Search result for

จารีต

(43 entries)
(0.0336 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -จารีต-, *จารีต*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จารีตนครบาล[N] to investigate by torturing the accused, Thai definition: ไต่สวนพิจารณาคดีด้วยการทรมานจำเลย
จารีตประเพณี[N] custom, See also: tradition, Syn. จารีต, ประเพณี, Example: สาวๆ สมัยใหม่ชอบทำตัวผิดจารีตประเพณี, Count unit: แบบ, Thai definition: ประเพณีที่นิยมและประพฤติกันสืบมา ถ้าฝ่าฝืนถือว่าเป็นผิดเป็นชั่ว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
จารีต(-รีด) น. ประเพณีที่ถือสืบต่อกันมานาน.
จารีตนครบาลน. วิธีไต่สวนพิจารณาคดีนครบาลซึ่งเป็นคดีโจรผู้ร้ายหรือคดีที่มีโทษหลวง เมื่อคนร้ายจนต่อพยานหลักฐานแล้วแต่ยังไม่ยอมรับสารภาพ โดยให้ใช้ได้ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด เช่น เฆี่ยน แต่ไม่ให้ถึงแก่ชีวิต.
จารีตประเพณีน. ประเพณีที่นิยมและประพฤติกันสืบมา ถ้าฝ่าฝืนถือว่าเป็นผิดเป็นชั่ว.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
moresจารีต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
moresจารีต [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
moresจารีต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
customจารีตประเพณี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Constitution conventionsจารีตและประเพณีทางรัฐธรรมนูญ [TU Subject Heading]
Ordealจารีตนครบาล [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's an easy thing to say, but you incur the sin of these boysพูดง่ายดีนะ.. แต่มันจะถือว่าผิดจารีตมั้ย? The Breath (2009)
An old common-law definition of murder. Common law?แต่นั่นช่วยเรื่องนึง ที่ตกอยู่ภายใต้คำจำกัดความ คำว่าฆาตกรรมตามกฎหมายจารีตประเพณีฉบับเก่า You Don't Know Jack (2010)
What the hell is that? We're gonna retry him on sherry millerกฎหมายจารีตประเพณี กฎหมายบ้าอะไร You Don't Know Jack (2010)
Some antiquated common laws. Common law.บอกหน่อยผมทำผิดกฎหมายข้อไหน ผิดกฎหมายจารีต-ประเพณีโบราณรึไง You Don't Know Jack (2010)
- Do you know that it's a crime...กฎหมายจารีตประเพณี รู้มั้ยว่ามันถือเป็นความผิด You Don't Know Jack (2010)
- Did you know that was a common law? - May I continue please? Also, it's a crime not to believe in the bible.ที่เปลี่ยนจากคริสเตียนมาเป็นอิสลาม นั่นล่ะคือกฎหมายจารีตประเพณี You Don't Know Jack (2010)
That's a common law. This is not a trial.มันเป็นความผิดถ้าไม่เชื่อในคัมภีร์ไบเบิ้ล นั่นล่ะกฎหมายจารีตประเพณี You Don't Know Jack (2010)
Common-law case of assisted suicide. - One. Go ahead.งั้นพิสูจน์สิ ยกมาซักคดีนึงที่ใช้ กฎหมายจารีตประเพณี ตัดสินคดีการุณยฆาต You Don't Know Jack (2010)
I've looked at all the motions, gentlemen....และอาจเป็นครั้งสุดท้ายของเค้าก็ได้ค่ะ กฎหมายจารีตประเพณีโดยตัวมันเอง ไม่ใช่อะไรนอกจากเหตุผล You Don't Know Jack (2010)
