Search result for

ตร

(163 entries)
(0.2423 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตร-, *ตร*
Longdo Dictionary ไทย (TH) - ไทย (TH)
กงนี้ (prep ) ตรงนี้

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
be direct[บี เดอะ เร็ค] (phrase ) ตรงไปตรงมา He is direct. เขาเป็นคนตรงไปตรงมา
กันตรึรูปแบบดนตรีพื้นบ้านทางภาคอีสานตอนใต้ของประเทศไทย

Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconosis[นิวโมโนอัลตร้าไมโครสโคปิคซิลิโคโวลคาโนโคโนซิส] (n ) โรคปอดแข็งที่เกิดจากการสูดเอาฝุ่นทรายเข้าไป

Longdo Dictionary ภาษารัสเซีย (RU) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
Завтра[ซาบ-ตรา] พรุ่งนี้

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
การแปลแบบตรงตัว (phrase ) literal translation
ชุดราตรีevening gowns
ตรรกศาสตร์เชิงสัญลักษณ์ (n ) Symbolic Logic

Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
คำตรงข้าม[antonym] antonym

Longdo Dictionary ภาษาไทย (ศัพท์ธรรมะ) (TH-DHAMMA) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ตรวจติดตามmonitor

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตร.    [N] policeman, Syn. ตำรวจ
ตร    [ADV] rush, See also: move in a straight, Syn. รี่, ปรี่, Example: สุนัขวิ่งตรงเข้าใส่คนแปลกหน้า
ตร    [PREP] at, Syn. ที่, Example: ตำรวจจราจรยืนตรงตึกแถวใกล้ๆ โรงเรียนเพื่อให้สัญญาณการจราจร, Thai definition: ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งที่เฉพาะเจาะจง
ตร    [ADV] punctually, Example: เขามาทันเวลา 3 โมงตรง, Thai definition: เที่ยงตามกำหนด
ตร    [V] be precise at, See also: be exact, be accurate, Syn. ถูกต้อง, แน่นอน, ตรงเผง, Example: ผู้พิพากษาพิจารณาคดีของจำเลยตรงกับความเป็นจริง, Thai definition: ถูกต้องตาม
ตร    [ADV] straightly, See also: erectly, uprightly, Ant. คด, โก่ง, โค้ง, Example: เมื่อเพลงชาติดังขึ้นทุกคนยืนตัวตรงแสดงความเคารพ
ตร    [V] be straight, Ant. คด, โก่ง, โค้ง, งอ, บิดเบี้ยว, เฉ, เบี่ยง, เฉียง, Example: ถ้าจะขีดเส้นให้ตรงควรใช้ไม้บรรทัด
ตร    [ADJ] straight, Ant. คด, โก่ง, โค้ง, งอ, บิดเบี้ยว, เฉ, เบี่ยง, เฉียง, Example: ผมของเธอเป็นผมเส้นตรง, Thai definition: ไม่คดโค้งหรืองอหรือเอียง
ตร    [V] be in accordance with, See also: be in agreement, be in line with, Syn. เหมือน, Ant. ต่าง, Example: พ่อแม่มีความคิดตรงกับลูกๆ ว่าวันหยุดเราควรไปเที่ยวพัทยา
ตร    [ADV] straightforwardly, Syn. โพล่ง, โผงผาง, เปิดเผย, Ant. อ้อมค้อม, Example: เธอเป็นคนพูดตรง ฉะนั้นอย่าไปถือสาอะไรเลย, Thai definition: เปิดเผยไม่มีลับลมคมใน, ไม่ปิดบังอำพราง, ไม่อ้อมค้อม,

