Search result for

จ๋อ

(34 entries)
(0.02 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -จ๋อ-, *จ๋อ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จ๋อ[N] monkey, See also: chimp, ape, Syn. ลิง, อ้ายจ๋อ, Count unit: ตัว, Thai definition: คำที่ใช้เรียกลิงหรือเด็กที่ซนอย่างลิง
จ๋อ[ADV] really, See also: extremely, exceedingly, Syn. มาก, จริงๆ, Example: ความรักของหนุ่มสาวคู่นี้กำลังหวานจ๋อย, Thai definition: คำแต่งคำ เหลือง หรือ หวาน ให้รู้ว่าเหลืองหรือหวานจริงๆ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
จ้อว. อาการที่พูดหรือคุยเรื่อยไปไม่หยุดปาก เช่น พูดจ้อ.
จ๋อน. คำใช้เรียกลิงหรือเด็กที่ซนอย่างลิง ว่า อ้ายจ๋อ.
จ่อ ๑ก. เอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเข้าไปใกล้หรือเกือบจดสิ่งอื่น เช่น เอายาดมจ่อจมูก
จ่อ ๑มุ่งอยู่เฉพาะกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง มักใช้เข้าคู่กับคำ จด เป็น จดจ่อ เช่น เขามีใจจดจ่อกับงาน.
จ่อ ๒น. ภาชนะสานชนิดหนึ่ง รูปร่างอย่างกระด้ง มีไส้สานเป็นช่องโค้งอยู่ภายใน ใช้เลี้ยงตัวไหม.
จ๊อกว. เสียงร้องของไก่เมื่อเวลาเจ็บหรือใกล้จะตาย, เสียงร้องของไก่ชนตัวที่แพ้, โดยปริยายหมายความว่า ยอมแพ้, ใช้ตามสำนวนนักเลงไก่ เพราะไก่ตัวใดร้องจ๊อก ก็แสดงว่าไก่ตัวนั้นแพ้
จ๊อกเสียงท้องร้องเวลาหิว, จ๊อก ๆ ก็ว่า.
จ๊อก ๆว. เสียงอย่างเสียงนํ้าที่ไหลตกลงมาเบา ๆ
จ๊อก ๆเสียงท้องร้องเวลาหิว, จ๊อก ก็ว่า.
จ้อก, จ้อก ๆว. เสียงอย่างเสียงนํ้าที่ไหลตกลงมา.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Rope!ทหารจ๋อ... Beneath the Planet of the Apes (1970)
I'd like to kiss you, monkey man.ฉันอยากจูบนายจริงๆเจ้าจ๋อ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
How are the kids handling the old divorce anyways?สองคนก็จ๋อยๆ อยู่นะ บอบบี้เงียบไปเลย Bedtime Stories (2008)
You sitting here alone in this big house without any friends.การนั่งจ๋อยอยู่คนเดียวในบ้านหลังใหญ่โดยไม่มีเพื่อน The Best Thing That Ever Could Have Happened (2009)
She knows me. I know you're in some kind of trouble.เธอรู้จักชั้น ชั้นรู้แกมันเป็นประเภทชอบเจ๋อ The Age of Dissonance (2009)
So take that yale. [chuckles]จ๋อยไปเลยสิมหาวิทยาลัยเยล Advanced Criminal Law (2009)
I couldn't just leave you there looking all pathetic. Take a seat.ทนปล่อยนายจ๋อยอยู่อย่างนั้นไม่ได้หรอก นั่งลงเร็ว Star Trek (2009)
Fliminadifiser?ฟลิ้นสเล่อเจ๋อCloudy with a Chance of Meatballs (2009)
Fliminubahdibferer?ฟลิ้นละเมอสเล่อเจ๋อCloudy with a Chance of Meatballs (2009)
If we go this way, the Flamidabager should be right down this air shaft.ถ้าเราไปทางนี้ เครื่องฟลินสเล่อเจ๋อ.. น่าจะอยู่ทางรูอากาศนี้พอดี Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
Flint, the Fliminadifiserser's right down there!ฟลิ้นท์.. เครื่องเฟลินสเล่อเจ๋ออยู่นี่เอง! Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
China's home to a thousand treasures hidden after Mao's revolution.จีนเป็นแหล่งที่มีสมบัติที่ถูกซ่อนไว้เป็นพันๆชิ้น หลังจากการปฏิวัติของเหมาเจ๋อตุง The Blind Banker (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จ๋อ[n.] (jø) EN: monkey   FR: singe [m]
จ๊อกกิ้ง[n.] (jǿkking) EN: jogging   FR: jogging [m] (anglic.) ; course à pied [f]
จ้อง[v.] (jøng) EN: stare ; gaze ; look at   FR: regarder ; guetter ; se tenir prêt
จ้องจับผิด[v. exp.] (jøng japphit) EN: watch attentively for a mistake ; be a watchdog   FR: surveiller attentivement
จ้องดู[v.] (jøngdū) EN: stare ; gaze ; look at   FR: fixer (du regard) ; regarder
จ้องดูหน้า[v. exp.] (jøngdū nā) FR: dévisager
จ้องมอง[v.] (jøngmøng) EN: stare ; gaze ; look at   FR: observer ; surveiller ; fixer du regard
จ้องหาโอกาส[v. exp.] (jøng hā ōkāt) FR: être à l'affût ; guetter l'occasion
จ้องเขม็ง[x.] (jøng khamēng) EN: stare at ; gaze at ; goggle at ; gawk at ; gape at   
จ่อม[v.] (jǿm) EN: pickle   

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top