Search result for

*pay*

(622 entries)
(0.0827 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: pay,-pay-, *pay*.
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
call pay (phrase ) การจ่ายค่าจ้างเมื่อลูกจ้างมารายงานตัวเพื่อทำงาน

English-Thai: Longdo Dictionary
advance payment guarantee(n) หนังสือสัญญาค้ำประกันการรับเงินล่วงหน้า
Payao(n) จังหวัดพะเยา
payback period(n) ระยะเวลาคืนทุน
severance pay(n) เงินชดเชยเมื่อถูกให้ออกจากงาน เช่น Is there a law that requires employers to provide severance pay?, S. compensation for loss of job: money paid as compensation, on the basis of length
payroll tax(n) เงิน (ภาษี) ส่วนหนึ่งที่หักได้จากเงินเดือนหรือค่าจ้าง และอีกส่วนจากนายจ้าง รัฐบาลหรือส่วนการปกครองท้องถิ่นเก็บเงิน (ภาษี) ส่วนนี้เพื่อเป็นค่าสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ต่างๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล (เมื่ออายุมาก) ค่าชดเชยหรือใช้จ่ายขณะว่างงาน เป็นต้น

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
active paymentเบี้ยขยัน
goods with payment in installments (n) สินค้าเงินผ่อน
I will go get the original together with take the copy pay in slip for the propertyThank you. I will go get the original together with take the copy pay in slip for the property tax to you tomorrow.
outstanding paymentค้างชำระ
pay lip service toเคารพ (อย่างไม่จริงใจหรือไม่เลื่อมใสอย่างแท้จริง)
pay through the nose ( ) จ่ายแพงเกินควร
See also: S. pay too high a price,
payment in kind (n ) การชำระค่าตอบแทน ด้วยบริการหรือสินค้าอื่นใดแทนเงินสด
payment pro rata การชำระเงินตามสัดส่วน
promise to pay (n jargon) ตั๋วสัญญาใช้เงิน
Reviewing PND 1 filing found expatriate pay not filed for tax return (level of incomReviewing PND 1 filing found expatriate pay not filed for tax return (level of income not subject to income tax)
Reviewing PND 1 filing found expatriate pay not filed for tax return (level of incomReviewing PND 1 filing found expatriate pay not filed for tax return (level of income not subject to income tax)
special remuneration paymentเงินตอบแทนพิเศษ
take-or-pay contract (n ) ข้อตกลงที่ผู้ซื้อทำ เพื่อให้ได้วัตถุดิบ,บริการในการผลิต เช่น ผู้ซื้อเครื่องจักรผลิตขนมปังทำข้อตกลงนี้ เพื่อให้มีแป้งมาเป็นวัตถุดิบ,สัญญาว่าจะซื้อบริการอะไหล่เครื่อง โดยราคาวัตถุดิบนี้ อาจจะตกลงกันให้คงที่(fixed price) เพื่อให้มีความแน่นอน
See also: S. throughput arrangement,
trade account payable (n) เจ้าหนี้การค้า

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pay    [VT] จ่าย, See also: จ่ายค่าตอบแทน, จ่ายค่าแรง, จ่ายค่าจ้าง, Syn. give, spend, lay out
pay    [VT] สนใจ, See also: เอาใจใส่
pay    [VT] ให้ความคิดเห็น, Syn. answer
pay    [VT] ชดใช้, See also: ตอบแทน, ทดแทน, แก้แค้น, Syn. compensate
pay    [N] ค่าแรง, See also: ค่าตอบแทน, ค่าจ้าง, รายได้, Syn. earnings, fee, wage, hire
pay    [N] การจ่ายเงิน
spay    [VT] ทำหมันสัตว์ตัวเมีย, See also: ตอนสัตว์ตัวเมีย, Syn. sterilize, desex
payee    [N] ผู้รับเงิน, Syn. earner, recipient, laborer
payer    [N] ผู้จ่ายเงิน, Syn. pay master, purser
payor    [N] ผู้จ่ายเงิน
repay    [VT] จ่ายเงินคืน, See also: ใช้เงินคืน, คืนเงินให้, Syn. pay back, return
repay    [VT] ตอบแทน, Syn. reward
papaya    [N] มะละกอ, Syn. pawpaw
pay in    [PHRV] จ่ายเงินหรือเช็คเข้าธนาคาร
pay on    [PHRV] จ่ายหนี้สินทันที, See also: จ่ายตรงเวลา
pay to    [PHRV] จ่ายเงินให้กับ, See also: จ่ายให้
pay up    [PHRV] จ่ายหนี้สินให้หมด, Syn. cough out, cough up
payoff    [N] การจ่ายเงินเดือน, Syn. payday, salary
payoff    [N] เงินสินบน, Syn. bribe, payola
payola    [N] เงินสินบน, See also: เงินสินบน, Syn. bribe, payoff
payola    [SL] การติดสินบน, See also: เงินสินบน
payout    [N] การจ่ายเงิน, Syn. paycheck
prepay    [VT] จ่ายล่วงหน้า, See also: ชำระล่วงหน้า
overpay    [VT] จ่ายเงินมากเกินไป, See also: ให้มากเกินไป, Syn. overcompensate, overreimburse, Ant. cheat, deprive
pay for    [PHRV] จ่ายเงินสำหรับ, See also: จ่ายค่า, Syn. get for, give for
pay for    [PHRV] ชดใช้, See also: ชดเชย
pay off    [PHRV] จ่าย (หนี้สิน) ทั้งหมดให้กับ
pay off    [PHRV] แก้แค้น, Syn. get even
pay off    [PHRV] ประสบความสำเร็จ เช่น This project may not pay off. โครงการนี้อาจจะไ่ม่ประสบความสำเร็จ
pay off    [PHRV] นำเรือที่เสียไปซ่อม, See also: เข้าอู่
pay out    [PHRV] จ่าย (เงินจำนวนน้อย)
pay out    [PHRV] จ่ายคืน
pay out    [PHRV] เอาคืน, See also: ล้างแค้น, Syn. get even
pay out    [PHRV] ผ่อน (เชือกหรือสิ่งอื่น) ให้ยาวขึ้น, Syn. pay away, play out
payable    [ADJ] ซึ่งสามารถชำระหนี้ได้, See also: ซึ่งสามารถจ่ายได้, Syn. collectable, Ant. uncollectable
payback    [N] การคืนทุน, See also: การคืนเงินต้น
payback    [N] ระยะเวลาในการคืนเงินต้น
payload    [N] น้ำหนักบรรทุกที่ให้รายได้, Syn. cargo, lading
payment    [N] ค่าตอบแทน, See also: เงินตอบแทน, Syn. cost
payment    [N] การจ่ายเงิน, Syn. defrayment, repayment
payment    [N] การชำระหนี้, Ant. default, nonpayment
payroll    [N] บัญชีเงินเดือน
pay away    [PHRV] ใช้เงิน
pay away    [PHRV] ผ่อน (เช่น เชือก) ให้ยาวขึ้น, Syn. pay out, play out
pay back    [PHRV] จ่ายเงินคืน, See also: จ่ายคืน
pay back    [PHRV] ลงโทษ, See also: แก้แค้น, Syn. get even.
pay down    [PHRV] จ่ายเงินทันทีสำหรับ
pay into    [PHRV] จ่าย (เงิน,เช็ค ฯลฯ) เข้าบัญชีหรือธนาคาร
pay over    [PHRV] จ่ายเงินอย่างเป็นทางการ, Syn. make over
pay with    [PHRV] จ่ายให้ด้วย, See also: จ่ายด้วย, Syn. pay by

