Search result for

*op*

(942 entries)
(0.1027 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: op,-op-, *op*.
Longdo Dictionary อังกฤษ (EN) - ไทยภาคอีสานตอนเหนือ (TH-NE-N)
stop (vi, vt ) เซา

Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
Arachnophobie (n name ) โรคกลัวแมงมุม
hemopericardium (n ) เลือดออกในช่องเยื่อหุ้มหัวใจ (pericardial cavity) ส่วนใหญ่เกิดจากการแตกของหลอดเลือดเอออร์ตา หรือห้องหัวใจทะลุ
hemoperitoneum (n ) เลือดออกในช่องท้อง โดยมากเกิดจากการแตกของหลอดเลือดเอออร์ตาโป่งพอง (aortic aneurysm) หรืออุบัติเหตุที่มีการแตกของตับ, ม้าม, หรือเอออร์ตาเอง
hemoptysis (n ) การไอเป็นเลือด สาเหตุที่พบบ่อยคือ การติดเชื้อวัณโรค และมะเร็งปอด
hypertrophic scar (n ) แผลเป็นนูน
idiopathic respiratory distress syndrome (n ) ภาวะหายใจลำบากในทารกแรกเกิด เรียกย่อว่า IRDS
laparoscopic splenectomy (n ) การผ่าตัดม้ามโดยวิธีส่องกล้อง
Laparoscopic Surgery (n ) การผ่าตัดผ่านกล้อง
Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis (n ) Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis
pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconosis[นิวโมโนอัลตร้าไมโครสโคปิคซิลิโคโวลคาโนโคโนซิส] (n ) โรคปอดแข็งที่เกิดจากการสูดเอาฝุ่นทรายเข้าไป
rhinoplasty (n ) ศัลยกรรมจมูก
second opinion (n ) ปรึกษากับแพทย์อื่น
syncopal (n ) อาการสลบโดยฉับพลัน

Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
dystopia (n ) 1. state in which the conditions of life are extremely bad as from deprivation or oppression or terror 2. a work of fiction describing an imaginary place where life is extremely bad because of deprivation or oppression or terror

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
gerontophobia (n ) โรคกลัวความชรา, โรคกลัวคนแก่
roof topดาดฟ้า,ชั้นบนสุด There have been many incidents of misuse of the roof top including leaving rubbish,broken glass, loud parties with bad behavior.

Longdo Dictionary ภาษาไทยภาคใต้ (TH-SOUTH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
kjiopu (n ) เเส้เสน

Longdo Dictionary ภาษาเยอรมัน (DE) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
Leukoplakie {f} [med.]a disorder of a mucous membrane characterized by one or more white patches, occurring most commonly on the cheek, tongue, vulva, or penis: often medically insignificant but sometimes becoming malignant.

Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) (UNAPPROVED version -- use with care )
propofol (n ) a short-acting, intravenously administered hypnotic agent. Its' uses include the induction and maintenance of general anesthesia, sedation for mechanically ventilated adults, and procedural sedation. Propofol is also commonly used in veterinary medicine. Propofol is approved for use in more than 50 countries, and generic versions are available. Chemically, propofol is unrelated to barbiturates and has largely replaced sodium thiopental (Pentothal) for induction of anesthesia because recovery from propofol is more rapid and "clear" when compared with thiopental. Propofol is not considered an analgesic, so opioids such as fentanyl may be combined with propofol to alleviate pain. Propofol has been referred to as "milk of amnesia" (a play on words of milk of magnesia), because of the milk-like appearance of its intravenous preparation.

Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
Proptosis (n ) bulging eyes, protruding eyes
See also: S. exophthalmos,

English-Thai: Longdo Dictionary
laptop(n jargon) เครื่องคอมพิวเตอร์แบบวางตัก หรือพกพา , notebook
bucket shop(n slang) ร้านค้าหรือสำนักงานที่ขายตั๋วเครื่องบินราคาถูก
at a drop of a hat|Idiom Amer.| ทันทีทันใด, อย่างรวดเร็ว, ในพริบตาเดียว (ถ้าเกี่ยวข้องกับความช่วยเหลือ แปลได้ว่า ด้วยความเต็มใจ) เช่น I am wondering who can fix my computer? - Call Bill. He will come at a drop of a hat.
popular(adj) เป็นที่นิยม, ได้รับความสนใจ
The Metropolitan Electricity Authority; MEA(abbrev) กฟน., S. การไฟฟ้านครหลวง,
shopaholic(n) คนที่ชอบซื้อของมากจนหยุดไม่ได้
chinese opera(n) อุปรากรจีน, งิ้ว
to be on the top of the worldเป็นสำนวนแปลได้สองแบบ คือ มีความสุขอย่างล้นหลาม มีความสุขที่สุด หรือประสบความสำเร็จอย่างสูง
transsexual operation(n) การผ่าตัดแปลงเพศ
Jatropha curcas(n) ต้นสบู่ดำ เป็นไม้พุ่มยืนต้นขนาดกลาง ความสูง 2- 7 เมตร ส่วนที่เป็นเมล็ดมีพิษและมีน้ำมันเป็นปริมาณมาก ซึ่งสามารถถูกนำมาใช้เป็นแหล่งพลังงานทดแทนแหล่งใหม่ แทนที่น้ำมันดีเซล กล่าวคือนำมาใช้เป็นไบโอดีเซลได้
hypengyophobia(n) โรคกลัวความรับผิดชอบ , S. fear of responsibility
copreneur(n) สามีและภรรยาที่เป็นเจ้าของกิจการร่วมกัน เช่น She found that copreneur relationships are significantly less egalitarian than dual-career marriages.
sophomoricที่พยายามทำให้ดูว่าตัวเองสำคัญ, ซึ่งโอ้อวด, S. pretentious, bombastic, inflated in style or manner; immature, crude, superficial
cephalopod(n) สัตว์จำพวกหมึก
sweatshop(n) โรงงานนรก เช่น The Panorama team uncovered sweatshop working conditions and child labour at the Joule Textiles factory.
cherry on topของพิเศษ, สิ่งพิเศษ เช่น All of a sudden, the awards come along and it's like a cherry on top of a great season.
syncope(n) โรควูบ, โรคหมดสติชั่ววูบ เช่น The records of 121 patients hospitalized in Presbyterian-University Hospital, Pittsburgh, during 1976 to 1980 for syncope of unknown origin were reviewed.
whoopee cushion(n) หมอนตด(มีไว้สำหรับแกล้งคน เวลาคนนั่งทับจะปรากฏมีเสียงเหมือนผายลม), S. poo-poo cushion, Razzberry cushion
Bangkok Metropolisกรุงเทพมหานคร
anthropogenic(adj) เกี่ยวกับการศึกษาเรื่องการกำเนิดและการวิวัฒนาการของมนุษย์, ที่เกิดจากน้ำมือมนุษย์ เช่น The anthropogenic contribution to greenhouse gas has been established as an infinitesimally small amount., R. anthropogenetic
flipflop(n) รองเท้าแตะ, รองเท้าหูหนีบ, รองเท้าหูคีบ เช่น This summer's must-have fashion accessory is the topless flipflop - a sandal with no straps and no apparent way of staying on your foot., S. flip-flop
populism(n) ประชานิยม เช่น In the 1970s and 1980s, historians of Populism focused most of their attention on the grassroots movement that gave rise to the party. , R. populist
psy-ops(n) ปฏิบัติการทางจิตวิทยา, S. psychological operations,
expropriation(n) การเวนคืน เช่น One of the greatest risks that infrastructure projects have faced in the past is that of expropriation by the host government.
homoeopathy(n) การบำบัดแบบโฮมีโอพาธีมีแนวคิดหรือปรัชญาพื้นฐานในการทำความเข้าใจร่างกายมนุษย์ที่แตกต่างจากระบบการแพทย์แผนปัจจุบันโดยสิ้นเชิง การมองร่างกายและจิตใจของ ผู้ป่วยจะไม่ได้มองเป็นอวัยวะที่แยกส่วนออกจากกัน แต่จะมองร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยเป็นภาพรวมเดียวกัน ดังนั้นก่อนที่จะบำบัดผู้ป่วยจะต้องมีการสัมภาษณ์และคุยกับผู้ป่วยในเรื่องของลักษณะทั่วไป บุคลิกภาพ ประวัติทางการแพทย์ของครอบครัว อารมณ์ ความรู้สึกส่วนบุคคลต่อสิ่งแวดล้อม อาหาร อากาศ ฯลฯ รวมทั้งอาการของโรคด้วย นักบำบัด (practitioner) จะต้องนำคำตอบทั้งหมดมาประมวลและสรุปเป็นภาพรวมโดยเรียกว่า “ภาพของอาการ” (symtom picture)ดังนั้นการประเมินประสิทธิภาพของการบำบัดจึงไม่ควรใช้กรอบและแนวคิดของระบบการแพทย์แผนปัจจุบันประเมินแต่เพียงอย่างเดียว ควรมีการศึกษาและทำความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานของการบำบัดแบบโฮมีโอพาธีด้วย โดยสรุปแล้วการบำบัดแบบโฮมีโอพาธีจัดเป็นศาสตร์การรักษาสุขภาพแบบองค์รวมที่เน้นเรื่องการปรับสมดุลสารชีวเคมีและพลังไหลเวียนภายในร่างกาย การให้ยาเป็นไปเพียงเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายเกิดการปรับสมดุลด้วยกลไกตามธรรมชาติของร่างกายเอง ไม่ได้มุ่งหมายให้ยาไปขจัดหรือทำลายกลไกของร่างกายหรือสารที่ก่อให้เกิดอาการป่วย รวมทั้งไม่ได้มุ่งหมายที่จะขจัดสิ่งมีชีวิตใด ๆ ออกจากร่างกายด้วย
tube top(n) เสื้อเกาะอก เช่น This seamless tube top is made with a delicately soft microfibre that gently caresses your body like a second skin.
halter top(n) เสื้อคล้องคอ เช่น This backless halter top features back ribbing and straps that tie at the neck for the best fit.
The People’s Republic of Chinaสาธารณรัฐประชาชนจีน
estoppel(n ) การถูกตัดบท (โดยกฎหมาย), กฎหมายปิดปาก เช่น That decision was based on the legal concept of estoppel.
counterpropaganda(n ) การต่อต้านการชวนเชื่อ เช่น He has participated in planning for the Soviet campaign of counterpropaganda and agitation., S. counter-propaganda
astrophysicist(n ) นักดาราศาสตร์ฟิสิกส์
Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS)(n name ) โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง เป็นโรคที่เกิดจากการเสื่อมสลายของเซลล์ประสาทที่ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อ พยาธิสภาพของโรคเอแอลเอสอยู่ที่บริเวณแกนสมอง และไขสันหลัง ทำให้ผู้ป่วยมีกล้ามเนื้อแขนขา และลำตัวอ่อนแรง กลืนลำบาก และพูดไม่ชัด คำว่า “Amyotrophic” หมายถึง กล้ามเนื้ออ่อนแรง ฝ่อลีบและเต้นพลิ้ว (fasciculation) ส่วนคำว่า “Lateral sclerosis” หมายถึงรอยโรคในทางเดินของกระแสประสาทซึ่งควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อในไขสันหลัง โรคเอแอลเอสพบน้อยมาก โดยพบได้เพียง 4 ถึง 6 ต่อประชากร 100,000 คน และโอกาสที่จะพบผู้ป่วยรายใหม่มีเพียง 1.5 ถึง 2.5 ต่อประชากร 100,000 คนต่อปี โรคนี้เป็นกับผู้ใหญ่วัยใดก็ได้ แต่จะพบบ่อยขึ้นตามอายุ อายุเฉลี่ยของผู้ป่วยโรคนี้ประมาณ 65 ปี โดยมักเป็นในเพศชายมากกว่าเพศหญิง จนถึงปัจจุบัน ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าโรคเอแอลเอสเกิดขึ้นได้อย่างไร ผู้ป่วยราวร้อยละ 5 (โดยเฉพาะผู้ป่วยอายุน้อย) อาจมีประวัติโรคนี้ในครอบครัว สิ่งแวดล้อมหรือสารพิษบางชนิด อาจมีผลกับการเกิดโรคนี้ เนื่องจากพบว่าในบางพื้นที่ของโลก เช่นที่เกาะกวม พบโรคนี้มากกว่าที่อื่น นอกจากนั้นการศึกษาทางระบาดวิทยายังพบว่า นักกีฬาบางประเภท โดยเฉพาะนักฟุตบอลอาชีพมีโอกาสเป็นโรคนี้สูงกว่าประชากรทั่วไป ปัจจุบันเชื่อว่าสาเหตุของโรคนี้อาจเกิดจาก กลไกภูมิคุ้มกันต่อตนเองผิดปกติ (Autoimmune attack) หรือเกิดจากกลไกอนุมูลอิสระ (Free radicals) ทำลายเซลล์ประสาทของตนเอง ส่วนอีกทฤษฎีหนึ่งเชื่อว่า การเสื่อมสลายของเซลล์ประสาทในสมองและไขสันหลังเกิดจากสารสื่อนำกระแสประสาท (neurotransmitter) ที่เรียกว่ากลูตาเมต (glutamate) กระตุ้นให้เกิดการทำลายเซลล์ (ข้อมูลจาก ผศ.นพ.รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ปัจฉิมวัย : http://www.thonburihospital.com/th/tip_detail.asp?id=22 , http://www.inf.ku.ac.th/article/diag/520506/alsmnd.html)
colophon(n ) ข้อมูลทางบรรณานุกรม, ชื่อและที่อยู่ของสำนักพิมพ์บนปกหน้าของหนังสือ
propogate(misspelling ) เป็นคำผิดที่พบบ่อยของคำที่ถูกต้องคือ propagate
Department of Peacekeeping Operationsทบวงการสันติบาล เป็นหน่วยงานหนึ่งของสหประชาชาติ มีหน้าที่ดูแลรักษาสันติภาพของมนุษยชาติในนามสหประชาชาติ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
European Council (name ) คณะกรรมการยุโรป
against the backdrops ofสภาพทัวๆไป
Amateur radio operator (n ) นักวิทยุสมัครเล่น
amblyopia (n) ตาขี้เกียจ ตาที่มีความชัดเจนในการมองเห็นน้อยกว่าปกติ เกิดจากการพัฒนาที่ไม่สมบูรณ์ของระบบการมองเห็น สามารถรักษาได้ในเด็กที่อายุไม่เกิน 6 ปี
animal shelter adoptionsการนำ(สัตว์)ไปเลี้ยงจากโรงเลี้ยงสัตว์
anthropod (n jargon ) ไฟลัมอาร์โทรพอด สัตว์ที่จัดอยู่ในไฟลัมนี้ เรียกว่า สัตว์ขาปล้อง, สัตว์ขาข้อ
anthropological linguisticsภาษาศาสตร์มนุษยวิทยา
apoptosis[อะพอบโตสิส] (n vi vt) กระบวนการตายของเซลล์
Appropriate (adj ) ลงตัว
archival copy สำเนาบันทึกเอกสารสำคัญ
as opposed to (phrase ) ตรงกันข้าม, มากกว่าที่จะ, ไม่ใช่
See also: S. rather than, in contrast to,
as opposed to (phrase ) เมื่อเทียบกับ
astrophysics (n ) ดาราฟิสิกส์
autopart (n ) ชิ้นส่วนรถยนต์/ชิ้นส่วนยานยนต์
autopilot (n ) เครื่องยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ
beyond hopeสิ้นหวัง
boom stop แขนยก
bryophyllum (n ) ต้นคว่ำตายหงายเป็น
call optionออฟชั่นไถ่ถอน
catastrophic (adj ) เหตุร้ายกาจม ความหายนะม ให้ผลหายนะอย่างใหญ่หลวง
Cellophane noodle[(เซลโล-แพน นูเดิล)] (n adj ) วุ้นเส้น ผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากแป้งของถั่วเขียวเส้นเล็กๆกลมๆยาวๆ ไม่มีสี
centralizing operation (n phrase slang ) centralizing operation
chemoautotroph[chem-mo-au-to-troph] (n) สิ่งมีชีวิตที่ใช้สารอนินทร์ เช่น hydrogen sulfide, ammonium or ferrous iron เป็นแหล่งสร้างพลังงาน เช่น Bacteria
Chloroprene rubber (n ) ยางคลอโรพรีน เป็นยางที่สังเคราะห์จากมอนอเมอร์ของคลอโรพรีน ภายใต้สภาวะที่เหมาะสม เป็นยางที่มีขั้วเนื่องจากประกอบด้วยอะตอมของคลอรีน ทำให้ยางชนิดนี้มีสมบัติด้านการทนไฟ, ความทนต่อสารเคมีและน้ำมัน ซึ่งผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้งานในลักษณะดังกล่าวได้แก่ ยางซีล, ยางสายพานลำเลียงในเหมืองแร่ เป็นต้น
co-opt (vt ) แต่งตั้งโดยได้รับความเห็นชอบ
colposcopeกล้องจุลทรรศน์ อย่างหนึ่ง ที่ใช้กันในการแพทย์
conflict of opinion (phrase ) ความขัดแย้งทางความคิด
cooperage (n) กิจการที่เกี่ยวกับการทำถังไม้ เช่น ถังไม้โอ๊คสำหรับบ่มไวน์ หรือสถานที่สำหรับดำเนินการดังกล่าว หรือสิ่งที่ช่างทำถัง (COOPER) ทำออกมา อ่านว่า คูป-เปอร์-ริจ
coopetition (n jargon ) การร่วมมือกันของธุรกิจที่แข่งขันกัน โดยมากมักจะเป็นเรื่องที่ร่วมมือกันทำแล้วจะเกิดประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่าย เป็นการรวมคำ 2 คำเข้าด้วยกัน คือ cooperation (การร่วมมือกัน) และ competition (การแข่งขันกัน)
cop a tude (vt ) โมโห, จองหอง
copromising (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang colloq vulgar abbrev name o)
Copy that (slang ) (ทางทหาร) รับทราบ,ได้ยิน, เข้าใจ มักใช้สื่อสารทางวิทยุ
cough drops (slang ) ถุงยาง, ติดยา ( * w *m iiiita)
Court of Justice of the European Union (name ) ศาลแห่งสหภาพยุโรป
cow flop (n slang ) มูลวัว
See also: S. dung,
crane operator (vt ) ผู้ควบคุมรถเครน ,ผู้ควบคุมปั้นจั่น
cryopreservation (n ) การแช่แข็ง (Freezing) เพื่อรักษาสภาพของเซลล์หรือเนื้อเยื่อ เช่น Embryo cryopreservation คือการแช่งแข็งตัวอ่อน (Embryo) เพื่อหยุดการแบ่งเซลล์ไว้ในระยะ Blastula
dacryops (n ) อาการมีน้ำตามากเกินไป
Department of Business Development (n ) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
dermatophyte (n) เชื้อราที่เป็นปรสิตบนผิวหนังทำให้เกิดโรคผิวหนังบางชนิดเช่น กลาก
dermatophytosis (n) โรคผิวหนังชนิดหนึ่งแสดงโดยอาการอักเสบของผิวหนังและกล้ามเนื้ออ่อนแรง
developmental toxicity (n ) อันตรายต่อการเจริญเติบโตของตัวอ่อน
doorstopper (n ) กันชนประตู
dope offหลับ,หลับเป็นตาย,หลับสนิท,นอนสิ้นสติ
See also: S. asleep, sleep,,
drop some iron (slang ) ใช้เงิน
Encyclopaedia Britannica (name) เป็นหนังสือที่มีลักษณะคล้ายกับ Dictionary ให้ข้อมูลต่างๆมากมาย
engineering geophysics (n ) ธรณีฟิสิกส์เชิงวิศวกรรม
epitopeพื้นผิวบริเวณที่เข้าทำปฏิสัมพันธ์กัน
european commission (n ) คณะกรรมาธิการยุโรป
See also: S. EC,
European Council (org ) คณะกรรมการยุโรป

