Search result for

âtre

(44 entries)
(0.0357 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -âtre-, *âtre*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
atremble(อะเทรม'เบิล) adj. ซึ่งสั่นไหล
ad patres(อาด' พา' เทรส) L ตาย
arena theatreโรงละครที่มีเวทีและมีอย่างน้อยสามด้านที่ล้อมเวที
hatred(เฮ'ทริด) n. ความเกลียด,ความอามาตแค้น
mediatress(มี'ดิเอทริส) n. ผู้ไกล่เกลี่ยที่เป็นหญิง., Syn. mediatrice,mediatrix
theatre(เธีย'เทอะ) n. โรงละคร,โรงมหรสพ,โรงภาพยนตร์,โรงละครกลางแจ้ง,ผู้ชมในโรงดังกล่าว,ห้องบรรยาย,-PHr. (the theatre (Theater) ละคร,บทละคร,เรื่องละคร,สถานที่แสดง,การเกิดผืนดินเป็นชั้น ๆ), Syn. cinema

English-Thai: Nontri Dictionary
amphitheatre(n) อัฒจันทร์,ที่แสดงกลางแจ้ง
hatred(n) ความเกลียด,ความชัง,ความรังเกียจ,ความเกลียดชัง,โทสาคติ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
atresia๑. สภาพตีบตัน๒. ภาวะฝ่อ๓. ภาวะไม่เจริญ, ภาวะด้อยเจริญ (อวัยวะ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
atresia ani; atresia, anal; proctatresiaทวารหนักไร้รูเปิดแต่กำเนิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
atresia folliculi; atresia, follicularไข่ฝ่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
atresia, anal; atresia ani; proctatresiaทวารหนักไร้รูเปิดแต่กำเนิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
atresia, biliaryท่อน้ำดีตีบตันแต่กำเนิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
atresia, follicular; atresia folliculiไข่ฝ่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Atresiaอทรีเซีย, การตีบตัน, ไม่มีรู, เหี่ยวแห้ง, ตัน, การปิดตัน [การแพทย์]
Atresiaหลอดอาหารตัน [การแพทย์]
Atresia, Congenitalการตีบตันแต่กำเนิด [การแพทย์]
Atresia, Intrahepaticการตีบตันของท่อน้ำดีภายในตับ [การแพทย์]
Atresia, Intrahepatic Biliaryท่อน้ำดีภายในตับตีบตัน [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาฆาต[v.] (ākhāt) EN: feud ; spite ; look upon with hatred ; be hostile to ; regard as an enemy ; have an enmity against   FR: garder rancune ; se venger ; éprouver un sentiment d'aversion
อาฆาตแค้น[v. exp.] (ākhāt khaēn) EN: feud ; spite ; look upon with hatred   
อริยสัจ 4[n. exp.] (Ariyasat sī) EN: the four Noble Thruths   FR: les quatre Nobles vérités
บ่ายสี่โมง[n. exp.] (bāi sī mōng ) FR: seize heures ; quatre heures de l'après-midi
บัตรผ่านประตู[n. exp.] (bat phān pratū) EN: entrance ticket ; pass ; admission ticket ; theatre ticket ; ticket   FR: carte d'admission [f] ; billet d'entrée [m]
บทละคร[n.] (bot lakhøn) EN: play ; drama ; dramatic composition ; script   FR: pièce de théâtre [f]
ชฎา[n.] (chadā) EN: headdress ; diadem ; Thai theatrical crown   FR: diadème [m] ; coiffe des danseurs de théâtre thaï [f]
ดินแดง[n.] (dindaēng) EN: laterite ; red iron oxide   FR: latérite [f] ; sol rougeâtre [m]
ดินลูกรัง[n. exp.] (din lūkrang) EN: laterite ; red earth   FR: latérite [f] ; terre rougeâtre [m]
เฝือก[n.] (feūak) EN: splint   FR: attelle [f] ; plâtre [m] ; gouttière [f] ; éclisse [f] (vx)

French-Thai: Longdo Dictionary
faire du théâtre(vt) เล่นละครเวที
quatre(numéro) สี่, 4
quatre-vingt(s)(numéro) แปดสิบ, 80
quatre-vingt-dix(numéro) เก้าสิบ, 90
marchand des quatre saisons(n) |m| คนขายผักผลไม้หรือไอศครีมตามถนนหรือที่พลุกพล่าน ที่มักจะเรียกร้องความสนใจของลูกค้า เช่น ด้วยการร้องเพลง

Japanese-English: EDICT Dictionary
どさ回りをやる[どさまわりをやる, dosamawariwoyaru] (exp,v5r) to go on tour; to be on the road (e.g. theatre troupe) (theater) [Add to Longdo]
やがる[, yagaru] (aux,v5r) (vulg) (after the -te form of -masu stem of a verb) verb suffix indicating hatred and contempt, or disdain for another's action [Add to Longdo]
アートシアター[, a-toshiata-] (n) art theater; art theatre [Add to Longdo]
アングラ劇場[アングラげきじょう, angura gekijou] (n) underground theater; underground theatre [Add to Longdo]
アンチテアトル[, anchiteatoru] (n) anti-theatre (theater) (fre [Add to Longdo]
インプロ[, inpuro] (n) (1) (abbr) (See インプロビゼーション) improvisation; (2) improvisational theatre [Add to Longdo]
カインコンプレックス[, kainkonpurekkusu] (n) Cain complex (jealousy of a sibling, ultimately leading to hatred) [Add to Longdo]
カゼトゲタナゴ[, kazetogetanago] (n) Rhodeus atremius atremius (subspecies of Kyushu bitterling) [Add to Longdo]
カルテジアン劇場[カルテジアンげきじょう, karutejian gekijou] (n) Cartesian theatre [Add to Longdo]
ギャラリー[, gyarari-] (n) (1) (See 廊下,回廊) gallery; corridor; (2) (See 画廊) art gallery; (3) (See 天井桟敷) upper gallery (in a theatre); (4) spectators (esp. at a golf tournament); (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top