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตรง, ตรง ๆ(ตฺรง) ว. ไม่คดโค้ง เช่น ทางตรง, ไม่งอ เช่น นั่งตัวตรง, ไม่เอียง เช่น ตั้งเสาให้ตร
ตรง, ตรง ๆซื่อ, ไม่โกง, ไม่ลำเอียง, เช่น เขาเป็นคนตร
ตรง, ตรง ๆเที่ยงตามกำหนด เช่น เวลา ๓ โมงตรง นาฬิกาเดินตรงเวลา
ตรง, ตรง ๆเปิดเผยไม่มีลับลมคมใน, ไม่ปิดบังอำพราง, ไม่อ้อมค้อม, เช่น พูดตรงไปตรงมา บอกมาตรง ๆ
ตรง, ตรง ๆรี่, ปรี่, เช่น ตรงเข้าใส่
ตรง, ตรง ๆถูกต้องตาม เช่น ตรงเป้าหมาย.
ตรง, ตรง ๆ(ตฺรง) น. ที่แห่งใดแห่งหนึ่งโดยเฉพาะ เช่น ตรงนี้ ตรงนั้น.
ตรงกันก. เหมือนกัน เช่น ความคิดตรงกัน, เป็นแนวเดียวกัน เช่น เข้าแถวให้ตรงกัน.
ตรงกันข้าม, ตรงข้ามก. อยู่ตรงกันแต่คนละฟาก เช่น บ้านฉันอยู่ตรงกันข้ามกับสถานีตำรวจ โรงเรียนอยู่ตรงข้ามกับวัด
ตรงกันข้าม, ตรงข้ามคนละฝ่ายคนละพวก เช่น ฝ่ายค้านอยู่ตรงกันข้ามกับฝ่ายรัฐบาล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
centrumตรงกลางกลวง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
posteromedianตรงกลางด้านหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
oppositeตรงข้าม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
oppositeตรงข้าม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
antipetalousตรงข้ามกลีบดอก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
decussateตรงข้ามสลับตั้งฉาก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
specie, inตรงตามสัญญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
in specieตรงตามสัญญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
logicismตรรกนิยม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
syllogismตรรกบท [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Boolean operatorตรรกะบูลีน

ตรรกะบูลีน เป็นเทคนิคการสืบค้นแบบขั้นสูง (Advanced Search) ใช้สำหรับการสืบค้นที่มีคำสำคัญมากกว่าหนึ่งชุด หรือมีความต้องการในการค้นคืนมากกว่า 1 เงื่อนไข

ผู้ใช้สามารถป้อนคำค้น และเลือกระบุขอบเขต หรือเงื่อนไขของการสืบค้น โดยใช้คำในตรรกะบูลีนเป็นตัวเชื่อม ทำให้ผลการสืบค้นที่ได้มีความถูกต้อง แม่นยำ และตรงกับความต้องการของผู้ใช้มากกว่าการสืบค้นแบบพื้นฐาน (Basic Search)

คำในตรรกะบูลีน สำหรับเชื่อมคำหรือชุดคำสั่งต่าง ๆ เข้าด้วยกัน คือ and or not ซึ่งมีความแตกต่างกัน ในการใช้สืบค้นข้อมูล ดังนี้

1. and ใช้เชื่อมระหว่างคำค้นเพื่อให้ได้เรื่องที่แคบลง และตรงกับเรื่องที่ต้องการมากขึ้น ตัวอย่างเช่น bacterial cellulose and composite

2. or ใช้เชื่อมระหว่างคำค้นที่พ้องความหมายกัน หรือความหมายใกล้เคียงกัน จะได้ผลการค้นเป็นจำนวนมากขึ้น ตัวอย่างเช่น cassava or tapioca

3. not ใช้นำหน้าคำค้นที่ไม่ต้องการ เป็นการค้นหาเรื่องหนึ่งที่ไม่มีอีกเรื่องหนึ่งเข้ามาเกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น cellulose not nanofiber

การสืบค้นแบบตรรกะบูลีน มักจะใช้สำหรับการสืบค้นข้อมูล ที่ผู้ใช้มีประสบการณ์ ความชำนาญในการสืบค้นข้อมูล และมีความรู้ในหัวข้อเรื่องที่จะสืบค้นอย่างชัดเจน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง และตรงกับความต้องการมากที่สุด

