ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*testamentary*

T EH2 S T AH0 M EH1 N T ER0 IY0   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: testamentary, -testamentary-
English-Thai: Nontri Dictionary
testamentary(adj) ตามพินัยกรรม,เกี่ยวกับพินัยกรรม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
testamentary capacityความสามารถในการทำพินัยกรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
testamentary dispositionข้อกำหนดพินัยกรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
testamentary freedomเสรีภาพในการทำพินัยกรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
testamentary intentionเจตนาในการทำพินัยกรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

CMU English Pronouncing Dictionary
TESTAMENTARY    T EH2 S T AH0 M EH1 N T ER0 IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
testamentary    (j) tˌɛstəmˈɛntriː (t e2 s t @ m e1 n t r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
testamentarischtestamentary [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
遺言証書[いごんしょうしょ, igonshousho] (n) testamentary document [Add to Longdo]
遺言信託[ゆいごんしんたく, yuigonshintaku] (n) testamentary trust [Add to Longdo]
遺書[いしょ, isho] (n) will; testament; testamentary letter; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Testamentary \Tes`ta*men"ta*ry\, a. [L. testamentarius: cf. F.
   testamentaire.]
   1. Of or pertaining to a will, or testament; as, letters
    testamentary.
    [1913 Webster]
 
   2. Bequeathed by will; given by testament.
    [1913 Webster]
 
       How many testamentary charities have been defeated
       by the negligence or fraud of executors!
                          --Atterbury.
    [1913 Webster]
 
   3. Done, appointed by, or founded on, a testament, or will;
    as, a testamentary guardian of a minor, who may be
    appointed by the will of a father to act in that capacity
    until the child becomes of age.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top