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
op    [ABBR] คำย่อของ operation, operative, opportunity
bop    [N] การเต้นเพลงป็อบ
bop    [VI] เต้นเพลงป็อบ
cop    [VT] ขโมย, Syn. steal, rob
cop    [VT] คว้า, See also: จับ, Syn. catch
cop    [N] ตำรวจ (คำสแลง), Syn. police
cop    [N] หลอดด้าย
cop    [SL] จับ, See also: จับกุม
fop    [N] ผู้ชายเจ้าสำอาง, See also: ผู้ชายที่ชอบแต่งตัว, Syn. dandy, coxcomb, gallant
hop    [VI] กระโดดขาเดียว, Syn. skip
lop    [VT] ตัด (กิ่งไม้), See also: ลิด, เล็ม, Syn. cut
lop    [VI] ตัด (กิ่งไม้), See also: ลิด, เล็ม, Syn. cut, trim, chop
lop    [N] ส่วนที่ถูกตัดออก
lop    [ADJ] ยาน, See also: ห้อย
lop    [VI] ห้อยย้อย, Syn. droop
mop    [N] ไม้ถูพื้น, Syn. swab
mop    [N] ผมกระเซิง, See also: ผมเป็นสังกะตัง
mop    [VT] ทำความสะอาดด้วยไม้ถูพื้น, Syn. swab
opt    [VT] เลือก
pop    [N] เสียงดังเปาะ, See also: เสียงระเบิด เช่น เสียงฝาขวดระเบิด
pop    [N] ปืนสั้น
pop    [N] ความพยายาม
pop    [VI] ทำเสียงดังป๊อบ, See also: ทำให้เสียงระเบิดดังป๊อบ, Syn. burst, rupture, Ant. implode
pop    [VT] ทำให้เกิดเสียงดังป๊อบ, See also: ระเบิดดังป๊อบ, Syn. burst, rupture, Ant. implode
pop    [VI] แวะเยี่ยมช่วงสั้นๆ
pop    [ADV] อย่างไม่ได้คาดหวัง
pop    [N] พ่อ, Syn. dad, daddy
pop    [N] เพลงที่เป็นที่นิยมกัน
pop    [ADJ] ที่เป็นที่นิยม
pop    [SL] เพลงป๊อบ, See also: เพลงที่นิยมกันทั่วไป (มุ่งไปที่คนทั่วไปหรือเด็กวัยรุ่น)
sop    [N] สิ่งปลอบใจ
top    [SL] สุดยอด, See also: เจ๋งเป้ง
top    [N] จุดสูงสุด, See also: ตำแหน่งสูงสุด, Syn. peak, summit, head, tip, apex
top    [N] ด้านบน, See also: พื้นผิวด้านบน
top    [N] ฝา, See also: ที่ปิด
top    [N] เสื้อ (โดยเฉพาะของสตรี)
top    [N] ตำแหน่งหน้าที่หรือคนในตำแหน่งหน้าที่ที่สูงสุด
top    [N] ส่วนที่ดีที่สุด
top    [N] ส่วนเริ่มต้น
top    [N] ส่วนบนสุดของศีรษะ
top    [N] หลังคารถ
top    [ADJ] สูงที่สุด, See also: ที่ระดับสูงสุด, Syn. topmost, uppermost, highest, Ant. bottommost, lowest
top    [ADJ] ที่ประสบความสำเร็จสูงสุด, See also: ที่มีคุณภาพดีที่สุด, Syn. prime, first, best
top    [VT] เสริมยอด, See also: เพิ่มข้างหน้า
top    [VT] เด็ดยอด, See also: ขลิบ, เล็ม, Syn. prune, amputate
top    [VT] อยู่ในระดับต้นๆ
top    [VT] ไปจนถึงยอด, Syn. spread, superimpose
top    [N] ลูกข่าง, See also: ไม้หมุน
wop    [N] คนอิตาลี (คำสแลงหยาบ), See also: ผู้มีเชื้อสายอิตาลี
atop    [PREP] บนยอด, Syn. on the top of

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pseudoneoplasm; pseudotumor; pseudotumourเนื้องอกเสมือน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pseudoparalysisอัมพาตเทียม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pseudoparaphysesเส้นแทรกเทียม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pseudoparenchymaพาเรงคิมาเทียม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pseudoperitheciumเพอริทีเซียมเทียม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pseudoplakton; epiplanktonแพลงก์ตอนเทียม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
pseudoplasmodiumพลาสโมเดียมเทียม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
piriform aperture; anterior nasal aperture; anterior nasal opening in skullช่องจมูกส่วนหน้า(กะโหลก) [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
phylloclade; cladode; cladophyllลำต้นคล้ายใบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
phyllomophoreฟิลโลโมฟอร์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
phyllopodiumช่วงต่อโคนก้านใบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
phototrophic-อาศัยพลังแสง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phototropic-เคลื่อนเหตุแสง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phototropism; heliotropismการเบนตามแสง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
phototropism, negativeการเคลื่อนหนีแสง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phototropism, positiveการเคลื่อนสู่แสง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paracyesis; eccyesis; exfetation; pregnancy, ectopic; pregnancy, extrauterineการตั้งครรภ์นอกมดลูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pseudohaemoptysis; pseudohemoptysisอาการไอเป็นเลือดลวง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pseudohemoptysis; pseudohaemoptysisอาการไอเป็นเลือดลวง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Pan-Europeขบวนการรวมกลุ่มประเทศภาคพื้นยุโรป (ไม่รวมประเทศอังกฤษ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Pan-Europeanขบวนการรวมกลุ่มยุโรป (รวมประเทศอังกฤษ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
panatrophy; pantatrophia; pantatrophyการฝ่อลีบทั้งตัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pancake engine; boxer engine; flat engine; horizontally opposed engineเครื่องยนต์สูบนอนยันกัน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
peopleประชาชน, ราษฎร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
peopleชน, ประชาชน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
peopleประชาชน, ราษฎร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
people heatความร้อนจากคน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
people's democracyประชาธิปไตยของปวงชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
panoptosisอวัยวะช่องท้องย้อยทั้งหมด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
panphobia; panophobia; pantaphobia; pantophobiaอาการกลัวสารพัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyoptysisการไอเป็นหนอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyosalpingo-oophoritis; pyosalpingo-oothecitisท่อนำไข่และรังไข่อักเสบเป็นหนอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyosalpingo-oothecitis; pyosalpingo-oophoritisท่อนำไข่และรังไข่อักเสบเป็นหนอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
periodontal atrophyการฝ่อของปริทันต์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
pyrophobiaอาการกลัวไฟ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyrophylliteไพโรฟิลไลต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
pupilloplegia; pupil, tonic; pupillatonia; pupillotonia; tonic pupilอัมพาตรูม่านตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pupillotonia; pupil, tonic; pupillatonia; pupilloplegia; tonic pupilอัมพาตรูม่านตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phagophobiaโรคกลัวการกิน, อาการกลัวการกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pneumohaemopericardium; pneumohemopericardiumภาวะถุงหุ้มหัวใจมีอากาศและเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pneumohemopericardium; pneumohaemopericardiumภาวะถุงหุ้มหัวใจมีอากาศและเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
peritoneopathyโรคเยื่อบุช่องท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
peritoneopericardial-เยื่อบุช่องท้องร่วมถุงหุ้มหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
peritoneoscope; celioscope; laparoscopeกล้องส่องตรวจช่องท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
peritoneoscopyการส่องตรวจช่องท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
perioothecitis; paroophoritis; perioophoritis; periovaritisเยื่อหุ้มรังไข่อักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
perioothecosalpingitis; perioophorosalpingitisเยื่อหุ้มรังไข่และท่อนำไข่อักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
periophthalmia; parophthalmia; periophthalmitisเนื้อเยื่อรอบตาอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
periophthalmic; peribulbar-รอบลูกตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
periophthalmitis; parophthalmia; periophthalmiaเนื้อเยื่อรอบตาอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Drag and dropลากแล้วปล่อย [เทคโนโลยีการศึกษา]
Pop-up menuรายการเลือกแบบผุดขึ้น [เทคโนโลยีการศึกษา]
Pop-up windowหน้าต่างแบบผุดขึ้น [เทคโนโลยีการศึกษา]
Intellectual propertyทรัพย์สินทางปัญญา [เทคโนโลยีการศึกษา]
Copyrightลิขสิทธิ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Encyclopediaสารานุกรม [เทคโนโลยีการศึกษา]
Title properชื่อเรื่องที่เหมาะสม [เทคโนโลยีการศึกษา]
Open source softwareโอเพนซอร์สซอฟต์แวร์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Copyright pageหน้าลิขสิทธิ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Copy slipบัตรร่าง [เทคโนโลยีการศึกษา]
Copyright lawกฎหมายลิขสิทธิ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Encyclopediaสารานุกรม
คำว่า “สารานุกรม” เป็นคำสมาสจากคำ “สาร” และ “อนุกรม” ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้นิยามของคำ “สาร” [สาน,สาระ] (น) หมายถึง แก่น, เนื้อแท้ มักใช้เข้าคู่กับคำ แก่น เป็นแก่นสาระ; ข้อความ, ถ้อยคำ, เรื่องราว “อนุกรม” (น) หมายถึง ลำดับ, ระเบียบ, ชั้น, เช่น โดย อนุกรม, นิยมใช้เป็นส่วนท้ายของสมาส เช่น พจนานุกรม ปทานุกรม นามานุกรม สารานุกรม อักขรานุกรม เมื่อนำคำมาสมาสเป็นคำเดียวคือ “สารานุกรม” (น) หนังสือที่รวบรวมความรู้ทุกแขนงหรือเฉพาะแขนงใดแขนงหนึ่ง มักเรียงตามลำดับอักษร [1]

ดังนั้นอาจกล่าวโดยรวมได้ว่า สารานุกรมเป็นหนังสือที่อธิบายเรื่องราว ให้ความรู้พื้นฐานในเรื่องต่างๆ อย่างกว้างขวาง และให้ความรู้ทั่วๆ ไป เขียนโดยผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชานั้นๆ ข้อมูลที่นำเสนอจะอยู่ในรูปบทความ เรียบเรียงตามลำดับอักษรของชื่อเรื่องหรือหัวเรื่องหรือกลุ่มเนื้อหา และมีดัชนีช่วยในการค้นเนื้อหา หนังสือสารานุกรมมีทั้งชนิดเล่มเดียวจบ และเป็นชุดหมายเล่มจบ

ความสำคัญของหนังสือสารานุกรม [2]

1. หนังสือสารานุกรมเป็นหนังสือซึ่งรวมวิชาความรู้ และเรื่องราวต่างๆ ที่มนุษย์เรียนรู้และได้คิดสร้างสรรค์ไว้ทั้งหมดจึงนับเป็นคลังทรัพย์สินทางปัญญาที่บริบูรณ์ในตัวเอง เปิดโอกาสให้ผู้ใฝ่รู้สามารถอ่านเพื่อแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้ทุกเวลาตามความสามารถของตน เหมือนห้องสมุดขนาดเล็กที่เคลื่อนย้ายได้ตามผู้เป็นเจ้าของความรู้ในหนังสือสารานุกรมที่สร้างขึ้นในแต่ละยุคแต่ละสมัยจะทันสมัยที่สุดสำหรับยุคนั้นๆ

2. มีส่วนในการสร้างและพัฒนาวิธีการจัดระบบความรู้ต่างๆ มีการจัดหมวดหมู่ความรู้ เรียงลำดับความสำคัญของความรู้ ชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ การสร้างคำแทนเนื้อเรื่อง และการเลือกคำสำคัญที่มีอยู่ในเรื่องแต่ละเรื่องมาจัดทำเป็นดัชนีค้นเรื่อง ท้ายเล่มหรือในเล่มสุดท้ายของชุดทั้งเพื่ออำนวยความสะดวกในการค้นหาเรื่องที่ต้องการ วิธีการเหล่านี้เป็นต้นเค้าส่วนหนึ่งของวิชาบรรณารักษศาสตร์ และสารนิเทศศาสตร์ในปัจจุบัน

ประเภทของสารานุกรม สามารถแบ่งได้ 2 ประเภท คือ

1. สารานุกรมทั่วไป (General encyclopedia) คือ สารานุกรมที่มีขอบเขตกว้างขวางครอบคลุมทุกสาขาวิชา ใช้ค้นหาเรื่องทั่วไป โดยมีการจัดทำโดยแบ่งกลุ่มกลุ่มผู้อ่านได้แก่สารานุกรมสำหรับผู้ใหญ่ และสำหรับเด็ก เช่น

สารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตสถาน. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2498-ปัจจุบัน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. กรุงเทพฯ : โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2526-ปัจจุบัน.

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉบับเสริมการเรียนรู้. กรุงเทพฯ : โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2548-ปัจจุบัน

The Encyclopedia American. New York : American, [c1971].

2. สารานุกรมเฉพาะวิชา (Subject encyclopedia) คือ สารานุกรมที่ให้ความรู้ข้อเท็จจริงเฉพาะสาขาวิชาหนึ่งๆ อย่างลึกซึ่งกว้างขวางกว่าคำอธิบายในเรื่องเดียวกันในสารานุกรมทั่วไป เช่น

สารานุกรมศึกษาศาสตร์ ฉบับเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม 2535. กรุงเทพฯ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2535.

เกียรติศักดิ์ ศรีพิมานวัฒน์, บรรณาธิการ. สารานุกรมโทรคมนาคมไทย ฉบับพุทธศักราช 2552. กรุงเทพฯ : สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศ (อีซีทีไอ), 2552.

Hunt, William Dudley. Encyclopedia of American architecture. New York : McGraw-Hill, 1980.

สารานุกรมที่เป็นที่รู้จักกันดี คือ สารานุกรมบริเตนนิกา Encyclopedia Britannica สารานุกรมที่เก่าแก่ที่สุดในโลกที่มีการตีพิมพ์ฉบับแรกในภาษาอังกฤษในช่วงปี พ.ศ. 2311-2314 (ค.ศ. 1768–1771) ในเมืองเอดินบะระ สกอตแลนด์ ซึ่งในปัจจุบันได้มีการตีพิมพ์และจำหน่ายในฉบับซีดี [3]

ภาพตัวอย่างสารานุกรม

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉบับเสริมการเรียนรู้สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สารบัญดัชนีเพื่อช่วยในการค้นหา

แหล่งข้อมูล

[1] ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2546.

[2] แม้นมาส ชวลิต, คุณหญิง. “สารานุกรม.” สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เล่มที่ 12 Z2531) : 67-68.

[3] http://th.wikipedia.org/wiki/สารานุกรม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Fair use (Copyright)การใช้โดยเป็นธรรม, การใช้โดยชอบธรรม

การใช้โดยเป็นธรรม หรือ การใช้โดยชอบธรรม (Fair use) เป็นข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ที่สำคัญประการหนึ่ง ที่กฎหมายกำหนดให้บุคคลทั่วไปมีสิทธิพิเศษที่จะใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของลิขสิทธิ์ หากการใช้นั้นเป็นการใช้ที่เป็นธรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างดุลยภาพระหว่างการปกป้องผลประโยชน์อันชอบธรรมของเจ้าของลิขสิทธิ์ และการรักษาประโยชน์ของสาธารณชนในอันที่จะใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ ซึ่งหลักการว่าด้วยดุลยภาพนี้เป็นหลักการพื้นฐานของกฎหมายลิขสิทิ์ของทุกประเทศ โดยมีความมุ่งหมายที่จะส่งเสริมให้เกิดการสร้างงานที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อสังคม และให้สังคมสามารถใช้งานนั้นได้โดยไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของผู้สร้างสรรค์งาน

การจะเข้าข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ และเข้าข่ายการใช้โดยเป็นธรรม (Fair use) จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 3 ประการ คือ

1. เป็นการกระทำเพื่อการวิจัยหรือศึกษางานนั้น

2. การกระทำนั้นมิได้เป็นการกระทำเพื่อหากำไร

3. การกระทำนั้นไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์ตามปกติของเจ้าของลิขสิทธิ์ และไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควร [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Filmloopฟิล์มลูป [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Open Archives Initiativeโครงการริเริ่มคลังสาระถาวรด้วยเทคโนโลยีแบบเปิด
Open Archives Initiative (OAI) เป็นองค์กรที่จัดตั้งและได้การสนับสนุนจาก Andrew W. Mellon Foundation, the Coalition for Networked Information, the Digital Library Federation, และจาก National Science Foundation

OAI พัฒนามาตรฐานและส่งเสริมการใช้มาตรฐานสำหรับการทำงานเครือข่ายข้อมูลต่างระบบ โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะช่วยให้การเผยแพร่เนื้อหาความรู้เป็นไปได้ง่ายและสะดวก OAI เสนอกลไกสำหรับเจ้าของสารสนเทศให้เปิดเผยเมทาดาทาที่ใช้ เพื่อให้ระบบสามารถใช้เทคโนโลยีในการค้นและเข้าถึงข้อมูลหรือเอกสารได้

ผลงานหลักของ OAI คือ กรอบทำงานในการเก็บเกี่ยวเมทาดาทาจากแหล่งสารสนเทศ (repository) หลายๆ แหล่งและโปรโตคอลที่ใช้ในการเก็บเกี่ยวที่รู้จักกันในนาม OAI Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH)

OAI-PMH จึงเป็นการหาข้อมูลทั้งหมด จากนั้นจึงแปลเมทาดาทาของเดิม (Native metadata) ไปเป็นหน่วยข้อมูลที่ใช้กันโดยทั่วไป และนำออกเพื่อการเก็บเกี่ยว (Harvesting) ตัวให้บริการคำค้นจะรวบรวมเมทาดาทาเข้าไปเก็บไว้ในดรรชนีส่วนกลาง (คลังเก็บคำค้นส่วนกลาง) เพื่อให้มีการสืบค้นข้ามแหล่งเก็บนี้ได้ ดังรูป

OAI-PMH

รายการอ้างอิง

Open Archives Initiative. http://www.openarchives.org/OAI/OAI-organization.php. Accessed 29-08-2012.

