Search result for

*voided*

(95 entries)
(0.3246 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: voided, -voided-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
voided[ADJ] โมฆะ, See also: ไม่ได้ผล, เพิกถอน, ยกเลิก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
voided(วอย'ดิด) adj. โมฆะ,ถูกเพิกถอน,ถูกยกเลิก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Is it a war which can't be avoided?นี่ เป็นสงครามที่ไม่อาจหลีกเลี่ยง? Episode #1.8 (2008)
You think that if I'd signed off on him torturing ryan burnett, all of this could have been avoided?คุณคิดว่า ถ้าผมปล่อยให้เขาทรมาน ไรอัน เบอร์เนต\ ทั้งหมดนี่จะไม่เกิดขึ้น? Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
And this lady could have avoided becoming a human happy-meal.ไม่งั้นจะกลายเป็นอาหารมนุษย์แบบยัยป้านี่ Zombieland (2009)
I've always been kind of a loner, I avoided other people like they were zombies; even before they were zombies.ผมค่อนข้างจะสันโดษ, ผมจะหลีกเลี่ยงผู้คนให้มากที่สุด \ ไม่ว่าจะตอนเป็นซอมบี้หรือเป็นคน Zombieland (2009)
Up until now, you guys had avoided all the big mistakesจนถึงตอนนี้พวกคุณไม่อาจหลีกเลี่ยง ความผิดพลาดครั้งใหญ่ Double Blind (2009)
There was no point in three more lives being lost if it could be avoided.สามชีวิตไม่มีความหมาย ถ้าจะเสียไป ถ้าสามารถเลี่ยงได้ Earth (2009)
You've avoided being alone with me all night.เธอเลี่ยงที่จะอยู่กับฉันสองต่อสองทั้งคืนเลยนะ Timebomb (2009)
If we had connected with Tanbara-san 10 seconds sooner then Rinda-kun might have avoided injury.ถ้าเพียงแค่ฉันสามารถติดต่อทันบาระซังให้เร็วกว่านี้สัก 10 วินาทีละก็.. รินดะคุงก็คงหนีออกมาทัน Episode #1.8 (2009)
The company avoided emotions for good reason.ที่คอมปานีหลีกเลี่ยงการใช้อารมณ์ อย่างมีเหตุผล Chapter One 'Orientation/Jump, Push, Fall' (2009)
In fact, i avoided having a living, breathing,ความจริงแล้ว ที่ผมหลีกเลีี่่ยงที่จะมีครอบครัวที่มีชีวิต มีลมหายใจ... You're Undead to Me (2009)
as long as he had other targets for his abuse, she avoided his rage.หลังจากนั้นเขามีเป้าหมายอื่น ในการใช้กำลังของเขา เธอหลีกเลี่ยงความโกรธของเขา Cradle to Grave (2009)
I saw it coming and I avoided it.I saw it coming and I avoided it. Hot Tub Time Machine (2010)
That this could have been avoided.สิ่งที่จะเกิดนี้ เราหลีกเลี่ยงมันได้ Day 8: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2010)
Most of which could have been avoidedซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องหลีกเลี่ยงที่สุด What Lies Below (2010)
We just avoided certain truths to manipulate you.เราแค่หลีกเลี่ยงความจริง บางอย่างเท่านั้น Point of No Return (2010)
If for unknown reasons, me, Yoshida, and other avoided you?โดยที่ไม่รู้เหตุผล ฉัน โยชิดะและคนอื่นๆพยายามหลบหน้าเธอ From Me to You (2010)
That girl... she was so used to being avoided so she thought it was an ordinary thing... even though she's actually a good person.ซาดาโกะน่ะ เธอมักจะใช้การหลีกเลี่ยง จนเธอคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติ From Me to You (2010)
I avoided K.C.'s prying eyes.ชั้นหลบสายตา K.C.อยู่ The Witches of Bushwick (2010)
Looks like someone narrowly avoided a "lifestyle mistake" of their own.ดูเหมือนว่าใครบางคนแอบหลีกเลี่ยง "ไลฟ์สไตล์ที่ผิดพลาด" ของตัวเองอยู่นะ Cooperative Calligraphy (2010)
He avoided our cameras and the surveillance cameras on the street.รวมทั้งกล้องจราจรด้วย Need to Know (2010)
