ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ผนังเซลล์

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ผนังเซลล์-, *ผนังเซลล์*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cell wall; wallผนังเซลล์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
wall; cell wallผนังเซลล์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
secondary wall; secondary cell wallผนังเซลล์ทุติยภูมิ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
secondary cell wall; secondary wallผนังเซลล์ทุติยภูมิ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
primary cell wall; primary wallผนังเซลล์ปฐมภูมิ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
primary wall; primary cell wallผนังเซลล์ปฐมภูมิ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cell Envelopeผนังเซลล์ [การแพทย์]
Cell Wallผนังเซลล์,ผิวเซลล์,ผนังจุลชีพ [การแพทย์]
Cell Wall, Bacterialผนังเซลล์ของบักเตรี,ผิวพื้นของแบคทีเรีย [การแพทย์]
Cell Wall, Damageผนังเซลล์ชำรุด [การแพทย์]
Cell Wall, Gram-Negativeผนังเซลล์แบคทีเรียกรัมลบ [การแพทย์]
Cell Wall, Gram-Positiveผนังเซลล์แบคทีเรียกรัมบวก [การแพทย์]
Epithelial Membranesผนังเซลล์อิปิทีเลี่ยม [การแพทย์]
cell wallผนังเซลล์, ส่วนนอกสุดของเซลล์พืช และโพรทิสต์บางชนิด ประกอบด้วยเซลลูโลส ลิกนิน หรือเพกทิน ช่วยทำให้เซลล์แข็งแรงมากขึ้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Membranes, Restingผนังเซลล์ขณะพัก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The cell wall is thick.ผนังเซลล์หนา Life (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผนังเซลล์[n. exp.] (phanang sel = phanang seo) EN: cell wall   FR: paroi cellulosique [f]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
endoplasmic reticulumเป็นท่อขนาดเล็ก แทรกอยู่ทั้วไปในไซโตปลาสซึม และเป็นส่วนที่เชื่อมระหว่างผนังเซลล์กับผนังนิวเคลียส ของเหลวภายในนี้จึงเหมือนกับของเหลวภายนอกเซลล์ทำหน้าที่เป็นระบบสังเคราะห์และลำเลียงสารไปยังที่ต่างภายในและภายนอกเซลล์ แบ่งออกได้เป็น 2 พวก คือ Granular พวกนี้มี ribosome มาเกาะจึงเห็นเปืนผิวขรุขระ ทำหน้าที่สังเคราะห์โปรตีนและลำเลียงเพื่อปล่อยออกนอกเซลล์ ส่วนชนิดที่ 2 เรียกว่า Agranular หรือชนิดผิวเรียบเพราะไม่มี ribosome มาเกาะ ทำหน้าที่ผลิตสารพวกไขมันและลำเลียงโปรตีนต่าง ๆ ภายในเซลล์
vitamin pn. ช่วยทำให้ผนังเซลล์และผนังเส้นโลหิตแข็งแรง (citrin)

English-Thai: Nontri Dictionary
CELL cell wall(n) ผนังเซลล์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top