Search result for

*in*

(1231 entries)
(0.1724 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: in,-in-, *in*. Possible hiragana form: *いん*
Longdo Dictionary อิตาลี (IT) - ไทย (TH)
insalata (n ) สลัด

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
abiding (adj ) ทนทาน
based inbased in = เปิดดำเนินกิจการครั้งแรกที่ The company has its base in New York ,and branch offices all over the world.
featuringผู้ร่วมกิจกรรมรับเชิญ มักใช้กับการแสดงดนตรีหรือภาพยนต์ เช่น การแสดงดนตรีวงนี้มี "นักร้องรับเชิญ" ที่มีชื่อเสียง
inland taipan[อินแลด์ ไทพัน] (n ) งูชนิดหนึ่งอาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลียบริเวณแห้งแล้ง ชอบอากาศเย็น ออกล่าเหยื่อในตอนกลางคืนหรือตอนอากาศเย็น ขึ้นชื่อได้ว่าเป็นงูที่มีพิษร้ายแรงทีั่สุดในโลกด้วยพิษมีปล่อยมาเพียงแค่ 44 มิลลิกรัมต่อครั้ง แต่มีความรุนแรงกว่างูเห่าอินเดียถึง 50 เท่า
instagram[อิน-สตะ-แกรม] (n ) อินสตาแกรม (transliterated word)
introspective (adj ) เหม่อลอย
MessagingMessaging
packing listเอกสารแสดงรายการบรรจุหีบห่อที่ผู้ขายจัดทำให้ผู้ซื้อ คล้ายกับ บัญชีราคาสินค้าของผู้ขาย (Commercial Invoice) เพียงแต่ไม่มีราคาสินค้าแสดงไว้ มีแต่รายการของปริมาณ น้ำหนักเฉพาะสินค้า และน้ำหนักรวมของแต่ละหีบห่อกำกับไว้
psychokinesis[ไซ-โค-คิ-เน-ซิส] (n ) การเคลื่อนย้ายวัตถุด้วยอำนาจจิต

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
administration การบริหาร
Mobile hanging[โม บายล แฮ๊ง กิ้ง] (n ) ที่ห้อยโทรศัพท์มือถือ
on pain of ( ) at risk of experiencing something bad

Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
Biodiversity of Mushrooms in and Around Bangalore (Karnataka), India[-] (colloq uniq ) -
Buccinator Muscle (n ) กล้ามเนื้อแก้ม
Contra-indicationสิ่งขัดแย้ง, ข้อบ่งห้าม(ใช้)
exsanguinate (vi ) ดูดเลือดออก, ทำให้เลือดหมดตัว
hyperbilirubinemia (n ) การมีบิลิรูบินสูงในกระแสเลือด ( ตั้งแต่ 2.5 mg/dl ) ทำให้เกิดภาวะตัวเหลือง ตาเหลือง หรือ เรียกว่า ดีซ่าน
hyperinsulinemia (n ) โรคเบาหวานชนิดที่มีอินซูลินสูง
intracerebral hemorrhage (n ) ภาวะเลือดออกในสมอง
intubate (vi ) สอดท่อ
intubation (n ) การใส่ท่อเข้าไปในร่างกาย
leucinesกรดอะมิโนลิวซีน เป็นกรดอะนิโนชนิดหนึ่งที่จำเป็นต่อร่างกาย
plastination (n ) วิธีการกำซาบเนื้อเยื่อด้วยพลาสติก
Playground equipment[ub-pa-gorn snaam-dek-lain] (adj ) อุปกรณ์สนามเด็กเล่น
preterm infant (n ) ทารกที่คลอดก่อนกำหนด คือ คลอดก่อนอายุครรภ์ครบ 37 สัปดาห์

Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - ไทยภาคเหนือ (TH-NORTH) (UNAPPROVED version -- use with care )
bring tobring about

Longdo Dictionary ภาษาฝรั่งเศส (FR) - ฝรั่งเศส (FR) (UNAPPROVED version -- use with care )
business suit (n ) business suit

Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
chin wag (slang ) to chat
desnisines[dez-mə-ˌsōm] (n adj ) a specialized structure of the cell membrane especially of an epithelial cell that serves as a zone of adhesion to anchor contiguous cells together
fall in line[ฟอลอินไลน์] (vt ) agree on (a position) Syn. align oneself with a group or a way of thinking
flash meeting (slang ) A spontaneous and unscheduled meeting with way more people than need to be there. These meetings are generally unorganized.
flossing (slang ) showing off
go hand in hand (idioms ) to be present together
Go up in flames[โกว-อัพ-อิน-เฟลมส์] (phrase ) 1. เผาไหม้ 2. สูญเสียบางสิ่งในทันตา
See also: S. shoot down in flames, fan the flames , R. flame
Inertial system (n ) a frame of reference in which a body remains at rest or moves with constant linear velocity unless acted upon by forces: any frame of reference that moves with constant velocity relative to an inertial system is itself an inertial system. Also called inertial reference frame. Expand. Compare law of motion.
kerb trading (n ) Trading that occurs after a stock market has officially closed for the day
look a gift horse in the mouth1. to be ungrateful to someone who gives you something; to treat someone who gives you a gift badly. (Usually with a negative.), 2.to criticize or refuse to take something that has been offered to you
milk of human kindness (phrase ) Care and compassion for others
plainclothesmena plainclothes police officer
pointmansomeone who tries to prevent problems

Longdo Dictionary ภาษาเยอรมัน (DE) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
einen Platzverweis erhalten [sport] ( ) Sports To eject (a player), as from a soccer game, especially for a flagrant violation of the rules.

Longdo Dictionary ภาษาสเปน (ES) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
hearing (n ) การไต่สวน
latter-day saints (n ) สิทธิชนยุคสุดท้าย

Longdo Dictionary ภาษาไทย (ศัพท์ธรรมะ) (TH-DHAMMA) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
in keeping withเป็นไปตาม สอดคล้องกับ เช่น to act in keeping with the codes of ethics
painlessly (adv ) อย่างไม่เจ็บปวด (ไม่ใช่อย่างเจ็บปวด อันเดิมแปลผิด) อย่างสะดวก ตัวอย่าง You can creat a simple questionnaire that can be filled out painlessly. ให้ทำแบบสอบถามที่สะดวก (ถ้าทำอย่างเจ็บปวดแล้วใครจะตอบแบบสอบถาม)

Longdo Dictionary ภาษาลาว (LA) - ลาว (LA) (UNAPPROVED version -- use with care )
interferon[interferon] (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang colloq vulgar abbrev name o) interferon

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - จีน (ZH) (UNAPPROVED version -- use with care )
investment horizon (n ) ระยะเวลาในการลงทุน

Longdo Dictionary ภาษาสเปน (ES) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
jardin des plantes (n ) Botanical Garden

Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
jin[จิน] ทอง

English-Thai: Longdo Dictionary
Linux.Thai.Net(n) ชื่อเว็บไซต์สำหรับคนไทยเล่น Linux
Amnesty International(n) องค์การนิรโทษกรรมสากล
joint venture(n) การร่วมทุน หรือการลงทุนร่วม
coordinate(v) ประสานงาน
viewfinder(n) ช่องมองภาพของกล้องถ่ายรูป, Finder, Picture finder
government in exile(n) รัฐบาลพลัดถิ่น
internal medicine(n) อายุรกรรม
turn in(vi slang) เข้านอน
silver wedding(n) การแต่งงานที่ผ่านไป 25 ปี
keep one's fingers crossed(phrase) เป็นสำนวน แปลว่า ให้กำลังใจ เช่น He will take the final examination tomorrow. I will keep my fingers crossed for him. พรุ่งนี้เขามีสอบวิชาสุดท้าย ฉันจะเป็นกำลังใจให้เขาค่ะ
training(n) การฝึกอบรม
fire fighting(n) การดับเพลิง
Not for all the tea in China!เป็นสำนวนแปลว่า เอาอะไรทุกอย่างมาแลกก็ไม่ยอม เช่น Would you like to go to Antarctic? - No, not for all the tea in China.
industry leaderผู้นำในอุตสาหกรรมหรือธุรกิจแขนงหนึ่งๆ
in returnเป็นการตอบแทน เช่น The present is in return for your services.
frog in the well(phrase) เทียบได้กับสำนวนไทย กบในกะลา (ถ้าแปลตรงๆคือกบในบ่อหรือในสระน้ำ)
joint chief executive(n) ผู้บริหารที่มีตำแหน่งสูงเท่ากัน เช่น The management changes are thought to have been prompted by personal differences between the current joint chief executives.
shrink(n slang) จิตแพทย์, S. psychiatrist
rewarding(adj) ที่มีคุณค่า, ที่ให้ผลคุ้มค่า, คุ้มค่า เช่น rewarding task, rewarding philosophy
gisting(n) การสรุปใจความสำคัญ, Related: abstracting, summarizing
distance learning(n) การศึกษาทางไกล เช่น การเรียนผ่านสื่อเช่นโทรทัศน์หรืออินเทอร์เน็ต ไม่ได้ไปโรงเรียนและเข้าเรียนในห้องเรียนตามปกติ
international terrorists(n) กลุ่มผู้ก่อการร้ายข้ามชาติ
international terrorists(n) กลุ่มผู้ก่อการร้ายสากล
to make a mountain out of a molehillสร้างเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่
internal affair(n) กิจการภายใน, เรื่องภายใน
pipelining(n) เทคนิคการประมวลผลคำสั่งของคอมพิวเตอร์แบบคู่ขนานกันไป
final examination(n) สอบไล่ (การสอบปลายภาคการศึกษา)
Ministry of Defense(n) กระทรวงกลาโหม
decaffeination(n.) การสกัดสารคาเฟอีนออก, การแยกสารคาเฟอีนออก
Provincial Electricity Authority; PEA(abbrev) กฟภ. (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)
ruined castle(n) ปราสาท (เก่าแก่) ที่ถูกทำลาย
processing(phrase) กำลังดำเนินการ
food poisoning(n) อาหารเป็นพิษ
tracking(n.) การสะกดรอย, การติดตามแกะรอย
Internet(n name) เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงใยกันทั่วโลก, เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
innovative(adj) เกี่ยวกับการปรับปรุงใหม่,ที่เต็มไปด้วยจิตใจปฏิรูปใหม่
computer-based learning(n) การเรียนรู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อหลัก
take in(vi.) หลงเชื่อ เช่น At first he was completely taken in, but then he realized it was a hoax. ตอนแรกเขาเชื้อสนิทเลย แต่ต่อมาก็ค่อยรู้ว่ามันเป็นเรื่องไม่จริง
innocent(adj) ไร้เดียงสา,ซื่อบริสุทธิ์,ไม่มีพิษมีภัย
plowing(n.) การไถพรวน
coordinator(n) ผู้ประสานงาน
ingestion(n) การกิน, การกลืนกิน, ingest
interviewee(n) ผู้ถูกสัมภาษณ์, ผู้ให้สัมภาษณ์, A. interviewer
conflict of interest(n) ผลประโยชน์ทับซ้อน
Bioinformatics(n) ชีวสารสนเทศศาสตร์
on the breadlineในสถานการณ์ที่ยากจนมาก (สำนวนนี้มีที่มาจากการเข้าแถวรอรับขนมปังจากรัฐบาลในสมัยก่อน) เช่น She has been forced to live on the breadline for failing to sign Child Support Agency forms.
benzine(n) น้ำมันเบนซิน (น้ำมันที่กลั่นได้จากน้ำมันดิบ เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่ระเหยง่ายและติดไฟได้), S. benzin,
domain(n) (คณิต.) ขอบเขตกำเนิด
cutting tool(n) เครื่องตัด, อุปกรณ์ตัด
safety pin(n) เข็มกลัดซ่อนปลาย

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
INLINEติดตั้งเเนบไปกับความยาวของลำตัว หรือ ชนิดของเครื่องยนต์ลูกสูบเเบบเรียงตามยาว(ลูกสูบเเบบตัวV)
Image:
(CNN) -- Malaysia Airlines Flight 370 was hundreds of miles off course, traveling i (name ) (CNN) -- Malaysia Airlines Flight 370 was hundreds of miles off course, traveling in the opposite direction from its original destination and had stopped sending identifying transponder codes before it disappeared, a senior Malaysian Air Force official told CNN Tuesday. If correct, these are ominous signs that could call into question whether someone in the cockpit might have deliberately steered the plane away from its intended destination, a former U.S. aviation investigator said. "This kind of deviation in course is simply inexplicable," said Paul Goelz, former managing director of the National Transportation Safety Board. However, veteran pilot Kit Darby, president of Aviation Information Resources, told CNN's Wolf Blitzer that mechanical problems could still explain everything: A power failure would have turned off the main transponder and its backup, and the plane could have flown for more than an hour, he said. Are flight recorders 'antiquMen with stolen passports identified Days, weeks or even months Over the past few days, search teams have been scouring tens of thousands of square miles of ocean. They have also been searching off the west coast of the Malay Peninsula, in the Strait of Malacca, and north into the Andaman Sea. The airline said Tuesday that authorities are still investigating the possibility that the plane tried to turn back toward Kuala Lumpur. The search also encompasses the land in between the two areas of sea. But it could be days, weeks or even months before the searchers find anything that begins to explain what happened to the plane, which disappeared early Saturday en route to Beijing. In the case of Air France Flight 447, which disappeared over the Atlantic in 2009, it took five days just to find the first floating wreckage. And it was nearly two years before investigators found the bulk of the French plane's wreckage and the majority of the bodies of the 228 people on board, about 12,000 feet below the surface of the ocean. The Gulf of Thailand, the area where the missing Malaysian plane was last detected, is much shallower, with a maximum depth of only 260 feet and an average depth of about 150 feet. "If the aircraft is in the water, it should make recovery easier than the long and expensive effort to bring up key parts of the Air France plane," Bill Palmer, an Airbus A330 captain for a major airline, wrote in an opinion article for CNN. But if Flight 370 went down farther west, it could have ended up in the much deeper waters of the Andaman Sea. No possibilities ruled out Aviation officials say they haven't ruled out any possibilities in the investigation so far. It's hard for them to reach any conclusions until they find the plane, along with its voice and data recorders. Malaysian police, who are tasked with looking at whether any criminal cause was at play, are focusing on four particular areas, Khalid said Tuesday: hijacking, sabotage, psychological problems of the passengers and crew, and personal problems among the passengers and crew. He said police were going through the profiles of all the passengers and crew members. Malaysia Airlines Chief Executive Ahmad Jauhari Yahya told CNN's Jim Clancy that those involved in the search for the plane are determined to carry on. "We just have to be more resolved and pay more attention to every single detail," he said Tuesday. "It must be there somewhere. We have to find it." 'Crucial time' passing But if the plane fell into the sea, the more time that goes by, the harder the task becomes as ocean currents move things around. "Crucial time is passing," David Gallo, with the Woods Hole Oceanographic Institution, told CNN's Wolf Blitzer on Monday. "That search area -- that haystack -- is getting bigger and bigger and bigger." Gallo described what will happen once some debris from the aircraft is found, though he stressed there's still no evidence the plane hit the water. "Once a piece of the debris is found -- if it did impact on the water -- then you've got to backtrack that debris to try to find the 'X marks the spot' on where the plane actually hit the water, because that would be the center of the haystack. "And in that haystack you're trying to find bits of that needle -- in fact, in the case of the flight data recorders, you're looking for a tiny little bit of that needle," he said. Technology put to use Countries involved in the search have deployed sophisticated technology to help try to track down the plane. China has adjusted the commands for as many as 10 satellites in orbit so that they can assist with weather monitoring, communications and other aspects of the search, the Chinese state news agency Xinhua reported. And the United States has put a range of naval technology to use in the search. That includes a Navy P-3C Orion aircraft, which can cover about 1,000 to 1,500 square miles every hour, according to the U.S. 7th Fleet. The Orion, which is focused on the area off the west coast of Malaysia, has sensors that allow the crew to clearly detect small debris in the water, the fleet said. CNN aviation correspondent Richard Quest described the search as "extremely painstaking work," suggesting a grid would have been drawn over the ocean for teams to comb, bit by bit. Quest said that the expanding search area shows how little idea rescue officials have of where the plane might be. But he's still confident they'll find it eventually. "It's not hopeless by any means. They will find it.," he said. "They have to. They have to know what happened."
(CNN) -- Malaysia Airlines Flight 370 was hundreds of miles off course, traveling i (name ) (CNN) -- Malaysia Airlines Flight 370 was hundreds of miles off course, traveling in the opposite direction from its original destination and had stopped sending identifying transponder codes before it disappeared, a senior Malaysian Air Force official told CNN Tuesday. If correct, these are ominous signs that could call into question whether someone in the cockpit might have deliberately steered the plane away from its intended destination, a former U.S. aviation investigator said. "This kind of deviation in course is simply inexplicable," said Paul Goelz, former managing director of the National Transportation Safety Board. However, veteran pilot Kit Darby, president of Aviation Information Resources, told CNN's Wolf Blitzer that mechanical problems could still explain everything: A power failure would have turned off the main transponder and its backup, and the plane could have flown for more than an hour, he said. Are flight recorders 'antiquMen with stolen passports identified Days, weeks or even months Over the past few days, search teams have been scouring tens of thousands of square miles of ocean. They have also been searching off the west coast of the Malay Peninsula, in the Strait of Malacca, and north into the Andaman Sea. The airline said Tuesday that authorities are still investigating the possibility that the plane tried to turn back toward Kuala Lumpur. The search also encompasses the land in between the two areas of sea. But it could be days, weeks or even months before the searchers find anything that begins to explain what happened to the plane, which disappeared early Saturday en route to Beijing. In the case of Air France Flight 447, which disappeared over the Atlantic in 2009, it took five days just to find the first floating wreckage. And it was nearly two years before investigators found the bulk of the French plane's wreckage and the majority of the bodies of the 228 people on board, about 12,000 feet below the surface of the ocean. The Gulf of Thailand, the area where the missing Malaysian plane was last detected, is much shallower, with a maximum depth of only 260 feet and an average depth of about 150 feet. "If the aircraft is in the water, it should make recovery easier than the long and expensive effort to bring up key parts of the Air France plane," Bill Palmer, an Airbus A330 captain for a major airline, wrote in an opinion article for CNN. But if Flight 370 went down farther west, it could have ended up in the much deeper waters of the Andaman Sea. No possibilities ruled out Aviation officials say they haven't ruled out any possibilities in the investigation so far. It's hard for them to reach any conclusions until they find the plane, along with its voice and data recorders. Malaysian police, who are tasked with looking at whether any criminal cause was at play, are focusing on four particular areas, Khalid said Tuesday: hijacking, sabotage, psychological problems of the passengers and crew, and personal problems among the passengers and crew. He said police were going through the profiles of all the passengers and crew members. Malaysia Airlines Chief Executive Ahmad Jauhari Yahya told CNN's Jim Clancy that those involved in the search for the plane are determined to carry on. "We just have to be more resolved and pay more attention to every single detail," he said Tuesday. "It must be there somewhere. We have to find it." 'Crucial time' passing But if the plane fell into the sea, the more time that goes by, the harder the task becomes as ocean currents move things around. "Crucial time is passing," David Gallo, with the Woods Hole Oceanographic Institution, told CNN's Wolf Blitzer on Monday. "That search area -- that haystack -- is getting bigger and bigger and bigger." Gallo described what will happen once some debris from the aircraft is found, though he stressed there's still no evidence the plane hit the water. "Once a piece of the debris is found -- if it did impact on the water -- then you've got to backtrack that debris to try to find the 'X marks the spot' on where the plane actually hit the water, because that would be the center of the haystack. "And in that haystack you're trying to find bits of that needle -- in fact, in the case of the flight data recorders, you're looking for a tiny little bit of that needle," he said. Technology put to use Countries involved in the search have deployed sophisticated technology to help try to track down the plane. China has adjusted the commands for as many as 10 satellites in orbit so that they can assist with weather monitoring, communications and other aspects of the search, the Chinese state news agency Xinhua reported. And the United States has put a range of naval technology to use in the search. That includes a Navy P-3C Orion aircraft, which can cover about 1,000 to 1,500 square miles every hour, according to the U.S. 7th Fleet. The Orion, which is focused on the area off the west coast of Malaysia, has sensors that allow the crew to clearly detect small debris in the water, the fleet said. CNN aviation correspondent Richard Quest described the search as "extremely painstaking work," suggesting a grid would have been drawn over the ocean for teams to comb, bit by bit. Quest said that the expanding search area shows how little idea rescue officials have of where the plane might be. But he's still confident they'll find it eventually. "It's not hopeless by any means. They will find it.," he said. "They have to. They have to know what happened."
I'm just having some food (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang colloq vulgar abbrev name o) you
independence[ independence] (n vt ) independence
just in case (phrase ) วลี just in case แปลว่า เผื่อไว้ เผื่อๆไว้ ตัวอย่างเช่น แนนบอกนกว่า Do you want to go to the beach with me? เธออยากไปชายหาดกับฉันไหม นกตอบว่า Sure! Are we going to swim? ไปสิ! เรากำลังจะไปว่ายน้ำกันใช่ไหม แนนตอบว่า Nope, I just want to sunbathe not swim. ไม่ล่ะ ฉันแค่อยากไปนอนอาบแดดน่ะ ไม่ว่ายน้ำ นกทำหน้าหงอยนิดหนึ่งก่อนพยักหน้าและตอบว่า Okay, with me. ตกลง ฉันยังไงก็ได้ But I will take my swimsuit, just in case. แต่ฉันจะเตรียมชุดว่ายน้ำไปด้วยแล้วกัน เผื่อๆ ไว้
(d) administrative proceedingการพิจารณาคดีทางปกครอง
*benchmarking* (n adv abbrev ) การพัฒนาองค์กรโดยเปรียบเทียบกับองค์กรอื่น
*igantisch; riesig; wahnsinnig groß; enorm {adj}; * (adj) extremely large
*institution*กฎระเบียบที่ตราขึ้นใช้บังคับ
*shoe cabinet* (n ) ตู้เก็บรองเท้า, ตู้ใส่รองเท้า
*tonewashed {adj}; mit Steinen ausgewaschen [textil* (adj) (เสื้อผ้า โดยเฉพาะ jeans) ที่ซักด้วยการใช้หินก้อนเล็กขัดถู ให้ดูว่าเก่าและซีดลงจากเดิม
See also: R. stone wash
- Report to Managing Director / Supervise 3 Junior Administration staffs - Day- to- (org )
5-5 NEWTON'S SECOND LAW All the definitions, experiments, and observations that we h5-5 NEWTON'S SECOND LAW All the definitions, experiments, and observations that we have described so far can be summarized in a simple vector equation, which is called Newton's second law of motion:
a bird in the hand is worth two in the bushสิ่งที่มีอยู่แล้วย่อมดีกว่าสิ่งที่อยากได้
a Business-To-Businessการตลาดแบบธุรกิจต่อธุรกิจ
a friend in need is a friend indeedเพื่อนกินหาง่าย เพื่อนตายหายาก
Abnahmebescheinigung {f}; Abnahmeprotokoll {n} (n ) หนังสือรับรองการรับรอง
See also: S. การยินยอม, A. ไม่ยอมรับ, R. เห้นด้วย
abseiling (n vi vt ) เทคนิคการปีนป่ายลงเขาด้วยเชือก ( * w *m Power by iiiita also RYUTAZA)
accepting pledgeรับจำนำ
accrediting amount (n ) เงินวิทยฐานะ
Acting Second Lieutenant (n US ) ว่าที่้ร้อยตรี
Acting Subbieutant (n UK ) ว่าที่ร้อยตรี
acute poisoningพิษเฉียบพลัน
administration [administration ] administration
Administrative Organization of the State (uniq) ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
administratrixผู้ดูแลมรดก (หญิง)
against all odds (phrase) เป็นไปได้ยาก, เป็นไปได้น้อยมาก
against the backdrops ofสภาพทัวๆไป
agribusiness (n) ธุรกิจการเกษตร
air layering (n) Form of layering wounded and then surrounded in a moisture-retaining wrapper, which is further surrounded in a moisture barrier.
An in vitro batch culture method to assess potential fermentability of feed ingredie (n vi adj org ) An in vitro batch culture method to assess potential fermentability of feed ingredients for monogastric diets
anginaหลอดเลือดหัวใจตีบ
anthropological linguisticsภาษาศาสตร์มนุษยวิทยา
appraising (n ) การประเมิน
ASEAN meeting to focus on economy Delegates attending the Association of Southeast (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang colloq vulgar abbrev name o)
asTalking via the phone (pron. )
asymmetrical bilingualismภาวะสองภาษาแบบไม่สมดุล
ATM (automated teller machine) (n ) เครื่อง เอ ที เอ็ม
Bank for International Settlements (org ) ธนาคารเพื่อการชำระบัญชีระหว่างประเทศ
baseline (n ) บรรทัดฐาน
beamforming (uniq ) เทดโนโลยีการส่งสัญญานผ่าน air interface โดยสามารถกำหนดความแรงและทิศทางของสัญญานไปยังฝั่งรับได้
behind onล้าหลัง, ช้า, ไม่ทัน
See also: S. late,
beings[บี'อิง] ความมีชีวิตอยู่ ; มนุษย์ ; สิ่งมีชีวิต ; ความเป็นอยู่
billing address (n) ใบแจ้งค่าบริการ, ใบเสร็จรับเงิน
Bin (n ) บิน
bin[บิน] (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang vulgar org ) ถังขยะ
bingo! ( ) 1 เสียงตะโกนบอกว่าตนเองเป็นผู้ชนะในเกมบิงโก 2 เสียงตะโกนแสดงความพอใจหรือดีใจในทันทีที่ประสบความสำเร็จ
bird brain[เบริด เบรน] (slang) โง่
black pudding (n) ไส้กรอกเลือด