Rajashekar, T.B. IS 206 - Information and Knowledge Organization. http://www.ncsi.iisc.ernet.in/raja/is206/topic-14.htm. Accessed: 29-08-2012

Rajashekar, T.B. Metadata and Interoperability. 2003. http://www.ncsi.iisc.ernet.in/raja/is206/raja-interoperability.ppt. Accessed. 29-08-2012 [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Boolean operatorตรรกะบูลีน

ตรรกะบูลีน เป็นเทคนิคการสืบค้นแบบขั้นสูง (Advanced Search) ใช้สำหรับการสืบค้นที่มีคำสำคัญมากกว่าหนึ่งชุด หรือมีความต้องการในการค้นคืนมากกว่า 1 เงื่อนไข

ผู้ใช้สามารถป้อนคำค้น และเลือกระบุขอบเขต หรือเงื่อนไขของการสืบค้น โดยใช้คำในตรรกะบูลีนเป็นตัวเชื่อม ทำให้ผลการสืบค้นที่ได้มีความถูกต้อง แม่นยำ และตรงกับความต้องการของผู้ใช้มากกว่าการสืบค้นแบบพื้นฐาน (Basic Search)

คำในตรรกะบูลีน สำหรับเชื่อมคำหรือชุดคำสั่งต่าง ๆ เข้าด้วยกัน คือ and or not ซึ่งมีความแตกต่างกัน ในการใช้สืบค้นข้อมูล ดังนี้

1. and ใช้เชื่อมระหว่างคำค้นเพื่อให้ได้เรื่องที่แคบลง และตรงกับเรื่องที่ต้องการมากขึ้น ตัวอย่างเช่น bacterial cellulose and composite

2. or ใช้เชื่อมระหว่างคำค้นที่พ้องความหมายกัน หรือความหมายใกล้เคียงกัน จะได้ผลการค้นเป็นจำนวนมากขึ้น ตัวอย่างเช่น cassava or tapioca

3. not ใช้นำหน้าคำค้นที่ไม่ต้องการ เป็นการค้นหาเรื่องหนึ่งที่ไม่มีอีกเรื่องหนึ่งเข้ามาเกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น cellulose not nanofiber

การสืบค้นแบบตรรกะบูลีน มักจะใช้สำหรับการสืบค้นข้อมูล ที่ผู้ใช้มีประสบการณ์ ความชำนาญในการสืบค้นข้อมูล และมีความรู้ในหัวข้อเรื่องที่จะสืบค้นอย่างชัดเจน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง และตรงกับความต้องการมากที่สุด

ทั้งนี้การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ การใช้เทคนิคตรรกะบูลีนมีความสำคัญ เพื่อให้ผลการสืบค้นข้อมูลมีความแม่นยำและถูกต้อง ซึ่งต้องอาศัยประสบการณ์ในการฝึกฝนและสืบค้นบ่อยครั้งจึงจะมีความเชี่ยวชาญ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Catalog copyบัตรร่าง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Children's encyclopediaสารานุกรมสำหรับเด็ก [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Collection developmentการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Copyฉบับ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Copy slipบัตรร่าง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Copyrightลิขสิทธิ์

ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

ลิขสิทธิ์ หมายความว่า สิทธิแต่ผู้เดียวที่จะทำการใด ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ เกี่ยวกับงานที่ผู้สร้างสรรค์ได้ทำขึ้น

ผู้สร้างสรรค์ หมายความว่า ผู้ทำหรือผู้ก่อให้เกิดงานสร้างสรรค์อย่างใดอย่างหนึ่ง ที่เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้

ลิขสิทธิ์ เป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่งที่กฎหมายให้ความคุ้มครอง โดยให้เจ้าของลิขสิทธิ์เป็นผู้มีสิทธิแต่ผู้เดียว (Exclusive rights) ที่จะกระทำการใด ๆ เกี่ยวกับงานสร้างสรรค์ที่ได้ทำขึ้น

งานสร้างสรรค์ที่มีลิขสิทธิ์ ประกอบด้วยงานประเภทต่าง ๆ คือ

1. วรรณกรรม หมายความว่า งานนิพนธ์ที่ทำขึ้นทุกชนิด เช่น หนังสือ จุลสาร สิ่งเขียน สิ่งพิมพ์ ปาฐกถา เทศนา คำปราศรัย สุนทรพจน์ และให้หมายความรวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย

2. นาฏกรรม หมายความว่า งานเกี่ยวกับการรำ การเต้น การทำท่า หรือการแสดงที่ประกอบขึ้นเป็นเรื่องราว และให้หมายความรวมถึงการแสดงโดยวิธีใบ้ด้วย

3. ศิลปกรรม หมายความว่า งานอันมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ เช่น งานจิตรกรรม งานประติมากรรม งานภาพพิมพ์ งานสถาปัตยกรรม งานภาพถ่าย งานภาพประกอบ แผนที่ โครงสร้าง ภาพร่าง งานศิลปประยุกต์

4. ดนตรีกรรม หมายความว่า งานเกี่ยวกับเพลงที่แต่งขึ้นเพื่อบรรเลงหรือขับร้อง ไม่ว่าจะมีทำนองและคำร้องหรือมีทำนองอย่างเดียว และให้หมายความรวมถึงโน้ตเพลงหรือแผนภูมิเพลงที่ได้แยก และเรียบเรียงเสียงประสานแล้ว

5. โสตทัศนวัสดุ หมายความว่า งานอันประกอบด้วยลำดับของภาพโดยบันทึกลงในวัสดุไม่ว่าจะมีลักษณะอย่างใด อันสามารถที่จะนำมาเล่นซ้ำได้อีกโดยใช้เครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการใช้วัสดุนั้น และให้หมายความรวมถึงเสียงประกอบงานนั้นด้วย ถ้ามี

6. ภาพยนตร์ หมายความว่า โสตทัศนวัสดุอันประกอบด้วยลำดับของภาพ ซึ่งสามารถนำออกฉายต่อเนื่องได้อย่างภาพยนตร์หรือสามารถบันทึกลงบนวัสดุอื่น เพื่อนำออกฉายต่อเนื่องได้อย่างภาพยนตร์ และให้หมายความรวมถึงเสียงประกอบภาพยนตร์นั้นด้วย ถ้ามี

7. สิ่งบันทึกเสียง หมายความว่า งานอันประกอบด้วยลำดับของเสียงดนตรี เสียงการแสดง หรือเสียงอื่นใด โดยบันทึกลงในวัสดุไม่ว่าจะมีลักษณะใด ๆ อันสามารถที่จะนำมาเล่นซ้ำได้อีกโดยใช้เครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการใช้วัสดุนั้น แต่ทั้งนี้ มิให้หมายความรวมถึงเสียงประกอบภาพยนตร์หรือเสียงประกอบโสตทัศนวัสดุอย่างอื่น

8. งานแพร่เสียงแพร่ภาพ หมายความว่า งานที่นำออกสู่สาธารณชนโดยการแพร่เสียงทางวิทยุกระจายเสียง การแพร่เสียงและหรือภาพทางวิทยุ โทรทัศน์ หรือโดยวิธีอย่างอื่นอันคล้ายคลึงกัน

ทั้งนี้โดยทั่วไป ลิขสิทธิ์นี้มีอยู่ตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ และมีอยู่ต่อไปอีกเป็นเวลา 50 ปี นับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Copyright lawกฎหมายลิขสิทธิ์
กฎหมายลิขสิทธิ์ คือ กฎหมายที่ให้ความคุ้มครองสิทธิในทางวรรณกรรมและศิลปกรรม ผู้แต่งหรือเจ้าของผลงานจะได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมายนี้ ผู้ใดจะนำข้อความไปตีพิมพ์หรือแปลเป็นภาษาอื่นๆ หรือผลิตออกเผยแพร่โดยมิได้รับอนุญาตจากผู้แต่งหรือเจ้าของผลงาน หรือเจ้าของลิขสิทธิ์มิได้

กฎหมายลิขสิทธิ์ของแต่ละประเทศจะระบุให้สำนักพิมพ์หรือผู้จัดพิมพ์ส่งหนังสือที่พิมพ์ให้หอสมุดแห่งชาติเก็บรักษา ตามจำนวนที่กำหนด ส่วนใหญ่จะเป็นจำนวน 2 ฉบับ เพื่อเป็นการควบคุมบรรณานุกรมของสิ่งพิมพ์ที่ผลิตในแต่ละประเทศ

หนังสือภาษาต่างประเทศ จะมีการแจ้งลิขสิทธิ์ระบุไว้ที่หน้าลิขสิทธิ์หรือ copyright page ซึ่งก็คือ ด้านหลังของหน้าปกใน โดยจะปรากฏคำว่า Copyright หรือ © พร้อมทั้งชื่อเจ้าของลิขสิทธิ์และปี ค.ศ. ที่ได้รับลิขสิทธิ์เป็นครั้งแรก และจะมีรายละเอียดถึงการห้ามคัดลอกข้อความใดข้อความหนึ่ง โดยมิได้รับอนุญาต

หนังสือภาษาไทย จะมีคำว่า สงวนลิขสิทธิ์ ปรากฏไว้ที่ด้านหลังหน้าปกใน เช่นเดียวกัน และมีการระบุชื่อเจ้าของลิขสิทธิ์และปี พ.ศ ที่ได้รับลิขสิทธิ์เป็นครั้งแรก และจะมีรายละเอียดถึงการห้ามคัดลอกข้อความใดข้อความหนึ่ง โดยมิได้รับอนุญาต

กฎหมายลิขสิทธิ์มีความเกี่ยวข้องกับห้องสมุด เนื่องจากห้องสมุดมีงานลิขสิทธิ์หลายประเภทอยู่ในครอบครอง เช่น งานวรรณกรรม ในรูปของหนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ์ในลักษณะต่างๆ ตลอดจนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ งานโสตทัศนวัสดุ เช่น วีดิทัศน์ ฯลฯ สื่อบันทึกเสียงรูปแบบต่างๆ เช่น แผ่นเสียง เทปคาสเซทส์ งานศิลปกรรม เช่น ภาพวาด ภาพเขียน เป็นต้น

ธัชชัย ศุภผลศิริ ได้จำแนกสถานภาพของห้องสมุดที่เกี่ยวกับงานลิขสิทธิเป็น 4 ประำการ คือ

1. ในฐานะเจ้าของทรัพย์สิน

2. ในฐานะผู้ครอบครองทรัพย์สิน

3. ในฐานะเจ้าของลิขสิทธิ์

4. ในฐานะผู้ใช้งานลิขสิทธิ์

1. ห้องสมุดในฐานะเจ้าของทรัพย์สิน ห้องสมุดเป็นผู้จัดซื้อ จัดหาสื่อต่างๆ เข้ามา แต่มิได้หมายความว่า ห้องสมุดเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ เพียงแต่ห้องสมุดมีกรรมสิทธิ์ในสื่อเหล่านั้น ห้องสมุด อาจนำมาไว้ให้บริการผู้อ่่านในห้องสมุดหรือยืมไปอ่าน หากไม่นำมาคืน ห้องสมุดสามารถใช้สิทธิทวงถามเพื่อให้นำมาคืนได้ แต่ห้องสมุดไม่มีสิทธิ์ที่จะทำซ้ำหรือดัดแปลง หรือเผยแพร่งานนั้นต่อสาธารณชนได้ หากไม่ได้รับอนุญาตจากผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ เช่น ห้องสมุดไม่สามารถนำหนังสือที่ซื้อมาทำสำเนาเข้าปกเป็นจำนวนหลายเล่ม เพื่อให้มีจำนวนหนังสือเพิ่มขึ้นโดยไม่ต้องซื้อไม่ได้ เป็นต้น

2. ห้องสมุดในฐานะผู้ครอบครองทรัพย์สิน หมายถึง ห้องสมุดมิได้เป็นเจ้าของทรัพย์สิน แต่อยู่ในฐานะครอบครองทรัพย์สินเท่านั้น เจ้าของทรัพย์สินอาจให้ยืมหนังสือหรือสิ่งของบางรายการแก่ห้องสมุด และอาจระบุเงื่อนไขบางประการไว้ เช่น การนำสิ่งของมาแสดงในงานนิทรรศการ เมื่อครบกำหนดต้องคืน และห้องสมุดต้องรักษาทรัพย์สินนั้นๆ

3. ห้องสมุดในฐานะเข้าของลิขสิทธิ์ ห้ิองสมุดอาจจะเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานที่มีอยู่ในห้องสมุด การใช้งานลิขสิทธิ์ย่อมไม่มีปัญหาใดๆ เพียงแต่ดูแลลิขสิทธิ์ของตนเองเมื่อพบว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์ในงานเหล่านั้น

4. ห้องสมุดในฐานะผู้ใช้งานลิขสิทธิ์ ห้องสมุดไม่ใช่เจ้าของลิขสิทธิ์ แต่เป็นผู้ที่จะใช้งานลิขสิทธิ์นั้นในขอบเขตการให้บริการของตน แต่โดยหลักแล้ว ห้องสมุดไม่ใช่เจ้าของลิขสิทธิ์ ย่อมกระทำการที่กฎหมายให้เจ้าของลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวไม่ได้ แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้งานลิขสิทธิ์อาจได้รับการปกป้องจากการกล่าวหาว่าละเมิดลิขสิทธิ์ ด้วยการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

4.1 การกระทำโดยได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์

4.2 การกระทำต่องานที่หมดอายุลิขสิทธิ์ไปแล้ว

4.3 การกระทำต่อสิ่งที่ไม่มีลิขสิทธิ์

4.4 การกระทำที่ต้องด้วยข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์

การกระทำโดยไ้ด้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ห้องสมุดตรวจสอบว่าผู้ใดเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และทำการขออนุญาต โดยมีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษร และควรแจ้งว่าเป็นการใช้เพื่อประโยชน์ในการศึกษา และขอความอนุเคราะห์ในการยกเว้นค่าใช้ลิขสิทธิ์ (กรณีที่เจ้าของลิขสิทธิ์อาจจะมีเงื่อนไข)

การกระทำต่องานที่หมดอายุลิขสิทธิ์ไปแล้ว งานที่หมดอายุลิขสิทธิ์ย่อมตกเป็นสมบัติสาธารณะ ไม่ต้องขออนุญาตต่อผู้ใด ห้องสมุดอาจทำซ้ำ เพื่อการเก็บรักษาหรือเพื่อให้ผู้ใช้บริการยืมอ่านได้

การกระทำต่อสิ่งที่ไม่มีลิขสิทธิ์ สิ่งที่กฎหมายลิขสิทธิ์ระบุว่าไม่มีลิขสิทธิ์ คือ

1. ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่างๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสารอันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ

2. รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย

3. ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือ หน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถ่น

4. คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ

5. คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่างๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือท้องถิ่นจัดทำขึ้น

สิ่งต่างๆ ข้างต้น ไม่ถือว่าเป็นงานลิขสิทธิ์ ห้องสมุดอาจทำซ้ำ ดัดแปลงหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้

การกระทำที่ต้องด้วยข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ระบุข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวกับงานดำเนินงานของห้องสมุดหลายมาตรา มีทั้ืงบทเฉพาะเกี่ยวกับการทำซ้ำโดยบรรณารักษ์ของห้องสมุด (มาตรา 34) บทบัญญัติทั่วไปสำหรับการพิจารณาข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์งานประเภทต่างๆ (มาตรา 32 และมาตรา 33) และบทบัญญัติเกี่ยวกับงานลิขสิทธิ์เฉพาะประเภท (มาตร 35 ถึง 42) แต่ตัวบทกฎหมายนี้ก็ไม่ได้บัญญัติชัดเจนพอที่จะอ่านแล้วชี้ชัดได้ว่าการกระทำอย่างใดขนาดใดจะถือว่าต้องด้วยข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์

รายการอ้างอิง

ธัชชัย ศุภผลศิริ. "กฎหมายลิขสิทธิ์กับงานห้องสมุด" หน้า 5-25 ใน เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง ลิขสิทธิ์ในงานห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ. กรุงเทพฯ : สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543. [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Copyright pageหน้าลิขสิทธิ์
หน้าลิขสิทธิ์ อยู่ด้านหลังหน้าปกใน ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจดลิขสิทธิ์ หนังสือภาษาอังกฤษจะมีสัญลักษณ์ © เพื่อให้ทราบว่าเป็นปีลิขสิทธิ์ ซึ่งหมายถึง หนังสือเล่มนี้หรือผลงานนี้ได้จดลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ห้ามผู้อื่นคัดลอกหรือเลียนแบบโดยมิได้รับอนุญาต ระบุข้อความให้ทราบการสงวนลิขสิืทธิ์ เจ้าของลิขสิทธิ์ รวมทั้งข้อความเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ และข้อมูลเกี่ยวกับการพิมพ์การจำหน่าย เช่น สถานที่พิมพ์ สำนักพิมพ์ เป็นต้น และมักจะปรากฏข้อมูล CIP (Cataloging in Publication) อยู่ด้วย

ตัวอย่าง

Copyright © 2004 by the American Library Association. All rights reserved except those which may be granted Section 107 and 108 of the Copyright Revision Act of 1976.