ทั้งนี้การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ การใช้เทคนิคตรรกะบูลีนมีความสำคัญ เพื่อให้ผลการสืบค้นข้อมูลมีความแม่นยำและถูกต้อง ซึ่งต้องอาศัยประสบการณ์ในการฝึกฝนและสืบค้นบ่อยครั้งจึงจะมีความเชี่ยวชาญ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Library stampตราห้องสมุด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Deedตราสาร, โฉนด [เศรษฐศาสตร์]
Commercial paperตราสารพาณิชย์ [เศรษฐศาสตร์]
Logic ตรรกะ [คอมพิวเตอร์]
Debugตรวจหาข้อบกพร่อง [คอมพิวเตอร์]
Trigonometryตรีโกณมิติ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
fuzzy logicตรรกศาสตร์วิภัชนัย/ตรรกะคลุมเครือ [คอมพิวเตอร์]
Equity instrumentsตราสารแห่งทุน
หมายถึงตราสารที่แสดงความเป็นเจ้าของกิจการในฐานะผู้ถือหุ้น การลงทุนในตราสารทุนนี้ จะมีความเสี่ยงมากกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ เพราะสิทธิเรียกร้องในทรัพย์สินของกิจการในกรณีที่เกิดการล้มละลายจะอยู่หลังเจ้าหนี้ ข้อดีของการเป็นเจ้าของ หรือผู้ถือหุ้นของกิจการก็คือ ถ้ากิจการมีกำไร จะมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ อย่างเต็มที่ในรูปของเงินปันผล แต่ในทางกลับกันถ้ากิจการขาดทุน ผู้เป็นเจ้าของอาจจะไม่ได้รับผลตอบแทนเลย เพราะกิจการไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้นอกจากนี้ผู้ลงทุนในตราสารทุนก็อาจจะได้รับกำไร หรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นที่อยู่ในตลาดด้วย ตัวอย่างตราสารทุน ได้แก่ หุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น [ตลาดทุน]
Debt instrumentsตราสารแห่งหนี้
เป็นตราสารที่ออกโดยเจ้าของกิจการ รัฐวิสาหกิจ หรือรัฐบาล มีการจ่ายผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยเป็นงวด ๆ พร้อมกับจ่ายเงินต้นให้แก่เจ้าของเงินเมื่อครบกำหนดที่ตกลงกันไว้ ซึ่งระยะเวลาครบกำหนดของตราสารหนี้ จะมีทั้งที่เป็นระยะสั้น (ไม่เกิน 1 ปี) ปานกลาง (1 ถึง 5 ปี) และระยะยาว(5 ปีขึ้นไป) ผู้ถือตราสารหนี้มีฐานะ เป็นเจ้าหนี้ของผู้ออกตราสาร เนื่องจากเป็นผู้ให้กิจการกู้ยืมไปลงทุน และผู้ลงทุน ที่มีฐานะเป็นเจ้าหนี้นั้นจะมีสิทธิเรียกร้องการชำระคืนเงินต้นก่อนผู้เป็นเจ้าของหรือ ผู้ถือหุ้นของกิจการ ในกรณีที่เลิกบริษัทหรือล้มละลาย การลงทุนในตราสารหนี้ก็ยังคงมีความเสี่ยง ถ้าหากว่ากิจการที่ออกตราสารนั้นมีปัญหาทางด้านการเงิน หรือล้มละลาย ไม่สามารถจ่ายคืนเงินต้นได้ทั้งหมด หรือหากตราสารหนี้มีมูลค่าเปลี่ยนแปลงลดลงเนื่องจากภาวะการซื้อขายในตลาดรอง ก็จะทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนได้ ตัวอย่างตราสารหนี้ ได้แก่ ตั๋วเงินคลัง พันธบัตร ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงิน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ [ตลาดทุน]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Mm-hmm. Jenny, get the models ready to go.อื้ม เจนนี่ ให้นางแบบเตรียมตัวได้แล้ว The Serena Also Rises (2008)
Don't touch Serena's name card. It remains where it is.ห้ามแตะต้องชื่อเซรีน่านะ มันต้องอยู่ตรงนั้นแหละ The Serena Also Rises (2008)
And Serena would never watch the show from anywhere but backstage with me.และเซรีน่าก็จะไม่ไปดูโชว์ตรงอื่น นอกจากข้างหลังเวทีกับหนูค่ะแม่ The Serena Also Rises (2008)
I-I wouldn't know where to begin.คือ.. ผมไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหน The Serena Also Rises (2008)
Let me be blunt, Humphrey. These stories are no good.พูดตรงๆเลยนะ ฮัมฟรีย์ เรื่องนี้มันไม่โอเคเลย The Serena Also Rises (2008)
- To help.// ก็แต่อยากจะช่วยหนะ บัลลังค์ของเธอกำลังตกอยู่ในอันตรายนะ The Serena Also Rises (2008)
Ah, the besieged queen.อ้า ราชินีผู้มีศัตรูรอบด้าน The Serena Also Rises (2008)
There's a-a cart right out there on the street. My treat.ร้านตรงด้านขวายนถนนนั่น ฉันเลี้ยงเอง The Ex-Files (2008)
It could be hazardous to your health--มันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ The Ex-Files (2008)
Now for over here...เอาหละ สำหรับตรงนี้... The Serena Also Rises (2008)
I figured we'd want to avoid a catfight in front of the catwalk.หนูคิดมาแล้วค่ะ ว่าเราควรจะเลี่ยง ไม่ให้มีใครมาตีกันตรงหน้าแคทวอล์ค The Serena Also Rises (2008)
The time of year when any Park Ave. princess would trade her last Prada Pochette for front row seats to the best shows.ถึงเวลาแล้วที่บรรดาเจ้าหญิงทั้งหลายจะ ยอมขายกระเป๋าพราด้าใบสุดท้ายของพวกหล่อน เพื่อบัตรแถวหน้าสุด สำหรับโชว์อันสุดตื่นตา The Serena Also Rises (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตร.[] (tørø. (tamrūat)) EN: police   FR: police
ตร[v.] (trong) EN: be in accordance with ; be in agreement ; be in line with   FR: concorder ; coïncider
ตร[v.] (trong) EN: be precise at ; be exact ; be accurate   
ตร[v.] (trong) EN: be straight   
ตร[adj.] (trong) EN: straight ; vertical ; upright ; erect   FR: droit ; vertical ; debout
ตร[adj.] (trong) EN: direct   FR: direct
ตร[adj.] (trong) EN: honest ; straightforward ; frank ; just ; impartial   FR: droit ; honnête ; franc ; direct ; juste ; impartial
ตร[adj.] (trong) EN: acurate ; sharp ; precise   FR: précis
ตร[adv.] (trong) EN: straightly ; erectly ; uprightly   
ตร[adv.] (trong) EN: exactly ; precisely ; punctually   FR: exactement

