Search result for

*individuals*

(88 entries)
(0.1154 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: individuals,-individuals-, *individuals*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Disease Individualsคนป่วย [การแพทย์]
Individualsแต่ละบุคคล [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
...but without this group of individuals Heroes would not be necessary.แต่ถ้าไม่มีคนกลุ่มนี้ คงไม่จำเป็นต้องมีพระเอก Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
If continued to be controlling by those dishonest individuals, I fear that his Majesty will messes up our true courseถ้ายังทรงถูกควบคุมด้วยพวกที่ไม่น่าไว้วางใจ ข้าเกรงว่า พระราชาจะเลอะเลือน Iljimae (2008)
You know what? Before you got here, we were individuals.นี่เธอรู้อะไรมั้ย ก่อนเอจะมาที่นี่นะ เราอยู่กันอย่างสงบสุข The House Bunny (2008)
At which point we apprehended three individuals and placed them in custody.จุดที่พวกเราจับกุมคนร้าย 3 คน และสถานที่ยึดทรัพย์สิน Pilot (2008)
Several names come to mind but since they're all individuals who were killed in the fireมีหลายชื่อ แต่ว่าพวกเขาแต่ละคนก็ เสียชีวิตในกองไฟ Pathology (2008)
Not all of these individuals out there are dangerous.แต่ไม่ใช่ทั้งหมดของคนพวกนี้ จะอันตรายไปซะหมด Chapter Three 'Building 26' (2009)
As a matter of fact, Larry Moss just identified two more individuals working within FBI who were on the list.ครับ ความเป็นจริงแล้ว แลร์รี่ มอสส์ พบ 2 คน ที่ทำงานใน เอฟบีไอ ในรายชื่อ Day 7: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2009)
You can't act as individuals.นายจะทำเหมือนตัวคนเดียวไม่ได้! The Breath (2009)
You've been on TV now and that could bring out a lot of sick individuals.สแตนลี่ย์บอกว่าเธอยังไม่ตาย นี่ก็เป็นข้อพิสูจน์ Cold Comfort (2009)
All social change comes from the passion of individuals.พวกเขาไม่ได้พูดถึง The Cove (2009)
I'm sorry. Only authorized individuals are allowedฉันเสียใจด้วยคะ คนที่ได้รับอณุญาติเท่านั้น S.O.B. (2009)
You are looking at three individuals gifted in the art of repulsion.นายกำลังมอง ชาย 3 คน ที่มีพรสวรรค์ในการขับไล่ Chuck Versus the Lethal Weapon (2009)
We are also merely individuals.เราต่างก็เป็นปัจเจกชน Chapter Twelve 'An Invisible Thread' (2009)
You know, those 3 individuals messed with kids.นายรู้แล้วว่าเหยื่อทั้ง 3 ราย เกี่ยวข้องกับเด็ก Reckoner (2009)
Each mutilation represents the crimes the unsubs believe these 3 individuals committed.ใครก็ตามที่เขาทำงานให้ ก็รู้ด้วยเหมือนกัน การตัดชิ้นส่วนแต่ละครั้ง เป็นตัวแทนของคดีที่เกิดขึ้น Reckoner (2009)
That emanates from all such individuals.ที่กระจายพลังออกมา จากแต่ละคน Chapter Nine 'Brother's Keeper' (2009)
Appears to be emanating from one of the individualsเห็นได้ชัดว่าถูกปลดปล่อย มาจากเพียงคนเดียว Chapter Nine 'Brother's Keeper' (2009)
Emanating from one of the individualsถูกปลดปล่อยออกมา จากคนที่แตกต่าง Chapter Ten 'Thanksgiving' (2009)
But this is the very essence of the banking industry to make us all, whether we be nations or individuals slaves to debt.แต่มันคือหัวใจหลักของการทำธุรกิจการเงิน ทำให้พวกเราทั้งหมด ไม่ว่าประเทศหรือคนธรรมดาสามัญ เป็นลูกหนี้ธนาคาร The International (2009)
Hey, come on. Hey, I know some very bad people uptown, really nasty individuals.ปล่อยฉันได้ยัง ฉันบอกชื่อกับที่อยู่นายไปหมดแล้ว Kick-Ass (2010)
And if we want to take it to the next level, we have to start... respecting each other as individuals, really see each other.เข้าใจคนอื่น ทำไมมาร้องกับเราฮะ คุณชูส์ The Power of Madonna (2010)
You and I may be clones, but we're still individuals.เจ้ากับข้าอาจจะเป็นโคลน แต่เรายังคงมีลักษณะเฉพาะตัว Grievous Intrigue (2010)
You're all very unbalanced individuals.พวกนายแตะละคน ไม่สมประกอบกันทั้งนั้น Caregiver (2010)
It's an overwhelming concept. Numbers like that-- you lose track of individuals.มันเป็นชุดความคิดที่เกี่ยวกับ ตัวเลขจำนวนมากมาย... Course Correction (2010)
Our future, both as individuals and as a collective is upon us.อนาคตของพวกเรา ทั้งของแต่ละคน และโดยส่วนรวมกำลังรอคอยเบื้องหน้า The Negotiation (2010)
