ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*market place*

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: market place, -market place-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
market place[N] ตลาดนัด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Young people see it in the bazaars, market places, temple...ที่เราเห็นมันทุกที่ในตลาดที่ ในสถานที่ตลาดในพระวิหาร แม้กระทั่ง Help! (1965)
Well, according to the GPS unit that Fields Market places in all of their trucks, their driver,แล้วจากเครื่องจีพีเอสที่ติดอยู่ ที่รถของฟิลดส์มาร์เก็ตทุกคัน The Bump in the Road (2012)
International Market Place.ที่ตลาดนานาชาติ Pa Make Loa (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตลาด[N] market, See also: bazaar, market place, mart, Example: เดี๋ยวนี้ผู้คนนิยมเดินซื้อของที่ตลาดในห้างมากกว่าตลาดสด, Count unit: แห่ง, Thai definition: สถานที่ที่จัดไว้ให้ผู้ค้าและผู้ซื้อมาชุมนุมซื้อขายของต่างๆ
ท้องตลาด[N] market, See also: market place, Syn. ตลาด, Example: สินค้าเหล่านี้ไม่มีขายในท้องตลาด, Count unit: แห่ง, Thai definition: ที่ชุมนุมเพื่อซื้อขายของต่างๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ท้องตลาด[n.] (thøngtalāt) EN: market place ; market   

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chán, ㄔㄢˊ, ] market place, #126,878 [Add to Longdo]
[huán, ㄏㄨㄢˊ, ] wall around a market place [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
楽市楽座[らくいちらくざ, rakuichirakuza] (n) free markets and open guilds (policy enacted by daimyo in the Azuchimomoyama Period (1573-1598) that weakened the strict regulations surrounding business establishment in market places and important cities, allowing new businesses to open in Joka-machi market places) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Market \Mar"ket\, n. [Akin to D. markt, OHG. mark[=a]t,
   merk[=a]t, G. markt; all fr.L. mercatus trade, market place,
   fr. mercari, p. p. mercatus, to trade, traffic, merx, mercis,
   ware, merchandise, prob. akin to merere to deserve, gain,
   acquire: cf. F. march['e]. See {Merit}, and cf. {Merchant},
   {Mart}.]
   1. A meeting together of people, at a stated time and place,
    for the purpose of buying and selling (as cattle,
    provisions, wares, etc.) by private purchase and sale, and
    not by auction; as, a market is held in the town every
    week; a farmers' market.
    [1913 Webster]
 
       He is wit's peddler; and retails his wares
       At wakes, and wassails, meetings, markets, fairs.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Three women and a goose make a market. --Old Saying.
    [1913 Webster]
 
   2. A public place (as an open space in a town) or a large
    building, where a market is held; a market place or market
    house; esp., a place where provisions are sold.
    [1913 Webster]
 
       There is at Jerusalem by the sheep market a pool.
                          --John v. 2.
    [1913 Webster]
 
   3. An opportunity for selling or buying anything; demand, as
    shown by price offered or obtainable; as, to find a market
    for one's wares; there is no market for woolen cloths in
    that region; India is a market for English goods; there
    are none for sale on the market; the best price on the
    market.
    [1913 Webster +PJC]
 
       There is a third thing to be considered: how a
       market can be created for produce, or how production
       can be limited to the capacities of the market. --J.
                          S. Mill.
    [1913 Webster]
 
   4. Exchange, or purchase and sale; traffic; as, a dull
    market; a slow market.
    [1913 Webster]
 
   5. The price for which a thing is sold in a market; market
    price. Hence: Value; worth.
    [1913 Webster]
 
       What is a man
       If his chief good and market of his time
       Be but to sleep and feed?       --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. (Eng. Law) The privelege granted to a town of having a
    public market.
    [1913 Webster]
 
   7. A specified group of potential buyers, or a region in
    which goods may be sold; a town, region, or country, where
    the demand exists; as, the under-30 market; the New Jersey
    market.
    [PJC]
 
   Note: Market is often used adjectively, or in forming
      compounds of obvious meaning; as, market basket, market
      day, market folk, market house, marketman, market
      place, market price, market rate, market wagon, market
      woman, and the like.
      [1913 Webster]
 
   {Market beater}, a swaggering bully; a noisy braggart. [Obs.]
    --Chaucer.
 
   {Market bell}, a bell rung to give notice that buying and
    selling in a market may begin. [Eng.] --Shak.
 
   {Market cross}, a cross set up where a market is held.
    --Shak.
 
   {Market garden}, a garden in which vegetables are raised for
    market.
 
   {Market gardening}, the raising of vegetables for market.
 
   {Market place}, an open square or place in a town where
    markets or public sales are held.
 
   {Market town}, a town that has the privilege of a stated
    public market.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top