C<b>op</b>yrightPage1

จากหนังสือ Protecting your library's digital sources : the essential guide to planning and preservation

ส่วนหนังสือภาษาไทยมักจะใช้คำว่า "สงวนลิขสิทธิ์" ข้อมูลการสงวนลิขสิืทธิ์ เจ้าของลิขสิทธิ์ รวมทั้งข้อความเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ และข้อมูลเกี่ยวกับการพิมพ์การจำหน่าย เช่น สถานที่พิมพ์ สำนักพิมพ์ เป็นต้น และมักจะปรากฏข้อมูล CIP (Cataloging in Publication) อยู่ด้วย

ตัวอย่าง

สงวนลิขสิทธิ์ในประเทศไทยตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2554 โดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ห้ามคัดลอก ลอกเลียน ดัดแปลง ทำซ้ำ จัดพิมพ์ หรือกระทำอื่นใด โดยวิธีการใดๆ ในรูปแบบใดๆ ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดของหนังสือเล่มนี้ เพื่อเผยแพร่ในสื่อทุกประเภท หรือเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ นอกจากจะได้รับอนุญาต

C<b>op</b>yrightPage2

จากหนังสือ พูดดีไม่ต้องเพาเวอร์พอยต์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Cyclopediaวิทยานุกรม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Library cooperationความร่วมมือระหว่างห้องสมุด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Open shelfชั้นเปิด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Open source softwareโอเพนซอร์สซอฟต์แวร์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Photocopierเครื่องถ่ายเอกสาร [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Title properชื่อเรื่องที่เหมาะสม, ชื่อเรื่องจริง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Optical data processingการประมวลผลด้วยแสง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Collection Development (Libraries)การพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Copyright infringementการละเมิดลิขสิทธิ์

การละเมิดลิขสิทธิ์ หมายถึงการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง ทำซ้ำ โดยผู้เป็นเจ้าของผลงานไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ ซึ่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ วรรณกรรม ศิลปกรรม ฯลฯ เป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์ การนำผลงานมาใช้อาจมีเงื่อนไขบางประการเรียกว่าสัญญาอนุญาต ซึ่งกำหนดโดยเจ้าของผลงานหรือกำหนดตามกฎหมาย เมื่อไม่ทำตามเงื่อนไขจึงถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์

สนธิสัญญาระหว่างประเทศที่มีจุดประสงค์มุ่งให้ความคุ้มครองในเรื่องลิขสิทธิ์ และป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ เช่น สนธิสัญญากรุงเบิร์น สนธิสัญญาลิขสิทธิ์ และสนธิสัญญาการแสดงและสิ่งบันทึกเสียง นอกจากสนธิสัญญาแล้ว ยังมีองค์กรที่ให้การคุ้มครองเพื่อป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ เช่น องค์การการค้าโลก และกรมทรัพย์สินทางปัญญา

สำหรับประเทศไทย ได้มีการออกพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 บังคับใช้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดลิขสิทธิ์ คือ มาตรา 27 ระบุว่าการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 15 (5) ให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้าได้กระทำดังต่อไปนี้ (1) ทำซ้ำหรือดัดแปลง (2) เผยแพร่ต่อสาธารณชน

มาตรา 15 ภายใต้บังคับมาตรา 9 มาตรา 10 และมาตรา 14 เจ้าของลิขสิทธิ์ย่อมมีสิทธิแต่ผู้เดียว ดังต่อไปนี้ (1) ทำซ้ำหรือดัดแปลง (2) เผยแพร่ต่อสาธารณชน (3) ให้เช่าต้นฉบับ หรือสำเนางานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ และสิ่งบันทึกเสียง (4) ให้ประโยชน์อันเกิดจากลิขสิทธิ์แก่ผู้อื่น (5) อนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิตาม (1) (2) หรือ (3) โดยจะกำหนดเงื่อนไขอย่างใดหรือไม่ก็ได้ แต่เงื่อนไขดังกล่าวจะกำหนดในลักษณะที่เป็นการจำกัดการแข่งขันโดยไม่เป็นธรรมไม่ได้ การพิจารณาว่าเงื่อนไขตามวรรคหนึ่ง (5) จะเป็นการจำกัดการแข่งขันโดยไม่เป็นธรรมหรือไม่ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

