Search result for

ท่อนไม้

(36 entries)
(0.0081 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ท่อนไม้-, *ท่อนไม้*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ท่อนไม้[N] log, See also: piece of wood, Example: ช้างลากท่อนไม้ไปตามทาง, Count unit: ท่อน, Thai definition: ส่วนของต้นไม้ที่ตัดออกเป็นตอนๆ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โต่งท่อนไม้ที่ผูกติดอยู่บนแพสุดท้าย สำหรับต๋งกับหลักบนริมฝั่งเพื่อยึดแพไม่ให้น้ำพัดลอยไป.
ไม้หมอนท่อนไม้สี่เหลี่ยมสำหรับหนุนหรือรองรับรางรถไฟ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Timber!ท่อนไม้The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
- Timber!ท่อนไม้The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
Look like you just make some wood squares from these boxes here.ดูเหมือนแกทำท่อนไม้จากกล่องนี่ใช่มั้ย Dirt Nap (2008)
Dirty little fucking bitch.ยัยตุ๊กตาท่อนไม้เอ้ย Harry Brown (2009)
Saw some wood slivers.เห็นท่อนไม้เล็กๆ Potlatch (2009)
Saw some wood splinters. Probably a bat.เห็นท่อนไม้เล็กๆ อาจจะเป็นไม้ตีลูกบอล Fa Guan (2009)
What do we want?ต้องหาที่ๆเราหย่อนท่อนไม้ใหญ่ๆ กางแขนออกแบบนี้? The Cove (2009)
The trunk was a dead-fall.ท่อนไม้สำหรับทับเหยื่อ Predators (2010)
The rule of thumb with a dead-fall, is that you set the weight five times that of the target animal.คนทั่วต้องใช้ท่อนไม้ คือใช้น้ำหนักเป็นห้าเท่า\ของสัตว์ที่ต้องการจะล่า Predators (2010)
I can carry logs.ฉันถือท่อนไม้ได้นะ Into the Woods (2010)
Order your troops to ransack the premises, and look for bamboo trunks.สั่งให้กองทัพของเจ้าค้นบริเวณ และหาท่อนไม้ไผ่ Episode #1.4 (2010)
I don't want some timberwolves shitting me out all over this mountain.ชั้นไม่ต้องการไอ้ท่อนไม้บ้านี่ เพื่อจะพาชั้นออกไปจากเขานี่ The Grey (2011)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
backlog[N] ท่อนไม้ใหญ่สำหรับเล่นแคมป์ไฟ
billet[N] ท่อนไม้ชิ้นเล็กๆ
rod[N] ไม้หรือโลหะแท่งยาวๆ, See also: ท่อนไม้หรือโลหะ, Syn. bar, stick
timber[N] ไม้ซุง, See also: ท่อนไม้, Syn. lumber

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
block(บลอค) {blocked,blocking,blocks} n. ท่อนไม้,ท่อนหิน,ก้อนใหญ่,ชิ้นใหญ่,ห่อดินระเบิด,แท่นโลหะ,เขียง,แม่พิมพ์,ลูกรอก,ตะแลงแกง,ตึกที่แบ่งออกเป็นส่วน,เครื่องกีดขวาง,ทั้งแถว,ทั้งก้อน,ทั้งปีก,ตึกใหญ่,คฤหาสน์ใหญ่,อุปสรรค,การขัดขวาง,เขตหนึ่งของตัวเมือง,เขตห่างไกลท
blockish(บลอค'คิช) adj. คล้ายท่อนไม้,โง่
chump(ชัมพฺ) n. ท่อนไม้สั้นและหนา,ก้อนเนื้อหนา,คนโง่
log(ลอก) {logged, logging, logs} n. ซุง,ท่อนซุง,ท่อนไม้. vt., vi. ตัดต้นไม้ออกเป็นท่อน ๆ ,โค่นต้นไม้, See also: logging n.
rod(รอด) n. ไม้,ท่อนไม้,แขนงไม้,ท่อนกลมยาว,คันเบ็ด,ไม้วัด,จุลินทรีย์รูปท่อนกลมยาว,ไม้เรียว,คทา,ก้านลูกสูบเครื่องยนต์,การทำโทษ,วินัย,อำนาจกดขี่, Syn. pole,stick,bar
timber(ทิม'เบอะ) n. ไม้,ท่อนไม้,ต้นไม้ (ขนาดใหญ่) ,ป่าไม้,โครงไม้,โครงเรือ,ไม้ขื่อ,ลักษณะหรือคุณสมบัต'ของบุคคล. vt. ใสไม้มค้ำด้วยไม้. interj. คำตะโกนของผู้ตัดไม้เพื่อเตือนให้ผู้อยู่ข้าง ๆ ให้ระวังไม้ที่กำลังจะล้มลง
yule blockn. ท่อนไม้ขนาดใหญ่บนกองไฟในราตรีก่อนวันคริสต์มาส. adj. เกี่ยวกับเทศกาลคริสต์มาส
yule clogn. ท่อนไม้ขนาดใหญ่บนกองไฟในราตรีก่อนวันคริสต์มาส. adj. เกี่ยวกับเทศกาลคริสต์มาส
yule logn. ท่อนไม้ขนาดใหญ่บนกองไฟในราตรีก่อนวันคริสต์มาส. adj. เกี่ยวกับเทศกาลคริสต์มาส

English-Thai: Nontri Dictionary
beam(n) ท่อนไม้,คันไถ,คันชั่ง,ลำแสง,ไม้รอด,ขื่อ,คาน,คร่าว
billet(n) ท่อนไม้,ท่อนเหล็ก,ท่อนปืน,เศษเหล็ก,หอพักทหาร
block(n) ท่อนไม้,ตึกทั้งแถว,แม่พิมพ์,เครื่องกีดขวาง
chump(n) ท่อนไม้สั้น,ก้อนเนื้อ,คนทึ่ม,คนโง่
log(n) ซุง,ท่อนไม้,ขอนไม้
timber(n) ไม้สัก,ท่อนไม้,ป่าไม้,โครงเรือ,ขื่อ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[ぼう, bou] ท่อนไม้ หรือ เหล็กเส้นตรง

German-Thai: Longdo Dictionary
Stange(n) |die, pl. Stangen| ท่อนไม้หรือท่อนโลหะ, แท่งไม้, แท่ง, ท่อน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top