ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ทำให้เสียใจ

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทำให้เสียใจ-, *ทำให้เสียใจ*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And besides, who is she hurting if she does?นอกจากนี้ ใครที่เธอจะทำให้เสียใจ The Fasting and the Furious (2011)
Yeah. I'm so sorry for everything I put you two through.OK, ในช่วงตอนนั้น ถ้าฉันทำให้เสียใจ ฉันต้อง... Episode #1.15 (2011)
He knew her boyfriend was abusing her.เขารู้ว่าเพื่อนชายเธอ ทำให้เสียใจ There Will Be Blood (2013)
So you've sorted it with Farrell?ก่อนนายจะพูดอะไร ที่อาจทำให้เสียใจทีหลัง Sexy Rollercoasters (2017)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
distress[VT] ทำให้เจ็บปวด, See also: ทำให้เสียใจ, Syn. afflict, anquish, desolate, worry
hurt[VI] ทำให้เสียใจ, See also: ทำร้าย (จิตใจ), ทำร้ายจิตใจ, ทำอันตราย
lament[VT] ทำให้โศกเศร้า, See also: ทำให้เสียใจมาก, Syn. grieve, mourn
let down[PHRV] ทำให้ผิดหวัง, See also: ทำให้เสียใจ, Syn. disappoint
pain[VT] ทำให้เสียใจ, See also: ทำให้ปวดร้าว, Syn. distress, agonize
sadden[VT] ทำให้เสียใจ, Syn. oppress, discourage, depress

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
affect(vi.,vt. อะเฟคทฺ'; -n. เอฟ' แฟคทฺ, อะเฟคท'ฺ) -vt.,vi. มีผลต่อ, ส่งผลต่อ, กระทบกระเทือน, ทำให้เสียใจ, ทำให้สงสาร, เป็น (โรค) , เสแสร้ง, ชอบ, โน้มเอียงไปทาง-n. ความรู้สึก, อารมณ์
grief(กรีฟ) n. ความเศร้าโศก,ความเสียใจมาก,สิ่งที่ทำให้เสียใจมาก. -come to grief ผิดหวัง,สลดใจ, Syn. sadness
grieve(กรีฟว) vi. เสียใจ,สลดใจ. vt. เสียใจ,ทำให้เสียใจ,ทำให้สลดใจ, Syn. sadden
grievous(กรี'เวิส) adj. ซึ่งทำให้เสียใจ,เศร้าโศก,ซึ่งทำให้ทุกข์ทรมานเป็นอย่างมาก, See also: grievousness n.
heartrendingadj. ซึ่งทำให้เสียใจมาก,ซึ่งทำให้เศร้าโศกมาก.
hurt(เฮิร์ท) vt.,vi. ทำให้ (รู้สึก) บาดเจ็บ,ทำให้เจ็บปวด,ทำอันตราย,ทำให้เจ็บใจ,ทำให้เสียใจ. -n. การทำให้ได้รับบาดเจ็บ,บาดแผล,ความเจ็บปวด,ความเสียหาย, Syn. injure,wound,harm
pique(พิค) vt.,vi. ทำให้โกรธ,ทำให้เสียใจ,กระเทือนใจ,ทำให้ตื่นเต้น,ดึงดูดความสนใจ,กระตุ้นอารมณ์,เร้าใจ. n. ความโกรธ,ความเสียใจ
ruthful(รูธ'ฟูล) adj. น่าเวทนา,น่าสงสาร,น่าเห็นอกเห็นใจ,ทำให้เสียใจ,ทำให้เศร้า., See also: ruthfulness n., Syn. compassionate
sad(แซด) adj. เสียใจ,เศร้า,เศร้าโศก,สลดใจ,ตรอมใจ,โทมนัส,ทำให้เสียใจ, (สี) มืดหรือมัว,เลว., Syn. sorrowful
sadden(แซด'เดิน) vt.,vi. ทำให้เสียใจ,กลายเป็นเสียใจ., See also: saddeningly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
afflict(vt) ทำให้เดือดร้อน,ทำให้ลำบาก,ทำให้เสียใจ,ทำให้ทรมาน
chagrin(vt) ทำให้ผิดหวัง,ทำให้เสียใจ,ทำให้โทมนัส
HEART-heart-rending(adj) ซึ่งปวดร้าวใจ,ซึ่งทำให้ช้ำใจ,ซึ่งทำให้เสียใจ
mortify(vt) ทรมานร่างกาย,ทำให้อ่อนกำลังลง,ทำให้เสียใจ,ทำให้บัดสี

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top