ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ตะโหงก

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตะโหงก-, *ตะโหงก*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตะโหงก(-โหฺงก) น. เครื่องจองจำอย่างหนึ่ง ใช้ง่ามไม้คาบคอ และมีไม้สกัดขวางข้างหน้าคอ.
ตะโหงก(-โหฺงก) น. โคนทางมะพร้าวแห้ง
ตะโหงกสิ่งที่นูนโหนกขึ้นจากพื้นราบ เช่น หัวตะโหงกตอไม้
ตะโหงกก้อนเนื้อที่ต้นคอของสัตว์บางชนิดเช่นวัว, หนอก ก็ว่า.
ตะโหงก(-โหฺงก) น. ไม้รูปโค้งปลายทั้ง ๒ ข้างงอขึ้นเล็กน้อย ใช้พาดคอควายสำหรับลากไถหรือลากเลื่อนเป็นต้น, โกก คอม หรือ ตะโกก ก็เรียก.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
withers[N] ส่วนสูงที่สุดของหลังม้า วัว ควาย แพะ แกะหรือสัตว์สี่ขาอื่น, See also: ตะโหงกหรือหนอกของม้าและสัตว์สี่ขาอื่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
withers(วิธ'เธอซ) n. ส่วนที่สูงที่สุดของหลังสัตว์,หัวไหล่ม้า หรือสัตว์อื่น,ตะโหงกม้าหรือสัตว์อื่น

English-Thai: Nontri Dictionary
hump(n) หนอก,ปุ่ม,โคก,เขา,ตะโหงก
hunch(n) หนอก,ตะโหงก,โหนก
withers(n) โหนกคอสัตว์,ตะโหงกม้า

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top