Search result for

ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠ [...] ൠลตึ඿ൠคൠ඿จൠใ

(0 entries)
(3.3749 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠ [...] ൠลตึ඿ൠคൠ඿จൠใ-, *ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠ [...] ൠลตึ඿ൠคൠ඿จൠใ*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา 我能回忆起他比赛的每个细节 从1967年他凭借10个三振出局... 第一次赢得佳能杯 到1973年8月30日. มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาคำนี้ให้โดยอัตโนมัติ: ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠ ൠลตุึൠൠൠൠลจൠൠൠൠൠใใใ ൠൠൠൠൠൠൠൠ ൠลตึ඿ൠคൠ඿จൠใ กรุณาตรวจสอบภาษาบนแป้นพิมพ์ให้ถูกต้องก่อนพิมพ์)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

我能 (wǒ néng)回忆起 (huí yì qǐ) ()比赛 (bǐ sài) (de)每个 (měi gè)细节 (xì jié) (cóng)1967 (nián) ()凭借 (píng jiè)10 ()三振出局 (sān zhèn chū jú)... 第一次 (dì yī cì)赢得 (yíng de)佳能 (jiā néng) (bēi) (dào)1973 (nián)8 (yuè)30 ().

 


  

 
 • (ほか) อื่นๆ, ที่เหลือ, นอกเหนือจากนี้ [LongdoJP]
 • (ほか) (adj-no,n,n-adv) other (esp. places and things); the rest; (P) [EDICT]
 • (た) (n-adv,n,adj-no) other (esp. people and abstract matters); (P) [EDICT]
 • (tā, ㄊㄚ) he; him [CE-DICT-Simplified]
 • (tā, ㄊㄚ) he; him [CE-DICT-Traditional]
比赛
 • (bǐ sài, ㄅㄧˇ ㄙㄞˋ) competition (sports etc); match [CE-DICT-Simplified]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Simplified]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Simplified]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Simplified]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Traditional]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Traditional]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Traditional]
细节
 • (xì jié, ㄒㄧˋ ㄐㄧㄝˊ) details; particulars [CE-DICT-Simplified]
 • (cōng, ㄘㄨㄥ) lax; yielding; unhurried [CE-DICT-Simplified]
 • (cóng, ㄘㄨㄥˊ) from; to obey; to observe; to follow; surname Cong [CE-DICT-Simplified]
 • (zòng, ㄗㄨㄥˋ) second cousin [CE-DICT-Simplified]
 • (ねん) (n) (1) year (e.g. AD); (ctr) (2) counter for years [EDICT]
 • (とし) (n-adv,n) (1) (年 only) year; (n) (2) many years; (suf,n) (3) age; (n-adv,n) (4) past one\'s prime; old age; (P) [EDICT]
 • (とせ) (ctr) (arch) counter for years (following a number in the hito-futa-mi counting system) [EDICT]
 • (nián, ㄋㄧㄢˊ) year [CE-DICT-Simplified]
 • (nián, ㄋㄧㄢˊ) year [CE-DICT-Traditional]
凭借
 • (píng jiè, ㄆㄧㄥˊ ㄐㄧㄝˋ) to rely on; using [CE-DICT-Simplified]
 • (か;カ) (ctr) counter for the ichi-ni-san counting system (usu. directly preceding the item being counted); a noun read using its on-yomi [EDICT]
 • (gè, ㄍㄜˋ) individual; this; that; size; classifier for people or objects in general [CE-DICT-Simplified]
第一次
 • (だいいちじ) (n) the first ...; primary [EDICT]
 • (dì yī cì, ㄉㄧˋ ㄧ ㄘˋ) the first time; first; number one [CE-DICT-Simplified]
 • (dì yī cì, ㄉㄧˋ ㄧ ㄘˋ) the first time; first; number one [CE-DICT-Traditional]
赢得
 • (yíng dé, ˊ ㄉㄜˊ) to win; to gain [CE-DICT-Simplified]
佳能
 • (Jiā néng, ㄐㄧㄚ ㄋㄥˊ) Canon (Japanese company) [CE-DICT-Simplified]
 • (Jiā néng, ㄐㄧㄚ ㄋㄥˊ) Canon (Japanese company) [CE-DICT-Traditional]
 • (さかずき(P);さかづき;うき(盞)) (n) sake cup; cup for alcoholic beverages; (P) [EDICT]
 • (はい;はた(杯)(ok)) (n) (1) (はい only) sake cup; cup for alcoholic beverages; (suf,ctr) (2) counter for cupfuls; (3) (はい only) counter for ships, octopuses and squid [EDICT]
 • (つき) (n) (arch) shallow bowl [EDICT]
 • (bēi, ㄅㄟ) cup; classifier for drinks: glass, cup [CE-DICT-Simplified]
 • (bēi, ㄅㄟ) cup; classifier for drinks: glass, cup [CE-DICT-Traditional]
 • (dào, ㄉㄠˋ) to (a place); until (a time); up to; to go; to arrive [CE-DICT-Simplified]
 • (dào, ㄉㄠˋ) to (a place); until (a time); up to; to go; to arrive [CE-DICT-Traditional]
 • (がつ) (n-suf) month (of the year); used after number or question word (e.g. nan or nani) [EDICT]
 • (げつ) (n) (abbr) (See 月曜) Monday [EDICT]
 • (つき) (n) (1) moon; (n-t) (2) month; (P) [EDICT]
 • (yuè, ㄩㄝˋ) moon; month [CE-DICT-Simplified]
 • (yuè, ㄩㄝˋ) moon; month [CE-DICT-Traditional]
 • (か) (n-suf) (1) day of month; (ctr) (2) counter for days [EDICT]
 • (にち) (n) (1) (abbr) (See 日曜) Sunday; (suf) (2) (also んち or ち) day (of the month); (suf,ctr) (3) (also んち or ち) counter for days [EDICT]
 • (ひ) (n-adv,n-t) (1) (日 only) day; days; (2) sun; sunshine; sunlight; (3) (日 only) (as 〜した日には, 〜と来た日には, etc.) case (esp. unfortunate); event; (P) [EDICT]
 • (rì, ㄖˋ) day; sun; date; day of the month; abbr. for Japan [CE-DICT-Simplified]
 • (rì, ㄖˋ) day; sun; date; day of the month; abbr. for Japan [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top