After that, I avoided the club for months.จากนั้น แม่ไม่ไปสโมสรเป็นเดือน The Perfect Storm (2010)
I specifically avoided my mother's house so I didn't have to see him.ฉันจงใจไม่กลับบ้านของแม่ฉัน ดังนั้นฉันเลยไม่เจอเขา Chuck Versus the Cubic Z (2010)
Sweetie... you avoided making eye contact with us all day yesterday.ที่รัก เมื่อวานเธอคอยหลบตา พวกเราตลอดเลยนะ Pleasant Little Kingdom (2010)
Barrett avoided conflict.บาร์เรตต์หลีกเลี่ยงความขัดแย้ง JJ (2010)
I know I shouldn't have avoided you, but I was scared that somehow you'd be like Lucy.ยายรูว่าไม่ควรหลบหน้าหนู แต่ยายกลัวที่หนูมีบางอย่างกับคล้ายลูซี่ Meet the Grandparents (2010)
While getting drenched by the rain that can't be stopped or avoided, where am I supposed to go?เมื่อข้าเปียกปอนไปด้วยฝนที่ไม่อาจ หยุดยั้งได้ ข้าจะไปที่ไหนได้ล่ะ My Girlfriend Is a Gumiho (2010)
I got hit again. Man, I could've avoided it.โดนตีอีกแล้ว หลบไม่พ้นเลย Episode #1.10 (2010)
I avoided the vital spots.ฉันหลีกเลี่ยงส่วนสำคัญแล้ว Episode #1.18 (2010)
Maybe that's why all my life I've never seen any other way but study, study, study and avoided any responsibility.บางที นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมชีวิตของฉัน... ...ฉันไม่เคยได้สัมผัสรสชาติอื่นๆเลย นอกจากเรียน เรียน แล้วก็เรียน... ...และละเลยการรับผิดชอบทุกๆอย่าง Paradise Kiss (2011)
I'd avoided the war and stayed home to pursue my studies.ฉันเป็นคนเลี่ยงสงคราม เพื่ออยู่บ้านเรียนหนังสือ Going Dutch (2011)
Van Horn avoided it. I want to check it out.แวน ฮอร์น พยายามเดินเลี่ยง ผมอยากตรวจสอบดูหน่อยครับ As You Were (2011)
Rossi: Sometimes collateral damage can't be avoided.บางครั้งผลเสียหายข้างเคียง ก็เลี่ยงไม่ได้ Dorado Falls (2011)
Although some disasters can't be avoided.ถึงแม้ภัยพิบัติบางอย่าง เราหลบเลี่ยงไม่ได้ The Backup Dan (2012)
you could have avoided this embarrassment if you married the wealthiest man in Qarth.แน่นอน ท่านอาจหลีกเลี่ยง ความน่าอับอายนี้ได้ หากท่านตกลงแต่งงาน กับชายที่ร่ำรวยที่สุดในคาร์ธ The Old Gods and the New (2012)
We avoided one squad of Romans.เราหลีกเลี่ยงหนึ่งทีมของชาวโรมัน Empty Hands (2012)
Making them community property now that we voided the Prenup.คือสินทรัพย์ที่ได้มาระหว่างสมรสของพวกเขา \ ซึ่งตอนนี้เราทำให้สัญญาก่อนสมรสเป็นโมฆะไปแ้ล้ว Commitment (2012)
Any infidelities my client may have participated in, from a legal standpoint, was voided by your client's affair with Ms. Davis.การนอกใจลูกความของฉัน อาจจะมีส่วน ต่อทัศนคติทางกฏหมาย จากการที่ลูกความคุณเป็นชู้กับคุณนายเดวิส Commitment (2012)
"We avoided them and followed the daemonfeuerเราหลบพวกมัน และติดตามเจ้าdaemonfeuer Plumed Serpent (2012)
But fortune favored us as we all avoided the mark.แต่โชคชะตาเข้าข้างเรา \เรารอดพ้นมาได้ Broken (2012)
By returning to France, you voided the agreement between our countries.คุณก็ละเมิดข้อตกลงระหว่างประเทศแล้ว The Hard Drive (2012)
By all accounts you avoided a public bloodbath.จากจำนวนขนาดนี้ เราก็ต้องหลีกเลี่ยง ประชาขนไม่ให้สูญเสีย Matter of Time (2012)
This-- this whole thing could've been avoided--เรื่องนี้... เรื่องทั้งหมดนี้ มันน่าจะหลีกเลี่ยงได้... Say My Name (2012)
Just read out a brief, prepared statement to the judge, and then your death-in-absentia judgment will be voided.แค่อ่านคำแถลงที่เตรียมไว้แล้วต่อหน้าผู้พิพากษา แล้วสถานะผู้สาบสูญของเธอ จะได้ถูกถอนออกไป Honor Thy Father (2012)
