ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ทำให้ตะลึงงัน

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทำให้ตะลึงงัน-, *ทำให้ตะลึงงัน*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stun[VT] ทำให้ตะลึงงัน, See also: ทำให้งง, Syn. amaze, daze, shock
stupefy[VT] ทำให้ประหลาดใจ, See also: ทำให้ตะลึงงัน, Syn. amaze, astonish, daze
transfix[VT] ทำให้นิ่งงัน, See also: ทำให้ตะลึงงัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
shock(ชอค) n. การกระทบกระแทกอย่างกะทันหัน,อาการสะเทือน,อาการสะเทือนทางใจอย่างกะทันหัน,อาการตื่นตะลึง,ความสะดุ้งตกใจ,อาการสั่นกระตุก,อาการเป็นลม,อาการแน่นิ่งไปอย่างกระทันหัน. vt. ทำให้ตะลึงงัน,ทำให้สะดุ้งตกใจ,เขย่าขวัญ,ทำให้สะเทือน,กระทบอย่างแรง,ตีอย่างแรง. vi.ตะลึงงัน,สดุ้งตกใจ
stupefy(สทู'พะไฟ) vt. ทำให้มึนงง,ทำให้ไม่มีความรู้สึก,ทำให้กึ่งสลบ,ทำให้ประหลาดใจที่สุด,ทำให้ตะลึงงัน., See also: stupefyingly adv., Syn. stun
transfix(แทรนซฺฟิคซฺ') vt. แทงทะลุ,ตรึง,ติดแน่น,ทำให้ตะลึงงันอยู่กับที่. -transfixion n., Syn. impale,stun,petrify,amaze

English-Thai: Nontri Dictionary
fascinate(vt) ทำให้หลงเสน่ห์,ทำให้หลงใหล,ตรึงใจ,ทำให้ตะลึงงัน
petrify(vt) ทำให้เป็นหิน,ทำให้เสียขวัญ,ทำให้ตะลึงงัน
transfix(vt) แทงทะลุ,ตรึง,ทำให้ตะลึงงัน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top