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
in    [PREP] ใน, See also: ข้างใน, อยู่ภายใน, อยู่ด้านใน, Syn. inside, within
in    [ADV] ใน, See also: ภายใน, ข้างใน, Syn. inside, within
in    [ADJ] ใน, See also: ข้างใน, อยู่ภายใน, อยู่ด้านใน, Syn. inner, inside
in    [PRF] ใน, See also: ข้างใน
in    [PRF] ไม่
bin    [N] กล่อง, See also: ถัง, ลัง
bin    [VT] ใส่กล่อง, See also: ใส่ถัง
bin    [N] ถังขยะ, Syn. garbage can
din    [VI] ทำเสียงอึกทึก, See also: ส่งเสียงเอะอะ
din    [VT] พูดกรอกหูซ้ำๆ จนจำได้, Syn. instill, incalculate, instruct
din    [N] เสียงอึกทึก, See also: เสียงเจี๊ยวจ๊าว, เสียงเอะอะ, Syn. clamor, clatter, uproar
fin    [N] ครีบ (ปลา), See also: ส่วนที่ยื่นออกมาคล้ายครีบ (ของเรือใต้น้ำ, เครื่องบิน), Syn. flipper, paddle, ridge, spine
fin    [N] รองเท้าตีนเป็ดของนักดำน้ำ, Syn. flipper
fin    [N] มือหรือแขน (คำสแลง)
fin    [VT] ว่ายน้ำโดยการใช้ตีนกบ
fin    [VT] ตัดครีบปลา
fin    [N] ธนบัตรห้าดอลลาร์ (คำสแลง)
gin    [N] เหล้าชนิดหนึ่ง, See also: ยิน, Syn. dry, sloe
gin    [N] บ่วงดักสัตว์
gin    [N] เครื่องปั่นฝ้าย
gin    [VT] ใช้บ่วงดักสัตว์
in-    [PRF] ภายใน
in-    [PRF] ไม่
ine    [SUF] เพศหญิง
ine    [SUF] เกี่ยวกับการกระทำ วิธีการ สถานที่ ศิลป
ink    [N] น้ำหมึก, See also: หมึก, Syn. tusche, paint, watercolor
ink    [VT] ลงหมึก, See also: เติมหมึก, Syn. blacken, paint, shade
ink    [N] หมึกจากปลาหมึก, See also: สารสีดำ
inn    [VI] พักที่โรงแรม, Syn. lodge
inn    [VT] พักที่โรงแรม, Syn. lodge
inn    [N] โรงแรมเล็กๆ, See also: ห้องพักนักเรียน (ในอังกฤษ), ร้านเหล้าเล็กๆ, Syn. hotel, hostel, lodging
kin    [N] ญาติ (คำเก่า), See also: เครือญาติ, Syn. relative, kindred
min    [ABBR] คำย่อของ minimum/mineralogical/mineralogy/minim(s), See also: น้อยที่สุด
PIN    [ABBR] เลขรหัสลับส่วนตัว (คำย่อของ Personal Identification Number)
pin [N] เข็มหมุด, See also: หมุด, Syn. peg
pin [N] เข็มกลัด
pin [N] ปิ่นปักผม, Syn. hairpin
pin [N] พิน (กีฬาโบว์ลิ่ง)
pin [N] ที่หนีบผ้า, See also: ตัวหนีบผ้า
pin [N] หลักเสาที่ปักอยู่ใกล้หลุมในสนามกอล์ฟ
pin [N] ลิ่ม
pin [N] เรื่องเล็กน้อย, See also: เรื่องไม่สำคัญ, เรื่องนิดหน่อย, Syn. trifle
pin [VT] กลัดติด, See also: ยึด, ตอก, หนีบ, กลัด, ตรึง, Syn. bind, clasp
pin [VT] ทำให้กระจ่าง
pin [VT] บังคับ
pin [VT] ล้อมคอก
pin [VT] กล่าวหา
sin    [N] บาป, See also: อกุศล, ความผิด, Syn. error, wrongdoing, wickedness, evil-doing, Ant. righteousness, virtue
sin    [N] การทำผิดศีลธรรม, See also: การทำผิดหลักปฏิบัติ
sin    [N] อักษรตัวที่ 21 ของภาษาฮิบรู

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
poisoning, food; sitotoxismภาวะอาหารเป็นพิษ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
poisoning, lead; plumbism; saturnismภาวะพิษตะกั่ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
poisoning, mercury; mercurialismภาวะพิษปรอท [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
polar coordinatesพิกัดเชิงขั้ว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
private international lawกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
private international lawกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล [ดู jus civile ความหมายที่ ๒] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
private lineสายส่วนบุคคล [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
page printerเครื่องพิมพ์รายหน้า [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
piriform aperture; anterior nasal aperture; anterior nasal opening in skullช่องจมูกส่วนหน้า(กะโหลก) [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
particeps criminis (L.)ผู้มีส่วนทำความผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
presenting symptomอาการสำคัญ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
primary reinsurance clauseข้อกำหนดความรับผิดต่อผู้เอาประกันภัยเริ่มแรก [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
phylozone; lineage zoneส่วนชั้นสายชีวภาพ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
persons not living in householdsบุคคลที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในครัวเรือน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
perspiration, insensibleการออกเหงื่อไม่รู้สึก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
periclinalขนานกับผิว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
periclinal chimeraเพอริไคลนัลไคมีรา [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pericolpitis; perivaginitisเนื้อเยื่อรอบช่องคลอดอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
plug-in unitหน่วยเสียบเข้า [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
plug-in unitหน่วยเสียบเข้า [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
plugging materialฝาครอบสลัก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
plumb-lineสายดิ่ง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
plumbism; poisoning, lead; saturnismภาวะพิษตะกั่ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
perpetual insuranceการประกันภัยแบบตลอดไป [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
perpetuity of the kingพระมหากษัตริย์ทรงดำรงตำแหน่งตลอดกาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
prostrate; procumbent; trailingทอดนอน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pro hac vice, appointmentการแต่งตั้งเฉพาะกิจการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
paracyesis; eccyesis; exfetation; pregnancy, ectopic; pregnancy, extrauterineการตั้งครรภ์นอกมดลูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pseudohallucinationประสาทหลอนเทียม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pancake engine; boxer engine; flat engine; horizontally opposed engineเครื่องยนต์สูบนอนยันกัน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
postingการประกาศ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
postingการประกาศ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
plasma arc cutting; arc plasma cuttingการตัดด้วยอาร์กพลาสมา [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
plasma arc welding; arc plasma weldingการเชื่อมด้วยอาร์กพลาสมา [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
pyosalpingitisท่อนำไข่อักเสบเป็นหนอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyosalpingo-oophoritis; pyosalpingo-oothecitisท่อนำไข่และรังไข่อักเสบเป็นหนอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyosalpingo-oothecitis; pyosalpingo-oophoritisท่อนำไข่และรังไข่อักเสบเป็นหนอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyosalpinxท่อนำไข่เป็นหนอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pressure, intraocular; tension, intraocularความดันในลูกตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pressure, intrapulmonicความดันในปอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pressure, intrathecalความดันน้ำไขสันหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pressure, intrathoracicความดันในทรวงอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pressure, intraventricular๑. ความดันในหัวใจห้องล่าง๒. ความดันในโพรงสมอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
probability of single survivalโอกาสที่จะครองความเป็นโสด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
patinaรอยคร่ำ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pustulo-ulcerating-แผลเปื่อยตุ่มหนอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pastingการเชื่อม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
processingการประมวลผล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
processingการประมวลผล, การจัดกระบวน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
processing programmeโปรแกรมประมวลผล [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Computer Assisted Instructionการสอนใช้คอมพิวเตอร์ช่วย [เทคโนโลยีการศึกษา]
Recordingsแผ่นเสียง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Instructional Mediaสื่อการเรียนการสอน, คำนี้นักการศึกษาบางท่านใช้คำว่า "สื่อการเรียน" เพราะเห็นว่าสื่อต่างๆ ที่เรานำมาใช้นั้นเพื่อการศึกษา หรือเพื่อช่วยในการเรียนรู้ของผู้เรียน ส่วนนักการศึกษาบางท่านจะใช้คำ "สื่อการสอน" เพราะเห็นว่าสื่อต่างๆ นั้น เป็นตัวถ่ายทอดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
สื่อการเรียนการสอนนี้ ได้มีนักการศึกษาได้ให้ความหมาย หรือคำจำกัดความไว้หลายท่านด้วยกัน แต่พอจะสรุปความได้คือ "สื่อการเรียนการสอน" หมายถึง วัสดุ เครื่องมือ ตลอดจนถึงวิธีการต่างๆ ที่จะเป็นตัวช่วยถ่ายทอดความรู้ จากแหล่งความรู้ไปยังผู้เรียน [เทคโนโลยีการศึกษา]
Innovationนวัตกรรม, นวัตกรรม หรือนวกรรม หมายถึง วิธีการปฏิบัติใหม่ๆ ที่แปลกไปจากเดิม โดยอาจจะได้มาจากการคิดค้นพบวิธีการใหม่ๆ ขึ้นมา หรือการปรุงแต่งของเก่าให้ใหม่และเหมาะสม และสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ได้รับการทดลองพัฒนาจนเป็นที่เชื่อถือได้แล้วว่าได้ผลดีในทางปฏิบัติ ทำให้ระบบก้าวไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้น โดย มีหลักการที่สำคัญอยู่ 3 ประการ ที่จัดเป็นหลักพิจารณาว่าสิ่งใดเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาหรือไม่ คือ
 • สิ่งนั้นควรเป็นสิ่งที่ค้นพบ หรือประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่ หรือการปรับปรุงแต่งของเก่าให้ใหม่เหมาะสมกับกาลสมัยมาใช้ในวงการศึกษา เพื่อให้ระบบการศึกษาก้าวหน้าไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ได้ผ่านการทดลอง การปรับปรุงพัฒนา จนเป็นที่ยอมรับกับอย่างแพร่หลาย
 • ได้มีการนำมาปฏิบัติจริงในวงการนั้น
[เทคโนโลยีการศึกษา]
Pronouncing dictionaryพจนานุกรมคำอ่าน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Computer-Based Trainingการนำเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการฝึกอบรม [เทคโนโลยีการศึกษา]
Interaction Modelการศึกษาแบบจำลองการปฏิสัมพันธ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Asynchronous Learningกิจกรรมการเรียนแบบไม่ประสานเวลา [เทคโนโลยีการศึกษา]
Synchronous Learningกิจกรรมการเรียนแบบประสานเวลา , กิจกรรมการเรียนแบบประสานเวลา  [เทคโนโลยีการศึกษา]
Experiencing Collaborativeกิจกรรมความร่วมมือ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Systematic Planningกระบวนการวางแผนอย่างมีระบบ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Self Learning Processesกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง [เทคโนโลยีการศึกษา]
Interaction Processesกระบวนการปฎิสัมพันธ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Integrated Library Systemsระบบห้องสมุดแบบบูรณาการ
ระบบห้องสมุดแบบบูรณาการ เป็นระบบที่ทำงานร่วมกันระหว่างชุดโปรแกรมที่ประกอบด้วยโมดูลต่างๆ หรือระบบย่อยตามลักษณะงานพื้นฐานของห้องสมุด ได้แก่ งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ (Acquisition module) งานควบคุมสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง (Serial control) งานทำรายการทรัพทยากรสารสนเทศ (Cataloging module) การสืบค้นทางออนไลน์ (Online Public Access Catalog-OPAC) และงานบริการยืม-คืน (Circulation module)

การทำงานที่สัมพันธ์ (โดยย่อ) เริ่มจาก

1. การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ เช่น การจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ นำรายการของทรัพยากรสารสนเทศ ข้อมูลของร้านค้าหนังสือ ข้อมูลของราคา (อัตราแลกเปลี่ยน) ข้อมูลของงบประมาณที่ได้รับสำหรับการจัดหา งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศสามารถควบคุมงบประมาณที่ได้รับจากการที่ระบบสามารถตัดยอดงบประมาณที่ได้ดำเนินการไปแล้ว สามารถติดต่อร้านค้าตามข้อมูลที่ลงไว้ในระบบ และลงรายการข้อมูลทางบรรณานุกรม (ตั้งต้น) ของทรัพยากรสารสนเทศ พร้อมสถานะของรายการนั้นๆ ว่าอยู่ในระหว่างการจัดซื้อ การส่งไปยังงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ รายการต่างๆ แม้ว่าจะลงรายการทางบรรณานุกรม ยังไม่ครบถ้วน แต่ผู้ใช้สามารถสืบค้นและเห็นรายการดังกล่าว ผ่านโมดูล OPAC แต่สถานะจะเป็นตัวบ่งบอกว่าอยู่ในกระบวนการใด

2. งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ดึงรายการทางบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศที่ทางงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ บันทึกไว้ในระบบ เพื่อลงรายการทางบรรณานุกรมตามหลักเกณฑ์การลงรายการทางบรรณานุกรมที่เครื่องคอมพิวเตอร์อ่านได้ (MARC) อย่างครบถ้วน ถูกต้อง พร้อมเปลี่ยนสถานะของรายการนั้นๆ เป็นให้บริการที่ชั้นหนังสือ (Check shelf available) และส่งทรัพยากรสารสนเทศที่ลงรายการทางบรรณานุกรมในระบบผ่านโมดูล Cataloging เรียบร้อยไปยังงานบริการเพื่อขึ้นชั้นให้บริการ รายการทางบรรณานุกรมที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะสามารถสืบค้นผ่านโมดูล OPAC

3. ผู้ใช้สามารถสืบค้นรายการทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการใช้ผ่านโมดูล OPAC และนำมายืมผ่านโมดูล Circulation

4. โมดูล Circulation อำนวยความสะดวกในการให้ยืม คืน จอง ต่ออายุ ทรัพยากรสารสนเทศ พร้อมทั้งคำนวณการปรับค่าหนังสือที่ค้างการคืน และพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าปรับ