อย่างไรก็ตาม การละเมิดลิขสิทธิ์ มีข้อยกเว้นในประเด็นเรื่อง การใช้โดยเป็นธรรม หรือ การใช้โดยชอบธรรม (Fair use) ที่เป็นข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ที่กฎหมายกำหนดให้บุคคลทั่วไปมีสิทธิพิเศษที่จะใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของลิขสิทธิ์ หากการใช้นั้นเป็นการใช้ที่เป็นธรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างดุลยภาพระหว่างการปกป้องผลประโยชน์อันชอบธรรมของเจ้าของลิขสิทธิ์ และการรักษาประโยชน์ของสาธารณชนในอันที่จะใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ ซึ่งหลักการว่าด้วยดุลยภาพนี้เป็นหลักการพื้นฐานของกฎหมายลิขสิทิ์ของทุกประเทศ โดยมีความมุ่งหมายที่จะส่งเสริมให้เกิดการสร้างงานที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อสังคม และให้สังคมสามารถใช้งานนั้นได้โดยไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของผู้สร้างสรรค์งาน การจะเข้าข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ และเข้าข่ายการใช้โดยเป็นธรรม (Fair use) จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 3 ประการ คือ เป็นการกระทำเพื่อการวิจัยหรือศึกษางานนั้น การกระทำนั้นมิได้เป็นการกระทำเพื่อหากำไร และการกระทำนั้นไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์ตามปกติของเจ้าของลิขสิทธิ์และไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควร [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Subject encyclopediaสารานุกรมเฉพาะวิชา [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Synopsisบทสรุปย่อ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Web site developmentการพัฒนาเว็บไซต์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Bibliophobiaโรคกลัวหนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Halophilic microorganismsแบคทีเรียชอบเค็ม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
open source softwareซอฟต์แวร์เปิดเผยรหัส [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Tropical medicineโรคเขตร้อน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Crop insuranceประกันพืชผล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thermoplasticsเทอร์โมพลาสติก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Intellectual propertyทรัพย์สินทางปัญญา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Optical character recognitionการรู้จำอักขระด้วยวิธีการแสง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Worldwide Interoperability for Microwave Accessเทคโนโลยีบรอดแบนด์ไร้สายความเร็วสูง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Optical communicationการสื่อสารเชิงแสง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Biophotonicsไบโอโฟโทนิกส์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Optical designการออกแบบทางแสง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Optical thin film technologyเทคโนโลยีฟิล์มบางเชิงแสง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Web site developmentการพัฒนาเว็บไซต์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
opSeen from the top of the hill, the island is very beautiful.
opShout it from the mountaintops.
opThe top of the mountain was covered with snow.
opThe top of the mountain is covered with snow.
opHow about walking to the top of the hill?
opIf it's going to take four hours from the foot of the mountain to the top, let's forget.
opYou can get a fine view of the sea from the mountaintop.
opThe view from the mountain top was spectacular.
opThe sunrise from the mountaintop was beautiful beyond description.
opTo see the sunrise from a mountaintop is a delight.
opThe top of the hill was bare.
opThe air on top of the mountain was very thin.
opThe top of the mountain is covered with snow.
opThe rope broke when we were climbing the mountain.
opAll that was left was the opening.
opUnfortunately it will be impossible for us to accept your proposal.
opUnfortunately, like other developed countries, America is graying.
opPlease drop off this package at the Jones' when you go to work.
opI will drop off this package at the Jones' when I go to work.
opJobs are hard to come by with so many people out of work.
opPeople that want to do well in their jobs will dress for success.
opNot doing one's work properly may be worse than not doing it at all.
opLet's stop working and relax for a while.
opThere are some people who enjoy work - in fact, they love to work.
opStop reading comic books while working.
opIt's better to carry plastic chopsticks and wash them than to use disposable chopsticks to throw away.
opThe bishop felt pity for the immigrants who were abandoned, and gave them help.
opThe bishops were in favor of the proposition.
opThe opposite sides of a square are parallel.
opDon't let the children monopolize the television.
opThere are not enough doctors to give proper care to the children.
opOne of children left the door open.
opA child develops rapidly between the ages of 13 and 16.
opSome people think you cannot overpraise a child.
opChildren are open to various influences.
opStop acting the child.
opShe went shopping, leaving her little child all alone.
opChildren are open to the influence of the streets.
opThe market drop has cleaned me out.
opThe accident destroyed all his hopes for success.
opQuick let's get started on the project proposal while the idea is still fresh in our minds. There's no time like the present.
opThere are many more people than I expected.
opNot only has eating with your fingers continued throughout the centuries, but some scholars believe that it may become popular again.
opThe leaders were out of touch with the people.
opWhere did he ever come up with the notion of opening a branch?
opThe manager opened the door and identified himself.
opThe manager put forward a new proposal.
opYou need to open an account at a bank to receive the payment.
opWhy don't we stop arguing over these piddling matters and get to the issues at hand?
opStop, or I'll shoot.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acanthopterygian(อะแคนธอพทะริจ' เจียน) adj. เกี่ยวกับปลาที่เหมือมีหนาม (Acanthopterygii) , ปลาดังกล่าว bass and perch)
acetophenetiden(แอสซิดทฟิเนท' ทิดิน) chem. ยาลดไข้และบรรเทาปวด., Syn. phenacetin
acetophenone(แอสซฺโทฟะโนน') chem. สารเคมีชนิดหนึ่งที่ ใช้แต่งกลิ่นเครื่องหอม., Syn. phenyl methyl ketone, acetylbenzene, hypnone
achondroplasia(แอคคอนโดรเพล' เซีย) n. ความบกพร่องของการเปลี่ยนจากกระดูกอ่อนเป็นกระดูก ทำให้ร่างแคระ. -achondroplastic adj.
achrondroplasiaโรคกระดูกของทารกในครรภ์ทำให้แคระ
acidophil(แอส' ซิโดฟิล, แอสซิด' โดฟิลลิค) adj. ซึ่งติดนิย้อม acid dyes ได้ดี, เซลล์หรือเนื้อเยื่อที่มีคุณสมบัติดังกล่าว., Syn. acidophilous
acidophilus milkนมเปรี้ยวที่เนื่องจากใส่เชื้อแบคทีเรียจำพวก Lactobacillus acidophilus
acopic(อะโค' พิค) adj. ซึ่งขจัดความเหน็ดเหนื่อย
acrocephalopolysyndactylyภาวะที่มีนิ้วมือน้วเท้าติดกัน
acropathyโรคของส่วนปลายโครงกระดูก
acropetal(อะครอพ' พิทัล) adj. ซึ่งเกิดหรืองอกขึ้นสู่จุดยอด (developing upwards)
acrophobia(แอคโรโฟ' เบีย) n. โรคกลัวความสูง (dread of high places)
acropolis(อะครอพ' โพลิส) adj. เมืองบริวาร
acyanopsiaการที่ตาบอดสีฟ้า
adenohypophysisพูหน้าหรือส่วนที่เป็นต่อมของ hypothesis cere-briadenohypophyseal
adobe photoshopโปรแกรมอโดบี โฟโทช็อป <คำแปล>Photoshopเป็นชื่อโปรแกรมสำเร็จโปรแกรมหนึ่งที่ช่วยในการแก้ไขปรับแต่งภาพ โดยเฉพาะภาพถ่าย ปัจจุบันนิยมใช้กันมาก มักใช้ในการจัดทำสิ่งพิมพ์คู่กับโปรแกรม อโดบี เพจเมกเกอร์ (Adobe PageMaker) บริษัทอโดบีเป็นบริษัทที่ผลิตซอฟต์แวร์ใหญ่ที่สุดบริษัทหนึ่ง โปรแกรมดัง ๆ ที่นิยมใช้ในปัจจุบันนอกจาก Photoshop, PageMaker แล้ว ยังมี Adobe Acrobat, Adobe Illustrator, Adobe Type Manager เป็นต้น)
adopt(อะดอพทฺ') vt. นำมาใช้, รับเอา, เลี้ยงเป็นลูก -adopter, adoption n. -adoptive adj., Syn. take, utilize)
adrenocorticotropic(อะดรี' โนคอร์ทิโคทรอพ' พิค) adj. ซึ่งกระตุ้นส่วนเปลือกของต่อมหมวกไต
adrenocorticotropic hormoฮอร์โมนจากพูหน้าของต่อม pituitary gland, ACTH
aeropause(แอ' โรพอส) n. บริเวณบรรยากาศของโลกที่เบาบางเกินไปที่เครื่องบินจะทำงานได้
aerophobia(แอโรโฟ' เบีย) n. โรคกลัวความสูง, โรคกลัวอากาศ (abnormal fear of air)
aerophyte(แอ' โรไฟทฺ) = epiphyte
aeroplane(แอ' โรเพลน) n. เครี่องบิน, Syn. airplane)
aesop(อี' ซอพ) นักเขียนนวนิยายของกรีก. -Aesopian, Aesopic adj.
agitprop(แอจ' จิพรอพ) n. การยุยงและโฆษณาชวนเชื่อ. -agitpropist n. (agitation)
airdropกระโดดร่มชูชีพจากเครื่องบิน, ทิ้งของจากเครื่องบินด้วยร่มชูชีพ (drop by parachute)
algophobia(แอลโกโฟ' เบีย) n. โรคกลัวความเจ็บปวด (abnormal dread of pain)
alley-oop(แอลิอูพ') interj. คำอุทานที่เปล่งออกขณะที่ยกของหนัก
allopath(แอล' โลพาธ) n. ผู้ที่เชื่อหรือปฏิบัติ allopathy, Syn. allopathist
allopathy(อะลอพ' พะธี) n. วิธีการรักษาโรคโดยใช้สารที่ออกฤทธิ์ตรงข้ามหรือเข้ากันไม่ได้กับภาวะของโรคที่กำลังรักษา. -allopathic adj.
allophane(แอล' โลเฟน) n. แร่ชนิดหนึ่งเป็น anhydrous silicate ของอะลูมิเนียม
alloplasiaการแทนที่ของเซลล์ธรรมดาด้วยแบบของเซลล์อย่างอื่นในเนื้อเยื่อ
alloplasm(แอลโลพลาส' ซึม) ส่วนของโปรโตปลาสซึมที่ทำหน้าที่พิเศษต่างหาก. -alloplasmic, alloplasmatic adj.
alloplastyการทำศัลยกรรมตกแต่งด้วยเนื้อเยื่อของผู้อื่น
allotrope(แอล' โลโทรพ) n., chem. รูปแบบที่ต่างกันของธาตุหนึ่ง ๆ -allotropic (al) adj. -allotropicity n.
allotropy(อะโล' โทรพี) n., chem. คุณสมบัติของบางธาตุ (เช่น คาร์บิน, กำมะถัน, ฟอสฟอรัส) ที่มีอยู่หลายรูปแบบ . -allotronism n.
alopecia(แอลละพี' เซีย) n. โรคหัวล้าน, -alopecic adj. (loss of hair, baidness)
amblyopia(แอมบลอโอ' เฟีย) n. ภาวะสายตาเสียที่หาสาเหตุที่แน่ชัดไม่ได้. -amblyopic adj.
ametropia(แอมมิโทร' เพีย) n. ภาวะผิดปกติของตาที่มีภาพไม่ตกที่เรตินา เนื่องจากตาขาดอำนาจหักเหทำให้สายตาสั้นหรือสายตายาวหรือไม่ชัด. -ametropic adj. -ametrope n.
aminoacidopathyโรคที่เกิดจากความผิดปกติในการย่อยของเอนไซม์ใน metabolic pathway ชองกรดอมิโนแอซิด
amour-propre(อะมัวพรอ' พระ) n., fr. ความรักตัวเอง, ความหยิ่งในศักดิ์ศรี
amygdalopathyโรคของต่อมทอนซิล
amylopectin(แอมมิโลเพค' ทิน) n. ส่วนประกอบของแป้งที่เมื่อถูกน้ำจะเป็นแป้งเปียก
amylopsin(แอมมิลพ' ซิน) n. เอ็นไซม์ของน้ำย่อยตับอ่อน มันสามารถเปลี่ยนแป้งเป็นน้ำตาล
amyotrophyกล้ามเนื้อฝ่อลีบ
anamorphoscope(แอนนะมอร์' โฟศโคพ) n. เครื่องมือปรับภาพที่เบี้ยว เนื่องจาก anamorphosis
anastrophe(อะแนส' โทรฟี) n. การวางกลับกัน, การกลับกัน (a turning back)
anemophilous(แอนนิมอฟ' ฟะลัส) adj. ซึ่งได้รับเกสรดอกไม้ที่ลมพัดมา. -anemophily n.
anglophil(e) (แอง' โกลไฟล์ -ฟิล) n. คนที่นอยมชมชอบอังกฤษ. -Anglophilia n., -Anglophilic adj. (who admires England)
anglophobe(แอง' โกลโฟบ) n. คนที่นิยมชมชอบอังกฤษ. -Anglophobia n., -Anglophobiac, Anglophobic adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
adopt(vt) เลี้ยงเป็นลูก,รับเป็นของตน,นำมาใช้
adoption(n) การรับเป็นของตน,การนำมาใช้
aeroplane(n) เครื่องบิน
agitprop(n) การโฆษณาชวนเชื่อ,การยุยง,การปลุกปั่น
anopheles(n) ยุงก้นปล่อง
antelope(n) ละมั่ง
anthropoid(adj) เหมือนมนุษย์,คล้ายมนุษย์
anthropoid(n) ลิงที่มีรูปร่างคล้ายมนุษย์
anthropology(n) มานุษยวิทยา
anthropometry(n) มานุษยวิทยาเกี่ยวกับการวัดร่างกายของคน
apoplexy(n) โรคลมชัก
appropriate(adj) เหมาะสม,สมควร,เหมาะเจาะ,ได้ฤกษ์
appropriate(vt) ยึดครอง,จัดสรรไว้,ตั้งเงินไว้
appropriately(adv) อย่างเหมาะสม,อย่างเหมาะเจาะ,อย่างสมควร
appropriation(n) การถือเอา,การจัดสรร,เงินที่ตั้งไว้
archbishop(n) หัวหน้าบาทหลวง,พระสันตปาปา
atop(adv,pre) บนยอด
atrophic(adj) แคระ,แกร็น
atrophy(n) การเสื่อม,การแกร็น,การฝ่อ,การลีบ
atrophy(vt) ทำให้แกร็น,ฝ่อ,ลีบ,เสื่อม
autopsy(n) การชันสูตรศพ,การผ่าศพ
backdrop(n) ฉากหลัง,ม่านหลังเวที
BEAUTY beauty shop(n) ร้านเสริมสวย
bibliophile(n) ผู้สะสมหนังสือ
bibliopole(n) คนขายหนังสือ
bishopric(adj) เกี่ยวกับหัวหน้าบาทหลวง
bookshop(n) ร้านขายหนังสือ
canopy(n) ปะรำ,ท้องฟ้า
catastrophe(n) ภัยพิบัติ,ความพินาศ,ความวิบัติ,ความหายนะ,เหตุร้าย
cellophane(n) กระดาษแก้ว
chiropodist(n) หมอรักษาโรคเท้า
chiropractor(n) หมอนวด
chlorophyll(n) สารคลอโรฟีลล์
chop(vt) สับ,ผ่า,ฟัน,ถาง,ตัด
chopper(n) ผู้สับ,คนตัด,ผู้ฟัน,มีด,บังตอ,ขวาน
CHOPPING chopping block(n) เขียง
choppy(adj) เปลี่ยนแปลงเร็ว
chopsticks(n) ตะเกียบ
COFFEE coffee shop(n) ร้านกาแฟ,คอฟฟีชอฟ
COMMUNITY community property(n) สินสมรส
coop(n) ถังไม้,กรง,เล้า,สุ่มไก่,กระชัง,คุก
coop(vt) กักบริเวณ,ครอบ,ใส่กรง
cooper(n) คนซ่อมถังไม้
cooperate(vi) ร่วมมือกัน,จับมือกัน
cooperation(n) ความร่วมมือ
cooperative(adj) เกี่ยวกับความร่วมมือกัน
cop(n) ตำรวจ,เจ้าหน้าที่ตำรวจ,โปลิศ
cope(vi) สู้,ต่อสู้,รับมือ,จัดการ
copilot(n) นักบินที่สอง,นักบินร่วม
coping(n) สันกำแพง,ส่วนครอบ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ริบทรัพย์สิน    [V] forfeiture of property, Syn. ยึดทรัพย์สิน, Ant. คืนทรัพย์สิน, Example: โทษอาญาที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญา ได้แก่ ประหารชีวิต จำคุก กักขัง ปรับ และริบทรัพย์สิน, Thai definition: รวบเอาทรัพย์สินมาเสียหมดโดยพลการหรือโดยอำนาจกฎหมาย
นอกขอบเขต    [N] outside the scope of, Ant. ในขอบเขต, ภายในขอบเขต, Example: การกระทำของคุณตอนนี้อยู่นอกขอบเขตแล้วนะ, Thai definition: ออกนอกบริเวณที่กำหนดไว้
ความเด่นดัง    [N] fame, See also: greatness, known, distinction, popularity, eminence, reputation, Syn. ความเด่น, ความดัง, Example: ดาราบางคนจัดกิจกรรมเพื่อผู้ด้อยโอกาสเป็นแล้วออกข่าวเผยแพร่ค่อนข้างใหญ่โตก็มีจุดประสงค์เพื่อความเด่นดังของตนเอง
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน    [N] property tax, See also: house and land tax, Example: ทุกๆ ปี ดิฉันได้ยื่นเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน โดยเสียภาษีประมาณปีละ 2-3 พันบาท, Thai definition: ภาษีที่เรียกเก็บจากผู้รับประเมิน ผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นปีละครั้งตามค่ารายปีของทรัพย์สินนั้น, Notes: (กฎหมาย)
งานมงคล    [N] auspicious ceremony, See also: propitious ceremony, Example: พระสงฆ์ทำพิธีอาราธนาเพื่อทำน้ำพระพุทธมนต์ในโอกาสงานมงคลต่างๆ
ชาติมหาอำนาจ    [N] powerful country, See also: advanced country, developed country, Example: ญี่ปุ่นเจริญรุดหน้าไปไกลจนได้ชื่อว่าเป็นชาติมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ, Thai definition: ประเทศที่มีพลังทางด้านเศรษฐกิจหรือทางอาวุธสูง
ชาวชนบท    [N] rustic, See also: rural people, countryman, Syn. คนต่างจังหวัด, คนบ้านนอก, Ant. ชาวกรุง, คนเมือง, คนกรุง, Example: ชาวชนบทยังนิยมยาและการรักษาพยาบาลแบบโบราณในขณะที่ชาวเมืองสนใจการรักษาพยาบาลสมัยใหม่
ดังใจ    [V] expect, See also: hope, desire, Example: คุณจะเอาอะไรให้ได้ดังใจเสมอไปไม่ได้, Thai definition: ได้ดังที่ใจหวังไว้
ดุ๊กดิ๊ก    [ADV] ceaselessly, See also: non-stop, continuously, without cease, Example: สุนัขแกว่งหางดุ๊กดิ๊กเมื่อเห็นเจ้าของของมัน, Thai definition: ลักษณะอาการไม่อยู่นิ่ง
นักปรัชญา [N] philosopher, See also: intellectual, Example: นักปรัชญาหลายคนเชื่อว่าความฉลาดของมนุษย์เป็นสิ่งยากที่คอมพิวเตอร์จะเลียนแบบได้, Thai definition: ผู้รู้, ผู้มีปัญญา
บางราย    [N] some people, See also: some cases, Ant. ทุกราย, Example: กัญชาเป็นยาเสพติดที่มีฤทธิ์ต่อระบบประสาทของบุคคลแตกต่างกัน บางรายใช้นิดหน่อยก็เกิดอาการเป็นพิษบางรายใช้มากก็ไม่เป็นไร
ประพฤติชอบ    [V] behave well, See also: conduct oneself properly, Syn. ประพฤติดี, Ant. ประพฤติมิชอบ, Example: คุณครูสั่งสอนให้นักเรียนประพฤติดีประพฤติชอบยึดมั่นในความสุจริตเพื่อที่นักเรียนจะได้จำเริญยิ่งๆ ขึ้นไป, Thai definition: ปฏิบัติแต่ความดี
ปวงประชา    [N] all the people, See also: everyone, Syn. หมู่คน, มวลประชา, Example: เราควรช่วยเหลือปวงประชาให้สมกับศักดิ์ศรีของตำรวจไทย
ฝันใฝ่    [V] dream, See also: hope for, desire, Syn. ใฝ่ฝัน, Example: เด็กจรจัดเหล่านี้ฝันใฝ่อยากได้ของเล่นสวยๆ และอยากได้ความสุขสนุกสนานที่ตนไม่เคยได้รับมาก่อน, Thai definition: อยากมีหรืออยากเป็นอย่างยิ่ง
ผู้คัดค้าน    [N] opponent, See also: antagonist, Ant. ผู้สนับสนุน, Example: ท่านเป็นหนึ่งในผู้คัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้า, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ไม่เห็นด้วย
ผู้ดำเนินงาน    [N] manager, See also: operator, supervisor, office foreman, Example: นิทรรศการภาพถ่ายจิตรกรรมฝาผนังอีสานจัดขึ้น โดยมีคณะทำงานจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นผู้ดำเนินงาน, Count unit: คน, Thai definition: คนที่ทำให้งานรุดหน้าไป
ผู้ปฏิบัติการ    [N] executor, See also: operator, implementor, Syn. ผู้กระทำการ, ผู้ปฏิบัติ, Example: เจ้าหน้าที่จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้เพียงพอกับผู้ปฏิบัติการ, Count unit: คน
ผู้ประมูล    [N] bidder, See also: price proposer, Syn. คนประมูล, Example: การประมูลสร้างอาคารครั้งนี้มีผู้ประมูลมากกว่าครั้งอื่นๆ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่แข่งขันเสนอราคาในการซื้อหรือขาย
ผู้พัฒนา    [N] developer, Example: งานคอมพิวเตอร์ที่มีขีดความสามารถมากถึงระดับนี้ มีผู้พัฒนาขึ้นมาใช้กันนานพอสมควรแล้ว, Count unit: คน, Thai definition: คนที่ทำให้เจริญขึ้น
ผู้ร่วมมือ    [N] cooperator, See also: cooperant, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่พร้อมใจช่วยกันทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
พุทธปรัชญา    [N] Buddhist philosophy, Example: ในพุทธปรัชญาเราไม่พบความคิดเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนเช่นที่พบในปรัชญาตะวันตก, Thai definition: หลักแห่งความรู้และความจริงในศาสนาพุทธ
มองว่า    [V] think, See also: to have the opinion of, Syn. เห็นว่า, คิดว่า, Example: ผู้แทนนักศึกษาคนหนึ่งมองว่า คนไทยยังไม่ให้ความสนใจกับเรื่องสิทธิการคุ้มครองผู้บริโภคเท่าที่ควร, Thai definition: มีความคิดเห็นว่า
มิบังควร    [V] be inappropriate, See also: should not, ought not to, Ant. สมควร, Example: บุพการีเป็นของสูง มิบังควรที่เราจะกระด้างกระเดื่องต่อท่าน, Thai definition: ไม่ควรอย่างยิ่ง
มูลสัตว์    [N] dung, See also: animal droppings, Example: ปุ๋ยจากมูลสัตว์มีราคาถูก และอุดมด้วยไนเตรต, Thai definition: อุจจาระของสัตว์
ยอดนิยม    [ADJ] highly popular, See also: highly fashionable, Example: จูเลียโรเบิร์ตครองรางวัลดาราหญิงยอดนิยมจากรายการพีเพิลส์ช้อยส์อวอร์ดส์, Thai definition: มีคนนิยมมาก
พ่อค้าปลีก    [N] retailer, See also: shopkeeper, Syn. พ่อค้าย่อย, พ่อค้าขายปลีก, Ant. พ่อค้าส่ง, Example: สินค้าใดที่กลุ่มของเราผลิตได้เอง เราก็สามารถขายได้ราคาถูกกว่าที่พ่อค้าปลีกนำไปขาย, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ขายสินค้าเป็นหน่วยย่อยๆ เป็นจำนวนครั้งละไม่มาก
พืชหมุนเวียน    [N] rotated crops, See also: crops used in crop rotation, Example: วิธีการเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพอาจทำได้ในหลายรูปแบบ เช่น การปลูกพืชร่วม พืชแซม พืชหมุนเวียน ไม้ยืนต้น เป็นต้น, Count unit: ชนิด, Thai definition: พืชที่ปลูกเพื่อทดแทนพืชชนิดอื่นที่ตายไป เพื่อเป็นการอนุรักษ์ผืนดิน
ยอดไม้    [N] treetop, See also: top of a tree, Ant. รากไม้, Example: สมันชอบกินหญ้าโดยเฉพาะหญ้าอ่อน ผลไม้ ยอดไม้ และใบไม้หลายชนิด, Count unit: ยอด, Thai definition: ส่วนปลายสุดของต้นไม้
รองรับ    [V] support, See also: bear, prop, Syn. รอง, รับ, Example: ประติมากรรมนูนมีพื้นรองรับ สามารถดูได้เฉพาะด้านหน้าและด้านเฉียงเท่านั้น, Thai definition: อยู่ข้างใต้และรับน้ำหนัก
ร่วงหล่น    [V] fall, See also: come off, drop, Syn. หล่น, หลุดล่วง, Example: บ้านของพ่อมีต้นไม้ร่มครึ้มก็จริง แต่ไม่มีใบไม้ร่วงหล่นอยู่ที่พื้นดินเลย
ละเมิดสิทธิ์    [V] violate copyright, Syn. ล่วงละเมิดสิทธิ์, Ant. เคารพสิทธิ์, Example: เขาได้ละเมิดสิทธิ์หนังสือพจนานุกรมที่แปลโดยอาจารย์ของจุฬาฯ จัดทำเป็นเครื่องพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์, Thai definition: ล่วงเกินสิทธิของผู้อื่น
ลืมตา    [V] open eyes, Ant. หลับตา, Example: ครั้นผมลืมตาแล้วมองออกไปข้างนอกจึงรู้ว่ามันเป็นความจริง, Thai definition: เปิดเปลือกตาขึ้นมา
วาดหวัง    [V] imagine, See also: hope, expect, Syn. คาดหวัง, หวัง, วาดฝัน, Example: พ่อแม่มักวาดหวังอนาคตแทนลูกโดยลืมความต้องการที่แท้จริงของลูกไป, Thai definition: หมายไว้ในใจว่าจะได้ในสิ่งนั้น
สมวัย    [ADV] properly, See also: appropriately, suitably, Syn. สมอายุ, Example: หัวหน้าคนใหม่แต่งตัวได้สมวัยน่ามองมาก, Thai definition: อย่างถูกต้องเหมาะสมตามแก่อายุ
ละครทีวี    [N] series on TV, See also: soap opera, Syn. ละครโทรทัศน์, ละครจอแก้ว, Example: เธอติดละครทีวีตอนเย็นมาก พอเลิกงานก็รีบกลับบ้านทันที, Count unit: เรื่อง, ตอน, Thai definition: ละครที่แสดงทางโทรทัศน์มีหลายตอนจบเป็นต้น
เปิดรับ [V] adopt, Syn. เปิดกว้าง, Example: ประเทศไทยเปิดรับวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาในสังคมไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4
แข็งขืน [V] resist, See also: oppose, defy, be obstinate, rebel, Syn. ขัดขืน, แข็งข้อ, Ant. ยอม, ตามใจ, อ่อนข้อ, Example: ข้าราชการบางคนแข็งขืน ไม่ทำตามใบสั่งของผู้มีอำนาจ, Thai definition: ไม่ยอมตาม
คนใจบุญ    [N] philanthropist, See also: kind-hearted person, Syn. คนใจบุญสุนทาน, Ant. คนใจบาป, Example: พ่อแม่แยกทางกันตั้งแต่ตอนเขาเกิด และได้มีคนใจบุญนำเขามาเลี้ยงจนโต, Count unit: คน, Thai definition: คนที่ชอบทำบุญสุนทาน หรือมีความเอื้ออารีต่อผู้ตกทุกข์ได้ยากเสมอ
คอนดอม    [N] condom, See also: prophylactic, Syn. ถุงยางอนามัย, Example: ปัจจุบันเชื่อว่าคอนดอมเป็นสิ่งที่ดีที่สุด ที่จะใช้ป้องกันโรคเอดส์อย่างได้ผล, Count unit: อัน, Thai definition: ถุงหุ้มลึงค์ในการสังวาสเพื่อคุมกำเนิด, Notes: (อังกฤษ)
คอยจังหวะ    [V] wait for the right moment, See also: wait for a chance, bide one's time, await a favorable opportunity, Syn. คอยโอกาส, Example: มือปืนเป็นคนมีสี มาจากต่างจังหวัด คอยจังหวะสะกดรอยตามนายวิทูรย์อยู่หลายวัน, Thai definition: รอโอกาสเหมาะ
คัดสำเนา    [V] copy, See also: transcribe, make a copy of, Example: จ่าเมืองสุพรรณบุรีในสมัยนั้นได้คัดสำเนาเก็บไว้ด้วยตัวพิมพ์ดีด, Thai definition: คัดลอกข้อความให้ตรงตามต้นฉบับ
คู่กัด    [N] rival, See also: adversary, match, opponent, Syn. คู่ปรับ, Example: เขาทั้งสองคนเป็นคู่กัดกันมาตั้งแต่เด็กๆ, Count unit: คู่
เชือกฟาง [N] plastic rope, Example: พ่อค้าใช้เชือกฟางมัดกล่องสินค้าอย่างแน่นหนา, Thai definition: เชือกที่ทำมาจากพลาสติกแบนๆ
ซื้อใจ    [V] influence by giving money, See also: buy popular support, win someone over by bribery, Example: รัฐบาลกำลังพยายามซื้อใจเหล่าทหารโดยสนับสนุนงบประมาณด้านการปรับปรุงอาวุธยุทธโธปกรณ์, Thai definition: ให้ผลประโยชน์เพื่อแลกกับความจงรักภักดี
โต๋เต๋ [ADV] aimlessly, See also: without proposes, Syn. เรื่อยเปื่อย, Example: เขาเดินโต๋เต๋ๆ โดยไม่มีจุดหมายปลายทาง
ถ่ายสำเนา    [V] copy, See also: duplicate, Syn. ก๊อบปี้, Example: ผู้สมัครต้องถ่ายสำเนาเอกสารทุกฉบับเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน, Thai definition: นำต้นฉบับเดิมไปจำลองแบบขึ้น
ทะลุเป้า    [V] top, See also: break, surpass, Example: ยอดเทปทะลุเป้าอยู่ที่ล้านกว่าตลับในเวลาอันรวดเร็ว, Thai definition: เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้
ธนานุบาล    [N] pawn-shop, See also: name of Bangkok Municipality's pawn-shop, Syn. โรงรับจำนำ, สถานธนานุบาล, Example: ช่วงเปิดเทอมผู้ปกครองมักนำของไปจำนำที่ธนานุบาลเพื่อเอาเงินมาจ่ายค่าเทอมให้ลูก, Count unit: แห่ง, Thai definition: เรียกโรงรับจำนำในสังกัดขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
นาฬิกาจับเวลา    [N] stopwatch, See also: digital timer, Example: นาฬิกาจับเวลา เป็นนาฬิการะบบดิจิตอล ที่สามารถวัดค่าได้ละเอียดถึง 1 ใน 100 ของวินาที, Count unit: เรือน, Thai definition: นาฬิกาซึ่งมีเครื่องกดให้หยุดการทำงานของเครื่องชั่วคราวเพื่อตรวจนับเวลาที่ได้ใช้ไป
ประชาชี    [N] people and ascetics, Thai definition: ประชาชนและสมณชีพราหมณ์, Notes: (ปาก)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ้า[v.] (ā) EN: open ; be ajar ; spread out ; stretch out   FR: ouvrir ; entrouvrir
แอก[n.] (aēk) EN: oppression ; tyranny   
แอร์พอร์ท = แอร์พอร์ต[n.] (aēphøt) EN: airport   FR: aéroport [m]
แอร์พอร์ตลิงก์[n. exp.] (aēphøt ling) EN: airport link   FR: liaison aéroport [f]
แอ๊ด คาราบาว [n. prop.] (Aēt Khārābāo) EN: Ad Carabao (Yuenyong Opakul)   FR: Ad Carabao (Yuenyong Opakul)
อาหารฝรั่ง[n. exp.] (āhān Farang) EN: western food ; European food   FR: cuisine occidentale [f] ; nourriture occidentale [f] ; cuisine européenne [f]
อาหารพูนจาน[n. exp.] (āhān phūn jān) EN: hearty meal   FR: repas consistant [m] ; repas copieux [m]
ไอโซโทป[n.] (aisōthōp) EN: isotope   FR: isotope [m]
อากาศยาน[n.] (ākātsayān) EN: aircraft ; airplane ; aeroplane ; airship   FR: avion [m]
อาคารชุด[n.] (ākhānchut) EN: condominium ; condo   FR: appartement en copropriété [m] ; condo [m] (Québ.)
อคติ[n.] (akhati) EN: partiality ; prejudice ; bias ; partial opinion   FR: partialité [f]
อคติ[n.] (akhati) EN: prejudice ; bias ; partiality ; partial opinion   FR: préjugé [m] ; a priori [m] ; partialité [f]
อัลโตแซกโซโฟน[n. exp.] (altō saēksōfōn) EN: alto saxophone   
อะลุ้มอล่วย[v.] (alum-alūay) EN: compromise ; give in ; accommodate ; give and take ; make a concession   FR: transiger ; composer ; arriver à un compromis ; concilier des opinions
อัมพาต[n.] (ammaphāt) EN: paralysis ; disability ; palsy   FR: paralysie [f] ; apoplexie [f]
อาณาประชาราษฎร์[n.] (ānāprachārāt) EN: citizens ; people ; subjects   FR: citoyen [m] ; sujet [m]
อัญชนะ[n.] (anchana) EN: eye drops   
อันดับ 1 = อันดับที่หนึ่ง [n. exp.] (andap neung) EN: top spot ; first   FR: première position [f] ; première place [f] ; premier rang [m]
อันตราย[n.] (antarāi) EN: danger ; hazard ; risk ; peril ; jeopardy ; harm   FR: danger [m] ; risque [m] ; péril [m]
อันตราย[v.] (antarāi) EN: harm ; impair ; endanger ; jeopardize   FR: mettre en péril
อันตรภาคชั้นเปิด [n. exp.] (antaraphāk chan poēt) EN: open-ended class interval   
อนุภาคนาโน[n.] (anuphāk nānō) EN: nanoparticles   FR: nanoparticule [f] ; microparticule [f]
อัญรูป[n.] (anyarūp) EN: allotropy   
เอาเด็กมาเลี้ยง[v. exp.] (ao dek mā līeng) FR: adopter un enfant
อ้าปาก[v. exp.] (ā pāk) EN: open the mouth   FR: ouvrir la bouche ; être bouché bée
อ้าปากจะพูด[v. exp.] (ā pāk ja phūt) EN: open one's mouth ; begin to speak   FR: commencer à parler
อัปมงคล = อปมงคล[adj.] (appamongkhon) EN: inauspicious ; unfortunate ; unfavourable ; unpropitious   FR: sinistre ; lugubre
อัปรีย์[adj.] (apprī) EN: unpropitious ; inauspicious ; wicked ; despicable ; contemptible ; diabolical ; evil ; vicious   FR: maudit ; méprisable ; diabolique
อับแสง[adj.] (apsaēng) FR: opaque
อารยชน[n.] (ārayachon) EN: civilized man ; civilized people   FR: peuple civilisé [m] ; personnes civilisées [mpl]
อาสา[v.] (āsā) EN: volunteer   FR: être volontaire ; se proposer ; se porter volontaire
อสังหาริมทรัพย์[n.] (asanghārimasap = asanghārimmasap) EN: real estate ; real property ; immovable property ; limmovables ; landed property   FR: propriéte immobilière [f] ; immeubles [mpl]
อัด[v.] (at) EN: record ; copy ; duplicate   FR: enregistrer
อธิษฐาน[v.] (athitthān) EN: vow ; pray ; hope ; make a formal offering   FR: faire un voeu ; prier
อัดสำเนา[v.] (atsamnao) EN: photocopy ; run off ; Xerox   FR: photocopier ; dupliquer
อายัดทรัพย์[v. exp.] (āyat sap) EN: seize property ; seize assets ; seize ; garnish   FR: saisir les biens
อายัดทรัพย์สิน[n. exp.] (āyat sapsin) EN: seize property   FR: saisir les avoirs
แบ[v.] (baē) EN: open ; unfold ; expand ; unfurl ; spread out ; open up   FR: déplier ; déployer
ใบพัด[n.] (baiphat) EN: propeller ; fan blade ; propeller blade ; turbine blade   FR: hélice [f] ; pale [f] ; aile vrillée [f]
ใบระกา[n.] (bairakā) EN: toothlike ridges on the sloping edges of a gable (representing the fin on the back of Naga)   
บาน[v.] (bān) EN: bloom ; blossom ; open ; come out ; spread out ; flare ; widen   FR: fleurir ; s'épanouir ; s'ouvrir
บัง[v.] (bang) EN: misappropriate ; embezzle   FR: détourner
บางคน[pr.] (bāng khon) EN: some people ; someone ; somebody ; some   FR: certaines personnes ; certains ; certaines
บางโอกาส[adv.] (bāng ōkāt) EN: occasionally ; at certain times ; when the situation permits ; when the opportunity presents itself   FR: occasionnellement ; quand l'occasion se présente
บ้านจัดสรร[n.] (bānjatsan) EN: housing development ; housing estate   FR: développement immobilier [m]
บันทึก[n.] (bantheuk) EN: note ; memorandum ; memo ; record ; summary ; abstract ; synopsis ; minute   FR: mémoire [m] ; note [f] ; mémo [m] (fam.) ; mémorandum [m] ; minute [f] ; notation [f]
บ่าว[n.] (bāo) EN: servant ; slave ; slavey ; menial ; lackey ; stooge   FR: serviteur [m] ; esclave [m, f] ; valet [m] ; laquais [m] ; domestique [m, f] ; serf [m] ; subalterne [m] ; bonne [f] ; boniche [f] (pop.) ; servante [f] (anc.) ; larbin [m] (fam.) ; soufre-douleur [m]
บารมี[n.] (bāramī) EN: prestige ; influence ; high reputation ; august presence ; augustness ; grandeur ; popularity ; personal power ; merit ; virtue ; charisma   FR: prestige [m] ; influence [f]
บาท[n.] (bāt) EN: line of verse ; canto ; stanza   FR: strophe [f] ; couplet [m]
บัตรเติมเงิน[n. exp.] (bat toēm ngoen) EN: calltime refill card; prepaid card ; top-up card   FR: carte prépayée [f] ; carte rechargeable [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
OP    AA1 P
BOP    B AA1 P
COP    K AA1 P
FOP    F AO1 P
FOP    EH1 F OW1 P IY1
HOP    HH AA1 P
LOP    L AA1 P
MOP    M AA1 P
OPP    AA1 P
OPS    AA1 P S
OPT    AA1 P T
POP    P AA1 P
SOP    S AA1 P
TOP    T AA1 P
WOP    W AA1 P
ATOP    AH0 T AA1 P
BOOP    B UW1 P
BOPP    B AA1 P
CHOP    CH AA1 P
COOP    K UW1 P
COPA    K OW1 P AH0
COPE    K OW1 P
COPP    K AA1 P
COPS    K AA1 P S
COPY    K AA1 P IY0
CROP    K R AA1 P
DOPA    D OW1 P AH0
DOPE    D OW1 P
DOPP    D AA1 P
DROP    D R AA1 P
FLOP    F L AA1 P
GLOP    G L AA1 P
GOOP    G UW1 P
HOOP    HH UW1 P
HOPE    HH OW1 P
HOPF    HH AA1 P F
HOPI    HH OW1 P IY0
HOPP    HH AA1 P
HOPS    HH AA1 P S
JOPP    JH AA1 P
KCOP    K EY1 K AO0 P
KNOP    N AA1 P
KOOP    K UW1 P
KOPE    K OW1 P
KOPF    K AO1 P F
KOPP    K AA1 P
KOPS    K AA1 P S
KOPY    K AA1 P IY0
LOOP    L UW1 P
LOPE    L OW1 P

