Search result for

ทำให้สะเทือน

(5 entries)
(0.6769 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทำให้สะเทือน-, *ทำให้สะเทือน*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jar    [VT] ทำให้สั่นสะเทือน, See also: ทำให้สะเทือน, Syn. rattle, shake
move    [VT] ทำให้สะเทือนใจ, See also: เร้าความรู้สึกของ, Syn. affect, touch, influence, induce, incite, instigate, lead
stab someone to the heart    [IDM] ทำให้สะเทือนใจ, See also: ทำร้ายจิตใจ (อย่างมาก)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
shock(ชอค) n. การกระทบกระแทกอย่างกะทันหัน,อาการสะเทือน,อาการสะเทือนทางใจอย่างกะทันหัน,อาการตื่นตะลึง,ความสะดุ้งตกใจ,อาการสั่นกระตุก,อาการเป็นลม,อาการแน่นิ่งไปอย่างกระทันหัน. vt. ทำให้ตะลึงงัน,ทำให้สะดุ้งตกใจ,เขย่าขวัญ,ทำให้สะเทือน,กระทบอย่างแรง,ตีอย่างแรง. vi.ตะลึงงัน,สดุ้งตกใจ

English-Thai: Nontri Dictionary
shock(vt) ทำให้สะเทือน,ทำให้สะดุ้ง,กระตุก,ตะลึง,จู่โจม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top