัว, คน, บุคคล, ตัวมาร, ตัวการ, คนสำคัญ, คนโง่. n. คนเล่น, สถานการณ์โดยทั่วไป ไอทีย่อมาจาก information technology แปลว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึงเทคโนโลยีในการรวบรวมข้อมูล การจัดเก็บอย่างมีระบบ การเรียกหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว การประมวลผล การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการประมวลนั้น รวมไปถึงการเน้นในเรื่องการแสดงผล และประชาสัมพันธ์สารสนเทศนั้นอย่างมีประสิทธิภาพ ในรูปแบบที่เหมาะสมกับผู้ที่จะนำไปใช้ต่อไป ตลอดไปจนถึงการสื่อสารข้อมูลนั้นไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ด้วย ว่ากันว่า IT กำลังจะก้าวเข้ามาแทนวิชา MIS (management information system) เพราะมีขอบเขตกว้างขวางกว่ามาก สรุปสั้น ๆ ได้ว่า เป็นเหมือนการนำวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (computer science) รวมกับนิเทศศาสตร์ (mass communications)
multiprogrammingการทำงานแบบหลายโปรแกรมมัลติโปรแกรมมิงหมายถึง การที่คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวสามารถทำโปรแกรมพร้อมกันได้มากกว่า 2 โปรแกรมขึ้นไป เช่น ในขณะที่อ่านโปรแกรมหนึ่งเข้าไปเก็บ หน่วยประมวลผลก็ประมลผลข้อมูลของอีกโปรแกรมหนึ่งไปพร้อม ๆ กัน และหน่วยแสดงผลก็อาจแสดงผลที่ได้รับจากการทำโปรแกรมก่อนหน้านั้น (อันที่จริง ไม่ใช่การประมวลผลโปรแกรมพร้อมกัน เพียงแต่หน่วยต่าง ๆ ทำงานพร้อม ๆ กัน เท่านั้น)
printoutหมายถึงผลที่ได้จากการปฏิบัติงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ตามคำสั่งที่สั่งให้พิมพ์ ลงในกระดาษหรือวัสดุอื่น

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
出来高[できだか, dekidaka] TH: ผลที่ได้  EN: yield

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top