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
op    (n) (o1 p)
cop    (v) (k o1 p)
fop    (n) (f o1 p)
hop    (v) (h o1 p)
lop    (v) (l o1 p)
mop    (v) (m o1 p)
opp    (n) (o1 p)
opt    (v) (o1 p t)
pop    (v) (p o1 p)
sop    (v) (s o1 p)
top    (v) (t o1 p)
Opel    (n) (ou1 p @ l)
CPOP    (n) (s ii1 p o p)
Copt    (n) (k o1 p t)
Hope    (n) (h ou1 p)
OPEC    (n) (ou1 p e k)
Pope    (n) (p ou1 p)
atop    (a) (@1 t o1 p)
chop    (v) (ch o1 p)
coop    (v) (k uu1 p)
cope    (v) (k ou1 p)
cops    (v) (k o1 p s)
copy    (v) (k o1 p ii)
crop    (v) (k r o1 p)
dope    (v) (d ou1 p)
drop    (v) (d r o1 p)
flop    (v) (f l o1 p)
fops    (n) (f o1 p s)
hoop    (v) (h uu1 p)
hope    (v) (h ou1 p)
hops    (v) (h o1 p s)
loop    (v) (l uu1 p)
lope    (v) (l ou1 p)
lops    (v) (l o1 p s)
mope    (v) (m ou1 p)
mops    (v) (m o1 p s)
nope    (uh) (n ou1 p)
opal    (n) (ou1 p l)
open    (v) (ou1 p @ n)
opts    (v) (o1 p t s)
opus    (n) (ou1 p @ s)
plop    (v) (p l o1 p)
poop    (n) (p uu1 p)
pops    (v) (p o1 p s)
prop    (v) (p r o1 p)
rope    (v) (r ou1 p)
shop    (v) (sh o1 p)
slop    (v) (s l o1 p)
sops    (v) (s o1 p s)
stop    (v) (s t o1 p)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
ヨーロッパ[ようろっぱ, youroppa] (n) ยุโรป, See also: 欧州
ちょっぴり[ちょっぴり, choppiri] (adj slang) เล็กน้อย, เล็กๆ
凸版[とっぱん, toppan] (n) การพิมพ์โดยการกดด้วยตัวนูน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
推進[すいしん, suishin] Thai: การผลักดันให้คืบหน้า English: propulsion
人前では[ひとまえでは, hitomaedeha] Thai: ต่อหน้าสาธารณะ English: in front of people
開発[かいはつ, kaihatsu] Thai: พัฒนาให้เจริญ English: development
一人占め[ひとりじめ, hitorijime] Thai: ครอบครองเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว English: monopoly
書き直す[かきなおす, kakinaosu] Thai: เขียนแก้ไขใหม่ English: to make a fair copy
外気[がいき, gaiki] Thai: อากาศภายนอก English: open air
開催[かいさい, kaisai] Thai: การเปิดงานแสดง English: open an exhibition
はやる[はやる, hayaru] Thai: เป็นที่นิยม English: to be popular
賑わう[にぎわう, nigiwau] Thai: หนาแน่นไปด้วยผู้คน English: to be crowded with people
万人[ばんにん, bannin] Thai: หมื่นคน English: 10000 people
希望[きぼう, kibou] Thai: ความหวัง English: hope (vs)
向こう[むこう, mukou] Thai: ฝ่ายตรงข้าม English: opposite side
繰り広げる[くりひろげる, kurihirogeru] Thai: คลี่ออก English: to open
人材開発部[じんざいかいはつぶ, jinzaikaihatsubu] Thai: แผนกพัฒนาบุคคลากร English: Career Development Dept.
常分数[じょうぶんすう, joubunsuu] Thai: สัดส่วนที่เหมาะสม English: proper fraction
立ち寄る[たちよる, tachiyoru] Thai: แวะ English: to stop by
止む[やむ, yamu] Thai: หยุด เลิก English: to stop
下ろす[おろす, orosu] Thai: เบิก English: to drop
広める[ひろめる, hiromeru] Thai: กระจายให้กว้าง English: to propagate
飛行機[ひこうき, hikouki] Thai: เครื่องบิน English: aeroplane
独占[どくせん, dokusen] Thai: ครอบครองไว้แต่เพียงผู้เดียว English: monopoly
見直す[みなおす, minaosu] Thai: รู้สึกกับ(เขา)ดีขึ้นกว่าที่เคยผ่านมา English: to get a better opinion of
催す[もようす, moyousu] Thai: ทำให้เกิดอาการบางอย่างทาร่างกาย English: to develop symptoms
養う[やしなう, yashinau] Thai: พัฒนา English: to develop
助け合う[たすけあう, tasukeau] Thai: ร่วมมือกัน English: to cooperate
流行る[はやる, hayaru] Thai: ฮิต English: to be popular
重なる[かさなる, kasanaru] Thai: วางทับ English: lie on top of one another
数人[すうにん, suunin] Thai: หลายคน English: several people
展開[てんかい, tenkai] Thai: พัฒนา English: develop (vs)
展開[てんかい, tenkai] Thai: ดำเนินต่อไปในรูปแบบใหม่ English: expansion (opposite of compression)
二人[ふたり, futari] Thai: สองคน English: two people

German-Thai: Longdo Dictionary
Europa(n) |das| ทวีปยุโรป
Köpfe(n) |pl.|, See also: der Kopf
Opfer(n) |der, pl. Opfer| เหยื่อ
europäisch(Adj. Adv.) เกี่ยวกับยุโรป เช่น europäische Kultur วัฒนธรรมแบบยุโรป
Kakaopulver(n) |das, pl. Kakaopulver| ผงโกโก้
Knopf(n) |der, pl. Knöpfe| ปุ่มกด ปุ่มหมุน
Knopf(n) |der, pl. Knöpfe| กระดุม
Kopf(n) |der, pl. Köpfe| หัว ศรีษะ
erschöpft(adj) เหนื่อยล้า, หมดแรง เช่น Er ist erschöpft von der Arbeit. เขาหมดแรงจากการทำงาน
Opa(n) |der, pl. Opas| ปู่ หรือ ตา (ใช้เรียกสั้นๆ แบบกันเอง)
Doppelgänger(n) |der, pl. Doppelgänger| คนที่มีหน้าตาคล้ายคลึงกับใครคนใดคนหนึ่งมาก เช่น Mein Cousin ist mein Doppelgänger. ลูกพี่ลูกน้องของผมคนหนึ่งเหมือนผมอย่างกับแกะ
verdoppeln(vt) |verdoppelte, hat verdoppelt| ทำให้เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า
etw. verdoppelt sichสิ่งนั้นๆเพิ่มหรือใหญ่กลายเป็นสองเท่า
Philosophie(n) |die, pl. Philosophien| ปรัชญา เช่น Unsere Philosophie lautet: Kunden sind König. ปรัชญาของเราคือ ลูกค้าเป็นพระเจ้า (แปลตรงๆ คือ ลูกค้าคือพระมหากษัตริย์)
Kopfkissen(n) |das, pl. Kopfkissen| หมอน
köpfen(vt) |köpfte, hat geköpft| โหม่ง เช่น Owen köpft den Ball ins Tor!!! = โอเว่น โหม่งลูกเข้าประตูไปได้!!!
Kopfball(n) |der, pl. Kopfbälle| ลูกโหม่ง(Sport)
Kopfhörer(n) |der, pl. Kopfhörer| อุปกรณ์หูฟัง เช่น Ich höre am liebsten die Musik mit dem Kopfhörer. = ผมนะ ชอบฟังเพลงกับหูฟังมากที่สุดเลย
Doppelverglasung(n) |die, pl. Doppelverglasungen| การทำกระจกแก้วสองชั้น
Doppelbindung|die, pl. Doppelbindungen| พันธะคู่
Schöpfer(n) |der, pl. Schöpfer| ผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานชิ้นสำคัญ
Tropfen(n) |der, pl. Tropfen| หยด(ของของเหลว) เช่น Wassertropfen หยดน้ำ
tropisch(adj) ที่เป็นแบบทรอปิก, ที่ร้อนชื้น เช่น Orchideen sind eine tropische Pflanze.
Hals über Kopf(colloq) อย่างรวดเร็วผลีผลาม, See also: S. unüberlegt
Schöpfung(n) |die| การก่อเกิดของสิ่งมีชีวิต(เชิงศาสนา)
Stecknadelkopf(n) |der, pl. Stecknadelköpfe| หัวเข็มหมุด
Doppelmord(n) |der, pl. Doppelmorde| คดีฆาตรกรรมซ้อนกัน 2 คดี
Kopfgeld(n) |das, nur Sg.| เงินรางวัลนำจับ, เงินรางวัล
Hals über Kopf(phrase) หัวปักหัวปำ เช่น Sie verliebt sich Hals über Kopf in ihren unwiderstehlichen Nachbarn.
optimistisch(adj adv) ซึ่งมองในแง่ดี, ซึ่งมองโลกในแง่ดี, เกี่ยวกับลัทธิเบิกบานใจ, โดยคาดหวังสิ่งที่ดี, See also: A. pessimistisch
Hypertrophie(n) |die, pl. Hypertrophien| การขยายตัวใหญ่เกินไป การที่อวัยวะเนื้อเยื่อขยายตัวใหญ่ขึ้น แต่ไม่ใช่เนื้อร้าย, See also: S. die Organvergrößerung
Pädophilie(n) |die, pl. Pädophilien| พฤติกรรมกามวิปริตที่ชอบใช้เด็กเป็นเครื่องมือทางเพศ เช่น Die Ursache für Michaels Selbstmord sollen seine pädophilien Neigungen und seine unglückliche Spielleidenschaft gewesen sein.
Tropfstein(n) |der, pl. Tropfsteine| หินงอก หินย้อย

