ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ทำให้หยุด

   
41 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทำให้หยุด-, *ทำให้หยุด*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, effective stopping power is more important than your preference in guns.ความแรงจนทำให้หยุดเคลื่อนไหวได้น่ะ สำคัญกว่าความชอบที่ว่านะ Ghost in the Shell (1995)
You gotta make it stop. I can't take it any more.นายช่วยทำให้หยุดร้องที ฉันทนไม่ไหวแล้ว. Ice Age (2002)
We'll make a brief stop in South Boston, to discharge a passenger.เราจะทำให้หยุดสั้น ๆ ในเซาท์บอสตันจะปล่อยผู้โดยสาร Sex Trek: Charly XXX (2007)
And now that our masks have been ripped off, we're seriously hampered.และขณะนี้หน้ากากของเราได้ถูกเปิดออก เราถูกทำให้หยุดชะงัีก Odyssey (2008)
You will go after another child and another child, until you are stopped.คุณจะไล่ล่าเด็กคนแล้วคนเล่า จนกว่าคุณจะถูกทำให้หยุด Doubt (2008)
We are going to find out by who, and we're going to put a stop to it.พวกเราจะไปหาโดยผู้ที่ และเราจะทำให้หยุดไป Justice (2009)
Who must be stopped.ที่ต้องทำให้หยุดเท่านั้น Friday Night Bites (2009)
But joe's got to be shut downแต่ โจ ต้องถูกทำให้หยุด Static (2010)
Dean, make it stop.ดีน ทำให้หยุดร้องที Two and a Half Men (2010)
- It helps you stop coughing.- มันทำให้หยุดไอได้ 50/50 (2011)
North Korea's nuclear program has just been crippled with one surgical strike.โครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือ เพิ่งจะถูกทำให้หยุดพัก ด้วยเพียงการผ่าตัดเดียว Free (2011)
The six of you are completely frozen and helpless.พวกคุณทั้งหกคนถูกทำให้หยุดนิ่ง และช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ Advanced Dungeons & Dragons (2011)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bring something to rest[IDM] ทำให้หยุดพัก, See also: ทำให้หยุดทำงาน, Syn. come to
bring up[PHRV] ทำให้(คน)หยุดกึก, See also: ทำให้หยุดทันที
cure of[PHRV] ทำให้หยุดรัก
derail[VT] ทำให้สิ่งต่างๆ ไม่เป็นไปตามที่วางแผนไว้, See also: ทำให้หยุดชะงัก
discontinue[VT] ทำให้หยุด, See also: ทำให้ไม่ต่อเนื่อง, ทำให้ชะงัก, หยุด, Syn. end, stop, terminate, Ant. begin, start
give to[PHRV] ทำให้ชะงัก, See also: ทำให้หยุดคิด, ไตร่ตรอง
halt[VT] ทำให้หยุด
hamper[VT] ทำให้หยุดชะงัก, Syn. hinder, hobble, impede, Ant. free, liberate
hold[VT] ทำให้ล่าช้า, See also: ทำให้หยุดชะงัก
immobilize[VT] ทำให้เคลื่อนที่ไม่ได้, See also: ทำให้หยุดอยู่กับที่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arrest(อะเรสทฺ') vt. จับ,จับกุม,ดึงดูด,ทำให้หยุด,กั้น, ยับยั้ง,เกาะตัว. -n. การจับกุม,ภาวะที่ถูกจับกุม,การหยุดยั้ง,ภาวะที่ถูกหยุดยั้ง. -arrester n. -arrestment n., Syn. stop,halt)
bog(บอก) {bogged,bogging,bogs} n. ห้วย,บึง,หนอง vt.,vi. จมลงในโคลน,ติดตม,ติดปลัก,ทำให้จมอยู่ในปลัก -Phr. (bog down ทำให้อยู่ในภาวะที่ลำบาก,ทำให้หยุดชะงัก), See also: bogginess n. ดูbog boggish adj. boggish adj. ดูbog คำที่มีความหมายเหมือนกั
clot(คลอท) n. ก้อนเลือดที่แข็งตัว,ก้อนเล็ก ๆ ,กลุ่มเล็ก ๆ ,คนโง่. vi. จับตัวเป็นก้อน vt. ทำให้จับตัวเป็นก้อน,ปกคลุมไปด้วยก้อนเล็ก ๆ ,ทำให้หยุด,ขัดขวาง., See also: clotty adj., Syn. lump
discontinue(ดิสคันทิน'นิว) {discontinued,discontinuing,discontinues} vt. ทำให้หยุด,หยุดยั้ง,เลิก,ถอนฟ้อง. vi. หยุด,ชะงัก., See also: discontinuer n. ดูdiscontinue, Syn. cease,stop,drop
halter(ฮอล'เทอะ) n. ผู้หยุด,ผู้ทำให้หยุด,ผู้ลังเล
hold(โฮลดฺ) {held,held,holding,holds} vt.,vi.,n. (การ) ถือ,จับ,กุม,คว้า,เกาะกำ,อดทน,อดกลั้น,ยึด,ยึดครอง,ครอบงำ,จับใจ,ทำให้หยุด,ถือว่า,เข้าใจว่ามีความรู้สึก,อ้าง,ยก,หยิบยก,คุก,ที่รองรับ,ป้อม,ห้องเก็บสินค้า, Syn. grasp,persist ###A. relea
immobilise(อิโม'บิไลซ) vt. ทำให้เคลื่อนที่ไม่ได้,ทำให้หยุดเคลื่อนไหว,ทำให้หยุดนิ่ง., See also: immobilisation,immobiliszation n., Syn. fix
immobilize(อิโม'บิไลซ) vt. ทำให้เคลื่อนที่ไม่ได้,ทำให้หยุดเคลื่อนไหว,ทำให้หยุดนิ่ง., See also: immobilisation,immobiliszation n., Syn. fix
intercept(อิน'เทอเซพทฺ) vt.,n. (การ) ขัดขวาง,สกัดกั้น,บัง,ตัด,ยับยั้ง,ทำให้หยุด,ดักฟัง., See also: interceptive adj., Syn. arrest
interrupt(อินทะรัพทฺ') vt. ขัดขวาง,ทำให้หยุด,ยับยั้ง,พูดสอด,ตัดบท,ขัดจังหวะ.

English-Thai: Nontri Dictionary
arrest(vt) จับกุม,กั้น,ทำให้หยุด,ยับยั้ง,เหนี่ยวรั้ง,ทำให้ชะงัก
check(vt) ทำให้ชะงัก,ดึง,ทำให้หยุด,ทัดทาน,ว่ากล่าว,ตรวจสอบ
cork(vt) ทำให้หยุด,อุดด้วยไม้ก๊อก
quiet(vt) ทำให้สงบ,ทำให้เงียบ,ทำให้หยุด,บรรเทา
squelch(vt) ทำให้หยุด,กด,ระงับ,กำจัด,บดขยี้
stagnate(vt) ทำให้อยู่เฉยๆ,ทำให้หยุดนิ่ง,ทำให้เมื่อยล้า,ซบเซา
stall(vt) ขัดขวาง,กั้นคอก,ทำให้หยุด
stay(vt) ให้ที่พัก,ทำให้หยุด,ระงับ,ยับยั้ง,หน่วงเหนี่ยว,สกัด,คอย
stint(vt) หวง,จำกัด,ทำให้หยุดชะงัก,หน่วงเหนี่ยว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top