Search result for

คอนกรีตอัดแรง

(6 entries)
(0.4503 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คอนกรีตอัดแรง-, *คอนกรีตอัดแรง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คอนกรีตอัดแรง    [N] reinforced concrete, Thai definition: คอนกรีตเสริมเหล็กที่ใช้กรรมวิธีดึงเหล็กเส้นให้ยืดตัวเต็มที่ก่อนแล้วจึงหล่อคอนกรีตหุ้ม เพื่อให้รับน้ำหนักได้ดียิ่งขึ้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คอนกรีตอัดแรงน. คอนกรีตเสริมเหล็กที่ใช้กรรมวิธีดึงเหล็กเส้นให้ยืดตัวเต็มที่ก่อนแล้วจึงหล่อคอนกรีตหุ้ม เพื่อให้รับนํ้าหนักได้ดียิ่งขึ้น.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Prestressed concreteคอนกรีตอัดแรง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Prestressed concreteคอนกรีตอัดแรง [TU Subject Heading]
Prestressed Concrete คอนกรีตอัดแรง
คอนกรีตที่มีเหล็กเสริมอัดแรงฝังภายในที่ทำให้ เกิดหน่วยแรงที่มีปริมาณพอจะลบล้างหน่วยแรงอันเกิดจากน้ำหนักบรรทุก [สิ่งแวดล้อม]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คอนกรีตอัดแรง[n. exp.] (khønkrīt at raēng) EN: reinforced concrete   

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top