Search result for

ความหนาว

(39 entries)
(0.1127 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความหนาว-, *ความหนาว*.
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ศิศีระความหนาว, ความเยือกเย็น.
หิม-, หิมะความหนาว, ความเยือกเย็น

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It forms a protective mantle against the cold, under which life can go on.ก่อตัวเป็นเกราะป้องกันความหนาวเย็น เบื้องล่าง ชีวิตยังคงดำเนินต่อไป Home (2009)
"without a family,man,alone in the world, trembles with the cold.""หากไม่มีครอบครัว มนุษย์ก็อยู่ตัวคนเดียวในโลก ตัวสั่นเทาเพราะความหนาวเหน็บ" A Shade of Gray (2009)
Food and the cold and our shoes.อาหาร ความหนาวเหน็บ และรองเท้าของเรา The Road (2009)
All righty.[ความหนาวที่ผู้สูงอายุเกลียดชัง] Our Family Wedding (2010)
I also have a first-press 78 of "dark was the night, cold was the ground."ผมยังมีแผ่นเสียง วางตลาดครั้งแรกในปี 78 ที่ชื่อ "ความมืดคือกลางคืน ความหนาวเหน็บคือพื้นดิน" Revelation Zero: Part 1 (2010)
He was using them to keep warm.เขาใช้มันกันความหนาว Signals Crossed (2010)
Just the cold.แค่ความหนาว Visitation (2010)
Both out in the cold.อยู่ท่ามกลางความหนาวเย็น Damien Darko (2011)
The cold will slow your heartbeat.ความหนาวจะทำให้หัวใจเต้นช้า Mirror, Mirror (2011)
You don't know cold.เจ้าไม่รู้อะไรเรื่องความหนาวหรอก Cripples, Bastards, and Broken Things (2011)
I hate being wet. I hate being cold.หนูเกลียดที่ต้องเปียกปอน หนูเกลียดความหนาว Last Temptation (2011)
Everyone talks about the coldness, but I don't feel cold at all.ทุกคนพูดถึงความหนาวเย็น แต่ข้าไม่รู้สึกหนาวสักนิด The Darkest Hour: Part Two (2011)
Because I'm out here right now by myself in the cold.ตอนนี้ฉันอยู่เพียงลำพังในความหนาวเหน็บ Bells (2011)
Isn't seven years of hunger and cold sufficient?นี่มันเจ็ดปีของความหิวโหยและความหนาวเย็นยังไม่พออีกเหรอ? The Duo (2011)
From a realm of cold and darkness came the Frost Giants,มันคือกองทัพจากดินแดนแห่งความหนาวเย็นและความมืด พวกยักษ์น้ำแข็ง Thor (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความหนาว[n.] (khwām nāo) EN: coldness   FR: froid [m] ; froideur [f] (vx) ; frigidité [f] (vx) ; froidure [f] (vx - litt.)

English-Thai: Longdo Dictionary
hardy plant(n) พืชที่ทนต่อความหนาวเย็นของน้ำค้างในฤดูหนาวได้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chill    [N] ความหนาวเย็น, Syn. gelidity, iciness
cold    [N] ความหนาวเย็น, See also: ความหนาว, ความเย็น, Syn. coldness, frozeness, chilliness, frostiness, frost, nip, bitterness, chill, coolness, iciness, frigidity, freeze, glaciation, gelidity, Ant. warmth, heat
coldness    [N] ความเย็น, See also: ความหนาวเย็น, ความหนาว, Syn. cold, frozeness, chilliness, frostiness, frost, nip, bitterness, chill, coolness, iciness, frigidity, freeze, glaciation, gelidity
iciness    [N] ความหนาวจัด, Syn. frostiness
wintriness    [N] ความหนาวเย็น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
algor(แอล' กอร์) n. ความหนาวสะท้าน, ความเยือกเย็น (coldness, chill)
chill(ชิล) {chilled.chilling,chills} n. ความหนาว,ความเยือกเย็น,ความหมดสนุก,ความเฉยเมย -adj. หนาว,หนาวสะท้าน,เฉยเมย,ซึ่งทำให้หมดกำลังใจ. -v. เปลี่ยนเป็นหนาวเย็น,ทำให้หนาวสั่น,ทำให้หมดกำลังใจ,ทำให้หวาดกลัว,แช่เย็น, Syn. coldness
cold(โคลดฺ) n. หนาว,เย็น,เย็นชา,เฉยเมย,ไม่แยแส,ไร้อารมณ์,ตาย,ครบถ้วน,แน่ชัด,อ่อน (กลิ่น) , (สี) เย็นตา. n. ความหนาว,ความเย็น,หวัด,ไข้หวัด,อุณหภูมิใต้ศูนย์องศา -adv. หมดสิ้น,ทั้งสิ้น,สิ้นเชิง,กะทันหัน, Syn. wintry abbr. chronic obstructive lung disease
frigorificadj. ซึ่งทำให้เกิดความเย็นหรือความหนาว
rigor(ไร'กอร์) n. ความแข็งทื่อ,ความหนาวสะท้าน,= rigo (u) r (ดู)
wind chilln. ความหนาวเหน็บบนเนื้อหนังมนุษย์ (เนื่องจากความหนาวและแรงปะทะของลม), Syn. chill factor, See also: wind-chill adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
bleakness(n) ความเยือกเย็น,ความเปล่าเปลี่ยว,ความหนาวเย็น
chill(n) ความเยือกเย็น,ความหนาว,หวัด,ความเฉยเมย
cold(n) ความหนาว,ความเย็น,หวัด
coldness(n) ความหนาว,ความเย็น,ความเยือกเย็น
dead(n) คนตาย,ผู้ตาย,ความหนาว

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
寒気[さむけ, samuke] (n) ความหนาวเย็น

German-Thai: Longdo Dictionary
vor Kälte zittern(phrase) หนาวสั่น, สั่นสะท้านด้วยความหนาวเหน็บ
arsch kalt(phrase slang ) หนาวมากๆ (คำว่า arsch ข้างหน้า จะเพิ่มความรุนแรงให้กับ Adjektiv ข้างหลังให้ดูมีความหนาวนั้นกลาวเป็น หนาวมากๆ ซึ่ง อาจเพิ่ม คำว่า arsch หน้าคำอื่นๆ เพื่อจดประสงค์เดียวกันได้ แต่การเติมนั้น นอกจากจะทำให้รุนแรงขึ้นแล้ว จะกลับกลายเป็นคำไม่สุภาพ) เช่น Ich bin stink sauer. Alle paar Tage fällt meine Heizung aus. Es ist arsch kalt im Winter. Im Dachgeschoss. Langsam muss ich mir wirklich überlegen mal einen Teil der Miete zurückzuhalten. , See also: S. arschkalt

French-Thai: Longdo Dictionary
froid(n) le froid = ความหนาวเย็น, See also: A. le chaud,

Are you satisfied with the result?

Go to Top