ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ก็.. คุณบอกว่างานศิลปะยั...

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ก็.. คุณบอกว่างานศิลปะยั...-, *ก็.. คุณบอกว่างานศิลปะยั...*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาคำนี้ให้โดยอัตโนมัติ: dh กรุณาตรวจสอบภาษาบนแป้นพิมพ์ให้ถูกต้องก่อนพิมพ์)
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - ไทย (ศัพท์ธรรมะ) (TH-DHAMMA) (UNAPPROVED version -- use with care )
Dhammacakkappavattana Sutta(n) ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

English-Thai: Longdo Dictionary
Dhaka(n, uniq) ชื่อเมืองหลวงของประเทศบังคลาเทศ, See also: Dacca
Emerald Buddha Temple(n) วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือวัดพระแก้ว
adhesive tape(n) กระดาษกาว, See also: Scotch tape
adherenceการปฏิบัติตาม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dharma(ดาร์'มะ) n. ธรรมะ
dhlabbr. diffuse histiocyte lymphoma
dhsabbr. duratiojn of hospital stay
adhดูที่ antidiuretic hormone
adhere(แอดเฮียร์') vi. ติด, เกาะติด, ยึดมั่น, ถือทิฐิ, ร่วมเป็นภาค ี, Syn. cling, stick, join, unite, Ant. separate, split
adherence(แอดเฮีย' เรินซฺ') n. การยึดมั่น, ความเลื่อมใส, การถือทิฐิ, Syn. devotion
adherent(แอดเฮีย' เรินทฺ, -เฮอ' เรินทฺ) n. ผู้สนับสนุน, ผู้ยึดมั่น, สาวก, ผู้ติดตาม, Syn. follower
adhesion(แอดฮี' เชิน) n. ภาวะการเกาะติด, ความศรัทธา, การติดตาม, การร่วมเป็นภาคี (assent, coherence, Ant. separation
adhibit(แอบฮิบ' บิท) vt. นำเข้า, ให้เข้า, ใช้, ติด (admit, use, apply, attach)
baldheaded(บอล'ดฺเฮดดิด) adj. หัวล้าน

English-Thai: Nontri Dictionary
adhere(vi) เกาะติด, ยึดมั่น
adherence(n) การยึดมั่น, การติดตาม, ความเลื่อมใส
adherent(n) ผู้ติดตาม, พรรคพวก, ภาคี, สาวก, ผู้สนับสนุน
adhesion(n) การติดตาม, ความศรัทธา, ความเหนียวแน่น
adhesive(adj) ติดแน่น, ซึ่งยึดติด, เหนียวแน่น
behindhand(adj) ล้าหลัง, ล้า, ค้างชำระ
behindhand(adv) ล้าหลัง, ล้า, ชักช้า
bloodhound(n) สุนัขไล่เนื้อ
Buddha(n) พระพุทธเจ้า, สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า, พระพุทธองค์
Buddhism(n) พุทธศาสนา, ศาสนาพุทธ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dhammasanganiธรรมสังคณี [TU Subject Heading]
Dharmaธรรมะ [TU Subject Heading]
Dharma (Buddhism)ธรรมะ (พุทธศาสนา) [TU Subject Heading]
Dharmacakraธรรมจักร [TU Subject Heading]
Dhimmisซิมมีส์ [TU Subject Heading]
Dhtml (Document markup language)ดีเอชทีเอ็มแอล [คอมพิวเตอร์]
DHTML (Document markup language)ดีเอชทีเอ็มแอล (ภาษากำหนดเครื่องหมายเอกสาร) [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Dhamma Studies Departmentฝ่ายการศึกษาพระปริยัติธรรม

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สถานปฏิบัติธรรม(n) dhamma retreat, Syn. สถานที่ปฏิบัติธรรม
หลักธรรม(n) dharmic principle, See also: moral principle, Example: หลักธรรมในพุทธศาสนาเป็นปรัชญาเทียบขนานกันได้กับคติวิทยาศาสตร์สมัยปัจจุบัน, Thai Definition: หลักคำสั่งสอนในศาสนา
โลกุตรธรรม(n) dharma which releases one from the world, Syn. นิพพาน, อรหัตผล, Thai Definition: ธรรมที่พ้นวิสัยของโลก, ธรรมอันประเสริฐ, Notes: (สันสกฤต)
