Search result for

(117 entries)
(0.0242 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ฆ-, *ฆ*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ภาษาอังกฤษเพื่อการโษณาและประชาสัมพันธ์ (n phrase ) English for Advertising and Public Relations
องค์กรยุวสงฆ์โลก (n uniq ) World Buddhist Sangha Youth

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
าต[N] death, See also: end, disaster, Syn. ความตาย, จุดจบ, อวสาน, การสิ้นสุด, ความหายนะ, Ant. การเกิด, กำเนิด, Example: ชีวิตของคนเราจะถึงฆาตเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้
่า[V] cancel, See also: cross out, delete, erase, Syn. ทำลาย, ลบทิ้ง, ฆ่าทิ้ง, ขีดฆ่า, Example: เจ้านายฆ่าข้อความมากมายบนกระดาษ
่า[V] assassinate, See also: kill, murder, slay, slaughter, Syn. สังหาร, ฆ่าฟัน, ทำลายล้าง, พิฆาต, ประหาร, Example: ตำรวจตามจับฆาตกรฆ่าข่มขืนได้แล้วเมื่อวานนี้, Thai definition: ทำให้ตาย, ทำลาย
้อง[N] gong, See also: tam-tam, Example: กรมศิลปากรมีลูกศิษย์ทางฆ้องมากมาย, Count unit: อัน, Thai definition: เครื่องตีให้เกิดเสียงอย่างหนึ่ง ทำด้วยโลหะผสมรูปร่างเป็นแผ่นวงกลมงองุ้มลงมารอบตัว มีปุ่มกลมตรงกลางเหมาะสำหรับตี
าตกร[N] murderer, See also: killer, slayer, assassin, Syn. ผู้ฆ่า, นักฆ่า, Example: ตำรวจตามจับฆาตกรฆ่าข่มขืนได้แล้วเมื่อวานนี้, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ร้ายฆ่าคน
ราวาส[N] layman, See also: laity, layperson, Syn. ผู้ครองเรือน, คฤหัสถ์, Example: ฆราวาสคือบุคคลทั่วไปที่ไม่ได้เป็นพระภิกษุสงฆ์, Count unit: คน, Thai definition: คนทั่วๆ ไปที่ไม่ใช่นักบวช, คนผู้อยู่ในครองเรือน
่าฟัน[V] kill, See also: assassinate, murder, slay, slaughter, Syn. ฆ่า, ทำลายล้าง, กำจัด, สังหาร, ประหาร, ทำลาย, Example: ถ้าเกิดมียิงฆ่าฟันกันขึ้นต้องมีผู้คนล้มตายแน่นอน
าตกรรม[N] murder, See also: killing, slaying, homicide, manslaughter, Syn. การฆาตกรรม, การฆ่าฟัน, การสังหาร, การฆ่า, การลอบสังหาร, การฆ่าสังหาร, Example: คดีฆาตกรรมที่สะเทือนขวัญประชาชนในขณะนี้ก็คือคดีฆาตกรรมพยานคดีเพชร, Thai definition: การฆ่าคน
่าเวลา[V] kill time, See also: spend time, Example: คนชราบางคนไม่ได้ทำงานเพื่อหวังเงินแต่ทำเพื่อฆ่าเวลามากกว่า, Thai definition: ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
่าเชื้อ[V] sterilize, See also: disinfect, purify, clean, Syn. ทำลายเชื้อ, Example: ฝ่ายบรรจุและผลิตอาหารจะต้องควบคุมกระบานการฆ่าเชื้ออย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
(คอ) พยัญชนะตัวที่ ๖ เรียกว่า อ ระัง เป็นอักษรตํ่า ใช้เป็นพยัญชนะต้น และเป็นตัวสะกดในมาตรากกหรือแม่กก เช่น เม.
น-, นะ(คะนะ-) น. แท่ง, ก้อน. ว. แน่น, ทึบ, แข็ง เช่น กรวดกรับอันคละนศิลา (ดุษฎีคำฉันท์).
ร-, ระ(คะระ-) น. เรือน.
รณี(คอระนี) น. แม่เรือน, เมีย.
ราวาส(คะราวาด) น. คนผู้อยู่ครองเรือน, คนทั่ว ๆ ไปที่ไม่ใช่บรรพชิตหรือนักบวช.
้องน. เครื่องตีชนิดหนึ่ง ทำด้วยโลหะผสม รูปร่างเป็นแผ่นวงกลมมีปุ่มนูนกลมตรงกลางสำหรับตี มีขอบยื่นลงมารอบตัว เรียกว่า ใบฉัตร มีหลายชนิด เช่น ้องกระแต ้องชัย ้องวง.
้องกระแตดู กระแต ๑.
้องคู่น. ้องที่ใช้ตีประกอบการแสดงหนังตะลุงและการเล่นโนรา ชุดหนึ่งมี ๒ ลูก.
้องชัยน. ้องมีปุ่มตรงกลาง ขนาดกว้างประมาณ ๘๐ เซนติเมตร สมัยโบราณใช้ตีเป็นสัญญาณในกองทัพ ปัจจุบันใช้ตีในงานพิธีมงคลต่าง ๆ, ้องหุ่ย ก็เรียก.
้องปากแตกว. ปากโป้ง, เก็บความลับไม่อยู่, ชอบนำความลับของผู้อื่นไปโพนทะนา.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
homicideาตกรรม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
olfactory nerveานประสาท, ประสาทรับกลิ่น, ประสาทสมองเส้นที่ ๑ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nerve, olfactoryานประสาท, ประสาทรับกลิ่น, ประสาทสมองเส้นที่ ๑ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
slay่า, สังหาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
kill by negligence่าคนโดยประมาท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
kill่าผู้อื่น, ่าคน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