It's an end run around campaign funding rules that limit donations from individuals.เขากำลังหาทางหลบหลีก กฎเงินบริจาคสำหรับหาเสียง ที่จำกัดวงเงินจากผู้บริจาคแต่ละราย Need to Know (2010)
They want somebody we can talk to, somebody that we can relate to as thinking individuals.วิลไรท เป็นผู้สร้าง Are We Alone? (2010)
As individuals,ในฐานะส่วนตัวเท่านั้น Clone Cadets (2010)
Not as individuals.แต่ไม่ใช่ลำพังตัวเธอ Clone Cadets (2010)
And I know there are those individuals in the galaxy who would seek to promote fe and spread chaos.และข้าทราบว่าพวกเขาเป็นบุคคลผู้มองหา หนทางที่จะกระจายความปั่นป่วนไปทั่ว Assassin (2010)
Individuals with extraordinary abilities may already be among us.ผู้ที่มีความสามารถเหนือมนุษย์ทั่วไป อาจแฝงตัวอยู่ท่ามกลางพวกเรา X-Men: First Class (2011)
You're wanted by some pretty scary individuals, not to mention the law.นายจะต้องอธิบายตัวต่อตัวทีละคน ห้ามเอ่ยถึงกฏหมาย Crawl Space (2011)
Enough to penetrate through clothes, and so the accumulated amount could definitely be dangerous to susceptible individuals--เพียงพอที่จะทะลุผ่านเสื้อผ้า และเมื่อสั่งสมรวมเป็นจำนวนมาก จะเป็นอันตรายอย่างแน่นอน Bullet Points (2011)
And between the years 1895 and 1960, it played home to more than 80,000 of Maryland's most mentally ill and disturbed individuals.ระหว่างปี 1895 และ 1960 มันเป็นบ้านสำหรับคนป่วยโรคจิตที่มีมากกว่า 80,000 คน Grave Encounters (2011)
We need to find the remaining three individuals from the group of five.จากห้าคนที่เราต้องหา ตอนนี้เหลือแค่สาม City Hunter (2011)
Meets with shifty looking individuals he calls, uh, associates.นัดเจอคนแปลกๆ ที่เขาเรียกว่า เพื่อนร่วมงาน Kick the Ballistics (2011)
The hits look like random acts of violence from mentally disturbed individuals.การโจมตีครั้งนี้ดูเหมือน ไม่เจาะจง ด้วยการใช้การก่อกวนทางจิตเป็นเครื่องมือ Falling Ash (2011)
THEY ARE INDIVIDUALS.พวกเขาเป็นหน่วยอิสระ Skyfall (2012)
Before we begin handing out the bonuses... we have a list of individuals whose services will no longer be required:ก่อนที่เราจะ เริ่มแจกเงินโบนัส และ เราขอแจ้ง รายชื่อบุคคลที่เราไม่ต้องการ และจะหมดสภาพพนักงานที่นี่ Upside Down (2012)
That we have never been just a collection of individuals... or a collection of red states and blue states.ที่เราไม่เคยได้รับเพียงแค่การเก็บรวบรวมของบุคคล ... หรือการจัดเก็บรัฐสีแดงและสีฟ้ารัฐ Killing Them Softly (2012)
"trash-filled rags for small-minded individuals"?ว่าไร้สาระ แล้วก็มีแต่คนสิ้นคิดเท่านั้นที่อ่านน่ะ Salon of the Dead (2012)
Why would a Cherufe waste its talents tormenting these individuals when it could wipe out an entire village?เชอรูฟจะมาตามฆ่าคนพวกนี้ ให้เหนื่อยทำไมในเมื่อมันสามารถ ทำลายทั้งหมู่บ้านได้ The Girl Who Fae'd with Fire (2012)
America -- a nation of greatness a nation of hardworking individuals.อเมริกา - -ประเทศแห่งความยอดเยี่ยม ประเทศที่ ทำงานหนักกันเป็นเอกลักษณ์. The Girl with the Dungeons and Dragons Tattoo (2012)
Individuals that we'd also like to help.บุคคลแบบที่เราอยากจะช่วยเหลือ Would You Rather (2012)
It hasn't occurred to you that your parents could be individuals, have a life of their own?มันยังไม่ได้เกิดขึ้นกับลูกเหรอ เรื่องที่พ่อแม่ อาจแยกกันอยู่ และมีชีวิตเป็นของตัวเองน่ะ Mama Said There'd Be Decades Like These (2012)
The average person will say 2,250 words to 7.4 other individuals.โดยเฉลี่ยแล้วคนจะพูด 2,250 คำ ถึง7.4 แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล Pilot (2012)
Seems like you had your hands full with these individuals.คุณเองก็รับมือคนพวกนี้พอสมควรเลยนะ Course Listing Unavailable (2012)
Today the average person will say 2,250 words to 7.4 other individuals.ทุกวันนี้คนทั่วไป จะพูดวันละ 2,250 คำ กับคนอื่น 7.4 คน 1+1=3 (2012)
Individuals who are...ตัวบุคคล... The High Road (2012)
Mr. Lew's parents were the individuals involved in this...พ่อแม่ของคุณลิวเป็นผู้เกี่ยวข้อง Southern Comfort (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
individualsA state is made up of individuals who compose it.
