Search result for

ถ่องแถว

(5 entries)
(0.3113 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ถ่องแถว-, *ถ่องแถว*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ถ่องแถว มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ถ่องแถว*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถ่องแถว    [N] row, Syn. แนว, แถว, Ant. สะเปะสะปะ, Example: เขาปลูกต้นไม้ให้เป็นถ่องแถวตามแนวกำแพง, Thai definition: แนวอันแลชัดและเป็นระเบียบ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ถ่องแถวน. แถวหรือแนวอันเป็นระเบียบงดงาม.
กันดองน. ถ่องแถว เช่น เทเพนทรพฤกษนุกันดอง (กล่อมช้างของเก่า).

Are you satisfied with the result?

Go to Top