Search result for

การไป

(59 entries)
(0.0329 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การไป-, *การไป*
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
round (ราวด์) (vi ) การไปตรวจเยี่ยมคนไข้ตามหอพักผู้ป่วย เช่น คุณหมอไปราวด์ตั้งแต่เช้า

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
การไปเที่ยว (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang colloq vulgar abbrev name o) trips

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การไปมาหาสู่[N] visit, See also: contact, intercourse, associate, touching, meeting, Syn. การเยี่ยมเยียน, การพบปะ, การติดต่อ, Example: ชาวไทยอีสานและชาวลาวเป็น 2 ชนชาติที่ไม่มีอุปสรรคด้านภาษาในการไปมาหาสู่กัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อยน-การไป, การถึง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
commutingการไปกลับเป็นประจำ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Character-assassinate me to the dean.เธอจะทำลายฉันด้วยการไปบอก ดีน There Might be Blood (2008)
You want to move on from me, You got to deal with me, talk to me.คุณต้องการไปจากฉัน คุณติดต่อฉัน คุยกับฉัน Not Cancer (2008)
I've been making money enrolling in drug trials.ผมก็เลยหาเงินโดยการไปเป็นหนูลองยา Adverse Events (2008)
So you're thinking patient won't leave because leaving causes pain, so we gotta make staying more painful.ดังนั้นคุณคิดว่าคนไข้ไม่ต้องการไป เพราะว่าการออกไปทำให้เจ็บปวด ดังนั้นเราจะทำให้การอยู่บ้านเจ็บปวดมากกว่า The Itch (2008)
To seeing 16 more specialists.จากการไปพบ ผู้เชี่ยวชาญมา 16 คน Last Resort (2008)
I am not your errand girl. Best thing about leaving you...ฉันไม่ใช่เด็กรับใช้ของคุณนะ สิ่งที่ดีที่สุดของการไปจากคุณ ... Dying Changes Everything (2008)
If there's any chance that being away from here will make your life even a little bit easier, do it.ถ้าการไปจากที่นี่ จะช่วยให้ชีวิตคุณ มันง่ายขึ้น แม้เพียงนิดเดียว ก็ทำเถอะ Dying Changes Everything (2008)
Destroyed, Supreme Leader.ถูกจัดการไปแล้วครับ ท่านหัวหน้า Ambush (2008)
I trust you've already formulated a brilliant plan to rescue the senator.ข้าเชื่อว่าเจ้าคงจะมีแผนดีๆ ในการไปช่วยท่านวุฒิสมาชิกนะ Destroy Malevolence (2008)
I want to get there before too many wounded clones escape.ข้าต้องการไปถึงที่นั่น ก่อนที่พวกโคลนส์มันจะเผ่นไปหมดนะ Shadow of Malevolence (2008)
So you went back to the house last night to kill Dr. Marsh and ended up killing Chelsea by mistake.คุณก็เลยกลับไปที่บ้านนั้นเพื่อฆ่า ดร.มาร์ช แต่จบด้วยการไปพลาด ฆ่าเชลซีแทน And How Does That Make You Kill? (2008)
The Jedi council has dispatched Master Luminara Unduli and Anakin Skywalker's Padawan Ahsoka to escort the Viceroy to Coruscant under heavy guard.สภาเจไดได้ส่ง อาจารย์ ลูมินาร่า อันดูลี และพาดาวันของอนาคิน สกายวอล์คเกอร์ อาโซก้า เพื่อคุ้มกันอุปราชย์ ในการไปคอรัสซังค์ ภายใต้การคุ้มกันที่แน่นหนา Cloak of Darkness (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การไปรษณีย์[n.] (kān praisanī) EN: postal work   FR: poste [f] ; traitement du courrier [f]
การไปหา[n. exp.] (kān pai hā) FR: visite [f]
การไปเที่ยว[n. prop.] (kān pai thīo) EN: excursion   FR: excursion [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
wake(n) การพบปะพูดคุยกันหลังจากที่มีเหตุการณ์ที่สำคัญผ่านไป โดยมากหมายถึง การไปชุมนุมกันที่บ้านของผู้ที่เสียชีวิตก่อนจะมีพิธีฝังศพ (โดยมักถูกอ้างว่ามีที่มาจาก การปลุกให้ผู้ตายมีชีวิตขึ้นมาอีก) เช่น A wake usually lasts 3 full days, afterwards on the 4th day the funeral takes place.
preproductionขั้นตอนก่อนลงมือผลิตชิ้นงานจริง เช่น การหาข้อมูล การประชุม การไปดูสถานที่ (ถ้าต้องใช้สถานที่ในการจัดงานหรือผลิตงาน) การทำตัวอย่างชิ้นงาน (เช่น การสร้างโมเดลของสถาปนิกก่อนที่จะลงมือก่อสร้างจริง)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fetch[N] การไปเอามา, See also: การรับมา, การนำมา
honeymoon[N] การดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์, See also: การไปฮันนีมูน
moviegoing[N] การไปชมภาพยนตร์
picnic[N] การไปเที่ยวนอกบ้านและนำอาหารไปรับประทาน, See also: ปิกนิก, การไปปิกนิก, Syn. party, cakewalk
post[N] การไปรษณีย์, Syn. mail service, postal service, P.O.
reach[N] การไปถึง, See also: การเอื้อมถึง
resettlement[N] การไปตั้งรกรากใหม่, Syn. emigration
rustication[N] การไปอยู่ชนบท, See also: การไปอยู่บ้านนอก
send-off[N] การไปส่ง (คำไม่เป็นทางการ), See also: การให้กำลังใจ, Syn. going-away party, farewell address, auspicious beginning, good start
visit[N] การไปเยี่ยม, See also: การไปมาหาสู่, Syn. visitation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
appearance(อะเพีย'เรินซฺ) n. การปรากฎตัว,การไปศาล,สิ่งที่ปรากฎ, ลักษณะท่าทาง, โฉมภายนอก, Syn. manifestation, look,form)
attendance(อะเทน'เดินซฺ) n. การอยู่กับ,การไป (เข้าร่วม) ,จำนวนหรือผู้คนที่ไปเข้าร่วม,การดูแลรักษา, Syn. presence)
cable tvระบบทีวีตามสาย โดยถ่ายทอดรายการไปยังเครื่องรับตามสายของลูกค้า
church(เชิร์ชฺ) {churched,churching,churchs} n. โบสถ์,วัด,ศาสนจักร,ฝ่ายศาสนจักร,การไปโบสถ์,การบวชเป็นพระ vt. นำเข้าประกอบพิธีศาสนาในโบสถ์.
e-mail addressหมายเลขไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หมายถึง หมายเลขประจำตัวหรือรหัสประจำตัวที่กำหนดให้แก่สมาชิก ผู้ใช้หมายเลขนี้จะใช้สำหรับส่งจดหมายหรือเรียกดูข้อความที่ส่งมาทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ตัวโปรแกรมที่ใช้ จะต้องทำหน้าที่เหมือนที่ทำการไปรษณีย์ โดยจะรับข่าวสารที่มีผู้ส่งมาแล้วเก็บรอไว้ จนกว่าผู้รับจะเรียกออกมาดู
execution phaseช่วงกระทำการหมายถึง ช่วงเวลาที่คอมพิวเตอร์กระทำตามคำสั่งในชุดคำสั่งชุดหนึ่ง ๆ เริ่มนับแต่การไปนำข้อมูลมา (fetch) การถอดรหัส (decode) และการกระทำการ (execute) ตามข้อความสั่งนั้น ๆ ดู compilation phase เปรียบเทียบ
fetch(เฟทชฺ) {fetched,fetching,fetches} vt. ไปเอามา,ไปหยิบมา,เอามา,นำมา,ทำให้มา,ขายได้,ได้, (สูดลมหายใจ) ,ถอนใจ,ทำให้ (ตกลงมา) ,นำกลับ,ทำให้เกิดขึ้น. vi. ไปเอามา,เคลื่อน,แล่นเรือ,เอากลับ. -n. การไปเอามา,อุบาย,แผนการ,เขตลมคลื่น.,ผี, See also: fetch a breat ไปนำมาหมายถึงนำข้อมูลหรือคำสั่งจากหน่วยความจำเข้าไปใส่ไว้ในหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) เพื่อทำการประมวลผล บางทีใช้หมายถึงการโอนย้ายข้อมูลจากสื่อ (medium) เข้าไปเก็บในหน่วยความจำ
gallop(แกล'ลัพ) vi. ความบ้า,วิ่งควบ,วิ่งกระโดดอย่างรวดเร็วเหมือนม้า. vt. ทำให้ม้าวิ่งควบ. n. ท่าวิ่งควบของม้า ยกขาทั้ง4ขึ้นควบแต่ละครั้ง) ,การวิ่งในท่าดังกล่าว,การไปอย่างรวดเร็ว., See also: galloper n., Syn. trot,run
go(โก) {went,gone,going,goes} vi. ไป,เคลื่อนไป,จากไป,กลายเป็น,กระทำ,บรรลุ, vt. อดทน,อดกลั้น,พนัน n. การไป,พลังงาน,กำลังวังชา,ความพยายาม,ความสำเร็จ, -Phr. (go on ต่อไป,อดทน,อดกลั้น), Syn. pass,move,proceed
go-by(โก'ไบ) n. การไปโดยไม่มีการบอกกล่าว,การบอกบัด