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
partial paymentการชำระเงินบางส่วน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
payment of wagesการชำระค่าจ้าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
payment, benefitเงินชดเชย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
payment, current taxการหักภาษี ณ ที่จ่าย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
payments, appropriation ofการจัดสรรการชำระหนี้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
payorผู้จ่ายเงิน, ผู้ใช้เงิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
payor insuranceการประกันชีวิตผู้ชำระเบี้ยประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
payroll deduction insuranceมีความหมายเหมือนกับ salary savings insurance [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
payroll taxภาษีหักจากค่าจ้าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pays; paisบ้านเมือง, ท้องถิ่น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pais; paysบ้านเมือง, ท้องถิ่น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
person specified to pay in case of needผู้จะใช้เงินยามประสงค์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
part payment ruleกฎว่าด้วยการชำระหนี้แต่เพียงบางส่วน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
payable on demandใช้เงินเมื่อทวงถาม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
payable to bearerใช้เงินแก่ผู้ถือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
payable to orderใช้เงินตามคำสั่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
payeeผู้รับเงิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
paymentการชำระเงิน, การใช้เงิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
payment for honourการใช้เงินเพื่อแก้หน้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
payment guaranteedการประกันการใช้เงิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
payment in due courseการใช้เงินเมื่อถึงกำหนด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
payment in instalmentการผ่อนชำระเงิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
payment into courtการใช้เงินโดยวางเงินต่อศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pay๑. จ่าย, ชำระ๒. ค่าจ้าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pay a callส่งใช้เงินที่เรียก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pay a priceใช้ราคา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pay as you earnชำระภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pay loadน้ำหนักบรรทุก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
pay-per-viewจ่ายเมื่อรับชม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pay-TVโทรทัศน์จ่ายค่ารับชม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
payable at sightใช้เงินเมื่อได้เห็น (ตั๋วแลกเงิน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
limited payment policyกรมธรรม์จำกัดเวลาชำระเบี้ยประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
last paymentการชำระเงินงวดสุดท้าย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
redundancy paymentเงินทดแทนการให้ออกเพราะยุบตำแหน่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
repayใช้คืน, ชำระคืน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sight, payable atใช้เงินเมื่อได้เห็น (ตั๋วแลกเงิน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
simultaneous payments clauseข้อกำหนดการจ่ายพร้อมกัน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
spayตัดรังไข่, ตอน (ตัวเมีย) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spayingการตัดรังไข่, การตอน (ตัวเมีย) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
severance payค่าชดเชย (เมื่อเลิกจ้าง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sum payableจำนวนเงินที่ต้องจ่าย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
order, payable toใช้เงินตามคำสั่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
appropriation of paymentsการจัดสรรการชำระหนี้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ability to pay theoryทฤษฎีการเก็บภาษีตามความสามารถ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
advance payments bondกรมธรรม์ค้ำประกันการจ่ายเงินล่วงหน้า [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
benefit paymentเงินชดเชย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
balance of paymentsดุลการชำระเงิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
called upon to payถูกเรียกให้ชำระ (หนี้) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
case of need, person specified to pay inผู้จะใช้เงินยามประสงค์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
current tax paymentการหักภาษี ณ ที่จ่าย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Net Payความหนารวมของชั้นหินที่ให้ปิโตรเลียม [ปิโตรเลี่ยม]
Take or Payข้อผูกพันในการซื้อขายก๊าซ
ข้อผูกพันในการซื้อขายก๊าซซึ่งผู้ซื้อได้ตกลงกับผู้ขายที่จะซื้อและรับก๊าซในปริมาณที่ตกลงไว้ ถ้าผู้ซื้อไม่สามารถรับก๊าซในปริมาณและระยะเวลาที่ตกลงไว้ จะต้องจ่ายมูลค่าก๊าซที่ยังไม่ได้รับไปก่อนแล้วไปรับก๊าซคืนในปีถัดไป (Make-up) (ดูคำ Make-up Gas) [ปิโตรเลี่ยม]
Accounts payableบัญชีเจ้าหนี้ [เศรษฐศาสตร์]
Debt repaymentการชำระหนี้คืน [เศรษฐศาสตร์]
Balance of paymentsดุลการชำระเงิน [เศรษฐศาสตร์]
Bilateral payments arrangementการจัดการชำระเงินแบบทวิภาคี [เศรษฐศาสตร์]
Payment systemระบบการชำระเงิน [เศรษฐศาสตร์]
Payroll taxภาษีค่าจ้าง [เศรษฐศาสตร์]
Illicit paymentการชำระเงินที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย [เศรษฐศาสตร์]
Severance payค่าชดเชย [เศรษฐศาสตร์]
Dividend pay - out ratioอัตราส่วนการจ่ายปันผล
ส่วนของกำไรสุทธิที่ได้นำมาจ่ายเป็นปันผลแก่ผู้ถือหุ้นโดยคิดเป็นอัตราร้อยละ มีสูตรในการคำนวณดังนี้
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล =$ \frac{มูลค่าปันผลต่อหุ้น}{กำไรสุทธิต่อหุ้น X 100}$
[ตลาดทุน]
Balance of paymentsดุลการชำระเงิน [TU Subject Heading]
Payroll taxภาษีเงินเดือน [เศรษฐศาสตร์]
Papayaมะละกอ [TU Subject Heading]
Paymentการชำระเงิน [TU Subject Heading]
Payroll deductionsการหักค่าจ้าง [TU Subject Heading]
Payrollsบัญชีเงินเดือน [TU Subject Heading]
Severance payค่าสินไหมทดแทนการเลิกจ้าง [TU Subject Heading]
Telephone bill paying servicesบริการชำระเงินทางโทรศัพท์ [TU Subject Heading]
Willingness to payความเต็มใจที่จะจ่าย [TU Subject Heading]
Transfer Payment เงินโอน
การโอนเงินจากองค์กรหรือบุคคลหนึ่ง มายังอีกองค์กรหรือบุคคลอื่นโดยผ่านระบบภาษีอากร การใช้จ่ายของรัฐเพื่อสวัสดิการสังคมต่างๆ ถือเป็นตัวอย่าง สำคัญของเงินโอนนี้ เงินโอนไม่ทำให้รายได้ประชาชาติ ของประเทศหนึ่งเพิ่มขึ้น แต่จะเป็นเพียงการโอน หรือการกระจายความมั่นคั่งของสังคม ในระบบเศรษฐกิจเสรีนิยมเชื่อว่าเงินโอนนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อผู้รับแล้ว ยังช่วยกระตุ้นระบบเศรษฐกิจโดยรวมผ่านการใช้จ่ายของผู้รับเงินโอนเหล่านี้ [สิ่งแวดล้อม]
Polluter Pays Principle, PPP หลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย, พีพีพี
กฎหรือหลักเกณฑ์ที่ให้ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้ออก ค่าใช้จ่ายในการลดหรือ บำบัดมลพิษที่ตนเองเป็นผู้ก่อขึ้น [สิ่งแวดล้อม]
Account payableเจ้าหนี้การค้า [การบัญชี]
Accrued interest payableดอกเบี้ยค้างจ่าย [การบัญชี]
Bill payableเจ้าหนี้ตั๋วเงิน [การบัญชี]
Down paymentเงินเริ่มแรก [การบัญชี]
Loan payableเจ้าหนี้เงินกู้ [การบัญชี]
Note payableเจ้าหนี้ตั๋วเงินจ่าย [การบัญชี]
Payback periodระยะเวลาคืนทุน [การบัญชี]
Payrollเงินเดือน [การบัญชี]
Trade account payableเจ้าหนี้การค้า [การบัญชี]
e-Payment gatewayบริการที่ให้ Website สามารถรับชำระค่าบริการธุรกรรมทางการเงินต่างๆ ผ่านบัตรเครดิตได้
แต่เดิมบริการ Payment gateway จะให้บริการผ่านทางธนาคารต่างๆ แต่เนื่องจากความยุ่งยากในเรื่องเอกสารกับทางธนาคาร เช่น การทำรอบบัญชี การวางวงเงินประกันข้อจำกัดที่ต้องเป็นบริษัทจดทะเบียน ทำให้การเปิด Payment gateway กับธนาคารมักจะเป็นที่ยุ่งยาก

สำหรับ website ขนาดเล็ก แนวคิดดังกล่าวจึงมีผู้คิดเปิด Payment gateway แทนธนาคาร กล่าวคือทำหน้าที่เป็นนคนกลางระหว่าง webstie กับธนาคาร แทนที่ website จะต้องไปติดต่อกับทางธนาคาร ก็สามารถติดต่อผ่าน Payment gateway ของบริษัทที่ให้บริการ Payment gateway ผู้ค้าก็จะได้รับความสะดวก รวดเร็ว แต่ก็แลกกับการหักค่าธรรมเนียมที่สูงกว่าธนาคารเล็กน้อย [เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
payI don't mind lending you the money provided you pay it back within a month.
payPlease pay a deposit of two month's rent.
payYou can make 4, 6 or 12 payments.
payWe'll pay you on demand any day after July 10th.
payI'd like to pay for this with my Visa card.
payI don't know what to do with that guy. No matter how mad I get at him he just takes it in stride and pays no attention.
payI'm afraid your request for a pay raise was turned down again.
payHow much we pay you depends on your skill.
payIt may seem trivial to you but for me it's worth paying attention to.
payDo I pay you or the cashier?
payA 10% tax will be withheld from the payment to you.
payWhat are you going to do with your first pay?
payAre you going to pay a visit to China this fall?
payHow did you pay for this computer?
payYou are richer than I am because your pay is double my pay.
payYou should pay your debts.
payYou need not pay for your lunch.
payHow much rent do you pay for the apartment?
payYou don't have to pay for an apartment in advance.
payIn the U.S., it is common for people to write a check instead of paying cash.
payAmericans pay both federal taxes and state taxes.
payDon't pay any attention to the boss.
paySomeday I will repay him for looking down on me.
payThe longer you stay, the more overtime (pay) you get.
payNow just a minute there. I hope you're not trying to tell me you're not going to pay the money back.
payDon't pay any attention to what he says.
payPlease pay the cashier.
payLend money only to such as will repay it.
payCan you save enough money for the down payment?
payYour payment is now two months overdue.
payHow would you like to pay for it?
payHow would you like to pay?
payI'll pay you back with my calculus notes.
payThank you for taking the time out to pay a visit to our company.
payCan I pay by credit card?
payCan I pay with a credit card?
payShould I pay for the gas?
payYou can't treat the class as a whole, but must pay attention to each member.
payPlease pay cash, not by credit card.
payI'd like to pay by credit card.
payIt makes sense to pay off your credit card balance every month.
payCan I pay on credit?
payCredit is an amount or limit to the extent of which a person may receive goods or money for payment in the future.
payI pay quite a sum of money for each game-cassette.
payWhat price do we have to pay for these advantages?
payI'll pay for it.
payYou must pay the admission fee here.
payIf you have any reasons for not clearing this payment, please let us know.
payPlease pay at this counter.
payThis project may not pay off.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a/cs pay. a/ cs payabbr. accounts payable
air-spay(แอร์' สเพรย์) adj. เกี่ยวกับเครื่องฉีดที่อัดด้วยอากาศ. -air-sprayed adj .
balance of paymentsn. ดุลการชำระเงินของประเทศเมื่อเทียบกับรายรับทั้งหมดจากต่างประเทศ
down paymentn. เงินมัดจำ
down-paymentn. เงินมัดจำ
papaya(พะพา'ยะ) n. ผลมะละกอ, See also: papayan adj.
pay(เพ) vi.,vt. จ่าย,ชำระ,ทายางกันซึม n. ค่าจ้าง., See also: payee n. payer n. payment n.
pay phonen. ตู้โทรศัพท์สาธารณะที่ต้องหยอดเหรียญก่อนใช้
pay stationn. ตู้โทรศันท์สาธารณะ
payable(เพ'อะเบิล) adj. ซึ่งต้องชำระ
paybacknn. ระยะเวลาเอาทุนคืน
paycheckn. เช็คเงินค่าจ้าง,ค่าจ้าง
paydayn. วันจ่ายเงินเดือน,วันจ่ายเงิน,ค่าจ้าง
payee(เพอี') n. ผู้ได้รับการจ่ายเงิน,ผู้รับเงิน
payer(เพ'เออะ) n. ผู้จ่ายเงิน
payloadn. น้ำหนักบรรทุกที่ให้รายได้หรือกำไร
paymastern. พนักงานจ่ายเงิน
payment(เพ'เมินทฺ) n. การจ่ายเงิน,การชำระหนี้,การจ่าย,รางวัล. ค่าทดแทน
paynim(เพ'นิม) n. คนนอกศาสนา,ชาวมุสลิม
payoff(เพ'ออฟ) n. การจ่ายเงินเดือน,การชำระหนี้,เวลาการจ่ายเงิน,ผลที่ตามมา
payola(เพโอ'ละ) n. เงินสินบนส่วนตัว,เงินสินบนลับ
payout(เพ'โลด) n. น้ำหนักบรรทุกที่ให้รายได้หรือกำไร
payrolln. บัญชีค่าจ้างหรือเบี้ยเลี้ยง
paysage(เพ'เซจ) n. ทัศนียภาพ,ทิวทัศน์
prepay(พรีเพ') vt. จ่ายล่วงหน้า,ชำระล้างหน้า., See also: prepayable adj. prepayment n.
ratepayer(เรท'เพเออะ) n. (ผู้ชำระภาษี,ผู้ชำระค่าโดยสาร,ผู้ชำระค่าธรรมเนียม, See also: ratepaying n.,adj., Syn. taxpayer
repay(รีเพ') {repaid,repaying,repays} vt.,vi. จ่ายกลับ,คืนเงิน,ชำระเงินคืน,ชดใช้,ตอบแทน, See also: repayable adj. repayment n., Syn. reimburse,indemnify
taxpayer(แทคซฺ'เพเออะ) n. ผู้เสียภาษี,ผู้ชำระภาษี,อาคารที่เก็บค่าเช่าเพียงพอสำหรับจ่ายค่าภาษีโรงเรือนหรือที่ดินเท่านั้น, See also: taxpaying adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
papaya(n) มะละกอ
pay(n) ค่าตอบแทน,ค่าจ้าง,เงินเดือน
pay(vt) ตอบแทน,ชำระ,จ่ายเงิน,แก้แค้น,ชดใช้
payable(adj) ที่จะต้องจ่ายให้,ที่ต้องชำระ
payday(n) วันเงินเดือนออก,วันจ่ายเงิน,วันชำระเงิน
paymaster(n) สมุหบัญชี,พนักงานจ่ายเงิน
payment(n) การชำระเงิน,การจ่ายเงิน,ค่าตอบแทน
payroll(n) บัญชีเงินเดือน
prepay(vt) จ่ายเงินล่วงหน้า
repay(vt) ชำระหนี้,ใช้คืน,ตอบแทน,คืนเงิน
taxpayer(n) ผู้เสียภาษีอากร

