Search result for

กะพอง

(6 entries)
(0.0135 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กะพอง-, *กะพอง*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา กะพอง มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *กะพอง*)
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กะพองน. ส่วนที่นูนเป็นปุ่ม ๒ ข้างหัวช้าง, กระพอง ตระพอง หรือ ตะพอง ก็ว่า.
กระพอง ๑น. ส่วนที่นูนเป็นปุ่ม ๒ ข้างหัวช้าง, ตระพอง ตะพอง หรือ กะพอง ก็ว่า.
ดำพอง, ดำโพงน. กะพอง, ส่วนที่นูนเป็น ๒ แง่อยู่เหนือหน้าผากช้าง เช่น พลอยผูกกระพัดรัดดำโพง (ม. คำหลวง มหาราช).
ตระพอง(ตฺระ-) น. ส่วนที่นูนเป็นปุ่ม ๒ ข้างหัวช้าง, กะพอง กระพอง หรือ ตะพอง ก็ว่า.
ตะพองน. ส่วนที่นูนเป็นปุ่ม ๒ ข้างหัวช้าง, กระพอง กะพอง หรือ ตระพอง ก็ว่า.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top