Search result for

จจจ ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠ

(32 entries)
(1.1835 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -จจจ ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠ-, *จจจ ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠ*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา จจจ ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠ มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาคำนี้ให้โดยอัตโนมัติ: 000 กรุณาตรวจสอบภาษาบนแป้นพิมพ์ให้ถูกต้องก่อนพิมพ์)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
No, no, ma'am. No. There're over $40, 000 in that account.ไม่ๆ บัญชีนั้นมีเงินมากกว่า 4 หมื่นเหรียญ Burn After Reading (2008)
9 000, 8 000 ...9,000 , 8,000 ... Cat and Mouse (2010)
Why do you have a $25, 000 check from pierce?ทำไมคุณถึงมีเช็ค $25,000 จากเพียร์ซ? Basic Genealogy (2010)
About a month ago, he said me a guy offered him $50, 000 for something.แต่สักเดือนหนึ่ง เขาพูดกับฉันว่ามีชายคนหนึ่ง เสนอเงินให้เขา $50,000 สำหรับอะไรบางอย่าง The Beginning in the End (2010)
Carlos gave $50, 000 to one of your neighbors.คาร์ลอสเอาเงิน50000ดอลล์ไปให้เพื่อนบ้านคุณยืม A Little Night Music (2010)
And I went to talk to our business manager, and I discovered $50, 000 was missing from our account.แล้วพอฉันไปคุยกับผู้จัดการบริษัทนะ ปรากฏว่าเงิน50000ดอลล่าหายไปจากบัญชีของเรา A Little Night Music (2010)
Oh, yeah, with the $50, 000 that you borrowed from Carlos.ใช่ ด้วยเงิน50000ดอลล์ที่คุณยืมมาจากคาร์ลอส A Little Night Music (2010)
They're planning to clear-cut 4, 000 acres of old growth.พวกมันจะทำลายพื้นที่ป่าไม้ 400 เอเคอร์ The Ballad of Booth (2010)
The trick is to mix it into Tovex in order to create a combustible gel that will generate over 8, 000 kilonewtons of thrust.เคล็ดลับคือผสมในโทเว็กซ์ เพื่อสร้างเจลที่สันดาปได้ ซึงจะสร้างแรงขับกว่า 8 พันกิโลนิวตัน The Staircase Implementation (2010)
And 3, 000 pounds a yearกับรายได้ปีละ 3,000 ปอนด์ Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
35 000 Won.35000 วอน Me Too, Flower! (2011)
20, 000 Navy personnel.พร้อมเจ้าหน้าที่กว่า 20,000 นาย Battleship (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบงค์พัน[n. exp.] (baeng phan) FR: billet de 1.000 (bahts) [m]
บั้น[n.] (ban) EN: ban (1,000 liter capacity unit)   FR: ban [m] (unité de capacité équivalant à 1.000 litres)
บั้นหลวง[n.] (banlūang) EN: banluang [1,000 liter capacity unit]   FR: banluang [m] (unité de capacité équivalant à 1.000 litres)
ด้วยความเร็ว 1000 กิโลเมตรต่อชั่วโมง [xp] (dūay khwāmreo neung phan kilōmēt tø chūamōng) EN: at a speed of 1,000 kilometers per hour   
ด้วยความสูง 30000 ฟุต[xp] (dūay khwāmsūng sām meūn fut) EN: at an altitude of 30,000 feet   FR: à une altitude de 30.000 pieds
เกวียน[n.] (kwīen) EN: kwien [unit of capacity for paddy or rice equivalent to 2,000 liters]   FR: charretée [f] ; kwien [m] (unité de capacité de 2.000 litres utilisée pour le riz)
เกวียนหลวง[n.] (kwīen lūang) EN: unit of capacity for paddy or rice equivalent to 2,000 liters   FR: charretée [f] ; unité de capacité de 2.000 litres utilisée pour le riz
หนึ่งพัน[num.] (neung phan) EN: one thousand ; 1,000 ; 1000   FR: mille [mpl] ; 1;000 ; 1000
วิ่ง 5000 เมตร[n. exp.] (wing hā phan mēt) EN: 5,000 m   FR: 5.000 mètres [m]
วิ่ง 5000 เมตรชาย[n. exp.] (wing hā phan mēt chāi) EN: 5,000 m (m)   FR: 5.000 mètres masculin [m]

Japanese-English: EDICT Dictionary
1000円(P);千円[せんえん, sen'en] (n) 1000 yen; (P) [Add to Longdo]
2000年問題[にせんねんもんだい, nisennenmondai] (n) Y2K bug; year 2000 problem [Add to Longdo]
キロ連量[キロれんりょう, kiro renryou] (n) weight of 1000 sheets of paper; ream weight [Add to Longdo]
グレーン;ゲレイン;ゲレーン[, gure-n ; gerein ; gere-n] (n) grain (1-7000 of a pound, approx. 64.80 mg) [Add to Longdo]
ハゼ科[ハゼか, haze ka] (n) Gobiidae (family of gobies containing over 2,000 species in over 200 genera) [Add to Longdo]
一増一減[いちぞういちげん, ichizouichigen] (n) {Buddh} 16,800,000-year period over which a human lifespan increases from ten years to 84,000 years (by one year per century) and then decreases back to ten (by one year per century) [Add to Longdo]
一諾千金[いちだくせんきん, ichidakusenkin] (exp) one's word is worth 1,000 pieces of gold; a promise should be kept at all cost [Add to Longdo]
一万円;壱万円;1万円[いちまんえん, ichiman'en] (n) (壱 used in legal documents) 10,000 Yen [Add to Longdo]
一連(P);一嗹[いちれん, ichiren] (n,adj-no) (1) (一連 only) series; chain; sequence; (n) (2) two reams (i.e. 1000 sheets of paper); (3) (一連 only) verse; stanza; (P) [Add to Longdo]
億円[おくえん, okuen] (n) 100,000,000 yen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top