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เงินค่าจ้าง    [N] wage, See also: payment, earnings, emolument, Syn. ค่าจ้าง, Example: เขาทำงานทั้งวันเพื่อเอาเงินค่าจ้างเล็กน้อยเป็นเบี้ยต่อไส้, Thai definition: เงินที่ได้รับจากค่าแรงในการทำงาน
ควักกระเป๋า    [V] pay, Syn. จ่ายเงิน, ซื้อ, Example: เขาอยากได้ของชิ้นนี้เหลือเกินแต่ไม่ยอมควักกระเป๋า, Notes: (สำนวน)
ชักดาบ    [V] cheat, See also: deny to pay, Syn. เบี้ยว, Example: หมู่นี้ธุรกิจมันฝืดเคืองเต็มที แถมยังต้องมาเจอไอ้พวกที่ชอบชักดาบอีก ผมก็แย่เต็มทีนะครับ, Thai definition: ซื้อเชื่อแล้วโกง, ยืมแล้วไม่คืน, ใช้บริการแล้วไม่จ่าย, Notes: (สำนวน)
เคาน์เตอร์รับเงิน    [N] paying-in
จ่ายล่วงหน้า    [V] deposit, See also: pay in advance, Syn. ให้ล่วงหน้า, Ant. จ่ายย้อนหลัง, Example: เจ้าของบ้านเช่าให้เราจ่ายล่วงหน้า 3 เดือน, Thai definition: ให้ก่อนที่จะถึงกำหนด
เงินโอน    [N] transfer payment, Example: สมาชิกสามารถเลือกรับเงินปันผลเป็นเงินโอนได้, Count unit: บาท, Thai definition: เงินที่มอบให้ผู้อื่นเป็นเจ้าของ
คืนเงิน    [V] pay back, Example: ทางบริษัทยินดีคืนเงินให้กับลูกค้าที่ไม่พอใจสินค้าภายใน 7 วัน, Thai definition: ให้เงินกลับไป
เงื่อนไขการชำระเงิน    [N] term of payment, Syn. เงื่อนไขการจ่ายเงิน, Example: ลูกค้าสามารถตรวจสอบเงื่อนไขการชำระเงินได้ในเอกสารที่ทางเราจัดส่งไปให้, Thai definition: เงื่อนไขที่กำหนดขึ้นสำหรับการชำระค่าสินค้าหรือบริการ
โรย [V] pay out, See also: let out, Syn. หย่อน, ทิ้ง
ใส่ใจ [V] attend, See also: pay attention, give heed, Syn. ตั้งใจ, เอาใจจดจ่อ, สนใจ
ไหว้ [V] salute, See also: pay respect to, Syn. เคารพ, คารวะ
ไหว้พระ [V] pay respect to the Buddha, Syn. นมัสการ, สักการะ
ค้างชำระ    [V] be in arrears, See also: be behind in payment, Syn. ติด, ติดหนี้, Example: เขาค้างชำระค่าใช้โทรศัพท์มาเป็นระยะเวลานานกว่า 5 เดือนแล้ว
ค่าล่วงเวลา    [N] overtime wage, See also: overtime earnings, overtime pay, Syn. เงินล่วงเวลา, Example: หากทำงานลูกจ้างเกินวันละ 8 ชั่วโมงแล้ว นายจ้างต้องจ่ายค่าล่วงเวลาให้ตามกฎหมาย, Thai definition: เงินค่าจ้างที่ได้นอกเหนือจากเงินเดือน โดยได้จากการทำงานล่วงเวลาปกติ
คืนทุน    [V] pay back, Example: หลอดไฟคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ แม้ต้นทุนจะแพง แต่จะสามารถคืนทุนให้ผู้ขายได้ภายใน 7 เดือน, Thai definition: ไดทุนที่ลงทุนไปกลับคืนมา
ชำระเงิน    [V] pay for, Syn. จ่ายเงิน, Example: ในปัจจุบันนักศึกษาสามารถลงทะเบียนและชำระเงินค่าลงทะเบียนได้ทางอินเทอร์เน็ต, Thai definition: ให้เงิน เพื่อให้หนี้ที่ติดค้างหมดไป
ใต้โต๊ะ [N] bribery, See also: illegal payment, Syn. เงินใต้โต๊ะ, Example: พ่อค้าจ่ายใต้โต๊ะให้เจ้าหน้าที่เพื่อให้ชนะการประมูล, Thai definition: เงินที่ให้สินบนเพื่อให้ใช้ตำแหน่งหน้าที่ช่วยเหลือ, Notes: (สำนวน)
มะละกอ    [N] papaya, See also: Carica papaya Linn., Syn. ต้นมะละกอ, ลูกมะละกอ, ผลมะละกอ, Example: ชาวบ้านมักมีที่ดินเหลือและมักใช้ปลูกมะละกอกับกล้วย, Count unit: ต้น, ผล, ลูก, Thai definition: ชื่อไม้ต้นชนิด Carica papaya Linn. ในวงศ์ Caricaceae ใบหยักหยาบๆ ก้านยาว ผลกินได้
ไยดี [V] care for, See also: pay attention to, mind, take the heart, Syn. พอใจ, ใส่ใจ, สนใจ, Example: คนอย่างเขาไม่ไยดีแม้แต่ฐานะเดิมของพ่อแม่ที่มีอันจะกิน
รับใช้    [V] compensate, See also: reimburse, repay, indemnify, make reparations, Example: อุบัติเหตุในครั้งนี้ เขารับใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้บาดเจ็บทั้งหมด, Thai definition: สัญญาที่จะจ่ายทดแทนให้
วางเงิน    [V] pay down, See also: deposit a sum of money, make a monetary deposit, leave a deposit, leave money as a deposit, Syn. จ่ายเงิน, ชำระเงิน, Ant. รับเงิน, Example: ผมต้องวางเงินให้บริษัทพรุ่งนี้แล้วจึงนำรถออกมาได้, Thai definition: มอบเงินให้ตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน
สนอง    [V] reply, See also: respond, answer, return, retaliate, reciprocate, repay, repay a favour, Syn. แทน, ตอบสนอง, รับสนอง, Example: ข้อจำกัดทางสรีระของมนุษย์ทำให้เราไม่สามารถสนองความต้องการต่างๆ ของร่างกายได้โดยลำพัง, Notes: (เขมร)
ส้มตำ    [N] papaya salad, Syn. ตำส้ม, Example: ชาวอิสานนิยมบริโภคข้าวเหนียวกับอาหารประเภทน้ำพริกปลาร้า ส้มตำ ซุปหน่อไม้ ฯลฯ ซึ่งเป็นอาหารพื้นบ้าน, Thai definition: ของกินชนิดหนึ่ง เอาผลไม้มีมะละกอเป็นต้นมาตำประสมกับเครื่องปรุง มีรสเปรี้ยว
สมนาคุณ    [V] remunerate, See also: reward, repay, return thanks, Syn. สมนา, Example: ทางวัดได้จัดสร้างพระนิรันตรายกาไหล่ทองตามรูปแบบเดิมทุกประการ เพื่อสมนาคุณแก่ผู้บริจาคทรัพย์สมทบทุนบูรณะพระอาราม, Thai definition: ตอบแทนบุญคุณด้วยทรัพย์ สิ่งของ แรงงาน หรือ ด้วยการสักการบูชา แล้วแต่กรณี
สาธุ    [V] salute, See also: pay respect to, make/pay obeisance to, Syn. ไหว้, Example: เด็กๆ สาธุคุณยายเสียซิลูก, Thai definition: เป็นคำบอกให้เด็กแสดงความเคารพตามธรรมเนียม กร่อนเสียงเป็น ธุ ก็มี, Notes: (ปาก)
เหลียวแล [V] care for, See also: pay attention to, look after, take interest in, Syn. เอาใจใส่, แลเหลียว, Ant. ละเลย, ปล่อยปะละเลย, Example: ในบ้านหลังนั้นว่างเปล่า ไม่มีใครเหลียวแล แม้แต่เด็กน้อยๆ ก็ยังนอนหลับปุ๋ยอยู่ในรถเข็น
วางธุระ    [V] neglect, See also: ignore, overlook, be inattentive, pay no heed, keep out of the business, Syn. เพิกเฉย, Example: เรื่องนี้สำคัญมาก เราจะวางธุระหรือเพิกเฉยไม่ได้, Thai definition: ไม่ทำหน้าที่การงานที่พึงกระทำ
สอดส่อง    [V] be on the lookout for, See also: look after, watch closely, pay close attention to, keep an eye on, Ant. เพิกเฉย, Example: ครูต้องคอยสอดส่องนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่ดี, Thai definition: ตรวจดูทั่วๆ ไป
สักการะ    [V] worship, See also: pay homage to, make a pilgrimage to, offer sacrifices, Syn. สักการ, Example: เราข้ามถนนพระจันทร์เพื่อแวะไปสักการะอนุสาวรีย์ของกรมพระราชวังบวรมหาสุรสีหนาท, Thai definition: บูชาด้วยสิ่งหรือเครื่องอันพึงบูชา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สำเหนียก    [V] listen carefully to, See also: pay attention to, Syn. ฟัง, ตระหนัก, ใส่ใจ, Example: เขาคอยสำเหนียกเหตุการณ์อยู่ที่ใกล้ชายแดน, Thai definition: คอยเอาใจใส่, กำหนดจดจำ
สินจ้างรางวัล    [N] wages, See also: remuneration, reward, payment, stipend, Syn. สินจ้าง, อามิส, อามิสสินจ้าง, Example: ผมไม่ได้เรียกร้องสินจ้างรางวัลใดๆ จากเขา, Thai definition: เงินหรือทรัพย์ที่ให้ตอบแทนการทำงาน
ให้ความสนใจ [V] take an interest, See also: pay attention to, grow or express concern, Syn. สนใจ, Example: นโยบายการลดอัตราการเพิ่มของประชากรกลายเป็นนโยบายที่รัฐบาลให้ความสนใจมากขึ้น
ไหว้ [V] pay respect, Syn. ประนมมือ, วันทา, Example: แม่หนูรีบประนมมือไหว้ญาติผู้ใหญ่โดยพ่อไม่ต้องเตือน, Thai definition: ทำความเคารพโดยยกมือขึ้นประนม
ไหว้พระ [V] pay homage to a Buddha image, Example: ก่อนเข้านอนเธอจะไหว้พระสวดมนต์เป็นกิจวัตรประจำวัน, Thai definition: ยกมือประณมกราบพระ
ตั้งใจฟัง    [V] pay attention to listen to, Example: หลานๆ ตั้งใจฟังเรื่องผีที่คุณตาเล่าอย่างใจจดใจจ่อ, Thai definition: เอาใจจดจ่อกับการฟังไม่วอกแวก
เมินเฉย [V] pay no attention, See also: overlook deliberately, ignore, set brush, set aside, Syn. เฉยเมย, เพิกเฉย, เฉย, เฉยชา, เย็นชา, เมิน, ละเลย, Example: หากหัวหน้ายังเมินเฉยอยู่ปัญหาคงจะเพิ่มความซับซ้อนมากขึ้น, Thai definition: แสดงอาการเป็นปกติไม่สนใจไยดีต่อสิ่งหรือเหตุการณ์ที่ประสบ
เยือน [V] visit, See also: pay a visit, call on, see, drop in, drop by, stop by, Syn. เยี่ยม, Example: ทหารที่ไปด้วยบอกและชักชวนให้เข้าไปเยือน แต่ไม่สามารถบันทึกภาพได้, Thai definition: ไปหาเพื่อแสดงไมตรี
เพิกเฉย [V] ignore, See also: pay no heed, be inattentive, remain inactive, be negligent, be indifferent, set aside, tur, Syn. นิ่งเฉย, ละเลย, เฉยเมย, Example: ญี่ปุ่นเพิกเฉยต่อนโยบายขององค์การสันนิบาตนานาชาติที่ต่อต้านการแพร่ขยายทางการทหาร, Thai definition: ไม่เอาใจใส่, ละเลยไม่สนใจ
ขึ้นครู    [V] pay respect for a teacher, Example: นักเรียนที่ดีตามประเพณีไทยต้องขึ้นครูเสียก่อนเล่าเรียนวิชาต่อไป, Thai definition: ทำพิธีคำนับครูเมื่อแรกเข้าเรียน
ค่าปิดปาก    [N] payment for sticking to what one has said, See also: hush money, Example: บางคนจ่ายเงินเป็นค่าปิดปากสมาชิกเอาไว้มิให้นำเรื่องที่เสียหายมาเปิดเผย
ค่าลิขสิทธิ์    [N] copyright cost, See also: copyright charge, payment for copyright, Example: นักเขียนสละเงินค่าลิขสิทธิ์เพื่อตั้งเป็นมูลนิธิไว้คอยช่วยเหลือคนยากจน
ค่าแรง    [N] wage, See also: pay, earnings, stipend, labour cost, wages, Syn. ค่าตอบแทน, ค่าจ้าง, เงินเดือน, Example: บริษัทรับเหมารายนี้จ่ายค่าแรงไม่ครบและไม่ค่อยตรงเวลา, Count unit: บาท
ค่าแรงงาน    [N] wage, See also: earnings, pay, stipend, labour cost, Syn. ค่าจ้าง, เงินเดือน, ค่าตอบแทน, Example: ต้นทุนการผลิตสินค้าในญี่ปุ่นต่ำเพราะค่าแรงงานต่ำ
ค่างวด    [N] installment, See also: payment, term of payment, Syn. ค่าผ่อนส่ง, Example: โทรทัศน์เครื่องนั้นยังผ่อนค่างวดไม่หมดเลย
ค่าตัว    [N] performing fee, See also: actor's remuneration, actress's remuneration, pay, compensation, wage, Syn. ค่าจ้าง, ค่าตอบแทน, Example: นักร้องคนนี้มีค่าตัวสูงที่สุดในเมืองไทย, Thai definition: ราคาที่กำหนดขึ้นตามความสามารถหรือความสำคัญของบุคคล
ค่าตอบแทน    [N] pay, See also: recompense, compensation, reward, remuneration, repayment, payment, Syn. ค่าจ้าง, ค่าแรง, Example: คนที่กู้เงินจากธนาคารจะต้องเสียดอกเบี้ยให้ธนาคารเป็นค่าตอบแทน
ค่าจ้าง    [N] wage, See also: pay, hire, compensation, salary, payment, stipend, Syn. ค่าแรง, ค่าตอบแทน, Example: ลูกจ้างที่นี่ได้รับค่าจ้างเดือนละไม่เกิน 1,500 บาท โดยไม่มีสวัสดิการและเงินประกันชีวิตสำหรับครอบครัว
เมิน [V] ignore, See also: pay no attention to, overlook, turn a blind eye to, pass over, disregard, Example: เดี๋ยวนี้วัยรุ่นไทยเมินเพลงไทยไปนิยมเพลงฝรั่งแทน, Thai definition: ไม่สนใจ
ส่งกลับ    [V] return, See also: restore, give back, deliver back, send back, payback, refund, restore, revert, render, Syn. ส่งคืน, คืน, Example: มีแรงงานไทยติดต่อขอความช่วยเหลือกับสถานทูตให้ส่งกลับประเทศไทยวันละประมาณ 100 คน
ส่งคืน    [V] return, See also: restore, give back, deliver back, send back, payback, refund, restore, revert, render, Syn. ส่งกลับ, คืน, Example: หลังจากหัวหน้าตรวจสอบแบบแปลนแล้วก็ส่งคืนพร้อมกับคำแนะนำให้แก้ไข

