Search result for

ปรับปรุงงาน

(1 entries)
(0.3484 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ปรับปรุงงาน-, *ปรับปรุงงาน*.
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปรับปรุงงาน[v. exp.] (prapprung ngān) EN: improve one's work ; do one's work better   

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

ปรับปรุงงาน

 


  

  ปรับปรุงงาน
 


Similar ENGLISH words suggested by aspell:
xi, xii, xis, xiv, xix, xi's * KO, Jo, Ki, Koo, OK, K, k, KP, lo, O, o, CO, Co, KY, Ky, co, go, kW, kw, TKO, KB, KC, KS, Kb, Kr, Ks, kc, kg, kl, km, ks, kt, BO, Bo, Ho, Io, MO, Mo, No, PO, Po, SO, do, ho, kn, mo, no, so, to, yo

Similar GERMAN words suggested by aspell:
XI, xi, XII, XIV * Klo, Kot, KP, kp, k, o, Co, KB, KZ, Kb, Po, eo, kW, kg, km, kt, so, wo, Ost, Most, Post, Rost

Similar FRENCH words suggested by aspell:
xi, cit, ci, exit, Guy, Roy, aisy, bit, boy, cil, dit, dît, fit, fît, goy, gît, kit, lit, mit, mît, puy, rit, rît, vit, vît, zig, hi, fi, id, if, il, in, li, mi, ni, pi, ri, si, ixia, axis, exil, yin, bis, d'y, dis, fis, gis, hic, hie, j'y, l'y, lis, m'y, mis, n'y, ois, pis, ris, s'y, sis, t'y, vis, bey, bic, dey, dia, div, dix, dry, fia, fic, fie, fig, fil, fin, fié, gay, gin, kif, kil, kir, lia, lib, lie, lin, lié, mie, mil, min, mir, nia, nib, nid, nie, nif, nié, oie, oïl * ho, do, go, kV, kg, km, no,

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Go to Top