Search result for

คาสิโน

(14 entries)
(0.0141 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คาสิโน-, *คาสิโน*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You got two ex-wives who already spent the goddamn casino checks.นายมีเมียเก่าสองคนแล้ว ใช้เวลาอยู่แต่คาสิโนห่านั่นตลอด Pilot (2008)
It's a casino.มันคือคาสิโนEpisode #1.5 (2008)
He is the owner of this casino.เขาเป็นเจ้าของคาสิโน Episode #1.5 (2008)
Say he's in the casino.บอกว่าเขาอยู่ในคาสิโนEpisode #1.5 (2008)
I... wish to work in the casino.ผม... อยากทำงานในคาสิโนEpisode #1.5 (2008)
Casino?คาสิโนEpisode #1.5 (2008)
If I can't even obtain the operating rights to International Hotel's casino,ถ้า.. ฉันไม่สามารถแม้แต่จะจัดการให้ตรงไป ที่คาสิโนของโรงแรมอินเตอร์เนชั่นเนล, Episode #1.5 (2008)
Once we seize control of the hotel, we'll obtain the rights to run the casino.ทันที ที่เราฉวยโอกาสควบคุมโรงแรมไว้ได้, เราจะได้รับสิทธิ์ในการดำเนินธุรกิจคาสิโน Episode #1.5 (2008)
I will use every means, to obtain that casino operating rights.ผมจะเทความตั้งใจทั้งหมด, เพื่อที่จะได้รับสิทธิ์ในการบริหารคาสิโน Episode #1.5 (2008)
When did you start to learn the ways of casino swindling?แกเริ่มเรียนรู้ที่จะโกงคาสิโน ตั้งแต่เมื่อไหร่? Episode #1.5 (2008)
I heard it from the people in the casino.ผมได้ยินมาจาก คนในคาสิโนEpisode #1.5 (2008)
The casino is a place of victory and defeats.คาสิโน เป็นสถานที่แห่งชัยชนะและความพ่ายแพ้ Episode #1.5 (2008)

English-Thai: Nontri Dictionary
casino(n) บ่อนการพนัน,บ่อนคาสิโน

German-Thai: Longdo Dictionary
Kasino(n) |das, pl. Kasinos| บ่อนคาสิโน ซึ่งมีชื่อเรียกเต็มๆ ว่า Spielkasino

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top