ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*validate*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: validate, -validate-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
invalidate(vt) ทำให้เป็นโมฆะ, See also: ทำให้ใช้ไม่ได้, Syn. nullify, annul, undo, Ant. validate
invalidate(vt) พิสูจน์ให้เห็นว่าไม่จริง, See also: หักล้าง, Syn. disprove, refute

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
invalidate(อินแวล'ลิเดท) vt. ทำให้ไร้ผล, ทำให้โมฆะ, ทำให้ใช้การไม่ได้., See also: invalidation n. invalidator n., Syn. cancel, annul

English-Thai: Nontri Dictionary
invalidate(vt) ทำให้ไม่มีค่า, ทำให้ใช้การไม่ได้
validate(vt) ทำให้ถูกต้อง, ทำให้มีเหตุผล, ทำให้มีผล, ทำให้สมบูรณ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
validateตรวจสอบความสมเหตุสมผล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
validateทำให้สมบูรณ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
validateตรวจสอบความสมเหตุสมผล [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
validate(n) ทำให้คนๆ หนึ่งรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่า หรือรู้สึกว่าแนวคิดหรือความเห็นของเขามีคุณค่า

WordNet (3.0)
invalidate(v) declare invalid, Syn. nullify, void, avoid, quash, annul, Ant. validate
invalidate(v) show to be invalid, Syn. nullify, Ant. validate
invalidate(v) take away the legal force of or render ineffective, Syn. void, vitiate, Ant. validate
validate(v) declare or make legally valid, Syn. formalize, formalise, Ant. invalidate
validate(v) prove valid; show or confirm the validity of something, Ant. invalidate
validate(v) give evidence for, Syn. corroborate
validate(v) make valid or confirm the validity of, Ant. invalidate
cancel(v) make invalid for use, Syn. invalidate

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Invalidate

v. t. [ imp. & p. p. Invalidated p. pr. & vb. n. Invalidating. ] [ From Invalid null. ] To render invalid; to weaken or lessen the force of; to destroy the authority of; to render of no force or effect; to overthrow; as, to invalidate an agreement or argument. [ 1913 Webster ]

invalidated

adj. deprived of legal force.
Syn. -- nullified. [ WordNet 1.5 ]

Validate

v. t. [ See Valid. ] To confirm; to render valid; to give legal force to. [ 1913 Webster ]