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาหูไปนาเอาตาไปไร่[xp] (ao hū pai nā ao tā pai rai) EN: ignore ; fail deliberately to pay attention   FR: ignorer délibérément
เอาใจใส่[v. exp.] (aojaisai) EN: look after ;pay attention ; take an interest in ; attend ; care ; be conscientious   FR: prendre soin ; s'occuper de ; être attentif à ; être soucieux de
อารยชาติ[n.] (ārayachāt) EN: civilized nation ; civilized country   FR: nation civilisée [f] ; pays civilisé [m]
อารยประเทศ[n.] (ārayaprathēt) EN: civilized country   FR: pays civilisé [m]
แบ่งชำระเป็นงวด[v. exp.] (baeng chamra pen ngūat) EN: pay by instalments/installments (Am.)   
แบ่งเงินปันผล[v. exp.] (baeng ngoenpanphon) EN: pay out a dividend ; distribute a dividend   
ใบฝากเงิน[n. exp.] (bai fāk ngoen) EN: credit slip ; deposit slip ; pay-in slip   FR: formulaire de dépôt [m]
ใบแจ้งยอดเงินเดือน[n. exp.] (baijaēng yøt ngoendeūoen) EN: pay slip   
ใบรับเงินเดือน[n. exp.] (bairap ngoendeūoen) EN: salary statement ; pay slip   FR: fiche de salaire [f] ; bulletin de paie/paye [m]
ใบสั่งจ่าย[n.] (baisangjāi) EN: voucher ; check ; payment order   FR: reçu [m]
บัญชีเชื่อ [n. exp.] (banchī cheūa) EN: charge account ; accounts payable   
บัญชีเจ้าหนี้[n. exp.] (banchī jaonī) EN: accounts payable   
บัญชีค่าจ้าง[n. exp.] (banchī khājāng) EN: payroll   
บัญชีเงินเดือน[n. exp.] (banchī ngoendeūoen) EN: payroll   
บังคม[v.] (bangkhom) EN: pay obeisance to ; salute the king in Thai style   
บ้านเกิด[n.] (bānkoēt) EN: homeland ; hometown ; native village ; birthplace ; fatherland ; motherland   FR: village natal [m] ; lieu de naissance [m] ; pays natal [m]
บ้านเมืองจะลุกเป็นไฟ [xp] (bānmeūang ja luk pen fai) EN: the country will be in flames   FR: le pays va s'enflammer
บัตรเติมเงิน[n. exp.] (bat toēm ngoen) EN: calltime refill card; prepaid card ; top-up card   FR: carte prépayée [f] ; carte rechargeable [f]
ใช้[v.] (chai) EN: spend ; pay ; redeem ; cost   FR: dépenser ; payer ; rembourser
ใช้คืน[v.] (chaikheūn) EN: pay back ; pay money back ; make reparation ; reimburse ; compensate ; repay ; remunerate ; refund ; recompose   FR: rembourser
ใช้เงินคืน[v. exp.] (chai ngoen kheūn) EN: pay money back   
ใช้หนี้ใช้สิน[v. exp.] (chai nī chai sin) EN: settle ; pay a debt ; disburse ; repay   
ชำระ[v.] (chamra) EN: pay ; disburse ; defray ; pay up ; repay ; settle   FR: payer ; débourser ; liquider ; acquitter
ชำระบัญชี[v.] (chamra banchī) EN: pay a bill ; settle a bill ; settle an account   FR: solder un compte ; payer une facture ; liquider une facture
ชำระค่าเช่า[v. exp.] (chamra khāchao) EN: pay the rent   FR: payer le loyer
ชำระคืน[v.] (chamrakheūn) EN: compensate ; pay back ; reimburse ; repay ; refund ; disburse   
ชำระเงิน[v. exp.] (chamra ngoen) EN: pay for ; disburse   FR: payer ; régler une note
ชำระเงินล่วงหน้า[v. exp.] (chamra ngoen lūang-nā) EN: pay in advance ; prepay   FR: payer à l'avance
ชำระเงินเมื่อมอบสินค้า[v. exp.] (chamra ngoen meūa songmøp sinkhā) EN: payable on delivery   
ชำระเงินภายหลัง[v. exp.] (chamra ngoen phāilang) EN: pay later   
ชำระเงินสด[v. exp.] (chamra ngoensot) EN: pay cash   FR: payer comptant ; payer cash
ชำระหนี้[v. exp.] (chamra nī) EN: pay one's debt ; pay back one's debt ; settle a debt ; pay a debt ; discharge a debt ; disburse ; repay   FR: effacer une dette ; rembourser une dette ; s'acquitter d'une dette
ชำระภาษี[v. exp.] (chamra phāsī) EN: pay up one's taxes   FR: payer la taxe
ชาวนา[n.] (chāonā) EN: rice-farmer ; farmer ; peasant ; agriculturist   FR: riziculteur [m] ; agriculteur [m] ; agricultrice [f] ; cultivateur [m] ; cultivatrice [f] ; fermier [m] ; fermière [f] ; paysan [m] ; paysanne [f]
ชาวประเทศ[n. exp.] (chāo prathēt ...) FR: citoyen ... (+pays) [m]
ชาติ[n.] (chāt) EN: nation ; country ; people ; nationality   FR: nation [f] ; pays [m] ; patrie [f] ; peuple [m] ; nationalité [f]
เฉ่ง[v.] (cheng) EN: pay ; pay off ; settle an account   FR: payer ; régler
ชมเปาะ[v. exp.] (chom pǿ) EN: pay steady compliments (to) ; be profuse in praise ; admire without reserve ; praise without reserve ; be struck with admiration   FR: amadouer
ชด[v.] (chot) EN: make up ; compensate ; pay for ; redeem ; atone for   FR: se racheter ; réparer ; racheter
ชดใช้[v.] (chotchai) EN: compensate (for) ; pay ; reimburse ; repay ; refund ; disburse   FR: s'acquitter ; rembourser
ชดใช้ค่าเสียหาย[v. exp.] (chotchai khāsīahāi) EN: compensate for damages ; pay damages   
ชดเชย[v.] (chotchoēi) EN: compensate ; reimburse ; repay ; make reparations ; indemnify ; recover ; replace ; adjust   FR: compenser ; rattraper ; regagner ; substituer
แดน[n.] (daēn) EN: country ; land ; territory   FR: pays [m] ; contrée [f] ; territoire [m]
ฎีกา[n.] (dīkā) EN: voucher ; request for a treasury payment   
ดินแดน[n.] (dindaēn) EN: territory ; country ; land   FR: territoire [m] ; pays [m]
ดอกเบี้ยค้างจ่าย[n. exp.] (døkbīa khāng jāi) EN: accrued interest expense ; accrued interest ; accrued interest payable   
ดอกมะละกอ[n. exp.] (døk malakø) EN: papaya flower   FR: fleur de papayer [f]
ดุลการชำระเงิน[n. exp.] (dun kān chamra ngoen) EN: balance of payments   FR: balance des paiements
ดุลการชำระเงินขาดดุล[n. exp.] (dun kān chamra ngoen khātdun) EN: balance of payments deficit   
ดุลการชำระเงินเกินดุล[n. exp.] (dun kān chamra ngoen koēndun) EN: balance of payments surplus   