English-Thai: Longdo Dictionary
Asian Bond Fund(n) กองทุนพันธบัตรเอเชีย
bayer pattern(n) รูปแบบตารางแผ่นกรองหลากสี สำหรับปะหน้าตัวรับภาพที่แยกแยะได้เฉพาะค่าความสว่าง (เช่น CCD หรือ CMOS Sensor) เพื่อให้สามารถแยกแยะสีของภาพได้ โดยแผ่นกรองนี้จะยอมให้แสงสีที่กำหนดผ่านไปตกบนตัวรับภาพ ณ บริเวณที่กำหนดเท่านั้น bayer pattern ที่นิยมใช้กันมากในกล้องถ่ายภาพมี สองชนิด คือ RGB bayer pattern และ CMY bayer pattern ซึ่งยอมให้แสงสี Red-Green-Blue และ Cyan-Magenta-Yellow ไปตกบนตัวรับภาพได้ ตามลำดับ ชื่อของแบบตาราง มาจากชื่อของ Dr. Bayer นักวิทยาศาสตร์ของบริษัท Kodak ผู้คิดค้น, CCD
black tie(n) ชุดราตรีสโมสร
wet cell(n) เซลกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้สารอิเล็กโตรไลท์ที่เป็นของเหลว เช่น แบตเตอรี่รถยนต์, dry cell
Chancellor(n) นายกรัฐมนตรี (ของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และของสาธารณรัฐออสเตรีย)
Chancellor of the Exchequer(n) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของอังกฤษ
lance corporal(n) สิบตร
itchy feet(slang) คล้ายสำนวนไทยที่ว่า ชีพจรลงเท้า เพราะ itchy feet แปลตรงๆ คือ เท้าที่คันยุบยิบ
deploy(vt) แปรแถวตอนเป็นแถวหน้ากระดาน(ทางทหาร), เคลื่อนกำลังพลพร้อมอาวุธไปอยู่ในตำแหน่งที่พร้อมจะต่อสู้ (ทางทหาร), การตั้งแถวเตรียมตัวออกรบ, จัดเพื่อใช้งาน
Pygmalion(n) (ในเทพนิยายกรีก) ชื่อกษัตริย์องค์หนึ่งซึ่งสร้างรูปปั้นของผู้หญิงคนหนึ่งขึ้นมา และตกหลุมรักรูปปั้นนั้น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abdominal    [ADJ] เกี่ยวกับท้อง, See also: ตรงช่องท้อง, Syn. ventral
adverse    [ADJ] ตรงกันข้าม, See also: ตรงข้าม, Syn. opposed
alley    [N] ตรอก, See also: ซอย, ซอกซอย, Syn. alleyway
alleyway    [N] ตรอก, See also: ซอย, ซอกซอย, ทางเดินที่แคบ, Syn. alley
amidships    [ADV] ตรงกลางลำเรือ
amidst    [PREP] ตรงกลาง, See also: ระหว่าง, Syn. between, in the midst of
anguish    [VI] เจ็บปวดรวดร้าว, See also: ตรอมใจ, ระทม, ตรมตรอม, ตรม, ทรมาน, ทรมาทรกรรม
apprehensive    [ADJ] ประหวั่น, See also: ตระหนก, หวั่นกลัว, พรั่นพรึง, กลัวเกรง, Syn. fearful, worried, anxious
as long as    [CONJ] ตราบเท่าที่, See also: จนกว่า
assay    [VT] วิเคราะห์, See also: ตรวจสอบ, Syn. test, analyze