5. ในส่วนของวารสาร ซึี่่งเป็นงานที่มีความซับซ้อนมาก จะมีโมดูล Serial control ในการบันทึกรายการวารสารที่เข้ามาแล้ว ต้องติดตามทวงถาม การเย็มเล่ม

เริ่มมีการนำระบบห้องสมุดแบบบูรณาการมาใช้ให้ห้องสมุดตั้งแต่ ค.ศ. 1981 เมื่อ University of Florida ซื้อโปรแกรมสำเร็จรูปโนทิส (NOTIS-Northwestern Online Total Integrated System) เป็นครั้งแรก และหลังจากนั้นก็มีระบบห้องสมุดแบบบูรณาการเกิดขึ้นอีกมากมายและจำนวนห้องสมุดที่หันมาใช้ระบบดังกล่าวก็เพิ่มขึ้นทั่วโลก นับเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างมากสำหรับห้องสมุดในการเปลี่ยนจากระบบห้องสมุดแบบเดิม มาเป็นระบบห้องสมุดแบบบูรณาการ

ระบบห้องสมุดแบบบูรณาการในปัจจุบัน มีทั้งเชิงพาณิชย์ และที่เป็นโปรแกรมโอเพนซอร์ส สำหรับโปรแกรมเชิงพาณิชย์ ได้แก่ อินโนแพค (INNOPAC) วีทีแอลเอส (VTLS) เป็นต้น แล้วแต่ความละเอียดของแต่ละโมดูลที่มีให้ และมีทั้งที่พัฒนาจากต่างประเทศและในประเทศไทย ส่วนโปรแกรมที่เป็นโอเพนซอร์ส ได้แก่ Koha, OpenBiblio เป็นต้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Instructorผู้สอน [เทคโนโลยีการศึกษา]
Congnitive Domainด้านพุทธิปัญญา [เทคโนโลยีการศึกษา]
Affective Domainด้านจิตใจ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Psychimator Domainด้านการเคลื่อนไหวของร่างกาย, ด้านการเคลื่อนไหวของร่างกาย [เทคโนโลยีการศึกษา]
Reactive Domainด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล, ด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
[เทคโนโลยีการศึกษา]
Pre-instructional Activitesกิจกรรมก่อนการเรียนการสอน [เทคโนโลยีการศึกษา]
Assessment of Learning Outcomesการวัดผลการเรียนรู้ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Computer Assisted Instruction การสอนใช้คอมพิวเตอร์ช่วย [เทคโนโลยีการศึกษา]
Artificial Intelligenceปัญญาประดิษฐ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Event signalingการให้สัญญาณเหตุการณ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Integrated Services Digital Networkโครงข่ายบริการสื่อสารร่วมระบบดิจิทัล [เทคโนโลยีการศึกษา]
Interactive multimediaสื่อประสมเชิงโต้ตอบ, ส่วนมากใช้ สื่อประสมปฏิสัมพันธ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Tape recordingsแถบบันทึกเสียง (Tape recording)

แถบบันทึกเสียง

หมายถึงวัสดุที่แบนยาวเคลือบด้วยสารแม่เหล็กใช้บันทึกสัญญาณเสียง เป็นวัสดุที่นิยมใช้ในการบันทึกเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆ บันทึก เสียงได้ทั้งสองแถบและสามารถลบเสียงเดิมออกแล้วบันทึกเสียงใหม่ได้ ต่างจากแผ่นเสียงที่เมื่อบันทึกเสียงลงไปแล้วจะคงอยู่ตลอด ไปจนกว่าแผ่นเสียงจะสึกหรอหรือแตกหัก เทปบันทึกเสียง มี 3 ลักษณะ ได้แก่

1.เทปม้วน (tape open reel-to reel)

2.เทปตลับแบบคาสเซท (tape cassette)

3.เทปตลับแบบ cartridge

(tape cartridge) การจัดเก็บเทปบันทึกเสียง จะจัดเก็บไว้ในกล่อง เรียงตามลำดับเลขทะเบียนหรือหัวเรื่องที่กล่องเทปและที่วงของเทปมีป้ายระบุรายละเอียดไดว้คือ ผู้ผลิต ชื่อเรื่อง สถานที่ วัน เดือน ปี หมายเลขจำนวนระยะเวลาที่เล่น และอัตราความเร็ว

บรรณานุกรม : พิมลพรรณ ประเสริฐวงษ์ เรพเพอร์, การใช้ห้องสมุด กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2542 [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Hyperlinkจุดเชื่อมโยงหลายมิติ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Pop-up windowหน้าต่างแบบผุดขึ้น [เทคโนโลยีการศึกษา]
Shelving for periodicalการจัดชั้นวารสาร [เทคโนโลยีการศึกษา]
Alphabetizingการเรียงลำดับอักษร [เทคโนโลยีการศึกษา]
Printingการพิมพ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Indexดัชนี [เทคโนโลยีการศึกษา]
Intellectual propertyทรัพย์สินทางปัญญา [เทคโนโลยีการศึกษา]
Information storage and retrieval systemระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ [เทคโนโลยีการศึกษา]
International Standard Book Numberเลขมาตรฐานหนังสือสากล

ISBN [เทคโนโลยีการศึกษา]

Information scienceสารสนเทศศาสตร์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Accompanying materialวัสดุประกอบ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Ancient inscriptionจารึกโบราณ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Author indexดัชนีผู้แต่ง [เทคโนโลยีการศึกษา]
Periodical indexดรรชนีวารสาร [เทคโนโลยีการศึกษา]
Bilingual dictionaryพจนานุกรมสองภาษา [เทคโนโลยีการศึกษา]
Informationสารสนเทศ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Online bibliographic searchingการค้นทางบรรณานุกรมแบบออนไลน์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Data miningดาต้าไมนิง [เทคโนโลยีการศึกษา]
Internet searchingการค้นทางอินเทอร์เน็ต [เทคโนโลยีการศึกษา]
Internetอินเทอร์เน็ต [เทคโนโลยีการศึกษา]
Weedingการคัดหนังสือออก [เทคโนโลยีการศึกษา]
Title indexดรรชนีชื่อเรื่อง [เทคโนโลยีการศึกษา]
Thumb indexดรรชนีหัวแม่มือ [เทคโนโลยีการศึกษา]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
inIf he comes, show him into my room.
inIf you hear anything new from him, please let me know about it.
inBorn in a rich family, he would have studied in England.
inShe would have fallen into the pond if he had not caught her by the arm.
inYou'll have to take his place in case he can't come.
inIf it had not been for his help, we would have failed in business.
inIf it had not been for his help, we would have failed in our enterprise.
inIf I knew his address, I would get in touch with him right away.
inIf they hadn't found the vase, John would have been accused of stealing it.
inIf she visits France again, she will have been there three times.
inThere is no telling what would happen if she doesn't show up.
inDid she start now, she would be in time.
inIf necessary, I'll come at nine tomorrow.
inIf I were not ill, I would join you.
inIf you have any complaints, let me know, and I'll look into them.
inIf it had not been for his father's help, he would have failed in business.
inIf you come upon a new word in a sentence, what will you do with it?
inIf it were not for books, life would be boring.
inIf you're sure you're not in a hurry, I can use a little help.
inIf it should rain, he will not come.
inIf anything should happen, please let me know.
inIf I happen to end up going abroad I'd probably go for France.
inIf I should fail again, I would give up the plan.
inIf it should rain tomorrow, the excursion will be canceled.
inIf you want to make your dreams come true, keep on trying.
inIf it rains tomorrow, I won't go on a picnic.
inIf it rains tomorrow, let's stay home.
inIf it rains tomorrow, we will go there by car.
inIf It rains tomorrow, will you stay at home?
inIf it should rain tomorrow, we would go by bus.
inIf it rains tomorrow, I won't go on a picnic.
inIf it be rainy tomorrow, the game will be put off.
inIf it rains tomorrow, the baseball game will be put off.
inIf It rains tomorrow, I'm not going to the meeting.
inIf it rains tomorrow, I'll stay at home.
inThe game will be called off if it rains tomorrow.
inIf it is fine tomorrow, we will play baseball.
inI will go out if it is fine tomorrow.
inIf you have any interesting books, lend me some.
inIf you have a certificate of immunization, please bring it when you come.
inProvided you have a reservation, you can check in anytime.
inYou'll never get ahead in this place unless you go through the proper channels.
inIf we had wings, could we fly to the moon?
inIf it had not been for the storm, we would have been in time for the meeting.
inIf anyone in my absence, tell him that I won't come back till evening.
inIt's best to wear a cap on your head during the cold Moscow winters.
inThe day is breaking soon.
inModern jazz is not my line.
inDefinitely!
inOf course Darwin, like many of his contemporaries, wished to be seen as following the Newtonian method.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ab initioอาบอินิททีออ') L. จากเริ่มแรก
ab intra(อาลอิน' ทรา) L. จากด้านข้าง, จากภายใน (from in side, from within)
abdominal(แอบดอม' มิเนิล) adj. ซึ่งเกี่ยวกับช่องท้อง (of the abdomen)
abdominal crampปวดเกร็งท้อง
abdominal distensionอาการปวดแน่นท้อง
abdominous(แอบคอม' มินัส) adj. ซึ่งมีพุงใหญ่ (potbellied)
abiding(อะไบ' ดิง) adj. ยึดถือ, ทน -abidingness n., Syn. enduring
ablins(เอ' บลินซ) adv. บางที., Syn. ablings, aiblins (perhaps)
abominable(อะบอม' นินะเบิล) adj. น่ารังเกียจ, น่ารำคาญ, เลวมากที่สุด, Syn. hateful, odious)
abominable snowmanมนุษย์หิมะ., Syn. yeti
abominate(อะบอม' มิเนท) vt. เกลียดชัง, ไม่ชอบ -abomination n. -abominator n., Syn. loathe, abhor ###A. love, like
aboriginal(แอบบอริจ' จินัล) ดั้งเดิม, ซึ่งเกี่ยวกับคนถิ่นเดิมหรือคนป่า
aborigines(แอบบอริจ' จิเนส) n. พืชหรือสัตว์พื้นเมือง, คนพื้นเมือง -aboriginal adj.
aborning(อะบอร์' นิง) adj. ในขณะที่กำเนิดหรือคลอดหรือได้ผล (original, inhabitants)
absent-minded(แอบ' เซนไม' เดด) adj. สติลอย -absent-mindedness n.
abstain(แอบสเทน') vt. ละเว้น, ไม่ลงคะแนนเสียง, ไม่ฟุ่มเฟือยในการกินและดื่ม,อดเหล้า, สละสิทธิ์ -abstainer n., Syn. forbear, desist)
abstinence(แอ็บ' สทิเนินซฺ) n. ความพอประมาณ, ความพอเหมาะ, การบังคับใจตัวเอง
abyssinia(แอบบิซิน' เนีย) ชื่อเดิมของ Ethiopia -abyssinian adj., n.
acarinaเป็นสัตว์พวกหมัดไร
acarine(แอค' คาริน) n. แมลงจำพวกเห็บหรือหมัด (mites, ticks)
acaroid resinยางไม้สีแดงหรือเหลืองที่ใช้ในการทำยาขัดหรือ Lacquers (accroides gum)
accidental albuminuriaเป็นภาวะลวงที่มี albumin ในปัสสาวะ
accipitrine(แอคซิพ' พิทริน -ไทรน์) adj. ซึ่งเกี่ยวกับนกจำพวกเหยี่ยว, ซึ่งคล้ายเหยี่ยว., Syn. accipitral
accommodating(อะคอม' โมเดททิง) adj. โอนอ่อนผ่อนตาม, ซึ่งยินดีช่วย, ใจดี, Syn. obliging ###A. uncooperative, selfish)
according(อะคอร์' ดิง) adj. ซึ่งเห็นด้วย, ขึ้นอยู่กับ, Syn. depending)
accordingly(อะคอร์' ดิงลี่) adj.,adv. ตาม, สอดคล้อง, ดังนั้น., Syn. consequently, therefore)
accounting(อะเคา' ทิง) n. ทฤษฎีระบบการทำบัญชี,วิชาการทำบัญชี
acethylcholineเป็น acetic ester ของ choline มีสูตรคือ (CH3) 3 N (OH) CH2 CH2OCOCH3
acetylcholine(อะเซททิลโค' ลิน) chem. acetic ester ของ choline
acetylcholinesteraseเอนไซม์ที่กระตุ้น hydrolysis ของ acetyl choline
ach indexดัชนีทางโภชนาการ
acid-forming(แอส' ซิดฟอร์มมิง) adj. ให้กรด (ในปฏิกริยาเคมี) (yielding acid)
acinaciform(แอสซิแนส' ซิฟอร์ม) adj. มีรูปคล้ายดาบสั้น
aciniform(อะซิน' นิฟอร์ม) adj. เป็นพวงคล้ายพวงองุ่น
acinous(แอส' ซินัส) adj. รูปเหมือนพวงองุ่น (consisting of acini)
acinus(แอส' ซินัส) n., (pl. -ni) พวงผลไม้คล้ายองุ่น
aclinic(เอคลิน' นิค) adj. เกี่ยวกับเส้นที่ไม่เอียงหรือเฉียง
aclinic line(เอคลิน' นิค) เส้นศูนย์สูตรแม่เหล็ก., Syn. magnetic equator
acquaint(อะเควนทฺ') vt. ทำให้คุ้นเคย, ปรับตัว, คุ้นเคย, แนะนำ -acquaintance n.
acquainted(อะเควน' ทิด) adj. คุ้นเคย, รู้จัดก่อน -acquaintedness n.
acridine(แอค' ริดีน) สารเคมีที่ใช้ในการสังเคราะห์สีย้อมและยา
acrolein(อะโคร' ลีอิน) n., chem. ของเหลวไวไฟชนิดหนึ่ง ใช้สังเคราะห์สีย้อมและยา
acromatin(แอคโคร' มาทิน) n. l่วนของนิวเคลียสของเซลล์ที่ไม่ติดสีย้อมได้ง่าย
actin(แอค' ทิน) globulin ที่เกี่ยวกับการหดตัวของกล้ามเนื้อ
actin-(คำเสริมหน้า) actino-
actinal(แอค' ทินัล) adj. ซึ่งมีหนวดหรือส่วนยื่นหรือรังสี (having tentacles or rays)
acting(แอค' ทิง) adj.,n. รักษาการ, ว่าที่, สำหรับการแสดง, เหมาะแก่การแสดง, อาชีพการแสดง, ศิลปะการแสดง, Syn. officiating, substituting, deputy ###A. permanent)
actinia(แอคทิน' เนีย) n., (pl. -tiniae, -tinias) n. สัตว์ทะเลชนิดหนึ่ง
actinic(แอคทิน' นิค) adj. เกี่ยวกับคุณสมบัติของการแผ่รังสี, มีรังสี (pertaining to actinism)
actinic ray physics.รังสีคลื่นสั้น, รังสีพันสีม่วง (which produces photochemical effects)