CMU English Pronouncing Dictionary
PAY    P EY1
PAYE    P EY1
PAYS    P EY1 Z
PAYCO    P EY1 K OW0
PAYNE    P EY1 N
PAYAN    P EY1 AH0 N
PAYNA    P EY1 N AH0
PAPAY    P AE1 P EY0
REPAY    R IY0 P EY1
SPAYD    S P EY1 D
PAYER    P EY1 ER0
PAY'N    P EY1 AH0 N
DUPAY    D UW0 P EY1
STUPAY    S T UW0 P EY1
PAYERS    P EY1 ER0 Z
PREPAY    P R IY0 P EY1
PAYEUR    P EY0 ER1
PAYIN'    P EY1 AH0 N
PAYLOR    P EY1 L ER0
PAYTON    P EY1 T AH0 N
PAYMER    P EY1 M ER0
PAYSOP    P EY1 S AA2 P
PAYOFF    P EY1 AO2 F
PAYSON    P EY1 Z AH0 N
PAYOUT    P EY1 AW2 T
PAYOLA    P EY2 OW1 L AH0
PAYDAY    P EY1 D EY2
SPAYDE    S P EY1 D
REPAYS    R IY2 P EY1 Z
PAYING    P EY1 IH0 NG
PAPAYA    P AH0 P AY1 AH0
PAYER'S    P EY1 ER0 Z
PAYNTER    P EY1 N T ER0
PAYOFFS    P EY1 AO2 F S
PAPAYAS    P AH0 P AY1 AH0 Z
PAYOUTS    P EY1 AW2 T S
PAYROLL    P EY1 R OW2 L
OVERPAY    OW1 V ER0 P EY2
PAYSOPS    P EY1 S AA2 P S
PAYABLE    P EY1 AH0 B AH0 L
PAYBACK    P EY1 B AE2 K
PAYLESS    P EY1 L EH2 S
PAYERS'    P EY1 ER0 Z
PAYMENT    P EY1 M AH0 N T
PAYLOAD    P EY1 L OW2 D
PAYCHEX    P EY1 CH EH2 K S
PAYETTE    P EY1 EH1 T
PAYABLES    P EY1 AH0 B AH0 L Z
TAXPAYER    T AE1 K S P EY2 ER0
UNDERPAY    AH1 N D ER0 P EY2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pay    (v) (p ei1)
PAYE    (n) (p ii2 ei2 w ai2 ii1)
pays    (v) (p ei1 z)
spay    (v) (s p ei1)
payee    (n) (p ei1 ii1)
payer    (n) (p ei1 @ r)
repay    (v) (r i1 p ei1)
spays    (v) (s p ei1 z)
papaya    (n) (p @1 p ai1 @)
payday    (n) (p ei1 d ei)
payees    (n) (p ei1 ii1 z)
payers    (n) (p ei1 @ z)
paying    (v) (p ei1 i ng)
paynim    (n) (p ei1 n i m)
payoff    (n) (p ei1 o f)
prepay    (v) (p r ii2 p ei1)
repays    (v) (r i1 p ei1 z)
spayed    (v) (s p ei1 d)
overpay    (v) (ou2 v @ p ei1)
papayas    (n) (p @1 p ai1 @ z)
payable    (j) (p ei1 @ b l)
paydays    (n) (p ei1 d ei z)
paydirt    (n) (p ei1 d @@ t)
payload    (n) (p ei1 l ou d)
payment    (n) (p ei1 m @ n t)
paynims    (n) (p ei1 n i m z)
payoffs    (n) (p ei1 o f s)
payroll    (n) (p ei1 r ou l)
payslip    (n) (p ei1 s l i p)
prepays    (v) (p r i2 p ei1 z)
spaying    (v) (s p ei1 i ng)
paycheck    (n) (p ei1 ch e k)
half-pay    (n) - (h aa1 f - p ei1)
overpays    (v) (ou2 v @ p ei1 z)
payloads    (n) (p ei1 l ou d z)
payments    (n) (p ei1 m @ n t s)
payphone    (n) (p ei1 f ou n)
payrolls    (n) (p ei1 r ou l z)
paysheet    (n) (p ei1 sh ii t)
payslips    (n) (p ei1 s l i p s)
repaying    (v) (r i1 p ei1 i ng)
sick-pay    (n) - (s i1 k - p ei)
taxpayer    (n) (t a1 k s p ei @ r)
underpay    (v) (uh2 n d @ p ei1)
paychecks    (n) (p ei1 ch e k s)
pay-claim    (n) - (p ei1 - k l ei m)
paymaster    (n) (p ei1 m aa s t @ r)
payphones    (n) (p ei1 f ou n z)
paysheets    (n) (p ei1 sh ii t s)
prepaying    (v) (p r ii2 p ei1 i ng)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
頭金[あたまきん, atamakin] Thai: เงินดาวน์มัดจำ English: down payment
払う[はらう, harau] Thai: จ่าย English: to pay
納める[おさめる, osameru] Thai: ชำระเงินตามกำหนด English: to pay

German-Thai: Longdo Dictionary
Papayabaum(n ) |der, pl. Papayabäume| ต้นมะละกอ เช่น Im Hintergrund sind die Bananenstauden sichtbar unten in der Mitte waechst ein neuer Papayabaum.