The chamber of deputies . . . refusing to validate at once the election of an official candidate. London Spectator. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This court cannot and will not validate your humanity.และไม่มีวันรับรอง ความเป็นมนุษย์ของคุณ Bicentennial Man (1999)
By this proclamation, I validate his marriage to Portia Charney and acknowledge his humanity.และด้วยประกาศนี้ ข้าพเจ้าขอรับรอง การแต่งงานของเขากับพอร์ช่า ชาร์นีย์ และรับรองความเป็นมนุษย์ของเขา Bicentennial Man (1999)
It takes that long to process and validate the order.มันใช้เวลานานเพื่อดำเนินการ Punch-Drunk Love (2002)
You know, if I could find even one such person, it would validate everything he believed.ของทฤษฎีที่มันซ่อนอยู่ รู้ไหม, ถ้าผมหาใครซัก ที่มีลักษณะอย่างนั้นจริงๆ Chapter Three 'One Giant Leap' (2006)
I've used these theories-- the map, this Sylar, all of it-- just to validate a relationship that ended a long time ago.ผมใช้ทฤษฎี แผนที่ ไซเลอร์ ทุกอย่างเลย เพียงเพื่อหาเหตุผลของความสัมพันธ์ที่มันจบไปตั้งนานแล้ว Chapter Four 'Collision' (2006)
Don't validate parking.ไม่ต้องเก็บค่าจอดรถนะ 200 Pounds Beauty (2006)
If he cheated on the exam, copied all the answers.... then it would invalidate the results, wouldn't it?ถ้าเขาโกงข้อสอบ แอบลอกคำตอบมาล่ะ คะแนนจะเป็นโมฆะใช่มั้ย Chuck Versus the Alma Mater (2007)
Can I get my parking ticket validated?คุณช่วยประทับตราบัตรจอดรถให้ได้มั๊ย No Country for Old Men (2007)
... orvalidatemy seIf-image with overpriced cosmetics.ช้อปปิ้งที่ แก๊ป หรือไม่ก็ ทำให้ภาพฉันสมบูรณ์ ด้วยเครื่องสำอางค์ราคาแพงลิบ It's a Wonderful Lie (2008)
And I feel sorry for you, that you have to validate yourself through... insatiable-meaning less-ego-sport-sex, with insecure girls like my roommate.ก็เข้ากันดีกับจมูก และฉันขอแสดงความเสียใจด้วย ที่แสดงให้คุณรู้จักตัวเอง ผ่านเซ็กส์ที่ไม่รู้จักพอ ไร้ความหมาย เห็นแก่ตัว ของคุณ กับผู้หญิงที่เชื่อถือไม่ได้อย่างรูมเมทของฉัน Made of Honor (2008)
But the way to overcome it is to acknowledge it, validate it, and keep on going.แต่วิธีการที่จะเอาชนะมัน\เป็นที่รู้ว่า, ตรวจสอบได้. และก้าวเดินต่อไป. Pilot (2009)
'Cause we validate.เพราะเราตรวจสอบ Never Judge a Lady by Her Lover (2009)
The United States supreme court has validated The nazi method of execution.ศาลสูงของสหรัฐฯ ทำให้การประหารชีวิต แบบนาซีเป็นเรื่องที่ถูกต้อง You Don't Know Jack (2010)
I know I'm funny and I don't need any of you people to validate me.ฉันรู้ฉันฮา Romantic Expressionism (2010)
Thank you. At last, I feel validated.ขอบคุณ อย่างน้อยที่สุด ผมก็ยังมีคุณค่าพอ The Witch in the Wardrobe (2010)
"How frustrating it is to have my feelings invalidated"?"ความรู้สึกท้อแท้ หมดความหมาย" You Must Meet My Wife (2010)
And your tendency to be critical, and how frustrating it is to have my feelings invalidated whenever I bring up something you don't like.และคุณคือแนวโน้มสำคัญ และความรู้สึกท้อแท้ หมดความหมาย เมื่อใดก็ตามที่ผมทำอะไรคุณก็ไม่เคยพอใจ You Must Meet My Wife (2010)
Her soul mate was my grandfather. Let's not invalidate my entire existence.เนื้อคู่ของท่านคือ คุณตาของผม อย่าทำให้การที่ผมมีตัวตนอยู่กลายเป็นโมฆะไปซิ Letters to Juliet (2010)
See Phyllis on the way out. She'll validate your parking.ไปหาฟิลลิสตอนจะกลับนะ เธอจะประทับตราบัตรจอดรถให้คุณ I'll Swallow Poison on Sunday (2011)
You validated my whole childhood dream.คุณอาจจะไม่ชอบรสชาติ Hop (2011)
To do so would invalidate who we are as people, to compromise a moral center which forms the very basis of our existence.การทำแบบนั้นจะทำให้เราไร้ค่าว่าพวกเราเป็นใคร ทำลายศูนย์คุณธรรม ที่สร้างพื้นฐานตัวตนของเรา Inostranka (2011)
I knew right then that the judge would invalidate the will.หนูมั่นใจเลยค่ะว่า คำตัดสิน จะยกเลิกพินัยกรรมได้ Despicable B (2012)
A judge invalidated my mother's will, so we can now finally put all this drama behind us.ศาลยกเลิกพินัยกรรมของแม่แล้ว ตอนนี้เราก็สามารถลืมเรื่องพวกนั้นได้แล้ว Despicable B (2012)
Yeah, and we parked in a lot where they do not validate.โอ้ใช่เลย เราเข้ามาจอดแล้วนอนหลับสนิทเลยล่ะ Pitch Perfect (2012)
Which will validate him even more.ซึ่งจะพิสูจน์ความถูกต้องของเขาได้มากกว่าเดิม Upper West Side Story (2012)
Can I validate that, please?ช่วยประทับตราให้หน่อยครับ Whores Don't Make That Much (2012)
No, we got snowboarding in the Olympics and we over-validated Carson Daily.ไม่ เรามีสโนว์บอร์ดในกีฬาโอลิมปิก และเรายกยอ Carson Daily เกินไป Virtual Systems Analysis (2012)
They validate his obsessive-compulsive disorder, turn it into a shared bonding experience.พวกเธอส่งผลดีต่ออาการหมกมุ่นของเขา เปลี่ยนมันให้เป็นประสบการณ์ร่วมกัน #6 (2013)
After I validated it, ไม่สน Engagement (2013)
Do you know where you get your parking validated?คุณรู้ไหมว่าคุณไป รับใบที่จอดรถจากตรงไหน? Power of Persuasion (2013)
She said that she chose Wallace because he validated her from the crib and that's he's been a disappointment ever since.เธอบอกว่าเธอเลือกวอลเลซ เพราะเขาบอกรักเธอจากที่นอน และเขาก็ทำให้เธอผิดหวังตั้งแต่นั้นมา The Inspired (2013)
Just validate our parking.เพียงแค่การตรวจสอบที่จอดรถของเรา. Scary Movie 5 (2013)
- You don't validate?คุณไม่ได้ตรวจสอบ Scary Movie 5 (2013)
I just feel if we're gonna validate the story, could we get a couple details?ฉันแค่รู้สึกว่าถ้าเราจะ ตรวจสอบเรื่องนี้ ขอรายละเอียดเกี่ยวกับแฟนนายได้ไหม Paper Towns (2015)
You "ooh" and "ah" in front of the newspapers, and he's validated by Africa's favorite son.คุณต้องทำเสียงตื่นเต้น ต่อหน้าพวกหนังสือพิมพ์ เพื่อให้พระองค์เป็นที่ยอมรับ จากลูกชายคนโปรดของแอฟริกา The Legend of Tarzan (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
validateCan you validate this parking ticket?

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทำให้เป็นโมฆะ[thamhai pen mōkha] (v) EN: invalidate ; nullify ; annul ; undo  FR: invalider

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
validate
validated
validates
invalidate
invalidated
invalidated

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
validate
validated
validates
invalidate
invalidated
invalidates

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
废弃[fèi qì, ㄈㄟˋ ㄑㄧˋ,   /  ] to discard; to abandon (old ways); to invalidate #13,454 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
bereinigen (Wertpapiere)to validate [Add to Longdo]
bestätigen | bestätigend | bestätigtto validate | validating | validated [Add to Longdo]
entkräftetinvalidates [Add to Longdo]
entkräften; außer Kraft setzen; annullierento invalidate [Add to Longdo]
entkräftetinvalidated [Add to Longdo]
gültigvalidated [Add to Longdo]
für gültig erklären; rechtswirksam machen; validierento validate [Add to Longdo]
überprüfen; validierento validate [Add to Longdo]
ungültig machento invalidate [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top