English-Thai: Nontri Dictionary
abiding(adj) ถาวร,สืบไป,ตลอดกาล,มั่นคง
abominable(adj) น่าขยะแขยง,น่ารังเกียจ,น่าชัง,น่าเกลียด
abominate(vt) ขยะแขยง,รังเกียจ,เกลียด
abomination(n) ความขยะแขยง,ความรังเกียจ,ความเกลียด
aboriginal(adj) ดั้งเดิม,พื้นเมือง
aborigines(n) ชาวพื้นเมือง
ABSENT-absent-minded(adj) เหม่อ,เหม่อลอย,ใจลอย
absorbing(adj) ซึ่งดึงดูดใจ,ซึ่งน่าสนใจ
abstain(vi) เว้น,ละเว้น,อด
abstinence(n) การเว้น,การละเว้น
ACCORDING according to(pre) ตามที่,ตามนั้น
according(adj) สอดคล้อง,ตาม
accordingly(adv) ตาม,สอดคล้อง,ดังนั้น,เพราะฉะนั้น
accounting(n) การบัญชี
acquaint(vt) รู้จัก,คุ้นเคย,เป็นกันเอง
acquaintance(n) การวิสาสะ,ความสนิทสนม,ความเป็นกันเอง,ความคุ้นเคย
adamantine(adj) เด็ดเดี่ยว,ยืนกราน,แข็งแกร่ง,ใจแข็ง
adjoin(vi,vt) ใกล้กัน,ประชิดกับ,ชิดกัน,ติดกับ
administer(vt) จัดการ,บริหาร,ปกครอง,อำนวยการ,ให้,เป็นประโยชน์
administration(n) การจัดการ,การปกครอง,การบริหาร
administrative(adj) เกี่ยวกับการจัดการ,เกี่ยวกับการบริหาร
administrator(n) ผู้จัดการ,ผู้บริหาร,เจ้าหน้าที่ปกครอง
advertising(n) การโฆษณา,คำโฆษณา
affecting(adj) น่าสงสาร,น่าเอ็นดู,สะเทือนใจ
affine(adj) ลอกเลียน,เลียนแบบ
affined(adj) ที่เกี่ยวข้องกัน,ที่เกี่ยวดองกัน,ที่ผูกพันกัน
affinity(n) ความสัมพันธ์กัน,ความเกี่ยวดองกัน,ความเป็นญาติกัน
again(adv) ใหม่,อีกครั้ง,นอกจากนั้น,อนึ่ง
against(pre) ต่อ,เพื่อ,กับ,ติดกับ,ทวน,ย้อน,เทียบกับ,ตรงกันข้าม
agglutinate(vi) รวมกัน,เกาะติดกัน,ประกอบกัน
ailing(adj) ทุกข์ทรมาน,ไม่สบาย,ป่วย
airing(n) การตาก,การตากอากาศ
airline(n) สายการบิน
airliner(n) เครื่องบินโดยสาร
akin(adj) เกี่ยวเนื่องกัน,เกี่ยวดอง,เป็นพี่เป็นน้อง,คล้ายกัน
albino(n) คนเผือก
albumin(n) ธาตุโปรตีนชนิดหนึ่ง
aline(vt) จัดแถว,วางแนว,ทำให้เป็นเส้นตรง
alinement(n) การจัดแถว,การวางแนว,การจัดขบวน
alkaline(adj) เกี่ยวกับด่าง,เป็นด่าง,ประกอบด้วยด่าง
alluring(adj) ล่อใจ,ยั่วยวน,ดึงดูดใจ,มีเสน่ห์,งดงาม
aluminium(n) อลูมิเนียม
aluminous(adj) ประกอบด้วยอลูมิเนียม
amain(adv) เต็มที่,เต็มกำลัง,รุนแรง,ดุเดือด,ทันที,ฉับพลัน
amaranthine(adj) ไม่รู้โรย,อมร,ไม่รู้จบ
amazing(adj) น่าสนเท่ห์,น่าพิศวง,น่าอัศจรรย์,น่าประหลาด
amusing(adj) น่าสนุก,น่าเพลิดเพลิน,น่าขบขัน,น่าหัวเราะ
anoint(vt) ชโลมน้ำมัน
anything(n) สิ่งใด,อะไรก็ตาม,อะไรบ้าง
appertain(vi) เกี่ยวกับ,พาดพิงถึง,เป็นของ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตามกฎหมาย    [ADV] according to law, See also: according to the law, legally, Syn. โดยชอบด้วยกฎหมาย, Example: หนังสือลาออกของนายพรพจน์ยังไม่ทันมีผลตามกฎหมาย เรื่องราวก็จบลงเสียก่อน, Thai definition: ถูกต้องตามกฎหมาย
ในบางกรณี [DET] at some point, Syn. บางกรณี, Ant. ในทุกกรณี, ทุกกรณี, Example: ในบางกรณี ภาษีนำเข้าของวัตถุที่ยังประกอบไม่เสร็จกลับมีอัตราสูงกว่าผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
หลักพระพุทธศาสนา    [N] Buddhist principles, Example: การบูชาปูชนียบุคคลนับว่าเป็นมงคลอันสูงสุดประการหนึ่งตามหลักพระพุทธศาสนา, Thai definition: สาระสำคัญของศาสนาพุทธ
คำพิพากษาถึงที่สุด    [N] final judgment, Example: ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดว่าการสมรสของบุคคลคู่นี้ เป็นโมฆะแล้ว, Thai definition: คำวินิจฉัยชี้ขาดของศาลในประเด็นแห่งคดีที่ฟ้องต่อศาล ซึ่งเป็นคำตัดสินสุดท้าย ไม่มีผู้ใดร้องเรียนได้
เจตนาบริสุทธิ์ [N] honest intention, Syn. เจตนาดี, Ant. เจตนาร้าย, Example: การสร้างพระด้วยวัตถุประสงค์ดี เจตนาบริสุทธิ์เป็นส่วนหนึ่งของอานิสงส์ทำให้เกิดผลอัศจรรย์แก่ผู้ที่มีไว้ครอบครอง
รายบุคคล    [ADJ] individual, Syn. รายตัว, Example: ปัจจุบัน สถานศึกษาต่างๆ มีการแจ้งผลการเรียนเป็นรายบุคคลให้กับนักศึกษาผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ระหว่างชาติ    [ADJ] international, Syn. ระหว่างประเทศ, Example: ประเทศไทย-จีนได้จัดการอบรมแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างชาติขึ้น ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, Thai definition: เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของชาติตั้งแต่ 2 ชาติขึ้นไป
ระหว่างประเทศ    [ADJ] international, Syn. ระหว่างชาติ, Example: ปัญหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เป็นปัญหายุ่งยากปัญหาหนึ่งคือ ปัญหาคนต่างด้าว, Thai definition: เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของประเทศตั้งแต่ 2 ประเทศขึ้นไป
ยาฉีด    [N] intravenous drug, See also: intravenous injection, Example: การคุมกำเนิดมีหลายวิธี เช่น ยาเม็ด ยาฉีด ห่วงอนามัย ถุงยางอนามัย ยาฝังใต้ผิวหนัง การทำหมันหญิงและชาย, Thai definition: ยาที่เข้าสู่ร่างกายโดยวิธีการฉีด
รายได้สุทธิ    [N] net income, Example: แต่ละเดือนๆ ครอบครัวเรามีรายได้สุทธิ 30,000 บาท, Count unit: บาท, Thai definition: รายได้หลังจากหักค่าใช้จ่าย หรือรายได้หลังจากหักค่าภาษี และค่าธรรมเนียมต่างๆ แล้ว
ยากิน    [N] oral drug, See also: oral medicine, Syn. ยาใช้ภายใน, ยารับประทาน, Ant. ยาทา, Example: ในย่านวัดโพธิ์-ท่าเตียนถือเป็นแหล่งรวมยาแผนโบราณจำพวกสมุนไพรไทย ทั้งยาน้ำ ยาเม็ด ยากินและยาทา, Thai definition: ยาที่เข้าสู่ร่างกายโดยการรับประทาน
นอกราชอาณาจักร    [N] outside the Kingdom, Ant. ในราชอาณาจักร, Example: การนำโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุออกนอกราชอาณาจักร จะต้องได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมศิลปากรก่อน, Thai definition: ภายนอกรัฐที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
ผู้มีอำนาจตามกฎหมาย    [N] person in authority, Example: พนักงานเหล่านี้ล้วนเป็นผู้มีอำนาจตามกฎหมาย, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่มีสิทธิตามที่กฎหมายกำหนด
สถาบันทางการเมือง    [N] political institution, Example: คณะผู้วิจัยคาดว่ากิจกรรมนี้จะเป็นประโยชน์ต่อสถาบันครอบครัว สถาบันทางการเมือง ประเทศชาติ และผู้ที่เกี่ยวข้อง, Count unit: แห่ง, Thai definition: สิ่งซึ่งคนในส่วนรวม คือ สังคม จัดตั้งให้มีขึ้น อันเกี่ยวข้องกับการเมือง
บาดเจ็บสาหัส    [V] seriously injured, Example: นายตำรวจสองคนยิงเจ้าพ่อคนใหม่ได้รับบาดเจ็บสาหัส, Thai definition: มีบาดแผลทำให้เจ็บปวดอย่างรุนแรง
ยานอนหลับ    [N] sleeping pill, See also: hypnotics, hypnotic drug, sedative, tranquilizer, antidepressant, Example: ยานอนหลับและยากล่อมประสาทห้ามซื้อกินเอง ถ้าจะกินต้องให้หมอสั่งยา, Thai definition: ยาที่มีฤทธิ์กดประสาททำใหหลับ
ยาทา    [N] vanishing cream, See also: unguent, warpaint, rouge, Syn. ยาใช้ภายนอก, Ant. ยากิน, Example: สารก่อภูมิแพ้ที่เป็นสิ่งที่สัมผัสกับร่างกาย ได้แก่ เครื่องประดับ เครื่องสำอาง เครื่องนุ่งห่ม ยาทา เป็นต้น, Thai definition: ยาที่เข้าสู่ร่างกายโดยการทาบริเวณภายนอก
คมเข้ม    [ADJ] piercing, Syn. คมคาย, Example: คนภาคใต้มีผิวคล้ำหรือดำแดงเป็นส่วนใหญ่และมีนัยน์ตาคมเข้มส่อแววเหมือนคนดุ, Thai definition: หน้าตาคมคาย
ครองสติ    [V] remain conscious, See also: keep quiet, Syn. คงสติ, คุมสติ, มีสติ, ตั้งสติ, Example: เขาครองสติของเขาไว้ได้ระหว่างฉุกเฉิน
ครอบครัวเดี่ยว    [N] single family, Ant. ครอบครัวใหญ่, ครอบครัวขยาย, Example: ครอบครัวของคนในสังคมเมืองหลวงมีขนาดที่เล็กลงกลายเป็นครอบครัวเดี่ยวซึ่งประกอบด้วยสามีภรรยาและบุตรเท่านั้นเนื่องจากสภาพในสังคมที่เปลี่ยนไป, Thai definition: ครอบครัวขนาดเล็กประกอบด้วยพ่อแม่ลูก
ความใกล้ชิด    [N] closeness, See also: acquaintance, proximity, Syn. ความสนิทสนม, Ant. ความห่างเหิน, Example: โดยทั่วไปเด็กจะมีความใกล้ชิดกับแม่มากกว่าพ่อแม่จึงมีอิทธิพลโน้มน้าวจิตใจเด็กได้มากกว่า
ความเด่นดัง    [N] fame, See also: greatness, known, distinction, popularity, eminence, reputation, Syn. ความเด่น, ความดัง, Example: ดาราบางคนจัดกิจกรรมเพื่อผู้ด้อยโอกาสเป็นแล้วออกข่าวเผยแพร่ค่อนข้างใหญ่โตก็มีจุดประสงค์เพื่อความเด่นดังของตนเอง
ความนัย    [N] implication, See also: meaning, Syn. ความหมาย, Example: ถ้อยโต้ตอบเหล่านี้มีความนัยซ่อนเร้นอยู่
ความเรียบง่าย    [N] simplicity, See also: easiness, no luxury, Ant. ความหรูหรา, ความฉูดฉาด, Example: พิพิธภัณฑ์ในภาคอีสานเน้นความเรียบง่ายแต่มีความหมายต่อชุมชนโดยพิพิธภัณฑ์ประเภทนี้จะมีลักษณะไม่หรูหรา โอ่โถง และไม่จำเป็นต้องมีพื้นที่กว้างขวางใหญ่โต, Thai definition: ไม่ฉูดฉาด, ไม่หรูหรา
ความอ่อนแอ    [N] weakness, See also: frailty, infirmity, debility, Ant. ความเข้มแข็ง, Example: เธอใช้หลังมือป้ายน้ำตาก่อนที่มันจะไหลออกมาประจานความอ่อนแอในใจของเธอ, Thai definition: ไม่เข้มแข็ง
ความอ่อนแอ    [N] weakness, See also: failure, defect, failing, debility, frailty, Ant. ความแข็งแรง, Example: ผู้ที่เริ่มเข้าสู่วัยชราจะประสบปัญหาหลายประการในการดำรงชีวิตเช่น ปัญหาในด้านความเชื่องช้าและความอ่อนแอของร่างกายและปัญหาเรื่องสายตา, Thai definition: ไม่แข็งแรง
ภาษีเงินได้    [N] income tax, Syn. ภาษีรายได้, Example: ผู้มีรายได้มากจากการประกอบอาชีพต้องเสียภาษีเงินได้, Thai definition: ภาษีที่เรียกเก็บจากบุคคลที่ได้รับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อย่างอื่น ซึ่งอาจคิดคำนวณได้เป็นเงิน, Notes: (กฎหมาย)
ภาษีบำรุงท้องที่    [N] local maintenance tax, Example: เจ้าของที่ดินจะต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ทุกปี, Thai definition: ภาษีซึ่งบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือครอบครองอยู่ในที่ดินที่ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชน มีหน้าที่ต้องเสียเป็นรายปีจากราคาปานกลางของที่ดินตามที่ทางราชการได้ประกาศกำหนดไว้, Notes: (กฎหมาย)
ภาษีรายได้    [N] income tax, Syn. ภาษีเงินได้, Thai definition: ภาษีที่เรียกเก็บจากบุคคลที่ได้รับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อย่างอื่น ซึ่งอาจคิดคำนวณได้เป็นเงิน, Notes: (กฎหมาย)
ภาสน์    [N] speaking, See also: talking, saying, speech, Syn. การพูด, การกล่าว, การบอก, Notes: (บาลี)
ภิกขา    [N] begging for food, See also: begging for alms, Syn. ภิกษา, ภิกขาจาร, Thai definition: การขออาหาร, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ภิกขาจาร    [N] begging of food, See also: begging for food/alms, Syn. ภิกขา, Example: พราหมณ์ชูชกเที่ยวทำภิกขาจารเพื่อเลี้ยงชีพ, Thai definition: การเที่ยวขออาหาร,, Notes: (บาลี)
ภิกษา    [N] begging of food, See also: begging for alms, soliciting of food, Syn. ภิกขา, Thai definition: การขออาหาร, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ภิญโญ    [ADV] more and more, See also: increasingly, Syn. ยิ่ง, ยิ่งขึ้นไป, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ภิญโญภาพ    [N] higher excellence, See also: increase, Syn. ความยิ่ง, ความยิ่งขึ้นไป, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ภินทนาการ    [N] act of breaking or destroying, See also: destruction, demolish, Syn. อาการแตก, การแตก, การทำลาย, Notes: (บาลี)
ภูเขาเลากา    [ADV] like a mountain, Syn. มากมายก่ายกอง, Example: เขามีงานกองทิ้งไว้เป็นภูเขาเลากาเลย, Thai definition: ที่สูงใหญ่มาก
ภูตบดี    [N] Siva, See also: king of ghosts, Syn. พระศิวะ, เจ้าแห่งผี, เจ้าแห่งสรรพสัตว์, Notes: (สันสกฤต)
ภูตผีปิศาจ [N] ghost, See also: spirit, demon, jinn, jinni, genie, Syn. ปีศาจ, ผี, ภูตผี, Example: ในปัจจุบันยังมีประชาชนบางส่วนยังมีความเชื่อในเรื่องภูตผีปีศาจ, Count unit: ตน, ตัว
คำตักเตือน    [N] warning word, See also: caution, instruction, Syn. คำสั่งสอน, คำเตือน, Example: เขาไม่เคยฟังคำตักเตือนของบิดาเขาเลย, Thai definition: คำสั่งสอนให้รู้สำนึกตัว
คำร้องเรียน    [N] complaint, See also: case, suit, Syn. คำร้อง, คำร้องทุกข์, Example: นายกรัฐมนตรีได้รับคำร้องเรียนจากราษฎรเรื่องป่าไม้ในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดขอนแก่น, Thai definition: ข้อความที่ยื่นเรื่องราวต่อราชการเมื่อได้รับความเดือดร้อน
คำสบประมาท    [N] contempt, See also: disdain, scorn, Syn. คำปรามาส, คำดูถูก, Example: การสะสางคดีนี้ของตำรวจทำให้สามารถลบคำสบประมาทว่าไร้น้ำยาได้
งบการเงิน    [N] financial budget, Example: บริษัทและห้างหุ้นส่วนจดทุเบียนทุกแห่งจะต้องมีผู้สอบบัญชีเพื่อตรวจสอบสมุดบัญชีและงบการเงินเพื่อตรวจสอบว่ากิจการทำบัญชีถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีหรือไม่, Thai definition: ฐานะทางการเงิน
งานสอน    [N] teaching task, See also: instructional job/work, Syn. งานสอนหนังสือ, Example: เมื่อถึงวันหยุดหรือว่างจากงานสอนอาจารย์มักเข้าห้องสมุดเพื่อหาความรู้เพิ่มเติม
งามสง่า    [ADJ] graceful, See also: elegant, prominent, Syn. สง่า, Example: ท่วงท่าเดินเหินของเธอไม่งามสง่าเอาเสียเลย, Thai definition: งามเด่น
จดบันทึก    [V] take (down) notes, See also: make a note of something, Syn. เขียนบันทึก, Example: ผู้ควบคุมเครื่องควรจดบันทึกปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงานแล้วแจ้งให้นักโปรแกรมระบบทราบเพื่อทำการแก้ไข, Thai definition: ที่รับภาพ
จับอกจับใจ    [V] impress, See also: imprint, please, Syn. จับจิตจับใจ, ติดใจ, พอใจ, Example: นักร้องขับขานเนื้อร้องและสร้างลีลาให้กับทำนองบทเพลงเพื่อจับอกจับใจคนฟังได้ดียิ่ง
จากนี้    [ADV] from this moment, See also: since, till now, Example: นับจากนี้ถึงเดือนกันยายนจะมีการเปลี่ยนแปลงของกรมตำรวจจึงน่าที่จะจับตาดูว่าใครจะเข้ามารับตำแหน่งสำคัญ
จุดดี    [N] good point, See also: strength, advantage, benefit, Syn. ข้อดี, จุดเด่น, จุดแข็ง, Ant. จุดด้อย, ข้อด้อย, จุดอ่อน, Example: การจัดระเบียบแฟ้มข้อมูลแบบตามลำดับกับแบบทางตรงต่างก็มีจุดดีและจุดอ่อนไปคนละด้าน
ช่วงใดช่วงหนึ่ง    [N] certain session, See also: particular session, Example: ความเร็วที่วัดได้มาจากความเร็วช่วงใดช่วงหนึ่งที่รถเคลื่อนที่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อบายมุข[n.] (abāiyamuk) EN: way to hell ; ruin ; vice ; temptation ; allurements which lead to ruin ; evil path   FR: vice [m] ; perversité [f]
อาบัติ[n.] (ābat) EN: offence ; infringement ; misdemeanor ; offense   FR: transgression [f] ; infraction [f]
อับราฮัม ลินคอล์น = อับราฮัม ลินคอร์น[n. prop.] (Abraham Linkhøn) EN: Abraham Lincoln   FR: Abraham Lincoln
อาชาไนย[adj.] (āchānai) EN: easily trained   
อาชาไนย[adj.] (āchānai) EN: highborn ; of noble birth ; well-bred ; wellborn ; well-trained   
อาชีพอิสระ[n. exp.] (āchīp itsara) EN: freelance   FR: indépendant [m]
อาชีวะ[n.] (āchīwa) EN: trade ; occupation ; vocation ; profession ; career ; calling   
อาชีวศึกษา[n.] (āchīwaseuksā) EN: vocational education ; vocational training   FR: enseignement professionnel [m]
อดิเรกลาภ[n.] (adirēklāp) EN: windfall   
อดีตนายกรัฐมนตรี[n. exp.] (adīt nāyok ratthamontrī) EN: former prime minister   FR: ancien Premier ministre [m]
อดีตรัฐมนตรี[n. exp.] (adīt ratthamontrī) EN: former Minister   FR: ancien ministre [m]
อะดรีนาลิน[n.] (adrīnālin) EN: adrenalin   FR: adrénaline [f]
แออัด[X] (aē-at) EN: congested ; crowded   FR: bondé ; plein ; encombré ; surpeuplé
แอร์[n. exp.] (aē) EN: air conditioner ; air conditioning   FR: air conditionné [m] ; airco [m] ; climatisation [f]
แอคเค้าน์ติ้ง[n.] (aēkkhaoting) EN: accounting   
แอกทิไนด์[n.] (aēkthinai) EN: Actinide   FR: actinide [m]
แอกทิเนียม[n.] (aēkthinīem) EN: actinium   FR: actinium [m]
แอ่ง[n.] (aeng) EN: depressed ground ; low-lying land ; shallow lake   FR: dépression [f] ; enfoncement [m]
แอ่งน้ำ[n. exp.] (aeng nām) EN: basin   
แอ่ว[v.] (aēo) EN: court ; woo ; serenade ; sing to   FR: faire la cour ; courtiser
แอบ[v.] (aēp) EN: hide ; conceal ; go into hiding ; lie low ; snuggle up to ; slip ; tuck away ; be covert ; cover up ; sneak ; steal ; present oneself as   FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
แอบอ้าง[v.] (aēp-āng) EN: claim, pretend that something is true   FR: affirmer ; prétendre ; soutenir (que)
แอ๊บแบ๊ว[v.] (aēp-baēo) EN: make oneself look younger ; present an innocent demeanour   FR: vouloir paraître jeune ; se donner des allures d'adolescent
แอร์พอร์ตลิงก์[n. exp.] (aēphøt ling) EN: airport link   FR: liaison aéroport [f]
แอร์พอร์ตเรลลิงก์ [n. exp.] (aēphøt rēn ling) EN: airport rail link   
แอบซ่อน[v.] (aēp-søn) EN: hide ; conceal ; keep secretly ; dodge ; make a hint ; veil ; shroud   FR: cacher ; dissimuler
แอสไพริน[n.] (aēsphairin) EN: aspirin   FR: aspirine [f]
แอด = แอ๊ด[n.] (aēt) EN: creaking sound ; creak   
แอสทาทีน[n.] (aētthāthīn = aēsthāthīn) EN: astatine   FR: astate [m]
อาหาร[n.] (āhān) EN: food ; meal ; dish ; nutrition   FR: nourriture [f] ; alimentation [f] ; aliment [m] ; repas [m] ; plat [m] ; cuisine [f]
อาหารบำรุง[n. exp.] (āhān bamrung) EN: nourishing food ; nourishment   FR: aliment nourissant [m]
อาหารฝรั่ง[n. exp.] (āhān Farang) EN: western food ; European food   FR: cuisine occidentale [f] ; nourriture occidentale [f] ; cuisine européenne [f]
อาหารฝรั่งเศส[n. exp.] (āhān Farangsēt) EN: French food ; French cuisine   FR: cuisine française [f] ; nourriture française [f]
อาหารอินเดีย[n. exp.] (āhān Indīa) EN: Indian food   FR: cuisine indienne [f]
อาหารจานหลัก[n. exp.] (āhān jān lak) EN: main courses   
อาหารจีน[n. exp.] (āhān Jīn) EN: Chinese food ; Chinese cuisine   FR: cuisine chinoise [f] ; nourriture chinoise [f]
อาหารค่ำ [n.] (āhān kham) EN: dinner   FR: dîner [m] ; souper (Belg.) [m]
อาหารกลางวัน[n.] (āhān klāngwan) EN: lunch ; luncheon   FR: déjeuner [m] ; repas de midi [m] ; dîner [m] (Belg) ; lunch [m]
อาหารกระป๋อง[n. exp.] (āhān krapǿng) EN: canned food ; tinned foods   FR: nourriture en conserve [f] ; nourriture en boîte [f]
อาหารและที่พัก[n. exp.] (āhān lae thīphak) EN: accommodation ; food and lodging   FR: repas et logement [mpl]
อาหารไม่ย่อย[n.] (āhān mai yøi) EN: indigestion   FR: indigestion [f]
อาหารมังสวิรัติ[n. exp.] (āhān mangsawirat) EN: vegetarian food   FR: cuisine végétarienne [f] ; nourriture végétarienne [f] ; alimentation végétarienne [f]
อาหารมนุษย์[n. exp.] (āhān manut) FR: alimentation humaine [f]
อาหารมื้อกลางวัน[n.] (āhān meū klāngwan) EN: lunch   FR: déjeuner [m] ; repas de midi [m] ; dîner [m] (Belg) ; lunch [m]
อาหารมื้อหน้า[n. exp.] (āhān meū nā) EN: next meal   FR: le prochain repas
อาหารมื้อเย็น[n.] (āhān meū yen) EN: dinner ; supper   FR: dîner [m] ; souper [m] (Belg.)
อาหารป่า[n. exp.] (āhān pā) EN: wild food ; jungle food   FR: gibier [m] ; spécialité culinaire de la forêt [f]
อาหารพิเศษ[n. exp.] (āhān phisēt) FR: spécialité culinaire [f]
อาหารเรียกน้ำย่อย[n. exp.] (āhān rīek nāmyøi) EN: appetizer   FR: amuse-gueule [m inv.]
อาหารสำเร็จรูป[n. exp.] (āhān samretrūp) EN: instant meal ; delicatessen   FR: nourriture instantanée [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
IN    AH0 N
IN    IH1 N
IN.    IH1 N
IN.    IH1 N CH
INA    IY1 N AH0
INC    IH1 NG K
ING    IH1 NG
INK    IH1 NG K
INN    IH1 N
INS    IH1 N Z
INS    AY1 EH1 N EH1 S
INY    IH1 N IY0
JIN    JH IH1 N
KIN    K IH1 N
LIN    L IH1 N
MIN    M IH1 N
PIN    P IH1 N
QIN    K IH1 N
BIN    B IH1 N
DIN    D IH1 N
EIN    AY1 N
FIN    F IH1 N
GIN    JH IH1 N
SIN    S IH1 N
TIN    T IH1 N
VIN    V IH1 N
WIN    W IH1 N
YIN    Y IH1 N
RHIN    R IH1 N
RINA    R IY1 N AH0
RIND    R AY1 N D
RINE    R AY1 N
RING    R IH1 NG
RINI    R IY1 N IY0
RINK    R IH1 NG K
RINN    R IH1 N
RUIN    R UW1 AH0 N
SAIN    S EY1 N
SEIN    S AY1 N
SHIN    SH IH1 N
SIND    S IH1 N D
SINE    S AY1 N
SING    S IH1 NG
SINK    S IH1 NG K
SINN    S IH1 N
SINO    S AY1 N OW0
SINS    S IH1 N Z
SKIN    S K IH1 N
SPIN    S P IH1 N
THIN    TH IH1 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
in    (n) (i n)
Inc    (n) (i1 ng k)
bin    (n) (b i1 n)
din    (v) (d i1 n)
fin    (n) (f i1 n)
gin    (v) (jh i1 n)
ink    (v) (i1 ng k)
inn    (n) (i1 n)
ins    (n) (i1 n ch i z)
ins    (n) (i1 n z)
kin    (n) (k i1 n)
min    (n) (m ii1 n)
pin    (v) (p i1 n)
sin    (v) (s i1 n)
tin    (v) (t i1 n)
win    (v) (w i1 n)
Sino    (n) (s ai1 n ou)
Minh    (n) (m i1 n)
Nina    (n) (n ii1 n @)
Erin    (n) (e1 r i n)
Finn    (n) (f i1 n)
Gina    (n) (jh ii1 n @)
Inst    (n) (i1 n s t)
Linz    (n) (l i1 n t s)
Tina    (n) (t ii1 n @)
agin    (in) (@1 g i1 n)
akin    (j) (@1 k i1 n)
bind    (v) (b ai1 n d)
bine    (n) (b ai1 n)
bins    (n) (b i1 n z)
chin    (n) (ch i1 n)
coin    (v) (k oi1 n)
dine    (v) (d ai1 n)
dins    (v) (d i1 n z)
dint    (n) (d i1 n t)
fain    (a) (f ei1 n)
find    (v) (f ai1 n d)
fine    (v) (f ai1 n)
fins    (n) (f i1 n z)
gain    (v) (g ei1 n)
gins    (v) (jh i1 n z)
grin    (v) (g r i1 n)
hind    (n) (h ai1 n d)
hint    (v) (h i1 n t)
inch    (v) (i1 n ch)
incl    (n) (i1 n k l uu1 d i ng)
info    (n) (i1 n f ou)
inks    (v) (i1 ng k s)
inky    (j) (i1 ng k ii)
inns    (n) (i1 n z)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
料金[りょうきん, ryoukin] ค่าบริการ,ค่าธรรมเนียม,ค่าตอบแทน
機能[きのう, kinou] (n) หน้าที่, การทำงาน
金融[きんゆう, kinyuu] (n) การเงิน
写真[しゃしん, shashin] (n) ภาพถ่าย
診療所[しんりょうじょ, shinryoujo] (n) สถานีอนามัย
確認[かくにん, kakunin] (vt) ยืนยัน
水難[すいなん, suinan] (n) อุทกภัย(น้ำท่วม, จมน้ำ)
人工[じんこう, jinkou] (n) สร้างขึ้นโดยมนุษย์
人間[にんげん, ningen] (n) มนุษย์
刷新[さっしん, sasshin] (n) ปรับปรุงใหม่, ปฎิรูป
多神教[たしんきょう, tashinkyou] (n) ศาสนาประเภทพหุเทวนิยม (นับถือพระเจ้าหลายองค์)
一神教[いっしんきょう, isshinkyou] (n) ศาสนาประเภทเอกเทวนิยม (นับถือพระเจ้าองค์เดียว)
中心[ちゅうしん, chuushin] (n) ศูนย์กลาง
常任理事国[じょうにんりじこく, jouninrijikoku] (n) ประเทศสมาชิกถาวรประจำคณะมนตรีความมั่นคง
個人[こじん, kojin] (n) ส่วนตัว, See also: private
委員[いいん, iin] (n) กรรมการ
責任[せきにん, sekinin] (n) หน้าที่,ความรับผิดชอบ
来日[らいにち, rainichi] (vt) มาญี่ปุ่น
乗務員[じょうむいん, joumuin] (n) เจ้าหน้าที่บนเครื่องบิน, ลูกเรือ
送金[そうきん, soukin] (vt) โอนเงิน,ส่งเงิน
日本銀行[にほんぎんこう, nihonginkou] (n) ธนาคารกลางของญี่ปุ่น
[みな, mina] (n) ทุกๆ คน
日銀[にちぎん, nichigin] (n) คำย่อของธนาคารกลางญี่ปุ่น, See also: 日本銀行
新型[しんがた, shingata] (n) แบบใหม่
平均[へいきん, heikin] (n) เฉลี่ย
中央銀行[ちゅうおうぎんこう, chuuouginkou] (n) ธนาคารกลาง เป็นเรียกรวมหมายถึงธนาคารกลางของประเทศต่างๆ, See also: 日本銀行
用心[ようじん, youjin] (n) ระมัดระวัง
[ひな, hina] (n) ลูกไก่
羅針盤[らしんばん, rashinban] (n) เข็มทิศ
飲酒運転[いんしゅうんてん, inshuunten] (n) การดื่มสุราขณะขับรถ หรือขับรถขณะมึนเมา
店員[てんいん, ten'in] (n) พนักงานของร้าน
駅員[えきいん, ekiin] (n) พนักงานประจำสถานีรถไฟ
一石二鳥[いっせきにちょう, issekinichou] (phrase) ยิ่งปืนนัดเดียวได้นกสองตัว
愛人[あいじん, aijin] (n) ชู้รัก
内閣総理大臣[ないかくそうりだいじん, naikakusouridaijin] (n) นายกรัฐมนตรี, See also: 総理大臣,首相
総理大臣[そうりだいじん, souridaijin] (n) นายกรัฐมนตรี, See also: 首相
大臣[だいじん, daijin] (n) รัฐมนตรี
内閣不信任案[ないかくふしんにんあん, naikakufushinnin'an] (n) ญัตติเพื่อเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจคณะรัฐมนตรี
来年[らいねん, rainen] (n) ปีหน้า
職員[しょくいん, shokuin] (n) บุคลากรในหน่วยงาน(โรงเรียน,ส่วนราชการ,บริษัทเอกชน)
参議院[さんぎいん, sangiin] (n) วุฒิสภา
衆議院[しゅうぎいん, shuugiin] (n) สภาผู้แทนราษฎร
議員[ぎいん, giin] (n) สมาชิกสภา
飲食[いんしょく, inshoku] (n) การดื่มกิน
電化製品[でんかせいひん, denkaseihin] (n) เครื่องใช้ไฟฟ้า
人工知能[じんこうちのう, jinkouchinou] (n) ปัญญาประดิษฐ์
人口[じんこう, jinkou] (n) ประชากร
以内[いない, inai] (n) ภายใน, ไม่เกิน (เช่น 4~6週間以内 หมายถึง ภายในระยะเวลา 4-6 สัปดาห์)
インタビュー[いんたびゅー, intabyu-] (vt) สัมภาษณ์ ใช้สำหรับการสัมภาษณ์ของนักข่าวหรือผู้ดำเนินรายการ
心臓[しんぞう, shinzou] (n) หัวใจ, See also: Related: 心