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
*topfleber {f}; Gänsestopfleber {f}; Entenstopfleb*fatty liver
Büffelkopfente {f} [ornith.] (n ) เป็ดขนาดเล็กในอเมริกาเหนือจำพวก Bucephala albeola ตัวผู้มีขนเป็นพุ่มที่หัว
Entropie (n ) ปริมาณข้อมูลเฉลี่ย
estoppel (n ) การถูกตัดบท (โดยกฎหมาย), กฎหมายปิดปาก
kopftkissen (n ) หมอน
Ohropax (n name uniq ) ชื่อยี่ห้อที่อุดหู
r,Kopfbiss (n ) การที่ฟันบนล่างกระทบกัน
suboptimal {adj}ไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุด

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Weißschopfelfe {f} [ornith.]White-crested Coquette [Add to Longdo]
Schwarzschopfelfe {f} [ornith.]Black-crested Coquette [Add to Longdo]
Kupferelfe {f} [ornith.]Coppery Thorntail [Add to Longdo]
Fadenschopfelfe {f} [ornith.]Wire-crested Thorntail [Add to Longdo]
Sternelfe {f} [ornith.]Calliope Hummingbird [Add to Longdo]
Zopfelfe {f} [ornith.]Black-breasted Plovercrest [Add to Longdo]
Tropfenkolibri {m} [ornith.]Many-spotted Hummingbird [Add to Longdo]
Veilchenkopfnymphe {f} [ornith.]Violet-capped Woodnymph [Add to Longdo]
Topaskolibri {m} [ornith.]Crimson Topaz [Add to Longdo]
Flammenkolibri {m} [ornith.]Fiery Topaz [Add to Longdo]
Weißkopf-Mausvogel {m} [ornith.]White-headed Mousebird [Add to Longdo]
Rotkopftrogon {m} [ornith.]Red-headed Trogon [Add to Longdo]
Goldkopftrogon {m} [ornith.]Golden-headed Quetzal [Add to Longdo]
Graukopftrogon {m} [ornith.]Citreoline Trogon [Add to Longdo]
Schwarzkopftrogon {m} [ornith.]Black-headed Trogon [Add to Longdo]
Tropfenliest [ornith.]Spotted Wood Kingfisher [Add to Longdo]
Braunkopf-Zwergfischer {m} [ornith.]African Dwarf Kingfisher [Add to Longdo]
Braunkopfliest [ornith.]Brown-hooded Kingfisher [Add to Longdo]
Zimtkopfliest [ornith.]Micronesian Kingfisher [Add to Longdo]
Graukopfliest [ornith.]Grey-headed Kingfisher [Add to Longdo]
Rotkopfmotmot [ornith.]Rufous-capped Motmot [Add to Longdo]
Schwarzkopfspint {m} [ornith.]Black-headed Bee Eater [Add to Longdo]
Braunkopfspint {m} [ornith.]Bay-headed Bee Eater [Add to Longdo]
Opalracke {f} [ornith.]Blue-bellied Roller [Add to Longdo]
Blaukopf-Erdracke {f} [ornith.]Pitta-like Ground Roller [Add to Longdo]
Afrik. Wiedehopf {m} [ornith.]African Hoopoe [Add to Longdo]
Mohrensichelhopf {m} [ornith.]Black Wood Hoopoe [Add to Longdo]
Weißmaskenhopf {m} [ornith.]White-headed Wood Hoopoe [Add to Longdo]
Waldhopf {m} [ornith.]Forest Wood Hoopoe [Add to Longdo]
Steppenbaumhopf {m} [ornith.]Violet Wood Hoopoe [Add to Longdo]
Baumhopf {m} [ornith.]Green Wood Hoopoe [Add to Longdo]
Schwarzschnabel-Baumhopf {m} [ornith.]Black-billed Wood Hoopoe [Add to Longdo]
Sichelhopf {m} [ornith.]Scimitar-bill [Add to Longdo]
Goldschnabelhopf {m} [ornith.]Abyssinian Scimitar-bill [Add to Longdo]
Kurzschopf-Hornvogel {m} [ornith.]Bushy-crested Hornbill [Add to Longdo]
Weißschopf-Hornvogel {m} [ornith.]African White-crested Hornbill [Add to Longdo]
Langschopf-Hornvogel {m} [ornith.]Long-crested Hornbill [Add to Longdo]
Doppelhornvogel {m} [ornith.]Great Indian Hornbill [Add to Longdo]
Kupferglanzvogel {m} [ornith.]Coppery-chested Jacamar [Add to Longdo]
Rotkopf-Faulvogel {m} [ornith.]Chestnut-headed Nunlet [Add to Longdo]
Tropfenbartvogel {m} [ornith.]Spot-crowned Barbet [Add to Longdo]
Scharlachkopf-Bartvogel {m} [ornith.]Scarlet-hooded Barbet [Add to Longdo]
Doppelzahn-Bartvogel {m} [ornith.]Double-toothed Barbet [Add to Longdo]
Weißkopf-Bartvogel {m} [ornith.]White-headed Barbet [Add to Longdo]
Braunkopf-Bartvogel {m} [ornith.]Oriental Green Barbet [Add to Longdo]
Strohkopf-Bartvogel {m} [ornith.]Anchieta's Barbet [Add to Longdo]
Flammenkopf-Bartvogel {m} [ornith.]Red & Yellow Barbet [Add to Longdo]
Schwarzkopf-Bartvogel {m} [ornith.]African Black-throated Barbet [Add to Longdo]
Tropfenbrust-Honiganzeiger {m} [ornith.]Spotted Honeyguide [Add to Longdo]
Schwarzkopftukan {m} [ornith.]Hooded Mountain Toucan [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
copain(n) |m, f copine| แฟน, คู่รัก
chanteur d'opéra(n) |m| นักร้องเพลงโอเปร่า
trop(adv) เกินไป เช่น Cette soupes est un peu trop salée. ซุปนี่เค็มไปนิดหน่อย
un peu trop(adv) เกินไปนิดหน่อย
faire de l'auto-stopโบกรถให้หยุด
avant-propos(n) |m| คำนำ

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
hypertrophy (n) การโตขึ้นอย่างเกินปกติของอวัยวะหรือเนื้อเยื่อ

