Search result for

ทแยง

(41 entries)
(0.0313 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทแยง-, *ทแยง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทแยง[V] be askew, See also: be diagonal, be askew, Syn. เฉียง, เฉลียง
ทแยง[ADJ] oblique, See also: diagonal, askew, Syn. เฉียง, เฉลียง
ทแยง[ADV] obliquely, See also: diagonally, askew, Syn. เฉียง, เฉลียง, Example: เขาตั้งเสาทะแยงๆ เพื่อให้ต้านลม
ทแยง[V] be slanted, Syn. เฉลียง, เฉียง, Example: หัวเรือทแยงไปทางหน้าบ้าน
ทแยง[ADJ] oblique, See also: diagonal, slanting, Syn. เฉลียง, เฉียง, Example: เราแก้ปัญหาของรูปภาพเป็นรอยหยัก ไม่เรียบเมื่อเป็นเส้นโค้งหรือเส้นทแยงโดยใช้เทคนิคที่เรียกว่า antiatis หรือขจัดขอบขรุขระ
ทแยงมุม[ADJ] diagonal, Example: เส้นทแยงมุมของรูปสามเหลี่ยมแต่ละเส้นเป็นฐานร่วมของรูปสามเหลี่ยมสองรูป, Thai definition: เฉียงจากมุมหนึ่งไปยังมุมตรงข้าม
ทแยงมุม[ADV] on the bias, Example: การตรวจต้นฝ้ายให้กระจายทั่วทั้งแปลงฝ้าย อาจปฏิบัติได้โดยเดินทแยงมุมจากมุมใดมุมหนึ่ง, Thai definition: เฉียงจากมุมหนึ่งไปยังมุมตรงข้าม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ทแยง(ทะ-) ว. เฉียง.
ทแยงมุมว. เฉียงจากมุมหนึ่งไปยังมุมตรงข้าม.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
See. Diagonal stresses on the ideograms. Definitely Koihoma.ดูสิ เรียงเป็นเส้นทแยงมุม ไม่ใช่แนวนอน อย่างนี้คอยโฮมาแน่ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
There was this guy on my street who cut his lawn on the diagonal.เคยมีชายคนหนึ่ง อยู่ตรงถนนแถวบ้านฉัน ตัดสนามหญ้าเป็นรูป แนวทแยงมุม The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
I'm gonna go talk to the neighbors, to see if anyone who cut their lawn diagonally is missing.ผมกำลังจะไปคุยกับเพื่อนบ้าน เื่พื่อดูว่ามีใครตัดสนามหญ้า แนวทแยงมุม แล้วหายตัวไป The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
Cam said that one of her neighbors had his garage burned down for cutting his lawn on the diagonal.แคมยังพูดเลยว่า เพื่อนบ้านของเธอคนหนึ่ง ถูกเผาโรงจอดรถ เพียงเพราะตัดสนามหญ้า เป็นรูปทแยงมุม The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
BOOTH: It's the diagonal lawn of Verbena Court.นั่นคงเป็นสนามหญ้า รูปทแยงมุม The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
The line of scrimmage is the imaginary transverse line separating the offense from the defense.เส้นแบ่งแดน คือเส้นทแยงที่สมมติขึ้น ที่แบ่งแยกแนวหน้ากับแนวหลัง The Cornhusker Vortex (2009)
The back of the tenth rib on the left side, the left transverse process of the T6 and the right scapula.ด้านหลังตรงกระดูกซี่โครง ชิ้นที่ 10 ทางด้านซ้าย แนวทแยงซ้ายของกระดูก ชิ้นที่ T6 และทางขวาของ กระดูกสะบัก The Bones That Weren't (2010)
Except the wife had diagonal cuts downward and the husband's were horizontal.เว้นแต่ของภรรยาแทงแบบทแยงลง และของสามีเป็นแบบแนวราบ #6 (2013)
If you run the wires across the plugboard matrix diagonally, it will eliminate rotor positions 500 times faster.ถ้าคุณวางสาย ไปยังแผงวงจรในแนวทแยง มันจะลดตำแหน่งใบพัด เร็วขึ้น 500 เท่า The Imitation Game (2014)
The Taiyang Shen.ขะเย้อแขย่ง ไทแยง The Martian (2015)
We need to use the Taiyang Shen?เราจำคือต้องใช้ ไทแยง เชน The Martian (2015)
Both plans require the Taiyang Shen... so, we have to choose.แผนการทั้งสองต้อง ไทแยง เชน ดังนั้นเราจึงต้องเลือก The Martian (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทแยง[X] (thayaēng) EN: oblique ; inclined   FR: oblique
ทแยงมุม[adj.] (thayaēngmum) EN: diagonal   FR: diagonal