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Papaya (n ) มะละกอ
Papayasalat (n ) ส้มตำ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gebühr {f}; Preis {m} | Gebühren {pl} | gegen Gebühr | gegen Bezahlung (Entrichtung) einer Gebühr | eine Gebühr entrichtenfee | fees; charges | for a fee | against payment of a fee | to pay a fee [Add to Longdo]
Gefahrenzulage {f} | Gefahrenzulagen {pl}danger pay | danger pays [Add to Longdo]
Gehaltsliste {f}pay-roll [Add to Longdo]
Gehaltsscheck {m}paycheck [Add to Longdo]
Gehaltszulage {f} | Gehaltszulagen {pl}additional pay | additional pays [Add to Longdo]
lohnendes Geschäftpaying proposition [Add to Longdo]
Grundsatz der steuerlichen Leistungsfähigkeitability to pay principle [Add to Longdo]
Honorar {n}; Gebühr {f}; Lohn {m} | Honorare {pl}; Kosten {pl} | Honorar zahlenfee | fees | to pay a fee [Add to Longdo]
Jahresurlaub {m} | bezahlter Jahresurlaubannual vacation | annual vacation with pay [Add to Longdo]
Kasse {f}; Ladenkasse {f}; Geldkasse {f}; Geldkasten {m}; Geldschublade {f} | an der Kasse bezahlentill | to pay at the till [Add to Longdo]
Kassenanweisung {f}order for payment [Add to Longdo]
Kassenbüro {n}pay-office [Add to Longdo]
Kaution {f} (Wohnung) | für etw. eine Kaution hinterlegen (zahlen)deposit | to pay a deposit on sth. [Add to Longdo]
Kompliment {n} | Komplimente {pl} | jdn. ein Kompliment machen | jdm. Komplimente machencompliment | compliments | to pay someone a compliment | to compliment (on) [Add to Longdo]
Konto {n} bei einer Bank | Konten {pl}; Konti {pl} | ausgeglichenes Konto | etw. von seinem Konto abheben | etw. auf sein Konto einzahlen | ein Konto belasten; ein Konto debitieren | ein Konto auflösen; ein Konto schließen | Konten führenaccount with a bank; account at a bank | accounts | account in balance | to draw sth. out of one's account | to pay sth. into one's account | to debit an account | to close an account | to administer accounts [Add to Longdo]
Konto zur Periodenabgrenzung von Löhnen und Gehälternaccrued payroll account [Add to Longdo]
für die Kosten aufkommen; die Kosten tragento pay the piper [Add to Longdo]
Kostenschlüssel {m}key of payment [Add to Longdo]
Krankengeld {n} (von der Firma)sickpay [Add to Longdo]
Kreditorenauswertung {f}accounts payable analysis [Add to Longdo]
Kreditorenbeleg {m}accounts payable voucher [Add to Longdo]
Kreditorenbereich {m}accounts payable area [Add to Longdo]
Kreditorenbild {n}accounts payable screen [Add to Longdo]
Kreditorenbuchung {f}accounts payable entry [Add to Longdo]
Kreditorenbuchung {f}accounts payable posting [Add to Longdo]
Kreditorenkonto {n} | Kreditorenkonten {pl}account payable | accounts payable [Add to Longdo]
Kreditorennummer {f}accounts payable number [Add to Longdo]
Kreditorenstamm {m}accounts payable master [Add to Longdo]
Kreditorensystem {n}accounts payable system [Add to Longdo]
Kreditorenteil {m}accounts payable section [Add to Longdo]
Kreditorenverrechnung {f}accounts payable settlement [Add to Longdo]
Kreditorenzahlung {f}accounts payable payment [Add to Longdo]
Kreditorenzeile {f}accounts payable item [Add to Longdo]
Leistungszulage {f}incentive bonus payment [Add to Longdo]
Lieferantenbuch {n}accounts payable ledger [Add to Longdo]
ein Loch mit dem anderen zustopfen [übtr.]to rob Peter to pay Paul [Add to Longdo]
Lohn {m}; Auszahlung {f}pay-off [Add to Longdo]
Lohnauszahlung {f}payment of wages [Add to Longdo]
Lohnfortzahlung {f}continued payment of wages [Add to Longdo]
Lohnliste {f}payroll; pay roll [Add to Longdo]
Lohnnebenleistungen {pl}ancillary pay [Add to Longdo]
Lohnsteuerabzug {m}pay-as-you-earn [Add to Longdo]
Lohnstreifen {m}; Gehaltsabrechnung {f}pay slip [Add to Longdo]
Lohntarif {m}pay scale [Add to Longdo]
Lohnungstag {m}; Zahltag {m}payday [Add to Longdo]
Lohnvorauszahlung {f}; Gehaltsvorauszahlung {f}advance pay [Add to Longdo]
Lohnzahlung {f}wage payment [Add to Longdo]
jdm. mit gleicher Münze heimzahlen [übtr.]to pay someone back in kind [Add to Longdo]
Münzfernsehen {n}pay television [Add to Longdo]
Münztelefon {n}; Münzfernsprecher {m}pay phone [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
pays(n) |m, pl. pays| ประเทศ

