ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ฎ-, *ฎ*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ไทย (TH) - ไทย (TH)
กบ(n) เป็นคำที่สะกดผิด ที่ถูกต้องคือ กบฏ

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
หมายที่ประชาชนควรรู้Public Law

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ทฤษฎีบทเศษเหลือ(n) remainder theorem
วิชากหมายธุรกิจ(n, phrase) Business Law

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฎีกา(n) Supreme Court, Syn. ศาลฎีกา, Example: เขาเป็นผู้พิพากษาศาลฎีกา, Thai Definition: ชื่อศาลยุติธรรมสูงสุดของประเทศไทย ซึ่งมีอำนาจพิจารณาพิพากษาหรือวินิจฉัยชี้ขาดคดีในชั้นฎีกา, Notes: (บาลี), (กฎหมาย)
ฎีกา(n) petition to the crown, Syn. คำร้องขอ, คำร้องทุกข์, คำขอ, Example: ในสมัยสุโขทัย ผู้ใดมีทุกข์ร้อน ก็มาสั่นกระดิ่งถวายฎีกาได้, Count Unit: ฉบับ, Thai Definition: คำร้องทุกข์ที่ราษฎรทูลเกล้าฯ ถวายต่อพระมหากษัตริย์, Notes: (บาลี), (กฎหมาย)
ฎีกา(n) request for treasury payment, Example: รัฐบาลขาดดุลงบประมาณ ไม่มีปัญญาเบิกจ่ายตามฎีกาตั้งเบิกของผู้รับเหมางานหลวง, Count Unit: ฎีกา, Thai Definition: ใบแจ้งการขอเบิกเงินจากคลัง, Notes: (บาลี)
ฎีกา(n) statement for payment, See also: bill, Thai Definition: ใบเรียกเก็บเงิน, Notes: (บาลี), (โบราณ)
ฎีกา(n) letter of invitation to a Buddhist monk, Count Unit: ฉบับ, Thai Definition: หนังสือที่เขียนนิมนต์พระสงฆ์, Notes: (บาลี)
ฎีกา(n) subscription for Buddhist temple funds, Syn. ใบบอกบุญ, Example: มัคทายกนำใบฎีกามาให้พ่อ, Count Unit: ใบ, Thai Definition: ใบบอกบุญเรี่ยไร, Notes: (บาลี)
ฎีกา(n) request for treasury payment, Example: รัฐบาลขาดดุลงบประมาณ ไม่มีปัญญาเบิกจ่ายตามฎีกาตั้งเบิกของผู้รับเหมางานหลวง, Count Unit: ฎีกา, Thai Definition: ใบแจ้งการขอเบิกเงินจากคลัง, Notes: (บาลี)
ฎีกา(n) petition to the crown, Syn. คำร้องขอ, คำร้องทุกข์, คำขอ, Example: ในสมัยสุโขทัย ผู้ใดมีทุกข์ร้อน ก็มาสั่นกระดิ่งถวายฎีกาได้, Count Unit: ฉบับ, Thai Definition: คำร้องทุกข์ที่ราษฎรทูลเกล้าฯ ถวายต่อพระมหากษัตริย์, Notes: (บาลี), (กฎหมาย)
ฎีกา(n) Supreme Court, Syn. ศาลฎีกา, Example: เขาทำงานอยู่ที่ศาลฎีกา, Thai Definition: ชื่อศาลยุติธรรมสูงสุดของประเทศไทย ซึ่งมีอำนาจพิจารณาพิพากษาหรือวินิจฉัยชี้ขาดคดีในชั้นฎีกา, Notes: (บาลี), (กฎหมาย)
ฎีกา(n) petition to the Supreme Court, Syn. การฎีกา, การร้องขอ, การร้องทุกข์, Example: เขาจะรอจนกว่าจะถึงวันอ่านคำตัดสินคำร้องฎีกาของลูกชายเขา, Thai Definition: การคัดค้านคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลอุทธรณ์ที่คู่ความยื่นต่อศาลชั้นต้น เพื่อเสนอให้ศาลฎีกาพิจารณาพิพากษาหรือวินิจฉัยชี้ขาด, Notes: (บาลี), (กฎหมาย)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
(ดอ) พยัญชนะตัวที่ ๑๔ เรียกว่า อ ชา เป็นอักษรกลาง ใช้เป็นพยัญชนะต้น และเป็นตัวสะกดในมาตรากดหรือแม่กด เช่น ก มงกุ.
ฎีกาน. คำอธิบายขยายความ เช่น ฎีกาพาหุง
ฎีกาชื่อคัมภีร์หนังสือที่แก้หรืออธิบายคัมภีร์อรรถกถา
ฎีกาหนังสือที่เขียนนิมนต์พระสงฆ์
ฎีกาใบแจ้งการขอเบิกเงินจากคลัง
ฎีกาใบบอกบุญเรี่ยไร
ฎีกาคำร้องทุกข์ที่ราษรทูลเกล้าฯ ถวายต่อพระมหากษัตริย์
ฎีกาชื่อศาลยุติธรรมสูงสุดของประเทศไทย ซึ่งเรียกว่า ศาลฎีกา
ฎีกาการคัดค้านคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์ เพื่อเสนอให้ศาลฎีกาพิจารณาพิพากษาหรือวินิจฉัยชี้ขาด
ฎีกาใบเรียกเก็บเงิน.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Code?? The Damage a Man Can Do (2008)
But the law, suppose they--แต่กหมายที่คิด ว่าพวกเขา Pinocchio (1940)
Yes. You see, he had a theory that if you should find one perfect thing or place or person, you should stick to it.ท่านมีทฤษฎีอยู่ว่าถ้าเราค้นพบสิ่งหนึ่งที่สมบูรณ์แบบ ไม่ว่าจะเป็นคน สิ่งของ หรือสถานที่ Rebecca (1940)
Now, that boat builder's evidence suggested certain possible theories concerning Rebecca's death.หลักฐานของช่างต่อเรือได้ชี้แนะทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของรีเบคคา Rebecca (1940)
and laboriously knock holes through the bottom of it? Come, Colonel.ท่านผู้พันครับในฐานะผู้รักษากหมาย Rebecca (1940)
You've listened to the testimony, had the law interpreted as it applies in this case.ที่คุณได้ฟังคำให้มีกหมายว่าด้วยการตีความว่าจะนำไปใช้ในกรณีนี้ 12 Angry Men (1957)
I'm... you know, I'm not gonna make any rules.ฉัน ... คุณรู้ว่าฉันไม่ได้จะทำให้กใด ๆ 12 Angry Men (1957)
That's the law. OK, are we ready?นั่นคือกหมาย ตกลงเราพร้อมหรือยัง? 12 Angry Men (1957)
You sound like you met my brother-in-law once.คุณเสียงเหมือนที่คุณได้พบกับพี่ชายในกหมายของฉันเมื่อ 12 Angry Men (1957)
It's against the law to buy or sell switchblade knives.มันผิดกหมายที่จะซื้อหรือขายมีดสปริง 12 Angry Men (1957)
- That's right. I broke the law.- ที่เหมาะสม ฉันยากจนกหมาย 12 Angry Men (1957)
That's my theory.นั่นคือทฤษฎีแนวทางของฉัน ฮึ Help! (1965)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฎีกา[dīkā] (n) EN: petition to the crown ; appeal  FR: pétition [ f ] ; supplique [ f ] ; requête [ f ]
ฎีกา[dīkā] (n) EN: appeal to the Supreme Court ; submit a petition  FR: appel devant la Cour suprême
ฎีกา[dīkā] (n) EN: invitation to a monk ; letter of invitation to a Buddhist monk ; solicitation for a contribution ; subscription for Buddhist temple funds
ฎีกา[dīkā] (n) EN: voucher ; request for a treasury payment