Japanese-English: EDICT Dictionary
嗉嚢;そ嚢[そのう, sonou] (n) bird's crop; bird's craw [Add to Longdo]
[たも, tamo] (n) (abbr) (See 攩網) fishing net (hand held, hoop with net on a bamboo stick) [Add to Longdo]
泫然[げんぜん, genzen] (adv-to,adj-t) (1) (arch) alone; (2) spilling tears in large drops; crying out in anguish; crying out in sorrow [Add to Longdo]
蜾蠃(oK)[すがる;スガル, sugaru ; sugaru] (n) (1) (uk) (arch) (See 似我蜂) red-banded sand wasp (Ammophila sabulosa); (2) deer [Add to Longdo]
鯥(oK)[むつ;ムツ, mutsu ; mutsu] (n) (uk) gnomefish (Scombrops boops) [Add to Longdo]
[はす;ハス, hasu ; hasu] (n) (uk) three-lips (freshwater fish of the minnow family, Opsariichthys uncirostris) [Add to Longdo]
 ???[, ???] EDICT, EDICT_SUB(P), EDICT2 Japanese-English Electronic Dictionary Files; Copyright Electronic Dictionary Research & Development Group - 2011; Created [Add to Longdo]
・;中ぽち[なかぽち, nakapochi] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
・;中ぽつ;中ポツ[なかぽつ(・;中ぽつ);なかポツ(・;中ポツ), nakapotsu ( . ; naka potsu ); naka potsu ( . ; naka potsu )] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
090金融[ゼロキューゼロきんゆう, zerokyu-zero kinyuu] (n) "090" financing; loan sharks operating from a cellphone (i.e. without a fixed phone number) [Add to Longdo]
100円ショップ[ひゃくえんショップ, hyakuen shoppu] (n) hundred-yen store; (P) [Add to Longdo]
100円均一ショップ[ひゃくえんきんいちショップ, hyakuenkin'ichi shoppu] (n) hundred-yen store; 100 yen store [Add to Longdo]
100均(P);百均[ひゃっきん, hyakkin] (n) (abbr) (See 100円均一ショップ,100円均一) hundred-yen store; 100 yen shop; (P) [Add to Longdo]
10進演算子;十進演算子[じっしんえんざんし, jisshin'enzanshi] (n) {comp} decimal operator [Add to Longdo]
2進演算[にしんえんざん, nishin'enzan] (n) {comp} binary arithmetic operation [Add to Longdo]
ALS[エーエルエス, e-eruesu] (n) (abbr) amyotrophic lateral sclerosis; ALS [Add to Longdo]
AMP[エーエムピー, e-emupi-] (n) (See アデノシン一燐酸) adenosine monophosphate (AMP) [Add to Longdo]
APEC[エーペック;エイペック, e-pekku ; eipekku] (n) Asia-Pacific Economic Cooperation; APEC [Add to Longdo]
BSE[ビーエスイー, bi-esui-] (n) bovine spongiform encephalopathy; BSE [Add to Longdo]
B系;ビー系[ビーけい, bi-kei] (n,adj-no) (sl) hip-hop culture; Black culture (esp. breakdancing culture) [Add to Longdo]
B専;ビー専[ビーせん, bi-sen] (n) (sl) (See ブス専) attraction to ugly people [Add to Longdo]
CFE条約[シーエフイーじょうやく, shi-efui-jouyaku] (n) (See 欧州通常戦力制限条約) Treaty on Conventional Armed Forces in Europe; CFE Treaty [Add to Longdo]
EC[イーシー, i-shi-] (n) (1) European Community; EC; (2) (See エレクトロニックコマース) e-commerce; electronic commerce; (3) (See 緊急避妊) emergency contraception; (4) engineering constructor [Add to Longdo]
EU[イーユー, i-yu-] (n) EU; European Union [Add to Longdo]
FTTH[エフティーティーエッチ, efutei-tei-ecchi] (n) (See FTTx) fiber to the home (fibre); FTTH; home fiber optic cable installation [Add to Longdo]
FTTx[エフティーティーエックス, efutei-tei-ekkusu] (n) fiber to the x (generic term for any network architecture that uses optical fiber) (fibre); FTTx [Add to Longdo]
GOP[ゴップ, goppu] (n) (See 共和党) Grand Old Party (Republican Party of the United States); GOP [Add to Longdo]
LDL[エルディーエル, erudei-eru] (n) Low-density lipoprotein; LDL [Add to Longdo]
LPS[エルピーエス, erupi-esu] (n) lipopolysaccharide; LPS [Add to Longdo]
MiG[ミグ, migu] (n) (uk) Mig (Russian aeroplane, airplane); MIG; (P) [Add to Longdo]
M字開脚[エムじかいきゃく, emu jikaikyaku] (n) pornographic pose (spreading one's legs open wide with knees bent, creating the shape of the letter 'M') [Add to Longdo]
NEET[ニート, ni-to] (n) NEET (young people not in education, employment or training) [Add to Longdo]
NG[エヌジー;エヌジ, enuji-; enuji] (n,adj-na) (1) NG; no good; (2) gaffe or "blooper" in TV or movies [Add to Longdo]
OS[オーエス, o-esu] (n) {comp} operating system; OS [Add to Longdo]
Oリング[オーリング, o-ringu] (n) O-ring; loop of elastomer used as a gasket [Add to Longdo]
PKO[ピーケーオー, pi-ke-o-] (n) peacekeeping operations; PKO [Add to Longdo]
R&D[アールアンドディー, a-ruandodei-] (n) research and development; R&D [Add to Longdo]
RU486[アールユーよんはちろく, a-ruyu-yonhachiroku] (n) (See ミフェプリストン) RU-486 (trademarked development name of mifepristone); RU 486 [Add to Longdo]
SS[エスエス, esuesu] (n) (1) speed-sensitive; (2) suspended solids; (3) Schutzstaffel; SS; (4) service station; (5) sporty sedan; (6) shortstop; (7) steamship; (8) secret service [Add to Longdo]
TOPIX[トピックス, topikkusu] (n) (See 東証株価指数) Tokyo Stock Price Index; TOPIX [Add to Longdo]
あいた口が塞がらぬ;開いた口が塞がらぬ[あいたくちがふさがらぬ, aitakuchigafusagaranu] (exp,adj-f) (See 開いた口も塞がらぬ) surprising; shocking; jaw-dropping [Add to Longdo]
あいた口も塞がらぬ;開いた口も塞がらぬ[あいたくちもふさがらぬ, aitakuchimofusagaranu] (exp,adj-f) (See あいた口が塞がらぬ) surprising; shocking; jaw-dropping [Add to Longdo]
あおば[, aoba] (n) (obs) (See やまびこ) (former) regular (stops at every station) Tohoku-line Shinkansen [Add to Longdo]
あげくの果て;挙げ句の果て;挙句の果て;揚げ句の果て;揚句の果て[あげくのはて, agekunohate] (adv,n) finally; in the end; on top of all that [Add to Longdo]
あさだ;アサダ[, asada ; asada] (n) Japanese hop hornbeam; ostrya japonica [Add to Longdo]
あちゃー;あっちゃ[, acha-; accha] (int) stone the crows; blow me down; oops; uh oh; expression of annoyed surprise or shock [Add to Longdo]
あっさりした[, assarishita] (adj-f) simple; light; easy; openhearted; (P) [Add to Longdo]
あぶり出す;炙り出す;焙り出す[あぶりだす, aburidasu] (v5s,vt) to bring into the open; to reveal; to uncover (e.g. evidence); to bring to light [Add to Longdo]
あべこべ[, abekobe] (adj-na,n) (on-mim) contrary; opposite; inverse; (P) [Add to Longdo]
あんぐり[, anguri] (adv,adj-f) open-mouthed [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一世[yī shì, ㄧ ㄕˋ, ] generation; period of 30 years; one's whole lifetime; lifelong; age; era; times; the whole world; the First (of named European Kings) [Add to Longdo]
一个幽灵在欧洲游荡[yī gè yōu líng zài ōu zhōu yóu dàng, ㄧ ㄍㄜˋ ㄧㄡ ㄌㄧㄥˊ ㄗㄞˋ ㄡ ㄓㄡ ㄧㄡˊ ㄉㄤˋ, / ] Ein Gespenst geht um in Europa; the opening sentence of Marx and Engels' "Communist manifesto" [Add to Longdo]
一年被蛇咬十年怕井绳[yī nián bèi shé yǎo shí nián pà jǐng shéng, ㄧ ㄋㄧㄢˊ ㄅㄟˋ ㄕㄜˊ ㄧㄠˇ ㄕˊ ㄋㄧㄢˊ ㄆㄚˋ ㄐㄧㄥˇ ㄕㄥˊ, / ] bitten by a snake in one year, fears the well rope for ten years (成语 saw); once bitten twice shy [Add to Longdo]
一拨儿[yī bō r, ㄧ ㄅㄛ ㄖ˙, / ] group of people [Add to Longdo]
一斑[yī bān, ㄧ ㄅㄢ, ] lit. one spot (on the leopard); fig. one small item in a big scheme [Add to Longdo]
一模一样[yī mó yī yàng, ㄧ ㄇㄛˊ ㄧ ㄧㄤˋ, / ] exactly the same (成语 saw); carbon copy [Add to Longdo]
一流[yī liú, ㄧ ㄌㄧㄡˊ, ] top quality; front ranking [Add to Longdo]
一网打尽[yī wǎng dǎ jìn, ㄧ ㄨㄤˇ ㄉㄚˇ ㄐㄧㄣˋ, / ] to catch everything in one net (成语 saw); to eliminate at one stroke; to solve the problem at one fell swoop [Add to Longdo]
一致[yī zhì, ㄧ ㄓˋ, ] unanimous; identical (views or opinions) [Add to Longdo]
一视同仁[yī shì tóng rén, ㄧ ㄕˋ ㄊㄨㄥˊ ㄖㄣˊ, / ] to treat everyone equally favourably (成语 saw); not to discriminate between people [Add to Longdo]
一面倒[yī miàn dǎo, ㄧ ㄇㄧㄢˋ ㄉㄠˇ, ] one-sided; lopsided; unanimous; overwhelming majority [Add to Longdo]
一点水一个泡[yī diǎn shuǐ yī gè pào, ㄧ ㄉㄧㄢˇ ㄕㄨㄟˇ ㄧ ㄍㄜˋ ㄆㄠˋ, / ] one drop one bubble [Add to Longdo]
一鼻孔出气[yī bí kǒng chū qì, ㄧ ㄅㄧˊ ㄎㄨㄥˇ ㄔㄨ ㄑㄧˋ, / ] lit. to breathe through the same nostril (成语 saw); fig. two people say exactly the same thing (usually derog.); to sing from the same hymn sheet [Add to Longdo]
七老八十[qī lǎo bā shí, ㄑㄧ ㄌㄠˇ ㄅㄚ ㄕˊ, ] in one's seventies (age); very old (of people) [Add to Longdo]
三个代表[sān gè dài biǎo, ㄙㄢ ㄍㄜˋ ㄉㄞˋ ㄅㄧㄠˇ, / ] the Three Represents enunciated by Jiang Zemin 江澤民|江泽民 as the duty of the Chinese Communist party in 2001, namely to represent productivity of an advanced society, forward progress of advanced culture and the fundamental interests of the people [Add to Longdo]
三岔口[sān chà kǒu, ㄙㄢ ㄔㄚˋ ㄎㄡˇ, ] At The Crossroads, the name of a famous opera, story from Shui Hu Zhuan [Add to Longdo]
三弦[sān xián, ㄙㄢ ㄒㄧㄢˊ, ] sanxian, large family of 3-stringed plucked musical instruments, with snakeskin covered wooden soundbox and long neck, used in folk music, opera and Chinese orchestra [Add to Longdo]
三从四德[sān cóng sì dé, ㄙㄢ ㄘㄨㄥˊ ㄙˋ ㄉㄜˊ, / ] Confucian moral injunctions for women - namely obey in turn three men father, husband and son, plus the four virtues of morality 德, physical charm 容, propriety in speech 言 and efficiency in needlework 功 [Add to Longdo]
三教九流[sān jiào jiǔ liú, ㄙㄢ ㄐㄧㄠˋ ㄐㄧㄡˇ ㄌㄧㄡˊ, ] the Three Religions (Daoism, Confucianism, Buddhism) and Nine Schools (Confucians, Daoists, Yin-Yang, Legalists, Logicians, Mohists, Political Strategists, Ecletics, Agriculturists); fig. people from all trades (often derog.) [Add to Longdo]
三民主义[sān mín zhǔ yì, ㄙㄢ ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] Dr Sun Yat-sen's 孫中山|孙中山 Three principles of the people (late 1890s) [Add to Longdo]
三浦・梅园[Sān pǔ, ㄙㄢ ㄆㄨˇ· Mei2 yuan2, / ] MIURA Baien (1723-1789), Japanese neo-Confucian philosopher and pioneer economist, author of The Origin of value 價原|价原 [Add to Longdo]
三环路[sān huán lù, ㄙㄢ ㄏㄨㄢˊ ㄌㄨˋ, / ] Third ring road (Beijing), opened in 1994 [Add to Longdo]
三级跳[sān jí tiào, ㄙㄢ ㄐㄧˊ ㄊㄧㄠˋ, / ] triple jump (athletics); hop, skip and jump [Add to Longdo]
三级跳远[sān jí tiào yuǎn, ㄙㄢ ㄐㄧˊ ㄊㄧㄠˋ ㄩㄢˇ, / ] triple jump (athletics); hop, skip and jump [Add to Longdo]
三索锦蛇[sān suǒ jǐn shé, ㄙㄢ ㄙㄨㄛˇ ㄐㄧㄣˇ ㄕㄜˊ, / ] copperhead race (Elaphe radiata), kind of snake [Add to Longdo]
三纲五常[sān gāng wǔ cháng, ㄙㄢ ㄍㄤ ˇ ㄔㄤˊ, / ] three principles and five virtues (成语 saw); the three rules (ruler guides subject, father guides son and husband guides wife) and five constant virtues of Confucianism (benevolence 仁, righteousness 義|义, propriety 禮|礼, wisdom 智 and fidelity 信) [Add to Longdo]
三角恐龙[sān jiǎo kǒng lóng, ㄙㄢ ㄐㄧㄠˇ ㄎㄨㄥˇ ㄌㄨㄥˊ, / ] triceratops (dinosaur) [Add to Longdo]
[shàng, ㄕㄤˋ, ] on; on top; upon; first (of two parts); previous or last (week etc); upper; higher; above; previous; to climb; to go into; above; to go up; to attend (class or university); third tone of putonghua [Add to Longdo]
上下[shàng xià, ㄕㄤˋ ㄒㄧㄚˋ, ] up and down; top and bottom; old and new [Add to Longdo]
上下五千年[shàng xià wǔ qiān nián, ㄕㄤˋ ㄒㄧㄚˋ ˇ ㄑㄧㄢ ㄋㄧㄢˊ, ] popular history of China in three volumes by Cao Yuzhang 曹余章 [Add to Longdo]
上位[shàng wèi, ㄕㄤˋ ㄨㄟˋ, ] top seat; person occupying leading position [Add to Longdo]
上合[Shàng Hé, ㄕㄤˋ ㄏㄜˊ, ] SCO (Shanghai cooperation organization), involving China, Russia, Kazakhstan, Kyrghizstan, Tajikistan and Uzbekistan; abbr. for 上海合作組織|上海合作组织 [Add to Longdo]
上合组织[Shàng Hé Zǔ zhī, ㄕㄤˋ ㄏㄜˊ ㄗㄨˇ ㄓ, / ] Shanghai cooperation organization (SCO), involving China, Russia, Kazakhstan, Kyrghizstan, Tajikistan and Uzbekistan [Add to Longdo]
上同调[shàng tóng diào, ㄕㄤˋ ㄊㄨㄥˊ ㄉㄧㄠˋ, / 調] cohomology (invariant of a topological space in math.) [Add to Longdo]
上坡[shàng pō, ㄕㄤˋ ㄆㄛ, ] uphill; upslope; to move upwards; to climb a slope [Add to Longdo]
上将军[shàng jiàng jūn, ㄕㄤˋ ㄐㄧㄤˋ ㄐㄩㄣ, / ] top general; commander-in-chief [Add to Longdo]
上海合作组织[Shàng hǎi Hé zuò Zǔ zhī, ㄕㄤˋ ㄏㄞˇ ㄏㄜˊ ㄗㄨㄛˋ ㄗㄨˇ ㄓ, / ] Shanghai cooperation organization (SCO), involving China, Russia, Kazakhstan, Kyrghizstan, Tajikistan and Uzbekistan [Add to Longdo]
上海浦东发展银行[Shàng hǎi Pǔ dōng Fā zhǎn Yín háng, ㄕㄤˋ ㄏㄞˇ ㄆㄨˇ ㄉㄨㄥ ㄈㄚ ㄓㄢˇ ˊ ㄏㄤˊ, / ] Shanghai Pudong Development Bank [Add to Longdo]
上等[shàng děng, ㄕㄤˋ ㄉㄥˇ, ] highest quality; top-notch [Add to Longdo]
上农[shàng nóng, ㄕㄤˋ ㄋㄨㄥˊ, / ] a rich farmer; to stress the importance of agriculture (in ancient philosophy) [Add to Longdo]
上边[shàng bian, ㄕㄤˋ ㄅㄧㄢ˙, / ] the top; above; overhead; upwards; the top margin; above-mentioned; those higher up [Add to Longdo]
上边儿[shàng bian r, ㄕㄤˋ ㄅㄧㄢ˙ ㄖ˙, / ] erhua variant of 上邊|上边, the top; above; overhead; upwards; the top margin; above-mentioned; those higher up [Add to Longdo]
上门[shàng mén, ㄕㄤˋ ㄇㄣˊ, / ] drop in; visit [Add to Longdo]
上面[shàng mian, ㄕㄤˋ ㄇㄧㄢ˙, ] on top of; above-mentioned [Add to Longdo]
上头[shàng tou, ㄕㄤˋ ㄊㄡ˙, / ] above; on top of; on the surface of [Add to Longdo]
下来[xià lai, ㄒㄧㄚˋ ㄌㄞ˙, / ] to come down; (after verb of motion, indicates motion down and towards us, also fig.); (indicates continuation from the past towards us); to be harvested (of crops); to be over (of a period of time); to go among the masses (said of leaders) [Add to Longdo]
下放[xià fàng, ㄒㄧㄚˋ ㄈㄤˋ, ] to delegate; to decentralize; to demote a party cadre to work on the shop floor or countryside [Add to Longdo]
下至上[xià zhì shàng, ㄒㄧㄚˋ ㄓˋ ㄕㄤˋ, ] bottom to top [Add to Longdo]
下野[xià yě, ㄒㄧㄚˋ ㄧㄝˇ, ] to step down from office; to go into opposition [Add to Longdo]
下锚[xià máo, ㄒㄧㄚˋ ㄇㄠˊ, / ] to drop anchor [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
10進演算子[10しんえんざんし, 10 shin'enzanshi] decimal operator [Add to Longdo]
2進演算[2しんえんざん, 2 shin'enzan] binary arithmetic operation [Add to Longdo]
アウトプットポート[あうとぷっとぽーと, autoputtopo-to] output port [Add to Longdo]
アプリケーション開発[アプリケーションかいはつ, apurike-shon kaihatsu] application development [Add to Longdo]
アンチコピー技術[アンチコピーぎじゅつ, anchikopi-gijutsu] anti-copying technology (software) [Add to Longdo]
インクジェットプリンタ[いんくじえっとぷりんた, inkujiettopurinta] ink jet printer [Add to Longdo]
インターオペラビリティ[いんたーおぺらびりてい, inta-operabiritei] interoperability [Add to Longdo]
インターネットプロトコル[いんたーねっとぷろとこる, inta-nettopurotokoru] Internet protocol (IP) [Add to Longdo]
インターネットプロバイダー[いんたーねっとぷろばいだー, inta-nettopurobaida-] Internet provider [Add to Longdo]
インテリジェント端末[インテリジェントたんまつ, interijiento tanmatsu] intelligent (as opposed to dumb) terminal [Add to Longdo]
インパクトプリンタ[いんぱくとぷりんた, inpakutopurinta] impact printer [Add to Longdo]
インプットポート[いんぷっとぽーと, inputtopo-to] input port [Add to Longdo]
エクストラネット[えくすとらねっと, ekusutoranetto] extra-net (as opposed to internet) [Add to Longdo]
エントロピー[えんとろぴー, entoropi-] entropy, mean information content, average information content [Add to Longdo]
エンドポイント[えんどぽいんと, endopointo] endpoint [Add to Longdo]
エンハンストパラレルインタフェース[えんはんすとぱられるいんたふぇーす, enhansutoparareruintafe-su] enhanced parallel interface [Add to Longdo]
オーディオカセットプレーヤ[おーでいおかせっとぷれーや, o-deiokasettopure-ya] tape player, audio cassette player [Add to Longdo]
オーバヘッドプロジェクター[おーばへっどぷろじえくたー, o-baheddopurojiekuta-] Overhead Projector [Add to Longdo]
オープンシステム[おーぷんしすてむ, o-punshisutemu] open system [Add to Longdo]
オープンネットワーク[おーぷんねっとわーく, o-punnettowa-ku] open network [Add to Longdo]
オープンファイル[おーぷんふぁいる, o-punfairu] open file [Add to Longdo]
オープンファイル記述[オープンファイルきじゅつ, o-punfairu kijutsu] open file description [Add to Longdo]
オープンプラットフォーム[おーぷんぷらっとふぉーむ, o-punpurattofo-mu] open platform [Add to Longdo]
オープン化[オープンか, o-pun ka] opening [Add to Longdo]
オープン最短パスファースト[オープンさいたんパスファースト, o-pun saitan pasufa-suto] open shortest path first, OSPF [Add to Longdo]
オシロスコープ[おしろすこーぷ, oshirosuko-pu] oscilloscope [Add to Longdo]
オプション[おぷしょん, opushon] option [Add to Longdo]
オペコド[おぺこど, opekodo] opcode [Add to Longdo]
オペランド[おぺらんど, operando] operand [Add to Longdo]
オペレーティングシステム[おぺれーていんぐしすてむ, opere-teingushisutemu] OS, operating-system [Add to Longdo]
オペレーティング環境[オペレーティングかんきょう, opere-teingu kankyou] operating environment [Add to Longdo]
オペレイティングシステム[おぺれいていんぐしすてむ, opereiteingushisutemu] OS, operating system [Add to Longdo]
オンラインショッピング[おんらいんしょっぴんぐ, onrainshoppingu] online shopping [Add to Longdo]
カードホッパ[かーどほっぱ, ka-dohoppa] card hopper [Add to Longdo]
カタログドプロシジャ[かたろぐどぷろしじゃ, katarogudopuroshija] cataloged procedure [Add to Longdo]
カットアンドペースト[かっとあんどぺーすと, kattoandope-suto] cut and paste [Add to Longdo]
キーボードパスワード[きーぼーどぱすわーど, ki-bo-dopasuwa-do] keyboard password [Add to Longdo]
キーボードプログラム入力式計算器[キーボードプログラムにゅうりょくしきけいさんき, ki-bo-dopuroguramu nyuuryokushikikeisanki] calculator with keyboard program input [Add to Longdo]
クローズドショップ[くろーずどしょっぷ, kuro-zudoshoppu] closed shop [Add to Longdo]
クロップ[くろっぷ, kuroppu] crop (vs) [Add to Longdo]
グリッドパターン[ぐりっどぱたーん, guriddopata-n] grid pattern [Add to Longdo]
ケーブルオペレータ[けーぶるおぺれーた, ke-buruopere-ta] cable operator [Add to Longdo]
コードプログラミング[こーどぷろぐらみんぐ, ko-dopuroguramingu] code programming [Add to Longdo]
コードページ[こーどぺーじ, ko-dope-ji] code page [Add to Longdo]
コードページ切り替え[コードページきりかえ, ko-dope-ji kirikae] code page switching [Add to Longdo]
コードポイント[こーどぽいんと, ko-dopointo] code point [Add to Longdo]
コピー[こぴー, kopi-] copy (vs) [Add to Longdo]
コピープロテクト[こぴーぷろてくと, kopi-purotekuto] copy protection [Add to Longdo]
コピー機器[コピーきき, kopi-kiki] copier, copy machine [Add to Longdo]
コプロセッサ[こぷろせっさ, kopurosessa] coprocessor [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一人当たり[ひとりあたり, hitoriatari] pro_Kopf, pro_Person [Add to Longdo]
予言[よげん, yogen] Prophezeiung, Weissagung [Add to Longdo]
二倍[にばい, nibai] doppelt (so_viel), zweifach [Add to Longdo]
二枚舌[にまいじた, nimaijita] doppelzuengig, -falsch [Add to Longdo]
二重[ふたえ, futae] zweifach, doppelt [Add to Longdo]
二重[ふたえ, futae] zweifach, doppelt [Add to Longdo]
二重窓[にじゅうまど, nijuumado] Doppelfenster [Add to Longdo]
亜熱帯[あねったい, anettai] subtropische_Zone, Subtropen [Add to Longdo]
人気[にんき, ninki] Beliebtheit, Popularitaet [Add to Longdo]
作戦[さくせん, sakusen] militaerische_Operation, Taktik, Manoever [Add to Longdo]
供える[そなえる, sonaeru] darbringen, opfern [Add to Longdo]
供物[くもつ, kumotsu] Opfergabe [Add to Longdo]
便秘[べんぴ, benpi] (Stuhl) Verstopfung [Add to Longdo]
[ばい, bai] DOPPELT, ZWEIFACH, ZWEIMAL, (Suffix [Add to Longdo]
[ばい, bai] doppelt, zweifach, -mal, (Suff. [Add to Longdo]
倍にする[ばいにする, bainisuru] verdoppeln [Add to Longdo]
倍加[ばいか, baika] Verdoppelung [Add to Longdo]
倫理学[りんりがく, rinrigaku] Ethik, Moralphilosophie [Add to Longdo]
先哲[せんてつ, sentetsu] alter_Philosoph, alter_Weiser [Add to Longdo]
凸版[とっぱん, toppan] Relief [Add to Longdo]
凸版印刷[とっぱんいんさつ, toppan'insatsu] Reliefdruck [Add to Longdo]
切株[きりかぶ, kirikabu] Baumstumpf, Getreidestoppeln [Add to Longdo]
割合[わりあい, wariai] Verhaeltnis, Proportion, Prozentsatz [Add to Longdo]
北方[ほっぽう, hoppou] -Norden [Add to Longdo]
協力[きょうりょく, kyouryoku] Zusammenarbeit, Kooperation [Add to Longdo]
博愛[はくあい, hakuai] Menschenliebe, Philanthropie [Add to Longdo]
参事[さんじ, sanji] Ungluecksfall, Katastrophe [Add to Longdo]
哲人[てつじん, tetsujin] Weiser, Philosoph [Add to Longdo]
哲学[てつがく, tetsugaku] Philosophie [Add to Longdo]
哲学者[てつがくしゃ, tetsugakusha] Philosoph [Add to Longdo]
地誌[ちし, chishi] Topographie [Add to Longdo]
垂れる[たれる, tareru] herunterhaengen, herunterhaengen_lassen, fallen, tropfen [Add to Longdo]
天災[てんさい, tensai] Naturkatastrophe [Add to Longdo]
太っ腹[ふとっぱら, futoppara] grossmuetig, grossherzig, kuehn [Add to Longdo]
奉る[たてまつる, tatematsuru] darbringen, opfern, verehren [Add to Longdo]
奉納[ほうのう, hounou] Opferung, Weihung, Darbringung [Add to Longdo]
奥付け[おくづけ, okuduke] Kolophon [Add to Longdo]
宣伝[せんでん, senden] Werbung, Reklame, Propaganda [Add to Longdo]
専ら[もっぱら, moppara] gaenzlich, ausschliesslich [Add to Longdo]
専売[せんばい, senbai] Monopol, Alleinvertrieb [Add to Longdo]
[ぼう, bou] MUETZE, HUT, KOPFBEDECKUNG [Add to Longdo]
[へい, hei] SHINTO-OPFER, GELD [Add to Longdo]
後頭部[こうとうぶ, koutoubu] Hinterkopf [Add to Longdo]
慈善[じぜん, jizen] Naechstenliebe, Philantropie [Add to Longdo]
手術[しゅじゅつ, shujutsu] Operation [Add to Longdo]
手術室[しゅじゅつしつ, shujutsushitsu] Operationssaal [Add to Longdo]
才子[さいし, saishi] geistreicher_Mensch, kluger_Kopf [Add to Longdo]
打診[だしん, dashin] Perkussion, das_Beklopfen, das_Sondieren [Add to Longdo]
抵抗[ていこう, teikou] Widerstand, Opposition [Add to Longdo]
操作[そうさ, sousa] Verfahren, Handhabung, Behandlung, Bedienung, Operation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 OP
     Oracle9iAS Personalization (Oracle, DB)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 OP
     Original Poster (slang, Usenet)
     

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 op [ɔp]
   worn
   exhausted; used up
   used up
   at; by; on; upon
   becauseof; for; forsakeof; on account of; owing to; through
   above; up; uphill; upwards
   on; upon
 

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 op
   above; up; uphill; upwards
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top