Search result for

ปรับปรุงต้นฉบับ

(2 entries)
(0.0929 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ปรับปรุงต้นฉบับ-, *ปรับปรุงต้นฉบับ*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
copy-edit    [VT] แก้ไขต้นฉบับ, See also: ปรับปรุงต้นฉบับ, Syn. copyread, subedit
copyread    [VT] แก้ไขต้นฉบับ, See also: ปรับปรุงต้นฉบับ, Syn. copy-edit, subedit

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

ปรับปรุงต้นฉบับ

 


  

  ปรับปรุงต้นฉบับ
 


Similar ENGLISH words suggested by aspell:
xi, xii, xis, xiv, xix, xi's * hock, HOV, Ho, ho, hog, choc, hoe, how, Hon, Soc, doc, hob, hod, hon, hop, hos, hot, soc, Ho's *

Similar GERMAN words suggested by aspell:
XI, xi, XII, XIV * * *

Similar FRENCH words suggested by aspell:
xi, cit, ci, exit, Guy, Roy, aisy, bit, boy, cil, dit, dît, fit, fît, goy, gît, kit, lit, mit, mît, puy, rit, rît, vit, vît, zig, hi, fi, id, if, il, in, li, mi, ni, pi, ri, si, ixia, axis, exil, yin, bis, d'y, dis, fis, gis, hic, hie, j'y, l'y, lis, m'y, mis, n'y, ois, pis, ris, s'y, sis, t'y, vis, bey, bic, dey, dia, div, dix, dry, fia, fic, fie, fig, fil, fin, fié, gay, gin, kif, kil, kir, lia, lib, lie, lin, lié, mie, mil, min, mir, nia, nib, nid, nie, nif, nié, oie, oïl * oc, hic, ho, foc, roc, soc, toc, hop, choc, hou, d'oc *

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Go to Top