Avoided his own camera.หลบกล้องของเขาเอง The High Road (2012)
I avoided reading it.ฉันเลี่ยงไม่อ่านมัน Beirut Is Back (2012)
He's voided the transaction.เขายกเลิกคำสั่งซื้อไปแล้ว C.O.D. (2012)
It was only through the sacrifice of our greatest commander that we avoided total annihilation.ไม่เพียงเป็นการเสียสละของ ผู้บัญชาการรบที่ยิ่งใหญ่ของเรา เรายังหลีกเลี่ยงการทำลายล้างได้ Ender's Game (2013)
You avoided being in a room alone with me essentially since I met you.คุณหลีกเลี่ยงการอยู่ในห้องตามลำพัง กับผมอย่างยิ่ง นับตั้งแต่คุณได้พบกับผม Fromage (2013)
The man had avoided me for weeks.ผู้ชายคนนี้หลบเลี่ยงฉันมาหลายอาทิตย์ Madness Ends (2013)
I voided that will because I believe Elise Vogelsong not to be in her right mind.ฉันทำให้พินัยกรรมเป็นโมฆะเพราะ เชื่อว่าเอลลิส ไม่อยู่ใน ภาวะที่กระทำการได้ Red Lacquer Nail Polish (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
voidedA calamity was avoided by sheer luck.
voidedBy that, Boeing means that there may also have been other problems, but that an accident could have been avoided if the crew had done their job correctly.
voidedHad he known the facts, the accident might have been avoided.
voidedHad they left a little earlier, they would have avoided the traffic jam.
voidedHe avoided meeting her on the way.
voidedHe avoided the bait.
voidedHe recalled that a collision had been avoided by sheer luck.
voidedHe says he avoided the danger by playing dead.
voidedIf he had been a little more careful, the accident would have been avoided.
voidedIf the Americans had had less influence on affairs, war might well have been avoided.
voidedIf you had left a little earlier, you would have avoided the heavy traffic.
voidedMayuko avoided doing hard work.
voidedNoise pollution could be avoided if only people were more sensitive to the environment.
voidedPeople could have avoided many mistakes by simple experiments.
voidedShe avoided answering my questions.
voidedSo-called trade friction could be avoided some day.
voidedThe Aegis collision - why couldn't it have been avoided?
voidedWar must be avoided at all costs.
voidedWith a little more care, the driver could have avoided such a tragic accident.
voidedYoko avoided answering my question.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บัตรเสีย[N] voided ballot, See also: voided ballot paper, Example: การเลือกตั้งที่ผ่านมามีบัตรเสียทั้งหมด 20,000 ใบ, Thai definition: บัตรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งที่มีการลงคะแนนไม่ถูกต้อง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัตรเสีย[n. exp.] (bat sīa) EN: voided ballot ; voided ballot paper ; spoilt ballot ; spoiled ballot ; invalid ballot   FR: bulletin (de vote) nul [m] ; bulletin (de vote) non valable [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
VOIDED    V OY1 D AH0 D
AVOIDED    AH0 V OY1 D AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
voided    (v) (v oi1 d i d)
avoided    (v) (@1 v oi1 d i d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
entleertevoided [Add to Longdo]
meiden; vermeiden | meidend; vermeidend | gemieden; vermieden | er/sie meidet | ich/er/sie mied | er/sie hat/hatte gemiedento avoid | avoiding | avoided | he/she avoids | I/he/she avoided | he/she has/had avoided [Add to Longdo]