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a(เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ
a & rabbr. artists and repertory (เกี่ยวกับอาชีพการคัดเลือกสรรหานักดนตรี เพื่อบันทึกเสียงหรือภาพ)
a and mabbr. Agricultural and Mechanical (เกี่ยวกับการเกษตรและเครื่องกล)
a-frame(เอ' เฟรม) n. โครงค้ำตรงรูปตัว ? หรือ V
a. a. a. s.abbr. American Association for the Advancement of Science สมาคมเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์แห่งอเมริกา
a. a. s.abbr. American Academy of Sciences (สภาวิทยาศาสตร์แห่งอเมริกา)
a. a. u. p.(คำย่ฮ) American Association of University Professors (สมาคมศาสตราจารย์แห่งอเมริกา)
a. a. u. w.abbr. American Association of University Women (สมาคมสตรีมหาวิทยาลัยแห่งอเมริกา)
a.b.abbr. Artium Baccalaureus (Bachelor of Arts, อักษรศาสตรบัณฑิต) able-bodied seaman (ทหารหรือชั้นสอง)
a.m.abbr. Master of Arts อักษรศาสตรมหาบัณฑิต. a. m.

English-Thai: Nontri Dictionary
aboveboard(adj) ไม่หลอกลวง,เปิดเผย,ตรงไปตรงมา
aboveboard(adv) อย่างไม่หลอกลวง,อย่างเปิดเผย,อย่างตรงไปตรงมา
accuracy(n) ความถูกต้อง,ความเที่ยงตรง,ความแม่นยำ
accurate(adj) ถูกต้อง,เที่ยงตรง,แม่นยำ
adventure(n) การผจญภัย,การเสี่ยงภัย,การฝ่าอันตราย
adventure(vi,vt) ผจญภัย,เสี่ยงภัย,ฝ่าอันตราย
adversary(n) ศัตรู,คู่ต่อสู้,ฝ่ายตรงข้าม
adversative(adj) ตรงกันข้าม,สวนกัน,แย้งกัน
adverse(adj) ตรงข้าม,สวน,เป็นปฏิปักษ์,เป็นผลร้าย
aesthetic(adj) เกี่ยวกับความสวยงาม,เกี่ยวกับสุนทรียศาสตร

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
accountability (n) ตรวจสอบได้
as far as ตราบเท่าที่
as opposed to (phrase ) ตรงกันข้าม, มากกว่าที่จะ, ไม่ใช่
See also: S. rather than, in contrast to,
bond (n) ตราสารหนี้
check into (vt ) ตรวจสอบ ตัวอย่างการใช้ Renrengang check into their dramatic story.
common sealตราสำคัญ
FITNESS OF PURPOSE ตรงกับจุดประสงค์
negotiable instrument (n) ตราสารเปลี่ยนมือ
peg (vt) ตราหน้า
triune[ทราย-ยูน] (n adj) ตรีเอกภาพ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
まっすぐ[まっすぐ, massugu] (adv) ตรงไป
棚卸[たなおろし, tanaoroshi] (n) ตรวจสอบและตีราคาสินค้าทีมีอยู่
診断[しんだん, shindan] ตรวจโรค, วินิจฉัยโรค, See also: S. 診察,

