Search result for

ขมุกขมัว

(11 entries)
(0.0142 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ขมุกขมัว-, *ขมุกขมัว*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ขมุกขมัว(ขะหฺมุกขะหฺมัว) ว. มืด ๆ มัว ๆ, โพล้เพล้, จวนคํ่า, จวนมืด, โดยปริยายใช้หมายถึงสีมัว ๆ, ไม่ผ่องใส, เช่น ครั้นจะทำขมุกขมัวมอมแมม ชายเห็นจะเยื้อนแย้มบริภาษให้บาดจิต (ม. ร่ายยาว ทานกัณฑ์).

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
ขมุกขมัวมืดๆ มัวๆ
คำที่มักเขียนผิด คือ ขะหมุกขะมัว ขะมุกขะมัว [คำที่มักเขียนผิด]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
SECURITY THROUGH OBSCURITY.ความปลอดภัยใต้ภาพขมุกขมัว Skyfall (2012)
Kinda grainy.ค่อนข้างขมุกขมัว ช่าย,นี่มันแค่ The Tiger in the Tale (2012)
Trees fell, rivers blackened and the sky choked on smoke and ash.ต้นไม้ขุดโค่น สายน้ำขุ่นคล้ำ ท้องฟ้าขมุกขมัวด้วยฝุ่นควันเถ้าถ่าน A Monster Calls (2016)
All I asked for was a girl who would worship the dirt I walk on.ข้าแค่ถามหาสาวสักคนที่ยินดีและพร้อมใจ ที่จะก้าวเดินบนเส้นทางที่ขมุกขมัวกับข้าเท่านั้นเอง Mulan 2: The Final War (2004)

English-Thai: Nontri Dictionary
dusk(n) เวลาโพล้เพล้,เวลาค่ำ,แสงขมุกขมัว,ความมืดสลัว,ยามตะวันตกดิน
duskiness(n) ความสลัว,ความขมุกขมัว,ความมืดมน,ความคล้ำ,ความมืด
dusky(adj) สลัว,ขมุกขมัว,สีมอ,มอ,คล้ำ,มืด
lurid(adj) ซีดเซียว,สลัวๆ,ขมุกขมัว,แดงฉาน
twilight(n) แสงขมุกขมัว,สายัณห์,แสงอรุณ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top