individualsChanges in society come from individuals.
individualsIndividuals do not exist for the development of the State.
individualsIn foreign countries, especially in Western countries, students are encouraged to express and develop themselves as individuals.
individualsNations are not to be judged by their size any more than individuals.
individualsOnly in novels do you find individuals who live out their whole life with unvarying character.
individualsSociety consists of individuals.
individualsSociety has a great influence on individuals.
individualsSociety is composed of individuals.
individualsThe community is made up of individuals.
individualsThe worth of a state, in the long run, is the worth of the individuals composing it.
individualsWe are currently looking for individuals who have experience in customer service.
individualsWe should become unique, mature individuals.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทุกราย    [N] everyone, See also: all individuals, Ant. บางราย, Example: ในคริสต์ทศวรรษที่ 1970 ภาษาเบสิกได้รับเลือกโดยผู้ผลิตทุกรายให้เป็นภาษาแรกบนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ราย[classif. (n.)] (rāi) EN: [classif. : people, individuals]   FR: [classif. : personnes, individus]

CMU English Pronouncing Dictionary
INDIVIDUALS    IH2 N D AH0 V IH1 JH AH0 W AH0 L Z
INDIVIDUALS'    IH2 N D IH0 V IH1 JH AH0 W AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
individuals    (n) (i2 n d i v i1 jh u@ l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Individuum {n} | Individuen {pl}individual | individuals [Add to Longdo]
interindividuell {adj}interindividual; between individuals [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
個人間[こじんかん, kojinkan] (adj-no) interpersonal; between individuals [Add to Longdo]
個人向け[こじんむけ, kojinmuke] (n) {comp} targeted at individuals [Add to Longdo]
個体数[こたいすう, kotaisuu] (n) population (of animals, etc.); population size; number of individuals [Add to Longdo]
私人間[しじんかん, shijinkan] (n) relations between individuals [Add to Longdo]
諸賢[しょけん, shoken] (n) (all of) you or them; various wise individuals; gentlemen [Add to Longdo]
人国記[じんこくき;じんこっき, jinkokuki ; jinkokki] (n) biographical notes and character sketches of prominent individuals, arranged according to place of birth or origin [Add to Longdo]
相碁井目[あいごせいもく, aigoseimoku] (exp) In every game or play, differences in skill between individuals can be substantial [Add to Longdo]
膝行[しっこう, shikkou] (n,vs) moving forward by sliding on one's knees (in the presence of high-ranking individuals) [Add to Longdo]
無縁社会[むえんしゃかい, muenshakai] (n) society in which individuals are isolated and have weak personal links between each other [Add to Longdo]
用不用説[ようふようせつ, youfuyousetsu] (n) (See ラマルク説) Lamarckian evolutionary theory in which individuals lose characteristics that are not used and develop characteristics that are often used [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
包办婚姻[bāo bàn hūn yīn, ㄅㄠ ㄅㄢˋ ㄏㄨㄣ , / ] forced marriage; arranged marriage (without the consent of the individuals) [Add to Longdo]
盘龙卧虎[pán lóng wò hǔ, ㄆㄢˊ ㄌㄨㄥˊ ㄨㄛˋ ㄏㄨˇ, / ] coiled dragon, crouching tiger (成语 saw); fig. talented individuals in hiding; concealed talent [Add to Longdo]
藏龙卧虎[cáng lóng wò hǔ, ㄘㄤˊ ㄌㄨㄥˊ ㄨㄛˋ ㄏㄨˇ, / ] hidden dragon, crouching tiger (成语 saw); fig. talented individuals in hiding; concealed talent [Add to Longdo]
蝼蚁[lóu yǐ, ㄌㄡˊ ㄧˇ, / ] lit. mole cricket and ants; fig. tiny individuals with no power [Add to Longdo]
骨子里[gǔ zi lǐ, ㄍㄨˇ ㄗ˙ ㄌㄧˇ, / ] what sb feels (or knows etc) in his bones (derog.); private understanding between individuals (derog.) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
個人向け[こじんむけ, kojinmuke] targeted at individuals [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top