Search result for

*pacific ocean*

(57 entries)
(0.4272 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: pacific ocean,-pacific ocean-, *pacific ocean*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pacific Oceanมหาสมุทรแปซิฟิก [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I guess the Pacific Ocean isn't big enough for that?น้ำในทะเลแปซิฟิคคงไม่พอมั้งงานนี้ Double Blind (2009)
You know, she flew all the way across the Pacific Ocean just to meet you, and I...คุณรู้ไหม เธอบินข้าม มหาสมุทรแปซิฟิคมา เพื่อมาพบกับคุณ และฉัน... Future Shock (2010)
[Galapagos Islands, which is located far away* in the Pacific Ocean.] [*far place sounds better since the ocean is where you go with big dreams.][ เกาะ Galapagos อยู่ไกลออกไป\ ในมหาสมุทรPacific] [ชิ้นส่วนร่างกายของมนุษย์ที่ถูกตัดเป็นชิ้น สามารถมองเห็นทะเลเป็นสีเลือดได้อย่างชัดเจน] Episode #1.16 (2010)
- They're expected to strike miles from land, far into the Pacific Ocean and with the...- จอห์น - โอ้พระจ้า Battle Los Angeles (2011)
Dawdling what? The Pacific Ocean?มัวแต่อืดอาดทำอะไร มหาสมุทรแปซิฟิกเหรอ Me Too, Flower! (2011)
Cross the Pacific Ocean, cross the Atlantic, cross the Indian Ocean.สะพานที่ทอดไปทะเลแปซิฟิก ถึง สะพานที่ทอดไปแอตแลนติก สะพานที่ทอดไปทะเลอินเดีย Episode #1.6 (2011)
? Even if I have to cross the Pacific Ocean ?แม้ว่าข้ามมหาสมุทรแปซิฟิก Episode #1.7 (2011)
Mr. Secretary, 4 of the 5 objects landed in the Pacific Ocean.ท่านรัฐมนตรีวัตถุสี่ในห้าชิ้น ตกลงในมหาสมุทรแปซิฟิก Battleship (2012)
They believe whatever made impact with Hong Kong, has also made impact with the Pacific Ocean.พวกเขาเชื่อว่าสิ่งที่พุ่งเข้าชนฮ่องกง ตกลงในมหาสมุทรแปซิฟิกด้วย Battleship (2012)
Scientists have confirmed there was a UFO landing in the Pacific Ocean, off the coast of Hawaii.นักวิทยาศาสตร์ออกมายืนยันแล้วว่า ยูเอฟโอตกลงมา ในมหาสมุทรแปซิฟิก ใกล้ชายฝั่งฮาวาย Battleship (2012)
would be somewhere in the middle of the pacific ocean, drowning next to my career.คงเป็นสักที่ท่ามกลางมหาสมุทรแปซิฟิค กำลังจะจมไปกับหน้าที่การงานของฉัน Venomous (2012)
It's the Pacific Ocean.นี่มันมาหาสมุทรแปซิฟิค แดนนี่ Kalele (2012)
In 1992, a shipping container fell overboard on its way from China to the United States, releasing 29,000 rubber ducks into the Pacific Ocean.เจค: Gyre, Part 1 (2012)
I was alone in the lifeboat... drifting across the Pacific ocean... and I survived.ผมอยู่คนเดียวในเรือชูชีพ .. ลอยข้ามมหาสมุทรแปซิฟิก .. และผมยังมีชีวิตอยู่ Life of Pi (2012)
When alien life entered our world it was from deep beneath the Pacific Ocean.บรรดาพวกต่างดาวเช้ามายังโลกเราได้ ผ่านทางก้นบึ้งแปซิฟิค Pacific Rim (2013)
Go to the pacific ocean, stick my toe in the water.ไปเที่ยวมหาสมุทรแปซิฟิค เอาเท้าแช่น้ำ Heat Run (2013)
Meanwhile, half a world away, a broad channel separated North and South America... allowing ocean currents to flow from the Atlantic into the Pacific Ocean.ช่องกว้างแยกอเมริกาเหนือและใต้ ช่วยให้กระแสน้ำ ในมหาสมุทรที่จะไหล จากมหาสมุทรแอตแลนติก ในมหาสมุทรแปซิฟิก The Lost Worlds of Planet Earth (2014)
Her ashes were spread across the Pacific Ocean.เถ้าของแซร่าห์ถูกโปรยในมหาสมุทรแปซิฟิก The Space Between Us (2017)
A little place on the Pacific Ocean.สถานที่เล็ก ๆ น้อย ๆ ในมหาสมุทรแปซิฟิก The Shawshank Redemption (1994)
The Pacific Ocean?มหาสมุทรแปซิฟิก? The Shawshank Redemption (1994)
You crossed the Pacific Ocean.คุณข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกมาหาผมเหรอ Around the World in 80 Days (2004)
One of the most famous trackers in history, Sakagawea was the woman who led Lewis and Clark on their expedition to find the Pacific Ocean.One of the most famous trackers in history, Sakagawea was the woman... ...who led Lewis and Clark on their expedition to find the Pacific OceanNight at the Museum (2006)
What,are you kidding? I mean,he did try to sink california into the pacific ocean.เขาจะจมแคลิฟอร์เนีย ให้หายไปในแปซิฟิค Chuck Versus the Sandworm (2007)
And pacific ocean aqua patrol, yeah.Und der Pacific Ocean Aqua Patrol, ja. Six Feet Under the Sea (2009)
Wasn't Secretariat a big hit at the Pacific Ocean Film Festival?Secretariat war der Hit beim Pacific Ocean Film Festival. Love And/Or Marriage (2016)
Twelve tons of pasta have leaked into the ocean, and the massive carbo load is heading straight to Pacific Ocean City.Zwölf Tonnen Nudeln sind in den Ozean gekippt und bewegen sich direkt auf Pacific Ocean City zu. That Went Well (2016)
They need spaghetti strainers stat, or it's "pasta la vista" for Pacific Ocean City.Sie brauchen umgehend Nudelsiebe, oder es heißt "Pasta la Vista" für Pacific Ocean City. That Went Well (2016)
Well, I still have faith in the Pacific Ocean Power Company.Ich setze nach wie vor auf die Pacific Ocean Power Company. Monsieur Verdoux (1947)
The Japs are at Pacific Ocean Amusement Park?Die Japaner, am Pacific Ocean Vergnügungspark? 1941 (1979)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pacific oceanHe crossed the Pacific Ocean in a sailboat.
pacific oceanHe crossed the Pacific Ocean in thirty days.
pacific oceanHe failed in the attempt to sail across the Pacific Ocean.
pacific oceanOur plane was flying over the Pacific Ocean.
pacific oceanThe boat sailed across the Pacific Ocean.
pacific oceanThe crew prepared for the voyage across the Pacific Ocean.
pacific oceanThe Pacific Ocean is one of the five oceans.
pacific oceanThe river flows into the Pacific Ocean.
pacific oceanThe ship made for the Pacific Ocean.
pacific oceanThis river falls into the Pacific Ocean.
pacific oceanWe enjoy a long voyage across the Pacific Ocean.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มหาสมุทรแปซิฟิก = มหาสมุทรแปซิฟิค[n. prop.] (Mahāsamut Paēsifik) EN: Pacific Ocean   FR: océan Pacifique [m] ; Pacifique [m]