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
diagonal[ADJ] ทแยงมุม, Syn. transverse, oblique
transverse[ADJ] ทแยง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bias(ไบ'อัส) n. อคติ,เส้นเอียง,ความโน้มเอียง,adj. เอียง,เฉียง,ทแยง vt. ทำให้มีใจโน้มเอียง,มีอิทธิพลต่อ, See also: biasedly adv. ดูbias biassedly adv. ดูbias biasness n. ดูbias, Syn. prejudice
crosswise(ครอส'ไวซ) adj. ข้าม,ตัดข้าม,ขวาง,ทแยง,ในรูปกากบาท,ซึ่งตรงกันข้าม., Syn. crossways,across,transversely
cruciate(ครุ'ชีเอท) adj. เป็นรูปกากบาทหรือรูปกางเขน,ไขว้กัน,ขวางกัน,ทแยงกัน
diagonal(ไดแอก'กะเนิล) adj.,n. (เส้น,แถว) ทแยงมุม,ขวาง,เฉ
oblique(อะบลีค') adj. เอียง,ลาด,เป็นมุมเอียง,เฉ,เยื้อง,ถาก,ทแยง,ไม่ตรงไปตรงมา,อ้อม.
ogive(โอ'ไจฟว,โอไจฟว) n. ซี่โค้งหลังคาทแยง,โค้งรูปยอดแหลม,เส้นแจกแจง,ความถี่สะสม,ปลายทู่ของหัวจรวด,ที่ครอบสายไฟทั้งหมด
parallelogram of forcesn. รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานที่มีเส้นทแยงที่เป็นผลรวมของแรงต่างทิศทางกัน
saltire(แซล'ไทเออะ) n. กากบาททแยงมุม,กากบาทไขว้,กางเขนไขว้, -Phr. (in saltire เป็นรูปกากบาทไขว้) -Phr. (per saltire ไขว้กันสองทิศทาง), Syn. saltier
slope(สโลพ) vi. เอียง,ลาด,ทแยง. vt. ทำให้เอียงลาด,ทแยง,ทำให้มีระดับเอียง. n.. พื้นเอียง,พื้นลาด,ส่วนที่เอียงลาด,การเอียง,การลาด,การทแยง,จำนวนองศาของมุมเอียง, slopes เนินเขา,บ่อเอียง,ท่าสะพายปืน, Syn. incline,slant
transverse(แทรนซฺเวิร์สฺ') adj. ขวาง,ข้าม,ผ่าน,ตัดขวาง,ทแยง, (ขลุ่ยหรือปี่) มีรูเป่าที่ปลายข้างท่อ. n. สิ่งที่ทแยง,สิ่งที่อยู่คนละมุม,สิ่งที่ไขว้,สิ่งที่ตัดขวาง., See also: transversely adj. transverseness n., Syn. diagonal

English-Thai: Nontri Dictionary
bias(n) เส้นทแยง,ความลำเอียง,อคติ,อุปาทาน
crosswise(adv) ข้าม,ทแยงมุม,เป็นรูปกางเขน
diagonal(adj) เบน,ขวาง,เฉ,ทแยง
diagonal(n) เส้นทแยงมุม,เส้นขวาง,แนวทแยง
oblique(adj) เอน,เอียง,เฉียง,ลาด,ทแยง
slope(vi) เอียง,ลาดขึ้น,ทแยง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top