Japanese-English: EDICT Dictionary
じゃぱゆき[, japayuki] (n) derog. term for Asian women working in Japan [Add to Longdo]
ただじゃおかないぞ;ただではおかないぞ[, tadajaokanaizo ; tadadehaokanaizo] (exp) You'll pay for this!; You'd better keep your mouth shut! [Add to Longdo]
アエクィデンスサパイェンシス[, aekuidensusapaienshisu] (n) Sapayo cichlid (Aequidens sapayensis) [Add to Longdo]
イージーペイメント[, i-ji-peimento] (n) easy payment (system) [Add to Longdo]
カートン;カルトン[, ka-ton ; karuton] (n) (1) carton (e.g. of cigarettes); (2) tray (in which money is placed when paying); dish; (3) (カルトン only) pasteboard (fre [Add to Longdo]
サイト[, saito] (n) (1) site (usu. website); (2) sight; (3) (abbr) payable on sight; (P) [Add to Longdo]
ツケが回って来る;付けが回って来る[ツケがまわってくる(ツケが回って来る);つけがまわってくる(付けが回って来る), tsuke gamawattekuru ( tsuke ga mawatte kuru ); tsukegamawattekuru ( duke ga mawatte] (exp,vk) the bill will come due (expression used to imply that someone will eventually have to pay the price for their misdeeds) [Add to Longdo]
ノーワークノーペイ[, no-wa-kuno-pei] (n) no work no pay [Add to Longdo]
バックペイ[, bakkupei] (n) back pay [Add to Longdo]
パパイア(P);パパイヤ[, papaia (P); papaiya] (n) papaya; pawpaw; (P) [Add to Longdo]
ペーシュ・カショーロ;ペーシュカショーロ[, pe-shu . kasho-ro ; pe-shukasho-ro] (n) payara (Hydrolycus scomberoides); dog tooth characin; vampire fish [Add to Longdo]
ペイ[, pei] (n,vs) pay; (P) [Add to Longdo]
ペイオフ[, peiofu] (n) (1) deposit insurance; (2) payoff (e.g. in game theory) [Add to Longdo]
ペイテレビ[, peiterebi] (n) pay TV; pay television [Add to Longdo]
ペイデー[, peide-] (n) payday [Add to Longdo]
ペイバイフォン[, peibaifon] (n) pay-by-phone [Add to Longdo]
ペイパービュー[, peipa-byu-] (n) pay-per-view [Add to Longdo]
ペイパーユーズ[, peipa-yu-zu] (n) {comp} pay-per-use [Add to Longdo]
ペイブリッジ[, peiburijji] (n) pay bridge [Add to Longdo]
ペイメント[, peimento] (n) payment [Add to Longdo]
ペイロード[, peiro-do] (n) {comp} payload (of a cell, packet, etc.) [Add to Longdo]
ペイロードスペシャリスト[, peiro-dosupesharisuto] (n) payload specialist [Add to Longdo]
マンスリークリア[, mansuri-kuria] (n) paying off one's entire credit card balance monthly [Add to Longdo]
メシ君[メシくん, meshi kun] (n) (sl) (See ミツグ君) man only used to receive meals from; man who always pays for food [Add to Longdo]
メッシー君[メッシーくん, messhi-kun] (n) (sl) (See 飯・めし・1) man used by a woman to pay for her meals [Add to Longdo]
ヨーロッパ葦切[ヨーロッパよしきり;ヨーロッパヨシキリ, yo-roppa yoshikiri ; yo-roppayoshikiri] (n) (uk) Eurasian reed warbler (Acrocephalus scirpaceus) [Add to Longdo]
ヨーロッパ山猫[ヨーロッパやまねこ;ヨーロッパヤマネコ, yo-roppa yamaneko ; yo-roppayamaneko] (n) (uk) European wildcat (Felis silvestris silvestris) [Add to Longdo]
ヨーロッパ山鶉[ヨーロッパやまうずら;ヨーロッパヤマウズラ, yo-roppa yamauzura ; yo-roppayamauzura] (n) (uk) gray partridge (Perdix perdix); grey partridge [Add to Longdo]
リボルビングシステム[, riborubingushisutemu] (n) revolving (credit payment) system [Add to Longdo]
リボルビング払い[リボルビングばらい, riborubingu barai] (n) revolving payments [Add to Longdo]
リボ払い[リボばらい, ribo barai] (n) (abbr) revolving payments; payment via multiple installments [Add to Longdo]
ヴァンデュペイ;ヴァンドペイ[, vandeyupei ; vandopei] (n) vin du pays (fre [Add to Longdo]
安かろう悪かろう[やすかろうわるかろう, yasukarouwarukarou] (exp) you get what you pay for [Add to Longdo]
安物買いの銭失い[やすものがいのぜにうしない, yasumonogainozeniushinai] (exp) you get what you pay for; buying cheap goods is a waste of money (because the quality is always so poor) [Add to Longdo]
闇給与[やみきゅうよ, yamikyuuyo] (n) secret pay [Add to Longdo]
以上(P);已上[いじょう, ijou] (n-adv,n-t) (1) (See 余・1) not less than; ... and more; ... and upwards; (2) beyond ... (e.g. one's means); further (e.g. nothing further to say); more than ... (e.g. cannot pay more than that); (3) above-mentioned; foregoing; (4) since ...; seeing that ...; (5) this is all; that is the end; the end; (P) [Add to Longdo]
意を用いる;いを用いる[いをもちいる, iwomochiiru] (exp,v1) to pay attention to [Add to Longdo]
移転支出[いてんししゅつ, itenshishutsu] (n) transfer payment [Add to Longdo]
一括払い[いっかつはらい, ikkatsuharai] (n) lump-sum payment [Add to Longdo]
一時金[いちじきん, ichijikin] (n) lump sum; bonus; one-off payment; (P) [Add to Longdo]
一時払い;一時払[いちじばらい, ichijibarai] (n) lump-sum payment; paying in a lump sum [Add to Longdo]
引き合う;引合う(io);引きあう[ひきあう, hikiau] (v5u,vi) (1) to pay; to be profitable; (2) to pull against each other [Add to Longdo]
引っ掛ける(P);引っかける;引っ懸ける[ひっかける, hikkakeru] (v1,vt) (1) to hang (something) on (something); to throw on (clothes); (2) to hook; to catch; to trap; to ensnare; (3) to cheat; to evade payment; to jump a bill; (4) to drink (alcohol); (5) (See ぶっ掛ける) to splash someone (with); (6) to hit the ball off the end of the bat (baseball); (P) [Add to Longdo]
延べ払い;延払い[のべばらい, nobebarai] (n) deferred payment [Add to Longdo]
延べ払い輸出[のべばらいゆしゅつ, nobebaraiyushutsu] (n) exporting on a deferred-payment basis [Add to Longdo]
延滞[えんたい, entai] (n,vs,adj-no) arrears; (being) overdue; delay (e.g. in payment); procrastination; (P) [Add to Longdo]
延納[えんのう, ennou] (n,vs) deferred payment [Add to Longdo]
援交[えんこう, enkou] (n) (1) (abbr) (See 援助交際・1) dating with compensation (payments, financial support, etc.); (2) (abbr) (See 援助交際・2) schoolgirl prostitution [Add to Longdo]
援助交際[えんじょこうさい, enjokousai] (n,vs) (1) (See 援交・1) dating with compensation (payments, financial support, etc.); (2) (See 援交・2) schoolgirl prostitution; (P) [Add to Longdo]
汚染者負担原則[おせんしゃふたんげんそく, osenshafutangensoku] (n) Polluter Pays Principle; PPP [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一手交钱,一手交货[yī shǒu jiāo qián, ㄧ ㄕㄡˇ ㄐㄧㄠ ㄑㄧㄢˊ, yi1 shou3 jiao1 huo4, / ] lit. one hand exchanges the cash, the other the goods (俗语 common saying); to pay for what you want in cash; fig. simple and direct transaction [Add to Longdo]
不问[bù wèn, ㄅㄨˋ ㄨㄣˋ, / ] pay no attention to; disregard; ignore; let go unpunished; let off [Add to Longdo]
不在意[bù zài yì, ㄅㄨˋ ㄗㄞˋ ㄧˋ, ] pay no attention to; take no notice of; not mind; negligent; careless [Add to Longdo]
不注意[bù zhù yì, ㄅㄨˋ ㄓㄨˋ ㄧˋ, ] thoughtless; not pay attention to [Add to Longdo]
不理[bù lǐ, ㄅㄨˋ ㄌㄧˇ, ] refuse to acknowledge; pay no attention to; take no notice of; ignore [Add to Longdo]
并重[bìng zhòng, ㄅㄧㄥˋ ㄓㄨㄥˋ, / ] lay equal stress on; pay equal attention to [Add to Longdo]
中俄伊犁条约[Zhōng É Yī lí tiáo yuē, ㄓㄨㄥ ㄜˊ ㄧ ㄌㄧˊ ㄊㄧㄠˊ ㄩㄝ, / ] Treaty of Saint Petersburg of 1881, whereby Russia handed back Yili province to Qing China in exchange for compensation payment and unequal treaty rights [Add to Longdo]
中俄改订条约[Zhōng É gǎi dìng tiáo yuē, ㄓㄨㄥ ㄜˊ ㄍㄞˇ ㄉㄧㄥˋ ㄊㄧㄠˊ ㄩㄝ, / ] Treaty of Saint Petersburg of 1881, whereby Russia handed back Yili province to Qing China in exchange for compensation payment and unequal treaty rights [Add to Longdo]
予以[yǔ yǐ, ㄩˇ ㄧˇ, ] to give; to pay out [Add to Longdo]
[jiāo, ㄐㄧㄠ, ] to deliver; to turn over; to make friends; to intersect (lines); to pay (money) [Add to Longdo]
交款单[jiāo kuǎn dān, ㄐㄧㄠ ㄎㄨㄢˇ ㄉㄢ, / ] payment slip [Add to Longdo]
交纳[jiāo nà, ㄐㄧㄠ ㄋㄚˋ, / ] to pay (taxes or dues) [Add to Longdo]
交钱[jiāo qián, ㄐㄧㄠ ㄑㄧㄢˊ, / ] to pay up; to shell out; to hand over the money to cover sth [Add to Longdo]
[fù, ㄈㄨˋ, ] to pay; to hand over to [Add to Longdo]
付出[fù chū, ㄈㄨˋ ㄔㄨ, ] to pay [Add to Longdo]
付款[fù kuǎn, ㄈㄨˋ ㄎㄨㄢˇ, ] pay; payment [Add to Longdo]
付清[fù qīng, ㄈㄨˋ ㄑㄧㄥ, ] pay in full; pay all of a bill; pay off [Add to Longdo]
付给[fù gěi, ㄈㄨˋ ㄍㄟˇ, / ] deliver; pay [Add to Longdo]
付钱[fù qián, ㄈㄨˋ ㄑㄧㄢˊ, / ] to pay money [Add to Longdo]
以身抵债[yǐ shēn dǐ zhài, ㄧˇ ㄕㄣ ㄉㄧˇ ㄓㄞˋ, / ] forced labor to repay a debt [Add to Longdo]
来访[lái fǎng, ㄌㄞˊ ㄈㄤˇ, 访 / ] pay a visit [Add to Longdo]
倒挂[dào guà, ㄉㄠˋ ㄍㄨㄚˋ, / ] lit. to hang upside down; fig. topsy-turvy and inequitable, e.g. manfacturing and trading costs exceed the sale price (of some goods); to borrow more than one can ever repay [Add to Longdo]
倒贴[dào tiē, ㄉㄠˋ ㄊㄧㄝ, / ] to lose money instead of being paid (i.e. sb should pay me, but is actually taking my money) [Add to Longdo]
借支[jiè zhī, ㄐㄧㄝˋ ㄓ, ] to get an advance on one's pay [Add to Longdo]
催讨[cuī tǎo, ㄘㄨㄟ ㄊㄠˇ, / ] to demand repayment of debt [Add to Longdo]
催逼[cuī bī, ㄘㄨㄟ ㄅㄧ, ] to press (for a payment) [Add to Longdo]
[cháng, ㄔㄤˊ, / ] to compensate; pay back; to recompense [Add to Longdo]
偿命[cháng mìng, ㄔㄤˊ ㄇㄧㄥˋ, / ] to pay with one's life [Add to Longdo]
偿清[cháng qīng, ㄔㄤˊ ㄑㄧㄥ, / ] to repay; to pay off a debt [Add to Longdo]
偿还[cháng huán, ㄔㄤˊ ㄏㄨㄢˊ, / ] to repay; to reimburse [Add to Longdo]
优厚[yōu hòu, ㄧㄡ ㄏㄡˋ, / ] generous, liberal (pay, compensation) [Add to Longdo]
优渥[yōu wò, ㄧㄡ ㄨㄛˋ, / ] handsome (pay etc); generous; liberal [Add to Longdo]
兑现[duì xiàn, ㄉㄨㄟˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] to honor a check (by paying in cash); to conclude a deal in cash [Add to Longdo]
两耳不闻窗外事[liǎng ěr bù wén chuāng wài shì, ㄌㄧㄤˇ ㄦˇ ㄅㄨˋ ㄨㄣˊ ㄔㄨㄤ ㄨㄞˋ ㄕˋ, / ] to pay no attention to outside matters [Add to Longdo]
兵饷[bīng xiǎng, ㄅㄧㄥ ㄒㄧㄤˇ, / ] pay and provisions for soldiers [Add to Longdo]
出纳[chū nà, ㄔㄨ ㄋㄚˋ, / ] cashier; to receive and hand over payment; to lend and borrow books [Add to Longdo]
出钱[chū qián, ㄔㄨ ㄑㄧㄢˊ, / ] to pay [Add to Longdo]
[huá, ㄏㄨㄚˊ, ] to row; to paddle; to scratch a surface; profitable; worth (the effort); it pays (to do sth) [Add to Longdo]
划得来[huá de lái, ㄏㄨㄚˊ ㄉㄜ˙ ㄌㄞˊ, ] worth it; it pays to [Add to Longdo]
功高不赏[gōng gāo bù shǎng, ㄍㄨㄥ ㄍㄠ ㄅㄨˋ ㄕㄤˇ, / ] high merit that one can never repay (成语 saw); invaluable achievements [Add to Longdo]
包干制[bāo gān zhì, ㄅㄠ ㄍㄢ ㄓˋ, ] a system of payment partly in kind and partly in cash [Add to Longdo]
包月[bāo yuè, ㄅㄠ ㄩㄝˋ, ] monthly payment [Add to Longdo]
包赔[bāo péi, ㄅㄠ ㄆㄟˊ, / ] guarantee to pay compensations [Add to Longdo]
包银[bāo yín, ㄅㄠ ˊ, / ] contracted payment (esp. actors' salary in former times) [Add to Longdo]
参拜[cān bài, ㄘㄢ ㄅㄞˋ, / ] to formally call on; to worship (a God); to pay homage to sb [Add to Longdo]
参薯[shēn shǔ, ㄕㄣ ㄕㄨˇ, / ] Dioscorea alata (Kinampay or aromatic purple yam, a sweet root crop) [Add to Longdo]
参见[cān jiàn, ㄘㄢ ㄐㄧㄢˋ, / ] refer to; see also; pay respect to [Add to Longdo]
受雇[shòu gù, ㄕㄡˋ ㄍㄨˋ, / ] to employ; to pay; employed; hired (as a bodyguard or mercenary) [Add to Longdo]
同工同酬[tóng gōng tóng chóu, ㄊㄨㄥˊ ㄍㄨㄥ ㄊㄨㄥˊ ㄔㄡˊ, ] equal pay for equal work [Add to Longdo]
和解费[hé jiě fèi, ㄏㄜˊ ㄐㄧㄝˇ ㄈㄟˋ, / ] money settlement (fine or payment to end a legal dispute) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ペイパーユーズ[ぺいぱーゆーず, peipa-yu-zu] pay-per-use [Add to Longdo]
ペイロード[ぺいろーど, peiro-do] payload (of a cell, packet, etc.) [Add to Longdo]
荷物[にもつ, nimotsu] payload (of a packet, cell, etc.) [Add to Longdo]
公衆電話[こうしゅうでんわ, koushuudenwa] public telephone, pay phone [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (20 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pay \Pay\ (p[=a]), v. i.
   To give a recompense; to make payment, requital, or
   satisfaction; to discharge a debt.
   [1913 Webster]
 
      The wicked borroweth, and payeth not again. --Ps.
                          xxxvii. 21.
   [1913 Webster]
 
   2. Hence, to make or secure suitable return for expense or
    trouble; to be remunerative or profitable; to be worth the
    effort or pains required; as, it will pay to ride; it will
    pay to wait; politeness always pays.
    [1913 Webster]
 
   {To pay for}.
    (a) To make amends for; to atone for; as, men often pay
      for their mistakes with loss of property or
      reputation, sometimes with life.
    (b) To give an equivalent for; to bear the expense of; to
      be mulcted on account of.
      [1913 Webster]
 
         'T was I paid for your sleeps; I watched your
         wakings.             --Beau. & Fl.
      [1913 Webster]
 
   {To pay off}. [Etymol. uncertain.]
    (a) (Naut.) To fall to leeward, as the head of a vessel
      under sail.
    (b) to repay (a debt).
 