ทวาราวดี(n) Dhavaravati Kingdom, Syn. อาณาจักรทวาราวดี, Example: เมื่อราวพันปีที่ร่วงมานี้ เขมรขยายอาณาเขตเข้ามาในอาณาจักรทวาราวดี, Thai Definition: ชื่อนครอโยธยา เป็นอาณาจักรโบราณ เริ่มตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษที่ 11 หรือ 12-16
ปริศนาธรรม(n) Dharma puzzle, See also: puzzle of religious precepts, Syn. ปริศนาในทางธรรม, ปัญหาในทางธรรม, Example: สามเณรกำลังศึกษาปริศนาธรรม
ธรรมเจดีย์(n) doctrinal shrine, See also: dharma stupa, stupa of sacred writings of a religion, Count Unit: องค์, Thai Definition: เจดีย์ที่บรรจุพระธรรม
ธรรมยุต(n) Dhammyuttika, See also: sect of Buddhist monks, sub-sect of the Thai theravada school of Buddhism, Syn. ธรรมยุติกนิกาย, Thai Definition: ชื่อนิกายหนึ่งของพุทธศาสนา, Notes: (บาลี, สันสกฤต)
ธรรมะ(n) dharma, See also: virtue codes of moral, scruples, rectitude, Syn. คุณความดี, ธรรม, ความถูกต้อง, Example: พระสงฆ์เป็นผู้มีธรรมะในใจ, Notes: (บาลี, สันสกฤต)
ธรรมะธัมโม(adj) moral, See also: dharma, righteousness, lawful, rectitude, righteous, scrupulous, Syn. ธัมมะธัมโม, Thai Definition: ที่มีศีลธรรม, ที่มีคุณงามความดี, Notes: (บาลี, สันสกฤต)
สัจธรรม(n) (eternal) truth, See also: dharmic truth, truth of the dharma, Example: หลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงนั้นเป็นสัจธรรมที่สามารถนำไปใช้กับบุคคลทุกวรรณะ ทุกเทศ ทุกวัย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาณาจักรทวาราวดี[Ānājak Thawārāwadī] (n, prop) EN: Dhavaravati Kingdom
อภิรักษ์ โกษะโยธิน[Aphirak Kōsayōthin] (n, prop) EN: Apirak Kosayodhin  FR: Apirak Kosayodhin
อรหันต์[Arahan = Ørahan] (n) EN: Buddhist saint ; Arahant ; Arhat ; Perfected One ; liberated person ; Accomplished One ; Worthy One ; saint   FR: saint bouddhique [ m ] ; arhat = arahat [ m ]
อาสาฬหบูชา[Āsānhabūcha = Āsānlahabūcha] (n) EN: the day before the Buddhist Lent
อยุธยา[Ayutthayā] (n, prop) EN: Ayutthaya ; Ayudhya  FR: Ayutthaya
แบบหล่อพระพุทธรูป[baēp lø Phraphuttharūp] (n, prop) EN: mold for casting images of Buddha
ใบลาน[bai lān] (n, exp) EN: ancient palm leaf manuscripts carrying Buddhist scriptures
ใบสมัคร[bai samak] (n, exp) EN: application ; application form  FR: bulletin d'inscription [ m ] ; formulaire d'inscription [ m ] ; demande d'adhésion [ f ]
ใบสมัครสมาชิก[bai samak samāchik] (n, exp) EN: member application  FR: demande d'adhésion [ f ] ; bulletin d'adhésion [ m ]
บรรพชิต[banphachit = bapphachit] (n) EN: priest ; bhiksu ; Buddhist monk ; bhiksuni ; Buddhist nun ; samanera ; male novice ; samanerika ; female novice  FR: religieux [ m ] ; religieuse [ f ] ; moine bouddhiste [ m ] ; moniale bouddhiste [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
THE DH AH0
THY DH AY1
THE DH AH1
THO DH OW1
THAN DH AE1 N
THAN DH AH0 N
THAU DH AW1
THAT DH AH0 T
THAO DH AW1
THEE DH IY1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
the (a) ðə (dh @)
thy (j) ðˈaɪ (dh ai1)
dhow (n) dˈau (d au1)
than (cc) ðæn (dh a n)
that (j) ðæt (dh a t)
thee (prp) ðiː (dh ii)
them (prp) ðɛm (dh e m)
