ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ความเฉ

   
62 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความเฉ-, *ความเฉ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเฉื่อย[N] inertia, See also: torpor, inaction, laziness, Ant. ความเร่ง, Example: การใช้เครื่องจักรกลจะถูกจำกัดด้วยความเฉื่อยของการเคลื่อนที่ของชิ้นส่วนประกอบ, Thai definition: สมบัติของเทหวัตถุที่จะคงสภาพนิ่งอยู่อย่างเดิมตลอดไปหรือคงสภาพเคลื่อนที่อย่างสม่ำเสมอในแนวเส้นตรงตลอดไป
ความเฉื่อยชา[N] sluggishness, See also: laziness, indolence, idleness, Syn. ความเฉื่อย, ความขี้เกียจ, ความแฉะแบะ, Ant. ความรวดเร็ว, ความฉับไว, Example: ผู้บริหารบริหารงานด้วยความเฉื่อยชาหมดความกระตือรือร้น
ความเฉลียวฉลาด[N] cleverness, See also: ingeniousness, intelligence, Syn. ความฉลาด, ความหลักแหลม, ความฉลาดเฉลียว, Ant. ความโง่, ความเขลา, Example: ตามหลักโหราศาสตร์ว่ากันว่าบุคคลที่เกิดราศีสิงห์จะเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดรอบรู้และกล้าแสดงออกแต่ก็แฝงไว้ด้วยความขี้อาย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ความเฉื่อยน. สมบัติของเทหวัตถุที่จะคงสภาพนิ่งอยู่อย่างเดิมตลอดไปหรือคงสภาพเคลื่อนที่อย่างสมํ่าเสมอในแนวเส้นตรงตลอดไป.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
acuityความเฉียบแหลม, ความชัดเจน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
inertiaความเฉื่อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Affect, Flatness ofความเฉยเมยของอารมณ์ [การแพทย์]
Conciousness, Content ofความเฉลียวฉลาด [การแพทย์]
Culture Lagความเฉื่อยทางวัฒนธรรม [การแพทย์]
inertiaความเฉื่อย, อิเนอร์เชีย, สมบัติของวัตถุที่ต้านการเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Intellectual Functionความเฉลียวฉลาด, หน้าที่ความฉลาด, ความสามารถทางสติปัญญา, การทดสอบความฉลาด [การแพทย์]
Mental Acuityความเฉียบแหลมทางจิตใจ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So man is an individual only because of his intangible memory.ด้วยเหตุนี้ มนุษย์จึงมีความเฉพาะ เพราะว่ามีหน่วยความจำแบบนั้น Ghost in the Shell (1995)
Even the very wise cannot see all ends.เพราะแม้แต่คนที่มีความเฉลียวฉลาด ยังไม่สามารถยับยั้งมันได้ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
I'm well aware of my tardiness, doctor.ผมระวังเรื่องความเฉื่อยชาของผมเป็นอย่างดีคับหมอ Crusade (2004)
I'm not just talking to the, uh, girls.ฉันไม่ได้หมายความเฉพาะผู้หญิงนะ Teeth (2007)
what your niche will be.อะไรคือความเฉพาะตัวของคุณ It Might Get Loud (2008)
Cancer explains the lethargy,มะเร็งอธิบายถึงความเฉื่อยชา Emancipation (2008)
Yes, thousands of lives have been enriched by your wisdom.ใช่ เป็นพันๆคน ที่คุณช่วยเอาไว้ด้วยความเฉลียวฉลาด The Ugly Truth (2009)
I thought of cutting them some slack because of their good looks.ฉันเคยคิดว่า เอาความเฉยชา ออกซะบ้างจะทำให้พวกเขาดูดีขึ้น Episode #1.2 (2009)
This has the potential to be a uniquely Greendale experience.เป็นไปได้ว่านั่นจะเป็น ประสบการณ์กรีนเดลที่มีความเฉพาะตัวสุดๆ Football, Feminism and You (2009)
My mind rebels techniques give me problems, give me work.สมองผมรังเกียจความเฉื่อยชา หางานให้ผมทำ Sherlock Holmes (2009)
- If - If the victim was shot from the rear, yes.ความเฉียงทำมุมทะเเยงเหมือนกับลูกศร The Proof in the Pudding (2010)
Gemma hates my apathy.เจมม่าไม่ชอบความเฉยเมยของผม NS (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความเฉพาะ[n.] (khwām chaphǿ) EN: specificity   
ความเฉยเมย[n.] (khwām choēimoēi) FR: indifférence [f]
ความเฉียบแหลม[n.] (khwām chīeplaēm) EN: intelligence   
ความเฉียบแหลมทางธุรกิจ[n. exp.] (khwām chīeplaēm thāng thurakit) EN: business acumen   FR: sens des affaires [m]
ความเฉื่อยชา [n.] (khwām cheūaychā) EN: sluggishness ; laziness ; indolence ; idleness ; inactivity ; inertia   FR: paresse [f] ; fainéantise [f] ; indolence [f] ; inertie [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
acuity[N] ความฉลาดเฉลียว, See also: ความเฉียบแหลม
disregard[N] ความไม่เอาใจใส่, See also: ความเฉยเมย, ความเพิกเฉย, Syn. neglect
inaction[N] ความเฉื่อยชา, See also: ความเกียจคร้าน, Syn. idleness, inertness, Ant. action
inertia[N] ความเฉื่อย, See also: แรงเฉื่อย, Syn. inactivity, immobility, apathy, Ant. activity, movement
ingenuity[N] ความเฉลียวฉลาด, Syn. inventiveness, cleverness, resourcefulness, Ant. stupidity
inkling[N] ความเฉลียวใจ, See also: การระแคะระคายใจ, ความสะดุดใจ, Syn. intimation, indication, suspicion, hint
lethargy[N] ความเฉื่อยชา, See also: ความเกียจคร้าน, Syn. lassitude, sluggishness
phlegm[N] ความเฉื่อยชา, See also: ความอืดอาด, ความไม่แยแส, ความไม่ใส่ใจ, Syn. apathy, emotionlessness, impassivity
sagaciousness[N] ความเฉียบแหลม
sensitivity[N] ความเฉียบแหลม, See also: การมีไหวพริบ, Syn. acuteness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chill(ชิล) {chilled.chilling,chills} n. ความหนาว,ความเยือกเย็น,ความหมดสนุก,ความเฉยเมย -adj. หนาว,หนาวสะท้าน,เฉยเมย,ซึ่งทำให้หมดกำลังใจ. -v. เปลี่ยนเป็นหนาวเย็น,ทำให้หนาวสั่น,ทำให้หมดกำลังใจ,ทำให้หวาดกลัว,แช่เย็น, Syn. coldness
cunctation(คังเท'เชิน) n. ความเชื่องช้า,ความเฉือยชา,ความอืดอาด,ความลังเล
doldrums(โดล'ดรัมซ) n. ความเฉื่อยชา,ความเงียบหงอย,ความซบเซา,, See also: Phr. (the doldrums n. บริเวณที่ไม่มีลมหรือมีลมเฉื่อยในบริเวณเส้นศูนย์สูตร), Syn. boredom,dullness,tedium
esprit(เอสพรี') n. ปฏิภาณ,สติปัญญา,ความเฉลียวฉลาด, Syn. spirit
incision(อินซิส' เชิน) n. รอยผ่า, รอยบาก, รอยตัด, รอยแหวะ, รอยเชือด, การแกะสลัก, ความหลักแหลม, ความแหลม, ความคม, ความเฉียบขาด, Syn. cut, gash, section
inertia(อินเนอ'เชีย) n. ความเฉื่อย,ความไม่มีชีวิตชีวา,ความอยู่กับ, See also: inertial adj.
ingenuity(อินจะนู'อิที) n. ความเป็นช่างประดิษฐ์,ความเฉลียวฉลาด,ความแคล่วคล่อง,สิ่งประดิษฐ์, Syn. cleverness
inkling(อิงค'ลิง) n. ความเฉลียว,ข้อสงสัย, Syn. hint
intelligence(อินเทล'ลิเจินซฺ) n. สติปัญญา,อำนาจในการเข้าใจ,เชาวน์,ความเฉลียวฉลาด,ไหวพริบ,ความรู้จักคิด, Syn. brains,intellect,wit
penetration(เพนนิเทร'เชิน) n. การผ่านทะลุ,การซึมแทรก,การซึมผ่าน,ความหลักแหลม,ความเฉียบแหลม, Syn. ingress,entrace