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
飲料水[いんりょうすい, inryousui, inryousui , inryousui] (n) น้ำดื่ม, น้ำกิน
婚姻登録証[こんいんとうろくしょう, kon'intourokushou] (n) ทะเบียนสมรส
医院[いいん, iin] (n) คลีนิก, ห้องตรวจโรค, ห้องรักษาโรค , See also: R. 病院、診療室
インチング[いんちんぐ, inchingu] (n) inching , See also: S. 寸動,
土足厳禁[どそくげんいん, dosokugen'in] (n) ถอดรองเท้าก่อนเข้า(บ้าน)
会社員[かいしゃいん, kaishain] (n) พนักงานบริษัท
インシュアランス[いんしゅあらんす, inshuaransu] (n) ประกันภัย
孤児院[こじいん, kojiin] (n) สถานเลี้ยงเด็กกำพร้า
美粧院[びしょういん, bishouin] (aux. verb adj) เสริมสวย
添乗員[てんじょういん, tenjouin] พนักงานบริการประจำรถ(เครื่องบิน)
正社員[せいしゃいん, seishain] พนังงานประจำ
バインナウン[ばあいんなん, baainnan] (n) พระเจ้าหงสาวดีบุเรงนอง
鳥インフルエンザ[とりいんふるえんざ, toriinfuruenza] (n) ไข้หวัดนก
駐在員[ちゅうざいいん, chuuzaiin] (n) ผู้มาประจำการจากต่างประเทศ
現地駐在員[げんちちゅうざいいん, genchichuuzaiin] (n) ผู้มาประจำการในประเทศ
駐在員[ちゅうざいいん, chuuzaiin] ผู้มาประจำการจากต่างประเทศ
公務員[こうむいん, koumuin] (n) ข้าราชการ
インパルス[いんぱるす, inparusu] (n) impulse
ラブイン[らぶいん, rabuin] (n) love
愛飲家[あいいんか, aiinka] (n) นักดื่ม , See also: S. 愛飲者,
溜飲が下がる[りゅういんがさがる, ryuuingasagaru] (vi ) โล่งใจ (หลังจากที่มีความทุกข์สุมอยู่เต็มอก)
溜飲が下がる[りゅういんがさがる, ryuuingasagaru] (vi ) สะใจ (มีความโกรธสะสมอยู่เต็ม แล้วในที่สุดก็ได้ระบายออกไป)
院生[いんせい, insei] (n ) นักศึกษาปริญญาโท
特性要因図[とくせいよういんず, tokuseiyouinzu] (n ) แผนภูมิก้างปลา
音韻論[おんいんろん, on'inron] (n ) วิชาที่ว่าด้วยระบบเสียงของภาษา , See also: R. phonology
党員[とういん, touin] (n ) สมาชิกพรรคการเมือง
会社員[かいしゃいん, kaishain, kaishain , kaishain] (n ) พนักงานบริษัท
会社員[かいしゃいん, kaishain, kaishain , kaishain] (n ) พนักงานบริษัท
社員[しゃいん, shain, shain , shain] (n ) พนักงานบริษัท (ใช้เมื่อบอกว่าเป็นพนักงานของบริษัทนั้น)
銀行員[ぎんこういん, ginkouin, ginkouin , ginkouin] (n ) พนักงานธนาคาร
病院[びょういん, byouin, byouin , byouin] (n ) โรงพยาบาล
ワイン[わいん, wain, wain , wain] (n ) ไวน์
豚インフルエンザ[ぶたいんふるえんざ, butainfuruenza] (n ) โรคไข้หวัดหมู หรือ โรคไข้หวัดเม็กซิกัน
実行委員長[じっこういいんちょう, jikkouiinchou] (n ) ประธานกรรมการดำเนินงาน
婚姻[こんいん, kon'in] (n ) การสมรส การแต่งงาน
牛飲馬食[ぎゅういんばしょく, gyuuinbashoku] (四字熟語 ) กินอย่างตะกละมูมมาม
陰気[いんき, inki] (adv ) มืดมน หม่นหมอง
全員[ぜんいん, zen'in] (n ) ทุกคน, สมาชิกทุกคน, สมาชิกทั้งหมด

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
杉並[すぎなみ, suginami] Thai: ซูกินามิ English: Suginami (pl)
続行[ぞっこう, zokkou] Thai: ดำเนินต่อไป English: resuming
一新[いっしん, isshin] Thai: ปฏิสังขรณ์
一新[いっしん, isshin] Thai: ปฏิรูป
一新[いっしん, isshin] Thai: เปลี่ยนใหม่หมด English: complete change
酔う[よう, you] Thai: มึนเมา English: to become intoxicated
取り除く[とりのぞく, torinozoku] Thai: ขจัดออก English: to remove
取り除く[とりのぞく, torinozoku] Thai: กำจัดออกไป English: to take away
整う[ととのう, totonou] Thai: จัดเป็นระเบียบ English: to be put in order
結びつく[むすびつく, musubitsuku] Thai: เชื่อมติดกัน English: to join together
生える[はえる, haeru] Thai: ขึ้น English: to spring up
組合せ[くみあわせ, kumiawase] Thai: การประกอบ English: combination
頭金[あたまきん, atamakin] Thai: เงินดาวน์มัดจำ English: down payment
学内[がくない, gakunai] Thai: อยู่ภายในบริเวณสถานศึกษา เช่น โรงเรียน, วิทยาสัย หรือ มหาวิทยาลัย English: within the school
示す[しめす, shimesu] Thai: ชี้ให้เห็น English: to point out
取れる[とれる, toreru] Thai: เอามาได้ English: to be obtained
込める[こめる, komeru] Thai: รวมไว้ English: to include
込める[こめる, komeru] Thai: ใส่ไว้ English: to put into
漏れる[もれる, moreru] Thai: เล็ดลอดผ่านมา English: to shine through
遮る[さえぎる, saegiru] Thai: ขวางกั้น English: to interrupt
遮る[さえぎる, saegiru] Thai: ขัด English: to intercept
確かめる[たしかめる, tashikameru] Thai: ทำให้แน่ใจ English: to ascertain
推進[すいしん, suishin] Thai: การผลักดันให้คืบหน้า English: propulsion
募集[ぼしゅう, boshuu] Thai: การรับสมัคร English: recruiting (vs)
新入生[しんにゅうせい, shinnyuusei] Thai: นักศึกษาใหม่ English: freshman
新入生[しんにゅうせい, shinnyuusei] Thai: นักเรียน(นักศึกษา)ปีหนึ่ง English: first-year student
人前では[ひとまえでは, hitomaedeha] Thai: ต่อหน้าสาธารณะ English: in front of people
気分[きぶん, kibun] Thai: อารมณ์ความรู้สึก English: feeling
近日[きんじつ, kinjitsu] Thai: ในเร็ว ๆ นี้ English: in a few days
見つける[みつける, mitsukeru] Thai: หา(ของ)พบ English: to find out
作成[さくせい, sakusei] Thai: ผลิต English: producing
作成[さくせい, sakusei] Thai: สร้าง English: creating
最新[さいしん, saishin] Thai: ล่าสุด English: latest
最新[さいしん, saishin] Thai: แบบใหม่
持ち込む[もちこむ, mochikomu] Thai: พกติดตัวเข้าไป(ในร้าน) English: to take something into ..
ぶつける[ぶつける, butsukeru] Thai: กระแทกถูก English: to run into
乗せる[のせる, noseru] Thai: วางลงบน English: to place on (something)
研究所[けんきゅうじょ, kenkyuujo] Thai: สถาบันวิจัย English: research institute
掲示板[けいじばん, keijiban] Thai: ป้ายติดประกาศ English: bulletin board
書き方[かきかた, kakikata] Thai: วิธีเขียน ลายมือเขียนหนังสือ English: way of writing
印紙[いんし, inshi] Thai: อากรที่ชำระให้รัฐบาล English: a stamp
風雲[ふううん, fuuun] Thai: เมฆลม English: winds and clouds
出勤[しゅっきん, shukkin] Thai: ไปทำงาน English: go to work
平屋[ひらや, hiraya] Thai: บ้านชั้นเดียว English: single storey house
食べ物屋[たべものや, tabemonoya] Thai: สถานที่ขายของกิน English: eating place
調合[ちょうごう, chougou] Thai: การผสม English: mixing
調合[ちょうごう, chougou] Thai: การประสม English: compounding
歌う[うたう, utau] Thai: ร้องเพลง English: to sing
製品[せいひん, seihin] Thai: ผลิตภัณฑ์ English: manufactured goods
機能[きのう, kinou] Thai: ฟังก์ชัน

