Search result for

*empty*

(250 entries)
(0.0063 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: empty,-empty-, *empty*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
empty    [VI] ทำให้ว่างเปล่า, See also: ขจัด, เททิ้ง, ทิ้ง, Syn. discharge, flow out, leave, Ant. flow in
empty    [VT] ทำให้ว่างเปล่า, See also: ขจัดออก, เอา(ของ)ออกให้หมด, ทิ้งหมด, เททิ้ง, Syn. pour out, remove, spill out
empty    [ADJ] ที่ไม่จริงใจ, Syn. hollow, insincere, vain
empty    [ADJ] ที่ไม่มีความหมาย, Syn. meaningless
empty    [ADJ] ว่างเปล่า, See also: โล่ง, ว่าง, เปล่าๆ, Syn. blank, vacant, void, Ant. filled
empty out    [PHRV] เทออกให้หมด, See also: เอาออกให้หมด
empty into    [PHRV] เทจนหมด, See also: รินให้หมด
empty into    [PHRV] ไหลลงสู่, Syn. drain into, flow into
empty-handed    [ADJ] มือเปล่า, See also: ไม่มีอะไรในมือ
empty-handed    [ADJ] ล้มเหลว, See also: ไม่ประสบความสำเร็จ, Syn. unsucessful
empty-headed    [ADJ] โง่เง่า, See also: ไม่มีความรู้, Syn. brainless, silly, unintelligent

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
empty set; null set; void setเซตว่าง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
void set; empty set; null setเซตว่าง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
null set; empty set; void setเซตว่าง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gastric emptyingการว่างของกระเพาะอาหาร [TU Subject Heading]
Bladder Emptyingการถ่ายปัสสาวะ [การแพทย์]
Bladder Emptying, Impairedกระเพาะปัสสาวะบีบตัวลำบาก [การแพทย์]
Calories, Emptyแคลอรี่ไม่มีประโยชน์ [การแพทย์]
Empty Sella Syndromeกลุ่มอาการเอ็มตีเซลลา,กลุ่มอาการเซลลาว่างเปล่า [การแพทย์]
Emptyingการว่าง [การแพทย์]
empty set [null set]เซตว่าง, เซตที่ไม่มีสมาชิก ใช้สัญลักษณ์  ø หรือ { } [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Gastric Emptyingการว่างของกระเพาะอาหาร, [การแพทย์]
Gastric Emptying Timeเวลาที่ยาผ่านจากกระเพาะอาหารไปสู่ลำไส้, [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
emptyThe house was empty except for a cat.
emptyFor 381 days, the buses of Montgomery travelled back and forth on their routes, almost empty.
emptyLook at those empty cans there.
emptyYour account is empty.
empty(Rev. Martin Luther) King's house was destroyed by a bomb. But still, the buses went on empty.
emptyChris' heart felt so empty and damaged that it couldn't be repaired.
emptyWhere should I throw away this empty cup?
emptyIs this seat empty?
emptyThis box is empty. It has nothing in it.
emptyThis box is empty. It has nothing in it.
emptyBut when the monkey came back, the tin cup was always empty.
emptyBut more often than not, we came back empty-handed.
emptyI found the glass empty.
emptyOne of the suitcases is completely empty.
emptyThe station is almost empty during what would normally be the afternoon rush.
emptyYou'll find the house empty.
emptyThe empty house was full of dust.
emptyThe boy had the dish empty in a moment.
emptyThe street was empty of people and traffic.
emptyThe box is almost empty.
emptyI found the box empty.
emptyThe room was empty except for a shabby bed.
emptyI found the room empty.
emptyThe room has been empty for a long time.
emptyYou should especially not drink on an empty stomach.
emptyAn empty bag can't stand up right.
emptyThe bus arrived empty.
emptyThe buses ran back and forth almost empty.
emptyPlease replace the empty ink jet cartridge in the printer.
emptyThe bed was empty and I hurried to put on Grannie's nightgown and nightcap and climbed in the bed to wait for Little Red.
emptyI need to put some gas in the car as it's almost empty.
emptyIt is hard for an empty sack to stand straight. [Proverb]
emptyI saw at a glance that the empty house was badly in need of repair.
emptyThe bus was empty except for one elderly woman.
emptyNo man can be a patriot on an empty stomach.
emptyI found the box empty.
emptyThe can is empty.
emptyDrinking on an empty stomach is bad for health.
emptyI want a few empty glasses.
emptyFind an empty bottle and fill it with water.
emptyMy life would be completely empty without you.
emptyI examined the purse, and found it empty.
emptyThere were a lot of empty seats the day I went.
emptyI hurried to the house only to find it empty.
emptyI found the box empty.
emptyIt took a while, but eventually my account was empty and Red's pocket was full of bills.
emptyI talk to God but the sky is empty.
emptyLife is but an empty dream.
emptyLife is not an empty dream.
emptyLife is but an empty dream.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
empty(เอมพฺ'ที) {emptied,emptying,empties} adj. ว่างเปล่า,ไม่มีคนอยู่,ไม่มีอะไร,ไม่มีความหมาย,ไร้สาระ,เปล่าประโยชน์,ไม่มีของบรรทุก,หิว,โง่,ไร้ความรู้,เปลี่ยว,เงียบ,ยังไม่ตั้งครรภ์ vt. ทำให้ว่างเปล่า,ปล่อยทิ้ง. vi. ว่างเปล่า,เททิ้ง,หมดไป,ไหลเกลี้ยง. -n. สิ่งที่
empty nesterคู่สมรสที่ไร้บุตร,คุ่สมรสที่มีบุตรแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน
empty-headedadj. ไร้ความรู้ ไร้ปัญญา,โง่