English-Thai: Nontri Dictionary
acuity(n) ความหลักแหลม,ความเฉียบแหลม,ความชัดเจน,ความรุนแรง
acumen(n) ความมีไหวพริบ,ความเฉียบแหลม
acuteness(n) ความเฉียบแหลม,ความเก่ง,ความมีไหวพริบ
apathy(n) ความไม่แยแส,ความเฉยเมย,ความเฉื่อยชา,ความไร้อารมณ์
chill(n) ความเยือกเย็น,ความหนาว,หวัด,ความเฉยเมย
chillness(n) ความเย็นชา,ความเฉยเมย,ความเยือกเย็น,ความไม่เป็นมิตร
coolness(n) ความเย็น,ความเยือกเย็น,ความสุขุม,ความใจเย็น,ความเฉยเมย
delay(n) การรีรอ,ความเฉื่อยชา,ความล่าช้า,การถ่วงเวลา
esprit(n) จิตใจ,สติปัญญา,ปฏิภาณ,ความเฉลียวฉลาด
ice(n) น้ำแข็ง,ความเย็นชา,ความเฉยเมย,สินบน

German-Thai: Longdo Dictionary
alsสำหรับ (ใช้ขยายความเฉพาะ) เช่น Du kannst mein Zimmer als Partyraum benutzen.
Massenträgheit(n) |die, nur Sg.| ความเฉื่อยของมวล (ฟิสิกส์)
Weisheit(n) |die, pl. Weisheiten| สติปัญญา, ความเฉลียวฉลาด, ความรอบรู้เฉียบแหลม

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top