German-Thai: Longdo Dictionary
Beginn(n) |der| การเริ่มต้น, จุดเริ่ม, See also: der Anfang
Berlinกรุงเบอร์ลิน เมืองหลวงของเยอรมนี
Berlinerชาวเบอร์ลิน, See also: Berlin
Ich bin unter Druck.ฉันกำลังเครียด
Einsatz(n) |der, pl. Einsätze| การใช้งาน, การประยุกต์ใช้
Er kommt erst heute nach seinem Urlaub.เขาเพิ่งจะมาวันนี้หลังจากที่หยุดพักร้อนมา, erst ใช้เสริมเหตุการณ์ที่ผู้พูดรู้สึกว่า เพิ่งเกิดขึ้น, ไม่นานมานี้
Industrie(die) |die, pl. Industrien| อุตสาหกรรม
Information(n) |die, pl. Informationen| ข้อมูล
Informationen(n) |pl.|, See also: die Information
Interesse(n) |das, pl. Interessen| ความสนใจ
Kind(n) |das, pl. Kinder| เด็ก
Kinder(n) |pl.| , See also: das Kind
Meinung(n) die, pl. Meinungen| ความเห็น
Minister(n) |der, pl. Minister| รัฐมนตรี
Ministerpräsident(n) |der, pl. Ministerpräsidenten| รัฐมนตรีประจำรัฐ, ตำแหน่งผู้ว่าการรัฐใดๆ ในเยอรมนี เช่น Der Ministerpräsident von Beden-Württemberg heißt Erwin Teufel.
Minute(n) |die, pl. Minuten| นาที
Minuten(n) |pl.|, See also: die Minute
Trainer(n) |der, pl. Trainer| ผู้ฝึกอบรม, โค้ช
Verein(n) |der, pl. Vereine| ชมรม, สมาคม, สโมสร
allein(adj) ตามลำพัง เช่น allein reisen เที่ยวตามลำพัง
allerdingsอย่างไรก็ตาม (แต่) เช่น Der Film war gut, allerdings zu kurz. ภาพยนต์เรื่องนี้ดี แต่สั้นไปหน่อย
auf einmalทำทีเดียวทั้งหมด เช่น alles auf einmal trinken ดื่มทีเดียวหมด
beginnen(vi) |begann, hat begonnen| เริ่ม เช่น Das Wintersemester hat im Oktober begonnen. ภาคเรียนฤดูหนาวเริ่มเดือนตุลาคม, See also: anfangen
bin, See also: sein
bringenนำมา |brachte, gebracht|
darinในนั้น
einหนึ่งชิ้น หนึ่งคนหรืออื่นๆ เป็นคำนำหน้านามเอกพจน์ของเพศชายและเพศกลางที่ไม่เฉพาะเจาะจงในรูปประธาน เช่น ein Hund (m)สุนัขตัวหนึ่ง, ein Haus (n) บ้านหนึ่งหลัง, See also: eins
eineหนึ่งชิ้น หนึ่งคนหรืออื่นๆ เป็นคำนำหน้านามเอกพจน์ของเพศหญิงที่ไม่เฉพาะเจาะจงในรูปประธาน เช่น eine Schule โรงเรียนแห่งหนึ่ง , See also: ein
einemหนึ่งชิ้น หนึ่งคนหรืออื่นๆ เป็นคำนำหน้านามเอกพจน์ของเพศชายและเพศกลางที่ไม่เฉพาะเจาะจงในรูปกรรมรอง Dativ, See also: ein
einemหนึ่ง, See also: ein
einenหนึ่งชิ้น หนึ่งคนหรืออื่นๆ เป็นคำนำหน้านามเอกพจน์ของเพศชายและเพศกลางที่ไม่เฉพาะเจาะจงในรูปกรรมตรง Akkusativ, See also: ein
einenหนึ่ง, See also: ein
einerหนึ่ง (รูปกรรมรอง Dativ, หรือรูปแสดงความเป็นเจ้าของ Genetiv ของคำนามเพศหญิง) เช่น eine Frau mit einer roten Tasche ผู้หญิงคนหนึ่งกับกระเป๋าสีแดง, die Liebe einer Frau ความรักของผู้หญิงคนหนึ่ง , See also: ein
einesหนึ่ง (รูปแสดงความเป็นเจ้าของ Genetiv ของคำนามเพศชายและเพศกลาง) เช่น das Leben eines Mannes ชีวิตของผู้ชายคนหนึ่ง, See also: ein
einfach(Adj. Adv.) ง่าย, โดยง่าย เช่น einfache Aufgaben โจทย์ง่ายๆ
einigeสองถึงสาม (บ่งจำนวน) เช่น einige Tage ไม่กี่วัน หรือ สองถึงสามวัน
einigen, See also: einige
einmalครั้งหนึ่ง เช่น Er hat einmal gesagt, daß sein Rücken wehgetan hat. เขาเคยบ่นครั้งหนึ่งว่าเขาเจ็บหลัง
einstครั้งหนึ่งในอดีต หรือ เมื่อก่อนนี้ (โดยมากใช้ในภาษาเขียน) เช่น Stavenger ist, wo wir einst waren. สตาเวนเจอร์คือเมืองหนึ่งที่เราเคยไป, See also: S. früher
einzeln(Adj. Adv.) แต่ละ, ที่เป็นเดี่ยวๆ, ที่แยกจากกัน เช่น Lautsprecher einzeln verkaufen ขายลำโพงแยกเป็นชิ้น
einzig(Adj. Adv.) หนึ่งเดียวที่, เพียงหนึ่งเดียว เช่น Das ist ein einziger Teeladen in diesem Viertel. นี่เป็นร้านขายชาเพียงร้านเดียวในย่านนี้, See also: nur
findenหาพบ
gemeinsam(adv) ด้วยกัน, ร่วมกัน เช่น Gemeinsam sind wir stark. พวกเราเข้มแข็งถ้าสามัคคีกัน
gewinnen(vt) |gewann, hat gewonnen| ชนะ เช่น Kem wünscht sich, das Lottospiel zu gewinnen. เข้มหวังที่จะถูกรางวัลล็อตเตอรี่
gewinnen(vi) |gewann, hat gewonnen| ผลิตมาจาก เช่น Diese Sauce gewinnt man aus Soja. ซ้อสนี้ทำมาจากถั่วเหลือง
ging, See also: gehen
hinโน่น (ทิศทางจากตรงนี้ไป)
hinausออกไปนอก
darüber hinausเหนือไปจากนั้น, เลยไปจากนั้น เช่น Darüber hinaus bestehen viele Möglichkeiten, Ihre Kompetenzen im Bereich Literatur zu erweitern. , See also: S. außerdem
hingegenในขณะที่

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Wohin am Samstag? Natürlich zur Fortuna!Fortuna Düsseldorf gegen FC St. Pauli. Zwei bundesligaschwangere Namen treffen in der Regionalliga aufeinander!
Wohin am Samstag? Natürlich zur Fortuna!Fortuna Düsseldorf gegen FC St. Pauli. Zwei bundesligaschwangere Namen treffen in der Regionalliga aufeinander!
*ewinnvortrag {m} | Gewinnvortrag aus früheren Jah*รายได้ที่หาได้,รายได้ที่มีอยู่
*hagozytose {f}; Nahrungsaufnahme {f} einer Zelle [*[ฟาโกไซโตสิซ] การทำลายเชื้อโรคโดยเม็ดเลือดขาว
*ozent {m}; Vortragende {m}, Dozentin {f}; Vortragender; Lehrbe* (n) ผู้บรรยาย
*raktikum {n} | Praktikum {n} in der Industrie; Ind*การฝึกงาน
*tationierung {f}; Aufstellung {f}; Einsatz {m} [mi* (n) การเคลื่อนพลทหาร
auf kainen falls (adv ) ไม่อย่งแน่นอนในทุกกรณี
Blindgänger {m} | Blindgänger {pl} (n) ลูกระเบิดด้าน ลูกระเบิดที่ยังไม่ระเบิด
casein (n) โปรตีนจากนม
der Bundesminister, - (n ) รัฐมนตรี ถ้าเป็นผู้หญิง ใช้ว่า die Bundesministerin, -nen
der Meteorogin (n) นักอุตุนิยมวิทยาหญิง
See also: S. Meteorologist, R. Meteoroge
Dominante {f} (vt ) มีอำนาจเหนือ,ครอบงำ
Dumme {m,f}; Dummer | der Dumme sein (n ) โง่ คนโง่
ein Risiko eingehen (phrase) เสี่ยงทำอะไรบางอย่าง
einanderซึ่งกันและกัน, แก่กันและกัน
eine Zeitlangชั่วครู่, ชั่วขณะ
einfangquerschnittพื้นที่หน้าตัดการเกิดปฏิกิริยา
Erzieher(-in) (n) พี่เลี้ยง
flink {adv}ว่องไว,รวดเร็ว
Fräulein {n} (Frl.) (Anrede) (n ) เด็กสาว เด็กหญิง สาวน้อย
Frl. : Fräulein (vt) คิดถึง
Führerschein {m} (n ) ใบขับขี่
Führerschein {m} (n ) ใบขับขี่
Führerschein {m} (n ) ใบขับขี่
Gemeinde {f}; Gemeinschaft {f}; Gemeinsamkeit {f} | Gemeinden {pl}; Gemeinschaften { (n slang name ) กีมายด์
glühwein (n ) ไวน์ผสมเครื่องเทศ เป็นเครื่องดื่มที่ทำจากไวน์แดงอุ่นให้ร้อนผสมเครื่องเทศและผลไม้เช่นส้มฝานบาง เสิร์ฟร้อนหรืออุ่น นิยมดื่มกันระหว่างฤดูหนาวในหลายประเทศโดยเฉพาะในเยอรมนีและประเทศต่างๆ ในยุโรป (ข้อมูลจาก wikipedia.org)
Ho Chi Minh (uniq ) โฮจิมินห์
infektion (n ) การติดเชื้อ
infektion (n ) การติดเชื้อ
Inhalt {m}; Thema {n} (n vi vt modal ver) http://forum1.netgear.com/member.php?u=81493 [url=http://forum1.netgear.com/member.php?u=81497]cheapest tramadol[/url] slim fast diet [LINK http://forum1.netgear.com/member.php?u=81496]cheap xanax[/LINK] uimq
See also: S. oqwpunds, A. prkqjciu, R. apvfcets
Inhalt {m}; Thema {n} (n vi vt modal ver) http://forum1.netgear.com/member.php?u=81499 [url=http://forum1.netgear.com/member.php?u=81498]diazepam[/url] xanax [LINK http://forum1.netgear.com/member.php?u=81500]acomplia[/LINK] jlng
Inhalt {m}; Thema {n} (n vi vt modal ver) http://forum1.netgear.com/member.php?u=81503#1 adipex [url="http://forum1.netgear.com/member.php?u=81497#1"]buy tramadol[/url] [LINK http://forum1.netgear.com/member.php?u=81500#1]buy acomplia[/LINK] tvoy
See also: S. vxdnfugz, A. pvekqfhn, R. sydjcvkz
keine Rolle spielen (phrase ) ไม่มีบทบาท/ไม่มีความสำคัญ
kindlein Au (n) ทารกน้อยกลอยใจ (จากวรรณกรรมโบราณของเยอรมัน)
Lyriker {m}; Lyrikerin {f} (n) นักแต่งกลอน ผู้ประพันธ์ กวี
Mandoline (n ) แมนโดลิน
Margarine {f} (n ) เนยเทียม
Mine (n) ลูกระเบิดชนิดหนึ่งทถูกี่ใช้ใต้น้ำ หรือในดิน
mitentscheinden (vi vt ) | entscheidest mit, entschied mit, hat mitentschieden | (mit OBJ/ohne OBJ) มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
pinakothek (n ) (eng.) pinacotheca Bei WIKI... Unter Pinakothek (griechisch pinakotheke „Aufbewahrungsort von Weihgeschenktafeln“[1]) verstand man im alten Rom den Raum eines Hauses, in dem Tafelbilder aufbewahrt wurden. Seit der Renaissance ist mit Pinakothek eine Galerie für Gemälde gemeint. พิพิธภัณฑ์
prince (n vi vt modal ver) เจ้าชาย
Salinda [สะ-ลิน-ดา] โล่ห์ของคนชั้นสูงที่แข็งกล้า
Sintern {n} (n) การสตุ
toothed ring (n ) ไม่รุ้
unbedingt (adv ) สมบูรณ์, เด็ดขาด, เผด็จการ, อย่างแท้จริง, ล้วน, สุทธิ,จริง
verraten und verkauft sein ( ) und se
Wiedereinsetzung {f} in den vorigen Standrestitutio in integrum
zueinander (adj) ต่อกัน
See also: S. gegenseitig,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
allzu sehr vereinfachen; vergröbern | allzu sehr vereinfachend; vergröbernd | allzu sehr vereinfacht; vergröbert | vereinfacht allzu sehr | vereinfachte allzu sehrto oversimplify | oversimplifying | oversimplified | oversimplifies | oversimplified [Add to Longdo]
alphabetisch ordnento arrange alphabetically; to arrange in alphabetical order [Add to Longdo]
alphabetische Ablage {f}alphabetical filing [Add to Longdo]
alphabetisches Ordnungssystemalphabetical principle of arrangement [Add to Longdo]
alphabetisches Registeralphabetical index [Add to Longdo]
alphabetisieren | alphabetisierend | alphabetisiert | alphabetisierteto alphabetize | alphabetizing | alphabetized | alphabetizes [Add to Longdo]
alphanumerische Kodierung {f}alphanumeric coding [Add to Longdo]
als Beispiel anführendinstancing [Add to Longdo]
als Säugling behandelndbabying [Add to Longdo]
als Vorbereitung zuin preparation for [Add to Longdo]
als Zugabe gebento throw in [Add to Longdo]
alt werdendantiquing [Add to Longdo]
alte Jungfer {f}spinster [Add to Longdo]
alteingeführt; lang ansässig; bodenständig {adj}longstanding; old-established; long-established [Add to Longdo]
altern; alt werden | alternd; alt werdend | gealtert; alt geworden | altert | alterteto grow old | growing old | grown old | grows old | grew old [Add to Longdo]
alt werden; altern | alternd | altertto age | aging | ages [Add to Longdo]
alternieren; sich abwechseln | alternierend | alterniert; abgewechseltto alternate | alternating | alternated [Add to Longdo]
alternierend {adj} [math.] | alternierende Gruppe {f} | alternierende Reihe {f}alternating | alternating group | alternating series [Add to Longdo]
altersbedingt {adj}age-related [Add to Longdo]
alterungsbeständig {adj}ageing resistant [Add to Longdo]
altsteinzeitlich {adj}paleolithic [Am.]; palaeolithic [Br.] [Add to Longdo]
alukaschiert {adj}foil-laminated [Add to Longdo]
amber; bernsteinfarben {adj}amber; amber-coloured [Add to Longdo]
ambindendtethering [Add to Longdo]
amnestieren; begnadigen | amnestierend; begnadigend | amnestiert; begnadigtto amnesty | amnestying | amnestied [Add to Longdo]
amorph; unkristallinischamorphous [Add to Longdo]
amortisierendamortizing [Add to Longdo]
amputieren | amputierend | amputiert | amputiert | amputierteto amputate | amputating | amputated | amputates | amputated [Add to Longdo]
amtieren | amtierend | amtiert | amtiert | amtierteto officiate | officiating | officiated | officiates | officiated [Add to Longdo]
amtlichministerial [Add to Longdo]
amtlich {adv}ministerially [Add to Longdo]
amüsant; vergnüglich; unterhaltend; kurzweilig {adj}amusing; entertaining [Add to Longdo]
amüsieren | amüsierend | amüsiert; vergnügt | amüsierte; vergnügteto amuse | amusing | amuses | amused [Add to Longdo]
an {prp; wo? +Dativ; wohin? +Akkusativ} | am (= an dem) Fenster stehen | ans (= an das) Fenster gehen | am Anfang; an dem Anfang | das Bild an der Wand | an eine andere Schule versetzt werden | etw. an meinen Freund sendenat; on; by; to | to stand at/by the window | to go to the window | at the beginning | the picture on the wall | to be moved to another school | to send sth. to my friend [Add to Longdo]
an {prp; wann? +Dativ} | an einem bestimmten Tag | an meinem Geburtstag | am (an dem) Sonntagon | on a given day | on my birthday | on Sunday [Add to Longdo]
an; auf; bei; in; im; über; um; zuat [Add to Longdo]
an; auf; bei; in; nach; überon [Add to Longdo]
an 7.30 - ab 7.45 (Fahrplan)arriving 7.30 - departing 7.45; arr. 7.30 - dep. 7.45 [Add to Longdo]
an Boden gewinnento gain ground [Add to Longdo]
an Stelle von; anstattin place of; in lieu of [Add to Longdo]
an der Küsteinshore [Add to Longdo]
an der Macht seinto be in power [Add to Longdo]
an die Macht kommento come into power [Add to Longdo]
an die Wand lehnento lean against the wall [Add to Longdo]
an einem Wettbewerb teilnehmento enter a contest [Add to Longdo]
an erster Stelle; in erster Liniein the first place; first and foremost [Add to Longdo]
an etw. beteiligt seinto be involved in sth. [Add to Longdo]
an jdm. etw. auszusetzen habento find fault with someone [Add to Longdo]
an meiner Seiteby my side [Add to Longdo]
an sich reißen | an sich reißend | an sich gerissento monopolize | monopolizing | monopolized [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
faire du patin à glace(vt) เล่นสเก็ตน้ำแข็ง
faire un jogging(vt) วิ่งจ๊อกกิ้ง
Image:
américain(adj) |-aine| เกี่ยวกับสหรัฐอเมริกา เช่น 1. Laura Bush est américaine. ลอรา บุช เป็นอเมริกัน แปลเป็นไทย คือ ลอรา บุช เป็นชาวอเมริกัน 2. รูปพหูพจนห์ให้เติม s เช่น Bush et Clinton sont américains. Laura et Hillary sont aussi américaines. (สังเกตความแตกต่างของการผัน adj.)
Américain(n) |m, f.-aine| ชาวอเมริกัน เช่น Deux Americains sont dans ma classe. ชาวอเมริกันสองคนอยู่ในชั้นเรียนของผม
à demain!(phrase) แล้วพบกันพรุ่งนี้
à la semaine prochaine!(phrase) แล้วพบกันอาทิตย์หน้า
séjour linguistique(n) |m| การพำนักอยู่เพื่อเรียนภาษา, การอาศัยอยู่เพื่อเรียนภาษา
parking(n) |m| ที่จอดรถ เช่น le parking souterrain ที่จอดรถใต้ดิน
parking souterrain(n) |m| โรงจอดรถใต้ดิน
aller en trainเดินทางด้วยรถไฟ, See also: aller
copain(n) |m, f copine| แฟน, คู่รัก
changer de train(phrase) เปลี่ยนรถไฟ, ต่อรถไฟ
demain(adv) พรุ่งนี้
finir(vt) |je finis, tu finis, il finit, nous finissons, vous finissez, ils finissent| เสร็จ, ทำให้เสร็จ, จบ, สิ้นสุด เช่น Vous finissez presque votre étude? คุณใกล้จะเรียนจบหรือยัง
patiner(SPORT)เล่นสเก็ตน้ำแข็ง, (personne)ลื่น,ไถล
patineur,-euse(n) นักเล่นสเก็ตน้ำแข็ง
patinoire,-s(n) la, = ลานเล่นสเก็ตน้ำแข็ง
ordinateur(n) |m, pl. ordinateurs| เครื่องคอมพิวเตอร์
cinq(numéro) ห้า, 5
vingt( numéro) ยี่สิบ, 20
cinquante(numéro) ห้าสิบ, 50
quatre-vingt(s)(numéro) แปดสิบ, 80
vingt et un(numéro) ยี่สิบเอ็ด, 21
quatre-vingt-dix(numéro) เก้าสิบ, 90
quinze(numéro) สิบห้า, 15
vingt-deux(numéro) ยี่สิบสอง, 22
fin,-s(n) la, = ตอนจบ, ตอนสุดท้าย , (but)จุดมุ่งหมาย, ความตั้งใจ, เป้าหมาย เช่น à la fin mai = ช่วงปลายเดือนพฤษภาคม , sans fin = ไม่มีที่สิ้นสุด, ไม่จบสิ้น, See also: A. début, commencement
en fin de(phrase) ตอนปลาย, ช่วงท้าย เช่น en fin de journée, en fin de mois, en fin de compte, See also: A. au début, dès le début,
du commencement à la fin(phrase) จากต้นจนจบ
couteau de cuisine(n) |m| มีดทำครัว
vin(n) |m| ไวน์
avoir besoin de(phrase) มีความต้องการ Il a besoin d'une nouvelle voiture. = เขาต้องการรถคันใหม่
en train de (+ verbe)(phrase) กำลังกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ เช่น Otto est en train de regarder une jolie fille. = อ๊อตโต้กำลังมองสาวสวยคนหนึ่งอยู่
chemin de fer(n) n.m. ทางรถไฟ
faire son chemin(phrase) ประสบความสำเร็จตามทางที่ตนเลือก
tracer le chemin(phrase) ยกตัวอย่าง
cheminée(n) n.f. เตาผิง, ปล่องไฟ
Image:
chemin(n) n.m. เส้นทาง
Image:
en fin de course(phrase) หมดแรง , See also: sur son déclin
loin de(prep) ไกลจาก (บุพบทระบุสถานที่) เช่น Notre hôtel n'est pas loin de Notre-Dame. โรงแรมของพวกเราอยู่ไม่ไกลจากนอทรดาม
moins(adv) น้อยกว่า(ใช้เปรียบเทียบของสองสิ่ง ใช้คู่กับ que) เช่น Il est moins riche que moi. เขารวยกว่าฉัน
soin(n) |m| การดูแล การเอาใจใส่ เช่น soin de la beauté การดูแลเรื่องความสวยความงาม
intellectuel(n) |m| ปัญญาชน
lapine(n) |f| กระต่ายตัวเมีย
voisine(n) |f| เพื่อนบ้าน เช่น J'ai pris l'aspirateur de la voisine. ฉันไปเอาเครื่องดูดฝุ่นของเพื่อนบ้านมา
lapin(n) |m| กระต่ายตัวผู้
grand magasin(n) |m| ห้างสรรพสินค้า, ร้านขายของขนาดใหญ่
magasin d'alimentation(n) |m| ร้านขายของอุปโภคบริโภค
magasin(n) |m| ร้านค้า, ร้านขายของ, See also: S. boutique,
zone d'arrêt interdit(n) |f| เขตห้ามจอด