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
反対[はんたい, hantai] (n prep) ตรงกันข้าม, ...ตรงข้าม , See also: S. 逆,
認識する、心に刻む[ninshiki suru , kokoro ni kizamu] ตระหนัก
認識[にんしき, ninshiki] ตระหนัก
ガルーダ[ガルーダ, garu^da] (n) ตราสัญลักษณ์ครุฑ - ที่ใช้ประทับตราบนหัวเอกสารทางราชการ
悟りを開く[さとりをひらく, satoriwohiraku] (phrase) ตรัสรู้ รู้แจ้งเห็นจริง
検証[けんしょう, kenshou] ตรวจสอบ พิสูจน์
三位一体[さんみいったい, sanmiittai] (n ) ตรีเอกานุภาพ
証券[しょうけん, shouken] ตราสารหนี้
悟る[さとる, satoru] (vi ) ตรัสรู้

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
中央[ちゅうおう, chuuou] Thai: ตรงกลาง English: central
正反対[せいはんたい, seihantai] Thai: ตรงกันข้าม English: bipolar
小道[こみち, komichi] Thai: ตรอก
気づく[きづく, kiduku] Thai: ตระหนัก
巡る[めぐる, meguru] Thai: ตระเวนไปทั่ว English: to go around
的中[てきちゅう, tekichuu] Thai: ตรงประเด็น English: hit the mark
合う[あう, au] Thai: ตร
抑える[おさえる, osaeru] Thai: ตรวจสอบให้แน่ชัด English: to check

German-Thai: Longdo Dictionary
reichen(vi) |reichte, hat gereicht| เพียงพอ เช่น so lange die Vorräte reichen ตราบเท่าที่ยังมีของ (วลีนี้พบบ่อยในเยอรมนีเวลาที่มีการโฆษณาลดราคาสินค้า), See also: S. langen,
Gefahr(n) |die, pl. Gefahren| อันตราย
Geschichte(n) |die, pl. Geschichten| ประวัติศาสตร์, เรื่องราวความเป็นมา
Ißt du nicht? Doch, doch.ไม่กินเหรอ? กิน กิน! สังเกตการใช้คำว่า Doch ซึ่งใช้ตอบประโยคคำถามที่มีความหมายเชิงปฏิเสธ โดย Doch บ่งชี้คำตอบรับที่มีความหมายตรงกันข้าม
Kilometer(n) |der| กิโลเมตร, หนึ่งพันเมตร
Meter(n) |der, pl. Meter| เมตร
Minister(n) |der, pl. Minister| รัฐมนตร
Ministerpräsident(n) |der, pl. Ministerpräsidenten| รัฐมนตรีประจำรัฐ, ตำแหน่งผู้ว่าการรัฐใดๆ ในเยอรมนี เช่น Der Ministerpräsident von Beden-Württemberg heißt Erwin Teufel.
Musik(n) |die, nur Sing.| ดนตร
am(Präp) ตรงที่, See also: an

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
checken (vi) ตรวจสอบ ทดสอบ (เป็นคำศัพท์มาจากภาษาอังกฤษ Check)

French-Thai: Longdo Dictionary
avoir faim(vi) หิวข้าว แปลตรงตัว คือ มีอาการหิว
faire de la musique(vt) เล่นดนตร
Image:
Bonne nuit!ราตรีสวัสดิ์ ใช้ก่อนเข้านอน
Autriche|f| ประเทศออสเตรีย, See also: Related: autrichien
autrichien(adj) |-ienne| ที่เกี่ยวกับประเทศออสเตรีย
carte d'étudiant(n) |f| บัตรประจำตัวนักศึกษา
carte(n) |f| บัตร
acheter à créditซื้อด้วยสินเชื่อหรือบัตรเครดิต, See also: acheter
sans changement(phrase) (การเดินทางโดยรถไฟ) โดยตรง , ไม่ต้องเปลี่ยนหรือต่อรถไฟ
rester(vi) |je reste, tu restes, il reste, nous restons, vous restez, ils restent| พักอยู่, ยังคงอยู่ เช่น (1) Je reste jusqu'à 22 heures. ผมอยู่ถึงสี่ทุ่ม (2) Cette semaine il doit reste à la maison. อาทิตย์นี้เขาต้องพักอยู่ที่บ้าน (สังเกตความหมายต่างจากกิริยา habiter ตรงที่ rester ไม่ได้แปลว่า อาศัย)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top