disinfect่าเชื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Women murderers าตกรสตรี [TU Subject Heading]
Gong้อง [TU Subject Heading]
Khong wong้องวง [TU Subject Heading]
Mass murderาตกรรมหมู่ [TU Subject Heading]
Murderาตกรรม [TU Subject Heading]
Murderersาตกร [TU Subject Heading]
Serial murderersาตกรต่อเนื่อง [TU Subject Heading]
Serial murdersาตกรรมต่อเนื่อง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Uh, yeah, yeah. He thinks he killed his mother.อ่า ครับๆ เขาคิดว่าเขาเป็นคน่าแม่ตัวเอง The Serena Also Rises (2008)
Sometimes I swear he thinks I killed her.บางครั้ง... ฉันสาบานได้เลยว่าเขาคิดว่าฉันเป็นคน่าแม่ The Serena Also Rises (2008)
Oh. Oh, no. My dad-- my dad's gonna kill me.โอ้ ไม่นะ พ่อฉัน ต้อง่าฉันแน่ๆ The Serena Also Rises (2008)
Wh--what did you do with them? Are you trying to kill me?นี่เธอทำอะไรกับพวกนางแบบ เธอจะ่าฉันรึไง? The Serena Also Rises (2008)
You think capote got national acclaim for "in cold blood" by judging the murderers?นี่นายคิดว่ากวีเอกคาโปเต้ได้รับการสรรเสริญจากผู้คน วำหรับเรื่อง "In Cold Blood" ด้วยการตัดสินาตกรงั้นหรอ? The Serena Also Rises (2008)
Not only is it social suicide, Dan, it's mean.ไม่ใช่แค่การ่าตัวตายเท่านั้น แต่พี่ใจร้ายมาก The Ex-Files (2008)
Consider us your humbled servants, 'cause if looks could kill, we wouldn't want to be Dan Humphrey.เมตตาเหล่าข้ารับใช้ที่ต่ำต้อยด้วย เพราะเพียงแค่ชายตามอง ก็คง่าใครได้แล้ว เราคงไม่อยากเป็น แดน ฮัมฟรีย์กันเลยล่ะ The Ex-Files (2008)
Say "mom," and I will kill you in your sleep. Decaf, Serena. I was going to say "Mrs. Bass."ลองเรียก "แม่" สิ ฉันจะ่าเธอแน่ อันที่จริงผมจะพูดว่า "คุณนายแบส" The Ex-Files (2008)
Look, I gotta go. Laurel is gonna kill me, okay?-ฉันต้องไปแล้ว ลอเรลต้อง่าฉันแน่เลย โอเคนะ? The Dark Night (2008)
Oh, you know it's love when you start talking like an assassin.โอ้ นายก็รู้มันเป็นความรักเมื่อนายเริ่มพูดคุยเหมือนผู้ลอบ่า Never Been Marcused (2008)
-What are you doing here? -I'm still mad at you.- แล้วไง เธอจะ่าฉันแล้วเอาศพใส่ถุงเสื้อรึไง? It's a Wonderful Lie (2008)
My father "killed" his father.พ่อแก่าพ่อฉัน O Brother, Where Bart Thou? (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ราวาส[n.] (kharāwāt) EN: layman ; laity ; layperson ; lay Buddhist   FR: laïc [m] ; laïque [m]
ราวาส[adj.] (kharāwāt) EN: lay   FR: laïque
้อง[n.] (khøng) EN: gong   FR: gong [m]
่า[v.] (khā) EN: assassinate ; kill ; murder ; slay ; slaughter ; butcher ; get rid of   FR: tuer ; assassiner ; abattre ; trucider (fam.) ; occire (litt.) ; descendre (fam.) ; zigouiller (fam.) ; liquider (fam.) ; se débarrasser de ; bousiller (fam.) ; butter (arg.)
่า[v.] (khā) EN: cancel ; cross out ; delete ; erase   FR: rayer ; biffer ; barrer ; caviarder
่าคน[v. exp.] (khā khon) EN: murder   FR: tuer ; assassiner
่าคนตาย[v. exp.] (khā khon tāi) EN: murder   FR: assassiner
่าคนตายโดยเจตนา[v. exp.] (khā khon tāi dōi jēttanā) FR: assassiner ; tuer avec préméditation
่าฅัวเอง[v.] (khā tūa-ēng) EN: commit suicide   FR: se suicider
าต[n.] (khāt) EN: death ; end ; fate ; disaster   FR: mort [f] ; tuerie [f] ; destruction [f] ; fin [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
thug(n slang) นักเลง, อันธพาล, วายร้าย, ผู้ร้าย, าตกร, อาชญากร
extrajudicial killing(n) การ่าแบบไม่เคารพกฎหมาย, การ่าที่ผิดกฎหมาย
cutout(n) แผ่นป้าย ที่ตัดจากไม้หรือวัสดุอื่นตัดเป็นชิ้นขนาดใหญ่ มักมีรูปภาพหรือข้อความโษณาบนแผ่นป้ายนั้น เช่น Cardboard cutouts, lifesize standups of movie stars at wholesale prices. , R. board
altoชั้นกลาง (เป็น prefix ของเมที่มีระดับความสูง 6,000-20,000 ฟุต)
cirroชั้นสูง (เป็น prefix ของเมที่มีระดับความสูงตั้งแต่ 20,000 ฟุต ขึ้นไป)
nimboฝน, น้ำ (เป็น prefix ของเมที่สามารถก่อตัวให้เกิดฝนได้) เช่น The low, gray clouds that fill the skies are Nimbo stratus.
ganesha(n) พระพิเณศ
crucify(vt) ่าโดยตรึงแขนและขาบนไม้กางเขนแบบพระเยซู