English-Thai: Longdo Dictionary
Lok Sabha(uniq) โลกสภา ชื่อเรียกสภาผู้แทนราษรของอินเดีย ส่วนวุฒิสภาของอินเดียนั้น เรียกว่า ราชย์สภา (Rajya Sabha)
illegally(n) (คนที่อยู่) อย่างไม่ถูกต้อง, โดยไม่มีเอกสารอนุญาตให้อยู่ในประเทศนั้นอย่างถูกต้องตามกหมาย
forensics(adj) เกี่ยวข้องกับทางศาลหรือกระบวนการทางกหมาย
bourgeoisieชนชั้นกระฎุมพี, ชนชั้นกลาง
law-abidingness(n) ความเคารพกหมาย, See also: law-abiding adj.
emerge(vi) ออกมา, โผล่ออกมา, ปรากออกมา, Syn. issue
civil disobedience(n) ลัทธิดื้อแพ่ง/อารยะขัดขืน, เป็นการปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามกหมายบางมาตรา ด้วยเหตุผลที่ว่ากหมายนั้นๆ ไม่ชอบธรรม
Office of the Council of State(n, org) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สถาบันที่ปรึกษากหมายของรัฐ)ดูข้อมูลเพิ่มเติม <a href=http://www.krisdika.go.th/>http://www.krisdika.go.th/</a>
insolvent(adj) เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวตามกหมายล้มละลาย
extrajudicial killing(n) การฆ่าแบบไม่เคารพกหมาย, การฆ่าที่ผิดกหมาย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
petition(n) คำร้อง, See also: ฎีกา, คำร้องเรียน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
?เครื่องหมาย ellipsis หมายถึง จุดเล็ก ๆ สามจุด ซึ่งจะอยู่หลังรายการคำสั่งบางรายการภายใต้เมนูต่าง ๆ จุด 3 จุด นี้ แสดงว่า หากเลือกคำสั่งนี้ จะมีคำถามรายละเอียดเพิ่มเติมให้ตอบในแบบของกรอบสนทนา (dialog box) บางรายการคำสั่งที่ไม่มี 3 จุดนี้ คอมพิวเตอร์ก็จะปฎิบัติตามคำสั่งโดยไม่มีกรอบสนทนามาให้เติมเลย
a priori(เอ'ไพรโอไร') (Latin) จากสาเหตุไปถึงผล จากกทั่วไป (from cause to effect)
able(เอ' เบิล) adj. สามารถ, เก่ง, หลักแหลม, มีคุณสมบัติตามกเกณฑ์, สมบูรณ์, Syn. skilled
abortionist(อะบอร์' เชินนิสทฺ) n. ผู้ทำแท้ง (อย่างผิดกหมาย)
accounting(อะเคา' ทิง) n. ทฤษฎีระบบการทำบัญชี, วิชาการทำบัญชี
activism(แอค' ทิฟวิซึม) n. ทฤษฎีที่ว่าความจริงคือการดำเนินการที่บริสุทธิ์โดยเฉพาะทางจิต, ทฤษฎีที่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างจิตและวัตถุ การดำเนินการหรือขบวนการของจิต, ลัทธิดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมือง (essence of reality)
activist(แอค' ทิวิสทฺ) n. ผู้ดำเนินการที่มีความกระตือรือร้น, ผู้ยึดถือทฤษฎี -activism n.
adulterous(อะดัล' เทอเริส) adj. ซึ่งเจือปน, ผิดกหมาย, เป็นชู้ (impure, adultering, illegal) -adulterously adv.
advent(แอด' เวนทฺ) n. การมาถีง, การปราก, การกำเนิด, การจุติของพระเยซูคริสต์, Syn. arrival, appearance, Ant. departure, end
aerate(แอ' เรท) vt. เผยให้ปรากในอากาศ, ทำให้โล่ง, อัดอากาศเข้า, ให้ออกซิเจน.