then (a) ðˈɛn (dh e1 n)
they (prp) ðɛɪ (dh ei)
this (j) ðɪs (dh i s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
佛法[fó fǎ, ㄈㄛˊ ㄈㄚˇ, ] Dharma (the teachings of the Buddha); Buddhist doctrine, #25,915 [Add to Longdo]
达卡[Dá kǎ, ㄉㄚˊ ㄎㄚˇ, / ] Dhaka (capital of Bangladesh), #36,863 [Add to Longdo]
达摩[Dá mó, ㄉㄚˊ ㄇㄛˊ, / ] Dharma, the teaching of Buddha; Bodhidharma, #42,082 [Add to Longdo]
敦豪快递[dūn háo kuài dì, ㄉㄨㄣ ㄏㄠˊ ㄎㄨㄞˋ ㄉㄧˋ, / ] DHL [Add to Longdo]
敦豪快递公司[Dūn háo kuài dì gōng sī, ㄉㄨㄣ ㄏㄠˊ ㄎㄨㄞˋ ㄉㄧˋ ㄍㄨㄥ ㄙ, / ] DHL [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Buddhismus(n) |der, nur Sg.| ศาสนาพุทธ
Gesundheit(n) |die, nur Sg.| สุขภาพ
Gesundheit!เป็นคำอวยพรเวลาที่มีคนจาม
Buddha(n) |der, nur Sg.| พระพุทธเจ้า
handhabbar(adj) ซึ่งใช้ง่ายสะดวก, ซึ่งถูกจัดการได้ง่าย เช่น Das Mono-Headset ist leicht und angenehm handhabbar für den täglichen Gebrauch.
Friedhof(n) |der, pl. Friedhöfe| สุสาน, สถานที่ฝังศพ เช่น Anfang jedes Frühling kaufen die Leute schöne Blumen um den Friedhof zu dekorieren. เมื่อเริ่มต้นฤดูใบไม้ผลิ คนจะซื้อดอกไม้สวยๆ เพื่อไปตกแต่งสุสาน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dhaka; Daccar (Hauptstadt von Bangladesh)Dhaka; Dacca (capital of Bangladesh) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
苾蒭;苾芻[ひっしゅ;ひっすう, hisshu ; hissuu] (n) (obsc) { Buddh } (See 比丘) bhikkhu (fully ordained Buddhist monk) [Add to Longdo]
ADHD[エーディーエッチディー, e-dei-ecchidei-] (n) attention-deficit hyperactivity disorder; ADHD [Add to Longdo]
おっさん[ossan] (n) (1) (abbr) rude term for middle-aged man; (2) Buddhist priest; (P) [Add to Longdo]
お会式;御会式[おえしき, oeshiki] (n) (See 会式・えしき・2) (Nichiren Buddhism) memorial service for Nichiren (13th day of 10th month) [Add to Longdo]
お経[おきょう, okyou] (n) { Buddh } (See 経) Buddhist sutra [Add to Longdo]
お釈迦様;御釈迦様;お釈迦さん[おしゃかさま(お釈迦様;御釈迦様);おしゃかさん, oshakasama ( o shakasama ; o shakasama ); oshakasan] (n) Buddha; Shakyamuni [Add to Longdo]
お釈迦様の誕生日;御釈迦様の誕生日[おしゃかさまのたんじょうび, oshakasamanotanjoubi] (exp) Buddha's birthday [Add to Longdo]
お坊さん(P);御坊さん[おぼうさん, obousan] (n) (See 坊さん) Buddhist priest; monk; (P) [Add to Longdo]
くっつき虫;くっ付き虫[くっつきむし, kuttsukimushi] (n) (See ひっつき虫) burr (prickly seeds or seedheads that stick to fur and clothes) [Add to Longdo]
くっ付く(P);食っ付く[くっつく, kuttsuku] (v5k, vi) (1) (uk) to adhere to; to stick to; to cling to; (2) (uk) to keep close to; to go along with; (3) (uk) to get involved with; to be thick with; to become intimate; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ハンドへルドデバイス[はんど へ るどでばいす, hando he rudodebaisu] handheld device [Add to Longdo]
同期デジタルハイアラキー[どうきデジタルハイアラキー, douki dejitaruhaiaraki-] Synchronous Digital Hierarchy, SDH [Add to Longdo]
レッドハットリナックス[れっどはっとりなっくす, reddohattorinakkusu] RedHat Linux [Add to Longdo]
エフディーエイチディー[えふでいーえいちでいー, efudei-eichidei-] FDHD [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
達磨[だるま, daruma] Dharma;, Stehaufmaennchen, Prostituierte [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top