There's case law, precedent.กฎหมายจารีตไง ที่เคยทำกันมาแล้วน่ะ Withdrawal (2010)
With reformation as an excuse, they protect fools with no heritage...ด้วสยการปฏิรูปและข้อแก้ตัวต่างๆ พวกเขาปกป้องพวกโง่เง่าที่ไม่มีจารีต... Detective K: Secret of Virtuous Widow (2011)
This is highly unorthodox, but I shall repeat the item.นี่เป็นการฝ่าฝืนจารีตอย่างมาก แต่ผมจะพูดชื่อมันอีกครั้ง And the Hidden Stash (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จารีต[n.] (jārīt) EN: convention ; custom ; tradition ; usage ; practice   FR: coutume [f] ; tradition [f] ; usage [m]
จารีตนิยม[n.] (jārītniyom) EN: conservative ; conservatism   FR: conservatisme [m] ; traditionalisme [m]
จารีตประเพณี[n.] (jārītpraphēnī) EN: tradition   FR: tradition [f]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
christian(คริส'เชิน) adj. เกี่ยวกับพระเยซูคริสต์,เกี่ยวกับศาสนาคริสต์,เกี่ยวกับคริสเตียน,ถูกต้องตามจารีตประเพณี. -n. คริสเตียน, นับถือศาสนาคริสต์, Syn. of Christ,respectable
common lawn. กฎหมายจารีตประเพณีของอังกฤษ
conservatism(คันเซอ'วะทิสซึม) n. ลัทธิจารีตนิยม,ลัทธิอนุรักษ์นิยม
conservative(คันเซอ'วะทิฟว) adj. ซึ่งอนุรักษ์ไว้,ซึ่งสงวนไว้,เกี่ยวกับการเก็บรักษา,ซึ่งมีขอบเขต,รอบคอบ,เกี่ยวกับพรรคConservative. n. นักอนุรักษ์นิยม,นักจารีตนิยม,ผู้รักษาสิ่งเก่า ๆ ,สมาชิกพรรคคอนเซอวาตีฟ,ตัวกันบูด., See also: conservativeness n. คำที่มีความ
consuetude(คอน'สวิทิวด) n. ประเพณี,จารีตประเพณี., See also: consuetudinary adj. ดูconsuetude
convention(คันเวน'เชิน) n. การประชุม,การประชุมพรรคการเมือง,สัญญา,สนธิสัญญา,อนุสัญญา,ระเบียบแบบแผน,จารีตประเพณี,ธรรมเนียมปฎิบัติ,การประชุมที่มีกำหนด, Syn. meeting,custom
conventionalism(คันเวน'ช'?ะเนิลลิซึม) n. ลัทธิธรรมปฎิบัติ,การปฎิบัติตามจารีตประเพณีหรือประเพณีนิยม
custom(คัส'เทิม) n. ประเพณี,ธรรมเนียมปฏิบัติ,จารีตประเพณี,กิจวัตร,ความเคยชิน,การอุดหนุน,ภาษี -Phr. (customs พิกัดอัตราภาษีอากร,ลูกค้า,ขาประจำ) adj. ซึ่งสั่งตัด,ซึ่งสั่งทำ, Syn. habit,tariff,duty
lese majesty(ลิซ แมจ'เจสทิ) n. ความผิดอาญาฐานหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ,ความผิดฐานหมิ่นประมุขของรัฐ,การหักหาญจารีตประเพณีหรือธรรมเนียมปฏิบัติ., Syn. lesemajeste
tradition(ทระดิช'เชิน) n. ธรรมเนียม,จารีต,ประเพณี,จารีตนิยม,, See also: traditional adj., Syn. custom,usage

English-Thai: Nontri Dictionary
conservatism(n) ลัทธิจารีตนิยม,ลัทธิอนุรักษ์นิยม
conservative(n) นักอนุรักษ์นิยม,นักจารีตนิยม,คนหัวโบราณ,คนหัวเก่า
convention(n) การประชุม,สนธิสัญญา,การตกลง,จารีตประเพณี,ประเพณีนิยม,แบบแผน
custom(n) จารีตประเพณี,ประเพณี,ขนบธรรมเนียม,การอุดหนุน, กิจวัตร, ภาษี
heretical(adj) นอกศาสนา,นอกรีต,นอกคอก,ผิดจารีต
tradition(n) ธรรมเนียม,ประเพณี,จารีต
traditional(adj) ตามจารีตประเพณี,ตามธรรมเนียม,เก่าแก่

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top