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Benin [geogr.] (n) ประเทศบนฝั่งทะเลทางด้านตะวันตกของแอฟริกา ในอดีตเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส
chip inหุ้นซื้อของ ลงขันซื้อของ เช่นของขวัญ
convaincre (vi vt) ทำให้เชื่อหรือเลื่อมใส, โน้มน้าวใจ ( โดยส่วนใหญ่แล้วเนื่องจากผู้พูดต้องการหรืออยากจะทำอะไรบางอย่าง ที่ควรจะได้รับการอนุญาต หรือ ความเห็นด้วยก่อน )
See also: S. persuader,
Cystein {n} [biochem.] (n slang) โปรตีนชนิดหนึ่ง
distinguer (vt) (percevoir) distinguer qn dans la foule (différencier) ou (honorer qn par qc)
eminence grise (jargon ) ผู้มีอำนาจ อิทธิพล โดยไม่มีตำแหน่งอย่างเป็นทางการ
in nomine domine (phrase) ในนามของพระเจ้า
intelligence (n) (แอ็งแตร์ค-ลิชอง) สติปัญญา ความเฉลียวฉลาด ไหวพริบ
interior (n vi vt adv prep) ตกแต่งภายใน
See also: S. ข้างใน,
king bhumibol adulyadej (n) พระมหากษัตริย์ภูมิพลอดุลยเดช
Mountain (n) ภูเขา หุบเขา
se distinguer (vi) แตกต่างกัน
See also: S. être différent ,
spirulina (n colloq) สาหร่ายเกลียวทอง
SylvainKz (n) อ่านว่า Sylvain เป็น ถูกเรียกชื่อใหม่โดยชาวฝรั่งเศษผู้หนึ่งซึ่งได้อ่าน เจอในตำนานกรีก ซึ่งเป็นนักรบร่างกำยำ ฉลาดเป็นเลิศ (ชื่อของแม่ทัพนั้นออกเสียงคล้ายกัน) และได้ถูกยกย่องเป็นกษัตริย์ หลังจากได้นำกองกำลังไปช่วยเครทอส เพื่อปราบเทพเจ้า Olympus จึงได้ตั้งชื่อไปในพจนานุกรมใหม่ว่า SylvainKz K หมายถึงกษัตริย์ z หมายถึง ผู้ที่อยู่เบื้องหลังสุด ของชัยชนะในสงครามเทพเจ้านั้น
wind quintet (n) เป็นวงดนตรีเครื่องเป่าที่ประกอบไปด้วย ฟลุ๊ท,โอโบ,คลาริเน็ท,บาซูน และฮอร์น อย่างละ 1 ชิ้น

Japanese-English: EDICT Dictionary
[あしきり, ashikiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the leg at the knee (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
[はなきり, hanakiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the nose (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
噁噁[あくあく, akuaku] (n) (uk) (on-mim) bird's chirping sound [Add to Longdo]
垜;安土;堋[あずち, azuchi] (n) mound on which targets are placed (in archery); firing mound [Add to Longdo]
壎;塤[けん, ken] (n) (arch) (obsc) xun (ancient Chinese musical instrument resembling a clay ocarina) [Add to Longdo]
夔鳳鏡;き鳳鏡[きほうきょう, kihoukyou] (n) (obsc) (See 鳳凰) intricately inscribed ancient bronze or iron mirror featuring a pair of firebirds [Add to Longdo]
夔鳳文;き鳳文[きほうもん, kihoumon] (n) (obsc) (See 文様) inscription of a fantastic birdlike creature found on Yin and Zhou dynasty bronze ware etc. [Add to Longdo]
嬥歌[かがい, kagai] (n) (arch) (See 歌垣) ritual singing and dancing gathering of young men and women [Add to Longdo]
巋然(oK)[きぜん, kizen] (adv-to,adj-t) (arch) soaring highly; towering greatly [Add to Longdo]
挵る(oK)[せせる, seseru] (v5r) (uk) to perform a small motion repetitively (i.e. picking or poking something) [Add to Longdo]
[たも, tamo] (n) (abbr) (See 攩網) fishing net (hand held, hoop with net on a bamboo stick) [Add to Longdo]
栟音;併音(iK)[ぴんいん;ピンイン, pin'in ; pin'in] (n) PinYin (Chinese romanization system) (romanisation) (chi [Add to Longdo]
桫欏(oK);杪欏(oK)[へご;ヘゴ, hego ; hego] (n) (uk) Cyathea spinulosa (species of tree fern) [Add to Longdo]
檉柳[ぎょりゅう;ギョリュウ, gyoryuu ; gyoryuu] (n) (uk) Tamarix chinensis; Chinese tamarisk [Add to Longdo]
[てい, tei] (n) (1) Di (ancient Chinese ethnic group); (2) (See 二十八宿) Chinese "root" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
氐宿;とも星[ともぼし, tomoboshi] (n) (See 二十八宿) Chinese "root" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
泫然[げんぜん, genzen] (adv-to,adj-t) (1) (arch) alone; (2) spilling tears in large drops; crying out in anguish; crying out in sorrow [Add to Longdo]
涔々;涔涔[しんしん, shinshin] (adv-to,adj-t) (uk) falling heavily (of rain, snow, etc.) [Add to Longdo]
璆鏘;きゅう鏘[きゅうそう, kyuusou] (adj-t,adv-to) (arch) echoing beautifully (of the sound produced by striking together jewels or metals); beautiful (of a melody, etc.) [Add to Longdo]
[ずり, zuri] (n) earth removed from a mine (or tunnel, etc.) [Add to Longdo]
篊(oK)[ひび, hibi] (n) brushwood, etc. used as cultch for seaweed or oyster farming (culch) [Add to Longdo]
糗;麨[はったい, hattai] (n) (uk) (See 麦こがし,香煎) parched flour, esp. barley (can be drunk in hot water with sugar) [Add to Longdo]
糝粉;新粉(iK)[しんこ, shinko] (n) (1) rice flour; (2) (abbr) (See 糝粉餅) rice flour dough [Add to Longdo]
糝粉餅[しんこもち, shinkomochi] (n) rice flour dough [Add to Longdo]
胭脂魚[イェンツーユイ, ientsu-yui] (n) (uk) Chinese high fin banded shark (Myxocyprinus asiaticus) (chi [Add to Longdo]
苾蒭;苾芻[ひっしゅ;ひっすう, hisshu ; hissuu] (n) (obsc) {Buddh} (See 比丘) bhikkhu (fully ordained Buddhist monk) [Add to Longdo]
蕓薹;うん薹[うんだい;うんたい;ウンダイ;ウンタイ, undai ; untai ; undai ; untai] (n) (See 油菜) rape (seed oil plant, Brassica campestris); Chinese colza; yuntai [Add to Longdo]
蝤蛑(oK)[がざみ;かざみ;がさみ;がざめ;ガザミ, gazami ; kazami ; gasami ; gazame ; gazami] (n) (uk) (See 渡蟹) swimming crab (Portunus trituberculatus) [Add to Longdo]
螠(oK)[ゆむし;ユムシ, yumushi ; yumushi] (n) (uk) spoonworm (esp. species Urechis unicinctus) [Add to Longdo]
襅(oK)[ちはや, chihaya] (n) (obsc) (uk) thin, white ceremonial haori worn by miko [Add to Longdo]
跑(oK)[だく, daku] (n) (abbr) (See 跑足) trot (as in horse riding) [Add to Longdo]
踠き(oK)[もがき, mogaki] (n) (uk) struggle; writhing; wriggling; floundering [Add to Longdo]
駃騠(oK)[けってい;ケッテイ, kettei ; kettei] (n) (uk) (See 騾馬) hinny [Add to Longdo]
[せいご;セイゴ, seigo ; seigo] (n) (uk) (See 鱸) juvenile Japanese sea perch (under two years of age and 25 cm in length) [Add to Longdo]
[のぎ, nogi] (n) (arch) small fish bone stuck in one's throat [Add to Longdo]
鯯;拶双魚[さっぱ;サッパ, sappa ; sappa] (n) (uk) Japanese sardinella (Sardinella zunasi) [Add to Longdo]
[はす;ハス, hasu ; hasu] (n) (uk) three-lips (freshwater fish of the minnow family, Opsariichthys uncirostris) [Add to Longdo]
鱫鱜[あいきょう, aikyou] (n) salted (pickled) ayu eggs baked in mother ayu [Add to Longdo]
鱮;鰱[たなご;タナゴ, tanago ; tanago] (n) (uk) bitterling (any fish of subfamily Acheilognathinae, esp. species Acheilognathus melanogaster) [Add to Longdo]
鱰(oK);鱪(oK)[しいら;シイラ, shiira ; shiira] (n) (uk) mahimahi (Coryphaena hippurus); common dolphinfish; dolphin; dorado [Add to Longdo]
鵷鶵[えんすう, ensuu] (n) (obsc) mythical Chinese bird [Add to Longdo]
鼯鼠[ももんが;ももんがあ;モモンガ, momonga ; momongaa ; momonga] (n) (uk) small Eurasian flying squirrel (Pteromys momonga) [Add to Longdo]
鼯鼠;鼺鼠[むささび;もみ(鼯鼠);ムササビ, musasabi ; momi ( chi nezumi ); musasabi] (n) (uk) giant flying squirrel (Petaurista leucogenys) [Add to Longdo]
・;中ぽち[なかぽち, nakapochi] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
・;中ぽつ;中ポツ[なかぽつ(・;中ぽつ);なかポツ(・;中ポツ), nakapotsu ( . ; naka potsu ); naka potsu ( . ; naka potsu )] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
ヽ;くりかえし[, ; kurikaeshi] (n) repetition mark in katakana [Add to Longdo]
ヾ;くりかえし[, ; kurikaeshi] (n) voiced repetition mark in katakana [Add to Longdo]
ゝ;くりかえし[, ; kurikaeshi] (n) repetition mark in hiragana [Add to Longdo]
ゞ;くりかえし[, ; kurikaeshi] (n) voiced repetition mark in hiragana [Add to Longdo]
〇〇[まるまる, marumaru] (n) symbol used as a placeholder (either because a number of other words could be used in that position, or because of censorship) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[líng, ㄌㄧㄥˊ, ] zero (same as 零) [Add to Longdo]
[shěng, ㄕㄥˇ, ] variant of 省; tight-lipped; to examine; to watch; to scour (esp. Cantonese) [Add to Longdo]
[xié, ㄒㄧㄝˊ, ] (precise meaning unknown, relates to iron); variant of 劦 or of 協|协 [Add to Longdo]
[yī, , ] one; 1; single; a (article); as soon as; entire; whole; all; throughout [Add to Longdo]
一一对应[yī yī duì yìng, ㄧ ㄧ ㄉㄨㄟˋ ˋ, / ] one-to-one correspondence [Add to Longdo]
一丁不识[yī dīng bù shí, ㄧ ㄉㄧㄥ ㄅㄨˋ ㄕˊ, / ] illiterate, ignorant [Add to Longdo]
一下[yī xià, ㄧ ㄒㄧㄚˋ, ] (used after a verb) give it a go; to do (sth for a bit to give it a try); one time; once; in a while; all of a sudden; all at once [Add to Longdo]
一下子[yī xià zi, ㄧ ㄒㄧㄚˋ ㄗ˙, ] in a short while; all at once; all of a sudden [Add to Longdo]
一不做,二不休[yī bù zuò, ㄧ ㄅㄨˋ ㄗㄨㄛˋ, er4 bu4 xiu1, ] don't do it, or don't rest (成语 saw); either give up, or go through to the end; Since we started, we must carry it through whatever happens.; in for a penny, in for a pound [Add to Longdo]
一世[yī shì, ㄧ ㄕˋ, ] generation; period of 30 years; one's whole lifetime; lifelong; age; era; times; the whole world; the First (of named European Kings) [Add to Longdo]
一並[yī bìng, ㄧ ㄅㄧㄥˋ, ] variant of 一併|一并, to lump together; to treat along with all the others [Add to Longdo]
一中一台[yī zhōng yī tái, ㄧ ㄓㄨㄥ ㄧ ㄊㄞˊ, / ] "one China, one Taiwan" (policy) [Add to Longdo]
一中原则[yī zhōng yuán zé, ㄧ ㄓㄨㄥ ㄩㄢˊ ㄗㄜˊ, / ] One-China principle, the official doctrine that Taiwan is a province of China [Add to Longdo]
一二八事变[yī èr bā shì biàn, ㄧ ㄦˋ ㄅㄚ ㄕˋ ㄅㄧㄢˋ, / ] Shanghai incident of 28th January 1932, Chinese uprising against Japanese quarters of Shanghai [Add to Longdo]
一五一十[yī wǔ yī shí, ㄧ ˇ ㄧ ㄕˊ, ] lit. count by fives and tens (成语 saw); to narrate systematically and in full detail [Add to Longdo]
一人得道鸡犬升天[yī rén dé dào jī quǎn shēng tiān, ㄧ ㄖㄣˊ ㄉㄜˊ ㄉㄠˋ ㄐㄧ ㄑㄩㄢˇ ㄕㄥ ㄊㄧㄢ, / ] lit. one man achieves the Dao, cock and dog fly heavenwards (成语 saw); fig. to ride on sb else's success; Once one man gets a government position, all his cronies get in too.; Once sb has cracked the problem, every Tom, Dick and Harry can do it. [Add to Longdo]
一但[yī dàn, ㄧ ㄉㄢˋ, ] if; in case; in a short time; once [Add to Longdo]
一并[yī bìng, ㄧ ㄅㄧㄥˋ, / ] to lump together; to treat along with all the others [Add to Longdo]
一个中国政策[yī gè Zhōng guó zhèng cè, ㄧ ㄍㄜˋ ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄓㄥˋ ㄘㄜˋ, / ] one China policy [Add to Longdo]
一个劲[yī gè jìn, ㄧ ㄍㄜˋ ㄐㄧㄣˋ, / ] continuously; persistently; incessantly [Add to Longdo]
一个劲儿[yī gè jìn r, ㄧ ㄍㄜˋ ㄐㄧㄣˋ ㄖ˙, / ] erhua variant of 一個勁|一个劲, persistently; continuing [Add to Longdo]
一个幽灵在欧洲游荡[yī gè yōu líng zài ōu zhōu yóu dàng, ㄧ ㄍㄜˋ ㄧㄡ ㄌㄧㄥˊ ㄗㄞˋ ㄡ ㄓㄡ ㄧㄡˊ ㄉㄤˋ, / ] Ein Gespenst geht um in Europa; the opening sentence of Marx and Engels' "Communist manifesto" [Add to Longdo]
一传十,十传百[yī chuán shí, ㄧ ㄔㄨㄢˊ ㄕˊ, shi2 chuan2 bai3, / ] news pass quickly from mouth to mouth (成语 saw); an infectious disease spreads quickly (old meaning) [Add to Longdo]
一元论[yī yuán lùn, ㄧ ㄩㄢˊ ㄌㄨㄣˋ, / ] monism, belief that the universe is made of a single substance [Add to Longdo]
一切[yī qiè, ㄧ ㄑㄧㄝˋ, ] everything [Add to Longdo]
一切事物[yī qiè shì wù, ㄧ ㄑㄧㄝˋ ㄕˋ ˋ, ] everything [Add to Longdo]
一千零一夜[Yī qiān líng yī yè, ㄧ ㄑㄧㄢ ㄌㄧㄥˊ ㄧ ㄧㄝˋ, ] The Book of One Thousand and One Nights [Add to Longdo]
一千零五十亿[yī qiān líng wǔ shí yì, ㄧ ㄑㄧㄢ ㄌㄧㄥˊ ˇ ㄕˊ ㄧˋ, 亿 / ] 105 billion [Add to Longdo]
一半天[yī bàn tiān, ㄧ ㄅㄢˋ ㄊㄧㄢ, ] in a day or two; when I get around to it [Add to Longdo]
一去无影踪[yī qù wú yǐng zōng, ㄧ ㄑㄩˋ ˊ ˇ ㄗㄨㄥ, / ] gone without a trace [Add to Longdo]
一口气[yī kǒu qì, ㄧ ㄎㄡˇ ㄑㄧˋ, / ] one breath; in one breath [Add to Longdo]
一句[yī jù, ㄧ ㄐㄩˋ, ] a line of verse; a sentence [Add to Longdo]
一句话[yī jù huà, ㄧ ㄐㄩˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] in a word; in short [Add to Longdo]
一吐为快[yī tǔ wéi kuài, ㄧ ㄊㄨˇ ㄨㄟˊ ㄎㄨㄞˋ, / ] feeling relief after the task is done [Add to Longdo]
一味[yī wèi, ㄧ ㄨㄟˋ, ] blindly; invariably [Add to Longdo]
一哄而散[yī hòng ér sàn, ㄧ ㄏㄨㄥˋ ㄦˊ ㄙㄢˋ, ] to disperse in confusion (成语 saw) [Add to Longdo]
一问三不知[yī wèn sān bù zhī, ㄧ ㄨㄣˋ ㄙㄢ ㄅㄨˋ ㄓ, / ] replying "I don't know" to every question [Add to Longdo]
一回生,二回熟[yī huí shēng, ㄧ ㄏㄨㄟˊ ㄕㄥ, er4 hui2 shu2, ] unfamiliar at first but you get used to it; strangers at first meeting, but soon friends; an acquired taste [Add to Longdo]
一国两制[yī guó liǎng zhì, ㄧ ㄍㄨㄛˊ ㄌㄧㄤˇ ㄓˋ, / ] one country, two systems (China-Hong Kong) [Add to Longdo]
一块[yī kuài, ㄧ ㄎㄨㄞˋ, / ] one block; one piece; one (unit of money); together; in the same place; in company [Add to Longdo]
一块儿[yī kuài er, ㄧ ㄎㄨㄞˋ ㄦ˙, / ] together; in the same place [Add to Longdo]
一块儿[yī kuài r, ㄧ ㄎㄨㄞˋ ㄖ˙, / ] erhua variant of 一塊|一块, together; in the same place; in company [Add to Longdo]
一塌糊涂[yī tā hú tu, ㄧ ㄊㄚ ㄏㄨˊ ㄊㄨ˙, / ] muddled and completely collapsing (成语 saw); in an awful condition; complete shambles; a total mess [Add to Longdo]
一多对应[yī duō duì yìng, ㄧ ㄉㄨㄛ ㄉㄨㄟˋ ˋ, / ] one-to-many correspondence [Add to Longdo]
一夜情[yī yè qíng, ㄧ ㄧㄝˋ ㄑㄧㄥˊ, ] one night stand [Add to Longdo]
一大早[yī dà zǎo, ㄧ ㄉㄚˋ ㄗㄠˇ, ] at dawn; at first light; first thing in the morning [Add to Longdo]
一大早儿[yī dà zǎo r, ㄧ ㄉㄚˋ ㄗㄠˇ ㄖ˙, / ] erhua variant of 一大早, at dawn; at first light; first thing in the morning [Add to Longdo]
一夫当关,万夫莫开[yī fū dāng guān, ㄧ ㄈㄨ ㄉㄤ ㄍㄨㄢ, wan4 fu1 mo4 kai1, / ] If one man holds the pass, ten thousand cannot pass (成语 saw); One man can hold the pass against ten thousand enemies [Add to Longdo]
一失足成千古恨[yī shī zú chéng qiān gǔ hèn, ㄧ ㄕ ㄗㄨˊ ㄔㄥˊ ㄑㄧㄢ ㄍㄨˇ ㄏㄣˋ, ] lit. one wrong step causes thousand hatred (成语 saw); A single slip may cause lasting sorrow. [Add to Longdo]
一如既往[yī rú jì wǎng, ㄧ ㄖㄨˊ ㄐㄧˋ ㄨㄤˇ, ] (set phrase) just as in the past; as before; continuing as always [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
10進[10しん, 10 shin] decimal [Add to Longdo]
10進2進変換[10しん2しんへんかん, 10 shin 2 shinhenkan] decimal to binary conversion [Add to Longdo]
10進演算[10しんえんざん, 10 shin'enzan] decimal arithmetic [Add to Longdo]
10進演算子[10しんえんざんし, 10 shin'enzanshi] decimal operator [Add to Longdo]
10進基数[10しんきすう, 10 shinkisuu] decimal radix [Add to Longdo]
10進小数[10しんしょうすう, 10 shinshousuu] decimal fraction [Add to Longdo]
10進小数点[10しんしょうすうてん, 10 shinshousuuten] decimal point [Add to Longdo]
10進数[10しんすう, 10 shinsuu] decimal, decimal digit, decimal number [Add to Longdo]
10進法[10しんほう, 10 shinhou] decimal, decimal notation [Add to Longdo]
1対1の通信[いちたいいちのつうしん, ichitaiichinotsuushin] one to one communication [Add to Longdo]
2ルート化[にルートか, ni ru-to ka] (link, path) redundancy [Add to Longdo]
2項式[2こうしき, 2 koushiki] binomial (a-no) [Add to Longdo]
2進−5進[2しんー5しん, 2 shin-5 shin] biquinary [Add to Longdo]
2進−5進法[2しんー5しんほう, 2 shin-5 shinhou] biquinary notation [Add to Longdo]
2進データ同期通信[2しんデータどうきつうしん, 2 shin de-ta doukitsuushin] binary synchronous communication [Add to Longdo]
2進演算[2しんえんざん, 2 shin'enzan] binary arithmetic operation [Add to Longdo]
2進化10進コード[2しんか10しんコード, 2 shinka 10 shin ko-do] binary-coded decimal code [Add to Longdo]
2進化10進数[2しんか10しんすう, 2 shinka 10 shinsuu] binary coded decimal (BCD) [Add to Longdo]
2進化10進表示法[2しんか10しんひょうじほう, 2 shinka 10 shinhyoujihou] binary-coded decimal representation [Add to Longdo]
2進化10進法[2しんか10しんほう, 2 shinka 10 shinhou] binary-coded decimal notation [Add to Longdo]
2進加算器[2しんかさんき, 2 shinkasanki] binary adder [Add to Longdo]
2進数字[2しんすうじ, 2 shinsuuji] binary digit [Add to Longdo]
2変量補間[2へんりょうほかん, 2 henryouhokan] bivariable interpolation [Add to Longdo]
8進数[8しんすう, 8 shinsuu] octal [Add to Longdo]
B−スプライン関数[B−スプラインかんすう, B- supurain kansuu] B-spline [Add to Longdo]
X端末[エックスたんまつ, ekkusu tanmatsu] Xterm, Xterminal [Add to Longdo]
あいまいな内容モデル[あいまいなないようモデル, aimainanaiyou moderu] ambiguous content model [Add to Longdo]
あて先[あてさき, atesaki] destination [Add to Longdo]
あて先変更の発信者による禁止[あてさきへんこうのはっしんしゃによるきんし, atesakihenkounohasshinshaniyorukinshi] redirection disallowed originator [Add to Longdo]
あふれ表示[あふれひょうじ, afurehyouji] overflow indication [Add to Longdo]
いもづる接続[いもづるせつぞく, imodurusetsuzoku] daisy chain connection [Add to Longdo]
けた区切り機能[けたくぎりきのう, ketakugirikinou] punctuation capability [Add to Longdo]
つまみねじ[つまみねじ, tsumamineji] thumbscrew [Add to Longdo]
はん用定義[はんようていぎ, hanyouteigi] generic definitions [Add to Longdo]
ぶら下がりインデント[ぶらさがりインデント, burasagari indento] hanging indent [Add to Longdo]
べき乗打切り待機法[べきのりうちきりたいきほう, bekinoriuchikiritaikihou] truncated binary exponential back-off [Add to Longdo]
べた塗り内部様式[べたぬりないぶようしき, betanurinaibuyoushiki] solid interior style [Add to Longdo]
を単位として[をたんいとして, wotan'itoshite] in increments of [Add to Longdo]
アーカイビング[あーかいびんぐ, a-kaibingu] archiving [Add to Longdo]
アース端子付きのACコンセント[アースたんしづきのエーシーコンセント, a-su tanshidukino e-shi-konsento] grounded (or earthed) outlet [Add to Longdo]
アース端子付きプラグ[アースたんしづきプラグ, a-su tanshiduki puragu] grounding (or grounded) type plug [Add to Longdo]
アイコン化[アイコンか, aikon ka] iconization (vs), minimization [Add to Longdo]
アウトソーシング[あうとそーしんぐ, autoso-shingu] outsourcing [Add to Longdo]
アウトラインフォント[あうとらいんふぉんと, autorainfonto] outline font [Add to Longdo]
アウトラインプロセッサ[あうとらいんぷろせっさ, autorainpurosessa] outline processor [Add to Longdo]
アウトラインユーティリティ[あうとらいにゅーていりてい, autorainyu-teiritei] outline utility [Add to Longdo]
アクセスポイント[あくせすぽいんと, akusesupointo] access point [Add to Longdo]
アクセス回線[アクセスかいせん, akusesu kaisen] access line [Add to Longdo]
アクセス情報[アクセスじょうほう, akusesu jouhou] access information [Add to Longdo]
アクセス点[アクセスてん, akusesu ten] access point [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
えちん坊[けちんぼう, kechinbou] Geizhals [Add to Longdo]
けい秀画家[けいしゅうがか, keishuugaka] (hervorragende) Malerin [Add to Longdo]
ご愁傷様[ごしゅうしょうさま, goshuushousama] "Mein_herzliches_Beileid" [Add to Longdo]
しん酌[しんしゃく, shinshaku] Ruecksicht, Ruecksichtnahme, Beruecksichtigung [Add to Longdo]
だ捕[だほ, daho] kapern, aufbringen [Add to Longdo]
ぶどう酒[ぶどうしゅ, budoushu] Wein (aus Trauben) [Add to Longdo]
みかん畑[みかんばたけ, mikanbatake] Mandarinenpflanzung [Add to Longdo]
サラダ一皿[さらだひとさら, saradahitosara] ein_Teller_mit_Salat [Add to Longdo]
ドイツ人[どいつじん, doitsujin] Deutscher, Deutsche [Add to Longdo]
ビール瓶[ビールびん, bi-ru bin] Bierflasche [Add to Longdo]
ライン川[らいんがわ, raingawa] der_Rhein [Add to Longdo]
ローマ字[ローマじ, ro-ma ji] lateinische_Buchstaben [Add to Longdo]
一か月[いっかげつ, ikkagetsu] ein_Monat [Add to Longdo]
一つ一つ[ひとつひとつ, hitotsuhitotsu] jedes_einzeln [Add to Longdo]
一丁[いっちょう, icchou] ein_Stueck [Add to Longdo]
一人[ひとり, hitori] eine Person, einer, eine, allein [Add to Longdo]
一人一人[ひとりびとり, hitoribitori] einer_nach_dem_andern [Add to Longdo]
一人暮らし[ひとりぐらし, hitorigurashi] alleine_leben [Add to Longdo]
一介の[いっかいの, ikkaino] -nur, einfach, nichts_als [Add to Longdo]
一俵[いっぴょう, ippyou] ein_Sack [Add to Longdo]
一個[いっこ, ikko] -eins, ein_Stueck [Add to Longdo]
一倍[いちばい, ichibai] noch_einmal_so_viel [Add to Longdo]
一分一厘[いちぶいちりん, ichibuichirin] 1 Bu und 1 Rin, 1,1_Bu, etwas, wenig, gering [Add to Longdo]
一分二十秒[いっぷんにじゅうびょう, ippunnijuubyou] 1 Minute und 20 Sekunden [Add to Longdo]
一切れ[ひときれ, hitokire] eine_Scheibe, ein_Stueck [Add to Longdo]
一刻[いっこく, ikkoku] -Moment, Augenblick, starrsinnig [Add to Longdo]
一升瓶[いっしょうびん, isshoubin] 1,8_Liter-Flasche [Add to Longdo]
一周[いっしゅう, isshuu] eine_Runde, ein_Umlauf [Add to Longdo]
一夕[いっせき, isseki] ein Abend, eines Abends [Add to Longdo]
一年以内に[いちねにないに, ichineninaini] innerhalb_eines_Jahres [Add to Longdo]
一度[いちど, ichido] einmal, ein_Grad [Add to Longdo]
一張羅[いっちょうら, icchoura] das_einzige_gute_Kleidungsstueck [Add to Longdo]
一心[いっしん, isshin] von_ganzem_Herzen, eifrig [Add to Longdo]
一把[いちわ, ichiwa] ein_Buendel [Add to Longdo]
一括[いっかつ, ikkatsu] zusammenbinden, (kurz) zusammenfassen [Add to Longdo]
一握り[ひとにぎり, hitonigiri] eine_Handvoll [Add to Longdo]
一斉[いっせい, issei] gleichzeitig, auf_einmal, einstimmig [Add to Longdo]
一斤[いっきん, ikkin] 1_Kin [Add to Longdo]
一新[いっしん, isshin] Erneuerung, Reform [Add to Longdo]
一方[いっぽう, ippou] eine_Seite, einerseits, andererseits, -nur [Add to Longdo]
一日[ついたち, tsuitachi] ein_Tag [Add to Longdo]
一日[ついたち, tsuitachi] ein_Tag [Add to Longdo]
一日[ついたち, tsuitachi] 1.(Tag e.Monats), ein_Tag [Add to Longdo]
一日中[いちにちじゅう, ichinichijuu] den_ ganzen_Tag [Add to Longdo]
一日置き[いちにちおき, ichinichioki] jeden_zweiten_Tag [Add to Longdo]
一時[ひととき, hitotoki] eine_Weile, 1_Uhr [Add to Longdo]
一時[ひととき, hitotoki] eine_Weile, einen_Moment [Add to Longdo]
一晩[ひとばん, hitoban] eine_Nacht, die_ganze_Nacht [Add to Longdo]
一月[ひとつき, hitotsuki] ein_Monat [Add to Longdo]
一杯[いっぱい, ippai] ein_Glas, ein_Trunk, -voll [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (29 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 In- \In-\ ([i^]n-). [See {In}, prep. Cf. {Em-}, {En-}.]
   A prefix from Eng. prep. in, also from Lat. prep. in, meaning
   in, into, on, among; as, inbred, inborn, inroad; incline,
   inject, intrude. In words from the Latin, in- regularly
   becomes il- before l, ir- before r, and im- before a labial;
   as, illusion, irruption, imblue, immigrate, impart. In- is
   sometimes used with an simple intensive force.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 In- \In-\ ([i^]n-). [L. in-; akin to E. un-. See {Un-}.]
   An inseparable prefix, or particle, meaning not, non-, un-
   as, inactive, incapable, inapt. In- regularly becomes il-
   before l, ir- before r, and im- before a labial.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 -in \-in\
   A suffix. See the Note under {-ine}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 In \In\, prep. [AS. in; akin to D. & G. in, Icel. [imac], Sw. &
   Dan. i, OIr. & L. in, Gr. 'en. [root]197. Cf. 1st {In-},
   {Inn}.]
   The specific signification of in is situation or place with
   respect to surrounding, environment, encompassment, etc. It
   is used with verbs signifying being, resting, or moving
   within limits, or within circumstances or conditions of any
   kind conceived of as limiting, confining, or investing,
   either wholly or in part. In its different applications, it
   approaches some of the meanings of, and sometimes is
   interchangeable with, within, into, on, at, of, and among. It
   is used: 
   [1913 Webster]
 