English-Thai: Nontri Dictionary
act(n) การกระทำ, พฤติการณ์, พระราชบัญญัติ, กหมาย, องก์(ละคร)
admiralty(n) เจ้าหน้าที่กองทัพเรือ, กหมายหรือศาลแห่งกองทัพเรือ
attorney(n) ทนายความ, หมอความ, นักกหมาย, อัยการ
backdoor(adj) ลับ, ผิดกหมาย
backwoods(n) ป่าชั
badman(n) คนร้าย, โจร, คนเลว, คนนอกกหมาย
bandit(n) โจร, ผู้ร้าย, คนนอกกหมาย
barrister(n) ทนายความ, หมอความ, นักกหมาย, เนติบัณฑิต
basis(n) มูลฐาน, หลักฐาน, รากฐาน, ส่วนสำคัญ, กเกณฑ์
bastard(adj) ที่ไม่ถูกกหมาย

German-Thai: Longdo Dictionary
Gesetz(n) |das, pl. Gesetze| กหมาย
Verfügung(n) |die| ก, ข้อบังคับ
jaใช่ เช่น Studieren Sie Jura? - Ja. คุณเรียนกหมายใช่ไหม - ใช่, See also: A. nein
Phänomen(n) |das, pl. Phänomene| ปรากการณ์, See also: phänomenal adj.
Polizist(n) |der, pl. Polizisten| นายตำรวจ, ผู้พิทักษ์สันติราษร์, See also: die Polizistin
Recht(n) |das| กหมาย
Korruption(n) |die, pl. Korruptionen| การโกงกินบ้านเมือง, การคอรัปชั่น, ความทุจริต, การรับสินบน, การติดสินบน, การฉ้อราษร์บังหลวง เช่น Das Wichtigste ist es derzeit meiner Ansicht nach, Ordnung zu schaffen, die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen und gegen Korruption vorzugehen., Syn. die Bestechung
Jura(n) |die| วิชากหมาย, นิติศาสตร์ เช่น Sie studiert Jura. = หล่อนเรียนนิติศาสตร์
Meldestelle(n) |die, pl. Meldestellen| สำนักงานทะเบียนราษร์(ทั่วไปตั้งอยู่ที่ทำการเมือง)
knacken(vt) |knackte, hat geknackt, etw.(A)| ถอดรหัส, เจาะเข้าโปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างผิดกหมาย เช่น Die Passwörter wie 'Kitty' und 'Tokyo' kann man sich zwar leicht merken, sie sind aber eben auch genauso einfach zu knacken.

French-Thai: Longdo Dictionary
travail(n) |m, pl. travaux| งาน เช่น travail au noir งานที่ผิดกหมายหรืองานที่มีการรับค่าจ้างโดยไม่ได้เสียภาษี, Syn. boulot

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top