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
account for[PHRV] ่า, See also: ยิง, จับ (สัตว์, คน, เครื่องบิน)
bag[VT] ่าหรือจับ (ในการล่าสัตว์), Syn. capture, catch
bag[VT] ่า, See also: ล่าเหยื่อ, Syn. kill, hunt
butcher[VT] ่าสัตว์ขาย, Syn. slaughter
beguile with[PHRV] ่าเวลา, See also: เพลิดเพลินไปกับ
blow one's brains out[IDM] ่าด้วยการยิงศีรษะ, See also: (ยิง)เป่าสมอง, Syn. dash out
bump off[PHRV] ่า (คำสแลง), See also: กระทำฆาตกรรม, ทำให้ตาย, Syn. do away with, finish off, knock off
burn someone to death[IDM] เผาจนตาย, See also: ฆ่าด้วยการเผาไฟจนตาย
croak[VT] ่า (คำสแลง)
crucify[VT] ่าโดยการตรึงกางเขน, Syn. nail to the cross

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abattoir(แอ็บ' บะทวา) n. โรง่าสัตว์
abbey(แอบ' บี) n. (pl -beys) วัด, โบสถ์ใหญ่, เจ้าวัด, สำนักสง์, พระทั้งหมดของวัด
acaricide(อะแค' ริไซดฺ) n. ยา่าแมลงวันจำพวกเห็บ
ad(แอด) n. การโษณา. -adj. เกี่ยวกับการโษณา, Syn. advertisement, advertising)
adman(แอด' แมน) n., pl. -men.) ผู้โษณา
advertise(แอด' เวอไทซ, แอดเวอไทซ') vt.,vi. แจ้งความ, โษณา, ประกาศ.
advertisement(แอดเวอ' ทิซเมินทฺ, แอดเวอไทซ' เมินทฺ) n. การโษณา, การแจ้งความ, คำโษณา, คำแจ้งความ, Syn. ad, notice, announcement)
advertising(แอด' เวอไทซิง) n. การโษณา, สิ่งที่ใช้ในการโษณา, คำโษณา, อาชีพหรือธุรกิจการโษณา., Syn. advertizing
advertising agencyหน่วยงานโษณา, บริษัทโษณา
advertising manผู้โษณา, ผู้มีอาชีพเกี่ยวกับการโษณา (adman)