   {To pay on}. [Etymol. uncertain.] To beat with vigor; to
    redouble blows. [Colloq.]
 
   {To pay round} [Etymol. uncertain.] (Naut.) To turn the
    ship's head.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pay \Pay\ (p[=a]), v. t. [OF. peier, fr. L. picare to pitch, pix
   pitch: cf. OF. peiz pitch, F. poix. See {Pitch} a black
   substance.] (Naut.)
   To cover, as bottom of a vessel, a seam, a spar, etc., with
   tar or pitch, or waterproof composition of tallow, resin,
   etc.; to smear.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pay \Pay\, v. t. [imp. & p. p. {Paid} (p[=a]d); p. pr. & vb. n.
   {Paying}.] [OE. paien, F. payer, fr. L. pacare to pacify,
   appease, fr. pax, pacis, peace. See {Peace}.]
   1. To satisfy, or content; specifically, to satisfy (another
    person) for service rendered, property delivered, etc.; to
    discharge one's obligation to; to make due return to; to
    compensate; to remunerate; to recompense; to requite; as,
    to pay workmen or servants.
    [1913 Webster]
 
       May no penny ale them pay [i. e., satisfy]. --P.
                          Plowman.
    [1913 Webster]
 
       [She] pays me with disdain.      --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, figuratively: To compensate justly; to requite
    according to merit; to reward; to punish; to retort or
    retaliate upon.
    [1913 Webster]
 
       For which, or pay me quickly, or I'll pay you. --B.
                          Jonson.
    [1913 Webster]
 
   3. To discharge, as a debt, demand, or obligation, by giving
    or doing what is due or required; to deliver the amount or
    value of to the person to whom it is owing; to discharge a
    debt by delivering (money owed). "Pay me that thou owest."
    --Matt. xviii. 28.
    [1913 Webster]
 
       Have patience with me, and I will pay thee all.
                          --Matt. xviii.
                          26.
    [1913 Webster]
 
       If they pay this tax, they starve.  --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   4. To discharge or fulfill, as a duy; to perform or render
    duty, as that which has been promised.
    [1913 Webster]
 
       This day have I paid my vows.     --Prov. vii.
                          14.
    [1913 Webster]
 
   5. To give or offer, without an implied obligation; as, to
    pay attention; to pay a visit.
    [1913 Webster]
 
       Not paying me a welcome.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {To pay off}.
    (a) To make compensation to and discharge; as, to pay off
      the crew of a ship.
    (b) To allow (a thread, cord, etc.) to run off; to unwind.
    (c) to bribe.
 
   {To pay one's duty}, to render homage, as to a sovereign or
    other superior.
 
   {To pay out} (Naut.), to pass out; hence, to slacken; to
    allow to run out; as, to pay out more cable. See under
    {Cable}.
 
   {To pay the piper}, to bear the cost, expense, or trouble.
    [Colloq.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pay \Pay\, n.
   1. Satisfaction; content. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. An equivalent or return for money due, goods purchased, or
    services performed; salary or wages for work or service;
    compensation; recompense; payment; hire; as, the pay of a
    clerk; the pay of a soldier.
    [1913 Webster]
 
       Where only merit constant pay receives. --Pope.
    [1913 Webster]
 
       There is neither pay nor plunder to be got.
                          --L'Estrange.
    [1913 Webster]
 
   {Full pay}, the whole amount of wages or salary; maximum pay;
    especially, the highest pay or allowance to civil or
    military officers of a certain rank, without deductions.
    
 
   {Half pay}. See under {Half}.
 
   {Pay day}, the day of settlement of accounts.
 
   {Pay dirt} (Mining), earth which yields a profit to the
    miner. [Western U.S.]
 
   {Pay office}, a place where payment is made.
 
   {Pay roll},
    (a) a roll or list of persons entitled to payment, with
      the amounts due; now usually one word, {payroll}.
    (b) the total sum of money which is paid to all employees
      on payday.
      [1913 Webster +PJC]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 divvy
 
 1. (argo) kısım, pay
 2. up ile paylaşmak, bölmek.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 dole
 
 1. kısım, hisse, pay, nasip
 2. muhtaç kimselere yiyecek, giyecek v.b dağıtımı, yardım, iane, sadaka verme
 3. hükümetin işsizlere yardım olarak verdiği para
 4. out ile iane olarak dağıtmak
 5. ufak miktarda giyecek, yiyecek v.b yardımı yapmak. go veya be on the dole hükümetin işsizlere yaptığı para yardımı listesine katılmak.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 cut
 
 1. kesme, kesiş
 2. biçki
 3. biçim, şekil
 4. oyulmuş geçit
 5. dilim, parça
 6. (matb.) klişe
 7. hisse, pay
 8. (A.B.D), (argo) bir soygun veya ganimetten bir kimseye düşen pay
 9. inciten söz veya tavır
 10. fiyat, tahsisat veya maaştan indirim, kesinti. cut of beef sığır etinden belirli bir kısım (biftek, kotlet, kontrfile) cuts of meat et kesimleri. a cut above bir derece daha iyi. short cut kestirme yol.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 desert
 
 1. liyakat, istihkak, pay, hisse
 2. mükafatı hak etme. He got his deserts. Hak ettiğini buldu.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 interest
 
 1. alaka, ilgi, merak
 2. merak uyandırma, zevk verme kabiliyeti
 3. hisse, pay
 4. menfaat
 5. kar, kazanç
 6. faiz
 7. (çoğ.) iktisadi hayatta hakim grup. in the interest of menfaatine, için. vested interests (ikt.) alakadar menfaatler
 8. hakları tanınmış iktisadi müesseseler.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 lot
 
 1. (-ted, - ting) kısmet, kader, talih, baht, nasip
 2. kura
 3. (İng.) vergi
 4. arazi parçası
 5. hisse, pay
 6. (gen.) (çoğ.) birçok, çok miktar
 7. kısım, parça
 8. nevi, tip
 9. taksim etmek, hisselere ayırmak
 10. kısımlara ayırmak (arazi)
 11. kur'a ile taksim etmek. a lot çok. cast in one' lot with birinin kaderine bağlanmak, birinin nasibini paylaşmak. cast lots zar atarak veya başka suretle talihini denemek. draw lots kur'a çekmek. odd lot az miktar. He has lots of friends. Pek çok dostu var. the lot hepsi.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 moiety
 
 1. yarım, yarı
 2. parça, (kıs.)ım, pay.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 part
 
 1. parça, (kıs.)ım, cüz
 2. birbirine eşit olan (kıs.)ımlardan her biri
 3. uzuv
 4. (mat.) fasıl
 5. hisse, pay
 6. rol
 7. görev
 8. (müz.) fasıl, parti, belirli bir salgı veya sese mahsus (kıs.)ım
 9. semt, taraf
 10. saçların ayrıldığı yer
 11. (kıs.)men .part and parcel esas (kıs.)ım. part müsic (müz.) birkaç ses veya çalgı için yazılmış parça. part owner hissedar. part singing birkaç sesle şarkı söyleme. part writing (müz.) kontrpuan. parts of speech sözbölükleri. aliquot part (mat.) tam bölen. a person of part kabiliyetli kimse, çok cepheli adam. component parts bir bütünü meydana getiren (kıs.)ımlar. for my part bana kalırsa, benim fikrimce, bence. foreign parts dış ülkeler, yabancı memleketler. for the most part çoğunlukla, ekseriya, esas itibariyle. in part (kıs.)men
 12. bazı hususlarda. in good part tatlılıkla, gönül hoşluğuyle. in parts parça parça, (kıs.)ım (kıs.)ım. on the part of tarafından. play a part bir rolü oynamak. spare parts yedek parçalar. take part in katılmak, iştirak etmek. take the part of birinden yana çıkmak, bir kimsenin tarafını tutmak
 13. rolünü almak. the greater part çoğunluk, ekseriyet. the outer part dış (kıs.)ımlar. the privy parts edep yerleri.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 portion
 
 1. (kıs.)ım, parça, cüz
 2. porsiyon, bir tabak yemek
 3. pay, hisse
 4. (kıs.)met, kader, nasip
 5. drahoma, çeyiz
 6. hisselere ayırmak, taksim etmek
 7. parsellemek
 8. miras bırakmak
 9. kızına drahoma vermek. lega1 portion (huk.) mahfuz hisse.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 proportion
 
 1. oran, nispet: (çoğ.) bir cismin genişlik, uzunluk ve derinliği, ebat, boyutlar
 2. hisse, pay
 3. uygunluk
 4. (mat.) iki çift nicelik arasındaki nispet eşitliği, oran- tı
 5. orantı kuralı
 6. orantı kurmak
 7. birbirine uyumlu kılmak. proportion of births to population nüfusa göre doğum nispeti. a large proportion of the profits karın önemli miktarı. in proportion to nispetle, nazaran. all out of proportion tamamen nispetsiz.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 quantum
 
 1. (çoğ.) -ta) miktar, meblâğ
 2. belirli miktar, pay, hisse
 3. (fiz.) en ufak enerji birimi. quantum leap önemli bir atılım. quantum theory (fiz.) kuantum teorisi.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 quota
 
 1. hisse, pay
 2. belirli sayı veya miktar, kontenjan, kota.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 ration
 
 1. pay, hisse
 2. vesika ile verilen miktar
 3. tayın, er azığı
 4. tayın vermek
 5. vesika ile dağıtmak
 6. tayın miktarını tespit etmek.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 share
 
 1. pay, hisse, parça
 2. hisse senedi
 3. taksim etmek, hisselere ayırmak
 4. bölüşmek, paylaşmak
 5. iştirak etmek
 6. hissesi olmak
 7. hisse veya payına düşeni almak. share and share alike eşit paylarla. go shares paylaşmak. preferred shares imtiyazlı hisseler.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 snack
 
 1. kısım, hisse
 2. pay
 3. lokma, bir iki lokmalık yemek
 4. ("on" ile) yemekler arası atıştırmak. snack bar alaminüt yemeklerin yendiği lokanta.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 allot
 
 1. kur'a usulü ile tayin etmek
 2. pay etmek, bölüştürmek
 3. tahsis etmek. allotment hisse, pay
 4. tayin
 5. tahsis
 6. bölüştürme, taksim
 7. tevzi .
 
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top