   1. With reference to space or place; as, he lives in Boston;
    he traveled in Italy; castles in the air.
    [1913 Webster]
 
       The babe lying in a manger.      --Luke ii. 16.
    [1913 Webster]
 
       Thy sun sets weeping in the lowly west. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Situated in the forty-first degree of latitude.
                          --Gibbon.
    [1913 Webster]
 
       Matter for censure in every page.   --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. With reference to circumstances or conditions; as, he is
    in difficulties; she stood in a blaze of light. "Fettered
    in amorous chains." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Wrapt in sweet sounds, as in bright veils.
                          --Shelley.
    [1913 Webster]
 
   3. With reference to a whole which includes or comprises the
    part spoken of; as, the first in his family; the first
    regiment in the army.
    [1913 Webster]
 
       Nine in ten of those who enter the ministry.
                          --Swift.
    [1913 Webster]
 
   4. With reference to physical surrounding, personal states,
    etc., abstractly denoted; as, I am in doubt; the room is
    in darkness; to live in fear.
    [1913 Webster]
 
       When shall we three meet again,
       In thunder, lightning, or in rain?  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. With reference to character, reach, scope, or influence
    considered as establishing a limitation; as, to be in
    one's favor. "In sight of God's high throne." --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Sounds inharmonious in themselves, and harsh.
                          --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   6. With reference to movement or tendency toward a certain
    limit or environment; -- sometimes equivalent to into; as,
    to put seed in the ground; to fall in love; to end in
    death; to put our trust in God.
    [1913 Webster]
 
       He would not plunge his brother in despair.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
       She had no jewels to deposit in their caskets.
                          --Fielding.
    [1913 Webster]
 
   7. With reference to a limit of time; as, in an hour; it
    happened in the last century; in all my life.
    [1913 Webster]
 
   {In as much as}, or {Inasmuch as}, in the degree that; in
    like manner as; in consideration that; because that;
    since. See {Synonym} of {Because}, and cf. {For as much
    as}, under {For}, prep.
 
   {In that}, because; for the reason that. "Some things they do
    in that they are men . . .; some things in that they are
    men misled and blinded with error." --Hooker.
 
   {In the name of}, in behalf of; on the part of; by authority;
    as, it was done in the name of the people; -- often used
    in invocation, swearing, praying, and the like.
 
   {To be in for it}.
    (a) To be in favor of a thing; to be committed to a
      course.
    (b) To be unable to escape from a danger, penalty, etc.
      [Colloq.]
 
   {To be in with} or {To keep in with}.
    (a) To be close or near; as, to keep a ship in with the
      land.
    (b) To be on terms of friendship, familiarity, or intimacy
      with; to secure and retain the favor of. [Colloq.]
 
   Syn: Into; within; on; at. See {At}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 In \In\ ([i^]n), v. t.
   To inclose; to take in; to harvest. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      He that ears my land spares my team and gives me leave
      to in the crop.             --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 In \In\, adv.
   1. Not out; within; inside. In, the preposition, becomes an
    adverb by omission of its object, leaving it as the
    representative of an adverbial phrase, the context
    indicating what the omitted object is; as, he takes in the
    situation (i. e., he comprehends it in his mind); the
    Republicans were in (i. e., in office); in at one ear and
    out at the other (i. e., in or into the head); his side
    was in (i. e., in the turn at the bat); he came in (i. e.,
    into the house).
    [1913 Webster]
 
       Their vacation . . . falls in so pat with ours.
                          --Lamb.
    [1913 Webster]
 
   Note: The sails of a vessel are said, in nautical language,
      to be in when they are furled, or when stowed. In
      certain cases in has an adjectival sense; as, the in
      train (i. e., the incoming train); compare up grade,
      down grade, undertow, afterthought, etc.
      [1913 Webster]
 
   2. (Law) With privilege or possession; -- used to denote a
    holding, possession, or seisin; as, in by descent; in by
    purchase; in of the seisin of her husband. --Burrill.
    [1913 Webster]
 
   {In and in breeding}. See under {Breeding}.
 
   {In and out} (Naut.), through and through; -- said of a
    through bolt in a ship's side. --Knight.
 
   {To be in}, to be at home; as, Mrs. A. is in.
 
   {To come in}. See under {Come}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 In \In\, n.
 
   Note: [Usually in the plural.]
   1. One who is in office; -- the opposite of {out}.
    [1913 Webster]
 
   2. A re["e]ntrant angle; a nook or corner.
    [1913 Webster]
 
   {Ins and outs},
    (a) nooks and corners; twists and turns.
    (b) the peculiarities or technicalities (of a subject);
      intricacies; details; -- used with of; as, he knew the
      ins and outs of the Washington power scene.
      [1913 Webster +PJC]
 
         All the ins and outs of this neighborhood. --D.
                          Jerrold.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tetrazine \Tet*raz"ine\, n. Also -in \-in\ . [Tetrazo- + -ine.]
   (Chem.)
   A hypothetical compound, {C2H2N4} which may be regarded as
   benzene with four {CH} groups replaced by nitrogen atoms;
   also, any of various derivatives of the same. There are three
   isomeric varieties.
   [Webster 1913 Suppl.]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 IN
     Individual Network [e.v.] (org., ISP)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 IN
     Intelligent Network (ITU-T, Q.1200)
     

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 in
   inwards
 

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 in‐
   dis‐; il‐; im‐; in‐; un‐
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 in [in]
   a; in; inside; into; on; per; within
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 in‐
   dis‐; il‐; im‐; in‐; un‐
 

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

 in
    at home
 

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

 in
    behind
 

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

 in
    differently, else
 

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

 in
    nowhere
 

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

 in
    by no means, in no way, not at all, not on any account
 

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

 in
    first, firstly, first of all
 

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

 in
    partially, partly
 

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

 in
    beyond, next, then, thereafter
 

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

 in
    anywhere, somewhere
 

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

 in
    at the right time, in time
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 burrow
 
 1. oyuk, in, yuva
 2. barınak, sığmak
 3. tünel kazmak, yuva yapmak, oyuk açmak
 4. bir oyuk veya yuvada gizlenmek.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 couch
 
 1. sedir, kanepe, divan, yatacak yer
 2. in, vahşi hayvan barınağı. couch grass ayrık otu, (bot.) Agropyron repens.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 den
 
 1. in, mağara
 2. sığınak
 3. küçük oda
 4. çalışma odası. den of thieves haydut yatağı. den of vice batakhane Iion' den aslan ini.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 hole
 
 1. delik
 2. boşluk
 3. çukur
 4. magara, in
 5. in gibi yer
 6. hücre
 7. karanlık ve pisyer
 8. kusur
 9. (k.dili.) güç durum, zorluk
 10. delik açmak
 11. iki maden damarını birleştirmek için dehliz açmak. hole out golfta topu deliğe düşürmek. hole up saklanmak
 12. dünyadan çekilmek. a swimming hole çay veya ırmakta yüzmeye elverişli yer. The money is burning a hole in my pocket. Para batıyor bana. Harcamak istiyorum. crawl into one's hole köşesine çekilmek
 13. utanmak. in a hole müşkül mevkide, güç durumda. in the hole (k.dili.) borçlu
 14. para kaybetmiş durumda. make a hole in büyük bir kısmını sarfetmek. pick holes in kusur bulmak, ince eleyip sık dokumak. square peg in a round hole mevkiine uygun olmayan kimse. holey delikli.
 
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 in [in]
   at; chunkily; in; into; on
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top