English-Thai: Nontri Dictionary
advertise(vt) โษณา,ประกาศ,แจ้งความ
advertisement(n) การโษณา,การประกาศ,การแจ้งความ
advertising(n) การโษณา,คำโษณา
advocate(vt) สนับสนุน,เป็นทนาย,พูดแก้ต่าง,โษณาชวนเชื่อ
agitprop(n) การโษณาชวนเชื่อ,การยุยง,การปลุกปั่น
antiseptic(n) ยา่าเชื้อโรค
assassin(n) าตกร,ผู้ลอบ่า,ผู้ลอบสังหาร
assassinate(vt) ลอบ่า,ลอบสังหาร
assassination(n) การลอบ่า,การลอบสังหาร
avoidable(adj) หลบหลีกได้,หลีกเลี่ยงได้,ลบล้างได้,เป็นโม

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ice (n slang) ฆ่า
See also: S. to kill somebody, to kill another person,
pwn (slang ) ฆ่า!!! ( * w *m Power by iiiita also RYUTAZA)
snuff (slang ) ฆ่า, kill, murder
Vermillionฆาตกรที่ใช้ปืนเป็นอาวุธ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
殺人[さつじん, satsujin] าตกรรม, การ่าคน
殺人狂人[さつじんはんにん, satsujinhannin] (n) าตกร
連続殺人[れんぞくさつじん, renzokusatsujin] (n ) าตกร่าต่อเนื่อง , See also: S. serial murders,

German-Thai: Longdo Dictionary
reichen(vi) |reichte, hat gereicht| เพียงพอ เช่น so lange die Vorräte reichen ตราบเท่าที่ยังมีของ (วลีนี้พบบ่อยในเยอรมนีเวลาที่มีการโษณาลดราคาสินค้า), See also: S. langen,
Sprecher(n) |der, pl. Sprecher| โษก, ผู้ประกาศ
bedeckt(adj) (พูดถึงสภาพอากาศ) มีเมปกคลุม
Verdacht(n) |der, nur Sg.| ความสงสัยว่ามีการกระทำผิด เช่น Er steht im Verdacht, seinen Nachbar zu töten. เขาถูกสงสัยว่าได้าตกรรมเพื่อนบ้าน
angenommen(adv phrase) ถ้า, สมมุติว่า เช่น 1° Angenommen, daß es die Wahrheit ist, würde ich ihn killen. = นี่ถ้ามันเป็นเรื่องจริงนะ ฉันจะไป่ามัน 2° Angenommen, daß du mitfährst, sind wir dann zu viert. = สมมุติว่าเธอไปด้วย ก็จะกลายเป็นสี่คน
kaltblütig(adj adv) โหดร้าย, เลือดเย็น, เหี้ยมโหด, อำมหิต เช่น Er hat sie kaltblütig umgebracht. = เขา่าหล่อนได้อย่างเหี้ยมโหด
Selbstmordgedanke(n) |der| การคิด่าตัวตาย, See also: Gedanken
wolkig(adj) มีเมปกคลุม, See also: Related: neblig
Plakat(n) |das, pl. Plakate| ใบประกาศ, ป้ายโษณา, ป้ายประกาศ,โปสเตอร์
Suizid(n) |der, pl. Suizide| การ่าตัวตาย, See also: S. Selbstmord,

French-Thai: Longdo Dictionary
film,-s(n) le, = ภาพยนต์ เช่น film en couleurs = ภาพยนต์สี , film documentaire = ภาพยนต์แนวสารคดี , film muet = ภาพยนต์ใบ้ , film publicitaire = ภาพยนต์โษณา , film d'aventures = ภายนต์แนวผจญภัย , film d'horreur = ภาพยนต์แนวสยองขวัญ, film policier = ภาพยนต์แนวสืบสวนสอบสวน, film d'animation = ภาพยนต์คอมพิวเตอร์กราฟฟิก
nuage(n) |m| เม เช่น Ils annoncent nuages et pluie pour lundi, violentes pluies pour mardi, nuages et pluie pour mercredi et violentes pluies pour jeudi. Ça promet!
affiche(n ) |f| รูปโษณาติดผนัง, โปสเตอร์ เช่น L'affiche de théâtre se découvre dans la rue, dans n'importe quel espace public, perdue dans une forêt de panneaux, pancartes, enseignes, publicités.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top