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
太平洋[たいへいよう, taiheiyou] Thai: มหาสมุทรแปซิฟิก English: Pacific Ocean

Japanese-English: EDICT Dictionary
アラスカ目抜[アラスカめぬけ;アラスカメヌケ, arasuka menuke ; arasukamenuke] (n) (uk) Pacific ocean perch (Sebastes alutus) [Add to Longdo]
メガネクロハギ[, meganekurohagi] (n) whitecheek surgeonfish (Acanthurus nigricans, species of tang from the Eastern Indian and Pacific Oceans) [Add to Longdo]
赤魚[あかうお;アカウオ, akauo ; akauo] (n) (1) (See 赤魚鯛・1) Matsubara's red rockfish (Sebastes matsubarae); (2) Pacific ocean perch (Sebastes alutus); (3) comb goby (Ctenotrypauchen microcephalus); (4) (See 石斑魚) Japanese dace (Tribolodon hakonensis); (5) any edible red saltwater fish [Add to Longdo]
赤魚鯛;阿候鯛;あこう鯛[あこうだい, akoudai] (n) (1) (uk) Matsubara's red rockfish (Sebastes matsubarae); (2) {food} (See 赤魚・2) Pacific ocean perch (Sebastes alutus) [Add to Longdo]
太平州[たいへいしゅう, taiheishuu] (n) (See 大洋州) Oceania; Pacific Ocean countries [Add to Longdo]
太平洋(P);大平洋(iK)[たいへいよう, taiheiyou] (n) Pacific Ocean; (P) [Add to Longdo]
太平洋諸島[たいへいようしょとう, taiheiyoushotou] (n) islands of the Pacific Ocean; Pacific Islands [Add to Longdo]
大洋州[たいようしゅう, taiyoushuu] (n) Oceania; Pacific Ocean countries [Add to Longdo]
爪白;端白;妻白[つまじろ;ツマジロ, tsumajiro ; tsumajiro] (n) (uk) silvertip shark (Carcharhinus albimarginatus, a requiem shark found throughout the tropical Indian and Pacific Oceans) [Add to Longdo]
東海[とうかい, toukai] (n) region south of Tokyo on Pacific Ocean side of Japan; eastern sea; (P) [Add to Longdo]
表日本[おもてにほん, omotenihon] (n) (sens) Pacific Ocean coastal regions of Honshu [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
厄尔尼诺現象[è ěr ní nuò xiàn xiàng, ㄜˋ ㄦˇ ㄋㄧˊ ㄋㄨㄛˋ ㄒㄧㄢˋ ㄒㄧㄤˋ, / ] El Niño effect, equatorial climatic variation over the Pacific Ocean [Add to Longdo]
太平洋[Tài píng yáng, ㄊㄞˋ ㄆㄧㄥˊ ㄧㄤˊ, ] the Pacific Ocean [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 pacific \pa*cif"ic\, a. [L. pacificus: cf. F. pacifique. See
   {Pacify}.]
   Of or pertaining to peace; of a peaceful character; not
   warlike; not quarrelsome; as, a pacific nature or condition.
   [WordNet sense 3]
 
   Syn: peaceable.
     [1913 Webster]
 
   2. Promoting peace; suited to make or restore peace;
    conciliatory; as, pacific words or acts. [WordNet sense 1]
 
   Syn: irenic.
     [WordNet 1.5]
 
   3. of or pertaining to the {Pacific Ocean}; as, Pacific
    islands.
    [WordNet 1.5]
 
   {Pacific Ocean}, the ocean between America and Asia, so
    called by Magellan, its first European navigator, on
    account of the exemption from violent tempests which he
    enjoyed while sailing over it; -- called also, simply, the
    {Pacific}, and, formerly, the {South sea}.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Peacemaking; appeasing; conciliatory; tranquil; calm;
     quiet; peaceful; reconciling; mild; gentle.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top