English-Thai: Nontri Dictionary
accompaniment(n) การไปเป็นเพื่อน,การไปด้วยกัน,สิ่งเสริม
attendance(n) การอยู่,การไปร่วม,การดูแลรักษา,ความสนใจ
calling(n) อาชีพ,การเรียกร้อง,การเยี่ยมเยียน,การไปมาหาสู่
excursion(n) การเที่ยว,การเดินทางท่องเที่ยว,การไปเที่ยว
going(n) การจากไป,การไป
jaunt(n) การเดินทางสั้นๆ,การไปเที่ยว,การท่องเที่ยว
junket(n) นมข้นหวาน,การไปเที่ยว
POST post office(n) ที่ทำการไปรษณีย์,กรมไปรษณีย์
postal(adj) เกี่ยวกับการไปรษณีย์,เกี่ยวกับที่ทำการไปรษณีย์
ride(n) การขับ,การขี่,การไป,การควบม้า

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
お見舞い[おみまい, omimai] (n) การไปเยี่ยมคนป่วย
初詣[はつもうで, hatsumoude] (n) การไปวัดครั้งแรกของปีใหม่
渡米[とべい, tobei] (n) การไปสหรัฐ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
同行[どうこう, doukou] การไปด้วย
出張[しゅっちょう, shutchou] (n ) การไปทำงานนอกสถานที่

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
外泊[がいはく, gaihaku] Thai: การไปค้างคืนนอกบ้าน English: spending night away from home

German-Thai: Longdo Dictionary
Post(n) |die, pl. Posten| ไปรษณีย์, ที่ทำการไปรษณีย์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top