Search result for

*rondo*

(71 entries)
(0.1189 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: rondo,-rondo-, *rondo*
Possible hiragana form: *ろんど*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rondo    [N] เสียงเพลงแบบที่มีการซ้ำทำนองหลักหลายรอบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
frondoseมีใบ [แบบเฟิร์น] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
frondoseadj. มีใบ,มีใบมาก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Ross has a Kia Rondo, and Marcie has a Nissan Pathfinder, because she carts the kids around a lot.รอสส์มีเกีย รอนโด้ และมาร์ซี่ขับนิสสัน พาธไฟน์เดอร์ เพราะเธอต้องขับรถส่งลูกบ่อยๆ Nebraska (2013)
I am Rondon!Ich bin Rondon! Coming of Age (1988)
Now I'm going to play Mendelssohn's "Rondo Capriccioso, Opus 14."Jetzt werde ich Mendelssohns "Rondo Capriccioso" Opus 14 spielen. Episode #2.1 (1990)
- Rondo.- RondoBad Lieutenant (1992)
Now do "Classical Gas."Jetzt Rondo Veneziano! Last Exit to Springfield (1993)
I could teach you all some Talaxian rondos, and I know a Vulcan funeral dirge, not to mention the classics of Klingon opera.Ich könnte Ihnen talaxianische Rondos beibringen, ganz zu schweigen von den Klassikern der klingonischen Oper. Demon (1998)
O mi dara caraibo lakinda, merondor dinkorlitz.O mi dara caraibo lakinda, merondor dinkorlitz. La damnation de Faust (1999)
Merondor dinkorlitz, merondor.Merondor dinkorlitz, merondor. La damnation de Faust (1999)
Fir ome vixe merondor.Fir ome vixe merondor. La damnation de Faust (1999)
Mit aysko, merondor.Mit aysko, merondor. La damnation de Faust (1999)
Merondor.Merondor. La damnation de Faust (1999)
Merondor aysko!Merondor aysko! La damnation de Faust (1999)
But, Parrondo, I'm a man of principles.Aber, Parrondo, ich bin ein Mann der Prinzipien. Torrente 3: El protector (2005)
It wasn't for the ashtray, Parrondo.Es war nicht wegen dem Aschenbecher, ParrondoTorrente 3: El protector (2005)
See the amazing rondo the regurgitator, the mysterious turtle boy, and other amazing freaks of nature.Sehen Sie sich den großartigen Rondo den Feuerschlucker an, den mysteriösen Schildkrötenjungen, und andere Launen der Natur. Los Moscos (2005)
Rondok, that was a Triad.Rondok, das war einer der Triade. Generation Hex (2006)
I texted Rondo. He's always in the combat zone.Ich habe Rondo gesimst, er ist in der Kampfzone. Melt My Heart to Stone (2012)
- Yeah.RONDOMelt My Heart to Stone (2012)
- Yes, she is.Hey, RondoMelt My Heart to Stone (2012)
Okay.Danke, RondoMelt My Heart to Stone (2012)
Hello, Mr. Rondo.Hallo, Mr. RondoVirtual Love (2012)
Reuben, Dania, Trevor.RONDO: Reuben, Dania, Trevor. Virtual Love (2012)
Rondo, aren't we a little old for playdates?- Rondo, wir sind zu alt für Spielkameraden. Virtual Love (2012)
- We're "Rondo's rejects."Wir sind Rondos Ausschuss. Virtual Love (2012)
I think one of Rondo's rejects pulled the fire alarm to get out of Ma's "fun with fresh produce" lecture.Ich glaube, eines von Rondos Kids hat den Alarm ausgelöst, um Mas Ernährungsberatung abzukürzen. Virtual Love (2012)
Rondo, thank you! Oh!Oh, Rondo, danke. Virtual Love (2012)
Where'd you find it, Rondo?Wo habt ihr sie gefunden, RondoVirtual Love (2012)
- Rondo:- RONDOVirtual Love (2012)
I never pictured an evening in with Rondo. [ chuckles ] - Jane.Dass wir mal einen Abend mit Rondo verbringen würden... (MAURA LACHT) Virtual Love (2012)
Yes, I will make sure that the Rondo's rejects family does not move into your guesthouse, yes.Ja, ich passe schon auf, dass Rondos Ausschuss-Familie - nicht in dein Gästehaus zieht. Virtual Love (2012)
I got it.- RONDOVirtual Love (2012)
Yes, I can.RondoThis Is How a Heart Breaks (2012)
Sergeant Avery was K.I.A.'d by an insurgent...RONDO: Yo, Vanilla! Hier drüben! This Is How a Heart Breaks (2012)
dressed in force recon.- Mann, komm schon, lass mich durch! FRANK: RondoThis Is How a Heart Breaks (2012)
They only had a week left.Der sieht aus wie Rondos Quelle, Justin. This Is How a Heart Breaks (2012)
- It's true about the panties.- Ja, es tut mir leid, RondoThis Is How a Heart Breaks (2012)
Your father and I used to go see him all the time at the Beehive.RONDO: Oh, das ist Sour Grapes. Eine weitere Quelle von mir. This Is How a Heart Breaks (2012)
Sculpting's just a hobby.Danke, RondoThis Is How a Heart Breaks (2012)
Okay, step back, sir.RONDO: Mieser Abschaum! This Is How a Heart Breaks (2012)
So, your heart's on the mend, I guess?(RONDO STÖHNT) ANGELA: This Is How a Heart Breaks (2012)
Rondo, hurry.(FLÜSTERT): Rondo, geh schnell. Welcome to the Dollhouse (2012)
You've been giving free food to Rondo, and that's why the sandwiches cost 12 bucks.Du verschenkst Essen an Rondo und deswegen kosten die Sandwiches $12? Welcome to the Dollhouse (2012)
- Thank you.- Danke. - RONDOWelcome to the Dollhouse (2012)
Ross has a Kia Rondo, and Marcie has a Nissan Pathfinder, because she carts the kids around a lot.Ross hat einen Kia Rondo... und Marcie einen Nissan Pathfinder, weil sie die Kinder immer mitnimmt. Nebraska (2013)
- Rondo?- RondoBut I Am a Good Girl (2013)
Vaughan Williams called it a rondo pastorale.Vaughan Williams nannte es ein Rondo pastorale. Now, Fortissimo! (2014)
This particular type of mollusca bivalvia heterodonta can only be found on that little atoll to the southwest.Diese Spezies der Mollusca Bivalvia Heterondonta gibt es nur auf diesem kleinen Atoll im Südwesten. The Man in the Iron Booty (2015)
And he's dating Sheila Rondowski, I think is her name, on the sly, which is a big no-no, 'cause she's his superior.Und er geht mit Sheila Rondowski. Heimlich, weil sie seine Vorgesetzte ist. Keeping Up with the Joneses (2016)
Rondo is dead.Rondo ist tot. The Purge: Election Year (2016)
Rondo.RondoThe Purge: Election Year (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทองธรรมชาติ    [N] Butea frondosa, Syn. ต้นทองกวาว, จาน, ต้นทองธรรมชาติ, Example: พวกเราร่วมกันปลูกต้นทองธรรมชาติ, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ต้นขนาดใหญ่ชนิด Butea monosperma Kuntze ในวงศ์ Leguminosae ดอกสีแสด ไม่มีกลิ่น