ungültig gemachtavoided [Add to Longdo]
vermiedavoided [Add to Longdo]
vermeiden | vermeidend | vermeidet | er/sie vermeidet | ich/er/sie vermied | er/sie hat/hatte vermiedento avoid | avoiding | avoids | he/she avoids | I/he/she avoided | he/she has/had avoided [Add to Longdo]
Gefahr erkannt, Gefahr gebannt.A danger foreseen is half avoided. [Add to Longdo]
Weitere Vorkommnisse müssen vermieden werden.Further occurrences must be avoided. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
えんがちょ;エンガチョ[, engacho ; engacho] (n) (1) (chn) crossed fingers and word said to call someone to be avoided as 'dirty'; (vs) (2) to cross one's fingers (to ward off 'dirt') [Add to Longdo]
鬼門[きもん, kimon] (n) the northeastern (unlucky) direction; person or thing to be avoided [Add to Longdo]
禁忌[きんき, kinki] (n,vs,adj-no) (1) taboo; day, time, direction, words, etc. that must be avoided; (n) (2) contraindication (medical) [Add to Longdo]
犬も食わない[いぬもくわない, inumokuwanai] (exp) (id) avoided by everybody; disliked by everybody; lit [Add to Longdo]
先負[せんぶ;せんぷ;せんまけ;さきまけ, senbu ; senpu ; senmake ; sakimake] (n) (See 六曜) lucky day but not in the morning; day on which judgment and haste are avoided (judgement) [Add to Longdo]
避けて通れない[さけてとおれない, saketetoorenai] (exp,adj-i) (that) cannot be avoided (e.g. problem); unavoidable [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
免不了[miǎn bù liǎo, ㄇㄧㄢˇ ㄅㄨˋ ㄌㄧㄠˇ, ] unavoidable; can't be avoided [Add to Longdo]
隐情[yǐn qíng, ˇ ㄑㄧㄥˊ, / ] sth hidden; a subject best avoided [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Void \Void\, v. t. [imp. & p. p. {Voided}; p. pr. & vb. n.
   {Voiding}.] [OF. voidier, vuidier. See {Void}, a.]
   1. To remove the contents of; to make or leave vacant or
    empty; to quit; to leave; as, to void a table.
    [1913 Webster]
 
       Void anon her place.         --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       If they will fight with us, bid them come down,
       Or void the field.          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To throw or send out; to evacuate; to emit; to discharge;
    as, to void excrements.
    [1913 Webster]
 
       A watchful application of mind in voiding
       prejudices.              --Barrow.
    [1913 Webster]
 
       With shovel, like a fury, voided out
       The earth and scattered bones.    --J. Webster.
    [1913 Webster]
 
   3. To render void; to make to be of no validity or effect; to
    vacate; to annul; to nullify.
    [1913 Webster]
 
       After they had voided the obligation of the oath he
       had taken.              --Bp. Burnet.
    [1913 Webster]
 
       It was become a practice . . . to void the security
       that was at any time given for money so borrowed.
                          --Clarendon.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Voided \Void"ed\, a.
   1. Emptied; evacuated.
    [1913 Webster]
 
   2. Annulled; invalidated.
    [1913 Webster]
 
   3. (Her.) Having the inner part cut away, or left vacant, a
    narrow border being left at the sides, the tincture of the
    field being seen in the vacant space; -- said of a charge.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top