CMU English Pronouncing Dictionary
RONDON    R AA1 N D AH0 N
RONDONIA    R AA0 N D OW1 N IY0 AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rondo    (n) (r o1 n d ou)
rondos    (n) (r o1 n d ou z)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ロンドン[ろんどん, rondon, rondon , rondon] (n ) ลอนดอน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rondo {n}rondo [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
フロンドの乱[フロンドのらん, furondo noran] (n) Fronde; series of French civil wars (1648-1653) [Add to Longdo]
ブロンド[, burondo] (n,adj-no) blonde [Add to Longdo]
プラチナブロンド[, purachinaburondo] (n) platinum blonde [Add to Longdo]
ロンド[, rondo] (n) rondo (ita [Add to Longdo]
ロンド形式[ロンドけいしき, rondo keishiki] (n) rondo form [Add to Longdo]
舞茸[まいたけ;マイタケ, maitake ; maitake] (n) (uk) hen-of-the-woods (species of polypore mushroom, Grifola frondosa) [Add to Longdo]
倫敦[ロンドン, rondon] (n) (uk) London; (P) [Add to Longdo]
輪舞曲[りんぶきょく, rinbukyoku] (n) rondo [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rondeau \Ron*deau"\, n. [F. See {Roundel}.] [Written also
   {rondo}.]
   1. A species of lyric poetry so composed as to contain a
    refrain or repetition which recurs according to a fixed
    law, and a limited number of rhymes recurring also by
    rule.
    [1913 Webster]
 
   Note: When the rondeau was called the rondel it was mostly
      written in fourteen octosyllabic lines of two rhymes,
      as in the rondels of Charles d'Orleans. . . . In the
      17th century the approved form of the rondeau was a
      structure of thirteen verses with a refrain. --Encyc.
      Brit.
      [1913 Webster]
 
   2. (Mus.) See {Rondo}, 1.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rondo \Ron"do\, n. [It. rond[`o], fr. F. rondeau. See
   {Rondeau}.]
   1. (Mus.) A composition, vocal or instrumental, commonly of a
    lively, cheerful character, in which the first strain
    recurs after each of the other strains. "The Rondo-form
    was the earliest and most frequent definite mold for
    musical construction." --Grove.
    [1913 Webster]
 
   2. (Poetry) See {Rondeau}, 1.
    [1913 Webster]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Rondo [rɔndoː] (n) , s.(n )
   rondo
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top