English-Thai: Nontri Dictionary
empty(adj) ว่างเปล่า,ไม่มีคน,ไม่มีของ,เปล่าประโยชน์,เปลี่ยว
empty(vt) ทำให้ว่างเปล่า,เปลื้อง,วิด,เทน้ำออก,ปล่อยน้ำทิ้ง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มือเปล่า    [ADV] empty handed, Example: เขาคิดว่า ในเมื่อเขามามือเปล่า เขาก็ต้องกลับไปมือเปล่า, Thai definition: ปราศจากอาวุธในมือ, ปราศจากสิ่งใดอยู่ในมือ
คว้าน้ำเหลว    [V] fail, See also: come to failure, return with empty hands, be unsuccessful, Syn. ล้มเหลว, ผิดหวัง, Ant. สำเร็จ, สมหวัง, Example: เจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามเขาไปถึงนิวยอร์ก แต่ก็คว้าน้ำเหลวอีกตามเคย, Thai definition: ไม่ได้ผลตามต้องการ, Notes: (สำนวน)
ร้าง    [ADJ] deserted, See also: abandoned, desolate, uninhabited, forsaken, vacant, tenantless, empty, unoccupied, Syn. ว่างเปล่า, Example: โรงน้ำแข็งเก่าที่เลิกกิจการไปแล้ว ถูกทิ้งไว้เป็นบ้านร้าง อยู่ติดกับชายทะเล, Thai definition: ลักษณะของการปราศจากผู้คน
สูญ    [ADJ] empty (check example), See also: blank, void, vacant, Syn. ว่างเปล่า
ว่าง    [ADJ] empty, See also: vacant, blank, clear, void, unoccupied, uninhabited, Syn. ว่างเปล่า, Ant. เต็ม, Example: ถ้าหลังตึกมีที่ว่าง ก็ทำที่จอดรถเพิ่มขึ้นได้, Thai definition: ที่ไม่มีอะไร
เปล่า [ADJ] empty, See also: blank, Syn. ว่างเปล่า, ว่าง, โล่ง, Ant. เต็ม, Example: ตำรวจจับผู้เสพยาพร้อมของกลางอันได้แก่ขวดเปล่าที่บรรจุ ยาเค และ ยาเลิฟ มากกว่า 40 ขวด, Thai definition: ไม่มีอะไรอยู่ภายใน เช่น ขวดเปล่า กล่องเปล่า
เปล่าๆ [ADJ] empty, See also: ิblank, Syn. ว่างๆ, เปล่า, Ant. เต็ม, Example: ร้านค้าขายแค่กล่องเปล่าๆ ก็ได้ใบละเกือบสิบบาทแล้ว, Thai definition: ไม่มีอะไรอยู่ภายใน เช่น ขวดเปล่าๆ กล่องเปล่าๆ
วาก    [ADJ] lonely, See also: lonesome, alone, empty, void, vacant, lost, missing, Syn. เปล่า, หาย, ว้าเหว่, Example: เขารู้สึกใจวากเมื่อได้ยินที่เธอพูดว่าจะจากเขาไปแล้ว
ว้าง    [V] be spacious, See also: be empty, be vast, be immense, Syn. เปล่าว่าง, ว้างเวิ้ง, โล่ง
ตัวเปล่า    [ADJ] bare-handed, See also: unarmed, without anything, empty-handed, with bare fist, Example: เรามาสู่โลกนี้ตัวเปล่า เราก็จากโลกนี้ไปตัวเปล่าเช่นกัน, Thai definition: ไม่มีสมบัติทรัพย์สินเงินทองติดตัวมา
ตาลอย    [ADV] with vacant eyes, See also: with blank eyes, with empty eyes, in a daze, in a trance, Syn. เหม่อลอย, ตาเหม่อ, Example: พี่ชายฉันนั่งตาลอยนึกถึงเงินก้อนโตที่กำลังจะได้มา, Thai definition: อย่างมีอาการตาเหม่อนึกถึงสิ่งอื่น ไม่สนใจสิ่งรอบข้าง
ท้องว่าง    [ V] have empty stomach, Example: ยาจำพวกยาแก้ปวด ห้ามกินขณะท้องว่าง, Thai definition: ปราศจากอาหารในกระเพาะ
ปลดทุกข์    [V] excrete, See also: take a piss, pee-pee, urinate, empty the bowel, Syn. ถ่ายอุจจาระ, ปัสสาวะ, Example: เขาออกไปปลดทุกข์กลางทุ่งนา
ไส้แขวน [V] have an empty stomach, See also: be famish, be starving, Syn. ท้องแขวน, ไส้กิ่ว, Example: เขานัดทานข้าวกับเพื่อน กว่าเพื่อนจะมาเขาก็ไส้แขวน, Thai definition: หิวมาก, หิวจัด
หิ้วท้อง    [V] put up with hunger, See also: go with an empty stomach, Example: เขาทนหิ้วท้องไปกินข้าวที่บ้านสาวตอนเย็น, Thai definition: ทนหิวรอไปกินภายหลัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หิ้วท้อง[v.] (hiuthøng) EN: go with an empty stomach ; put up with hunger   FR: avoir l'estomac dans les talons (fam.)
กลวง[adj.] (klūang) EN: hollow ; empty ; void   FR: creux ; vide
มือเปล่า[adj.] (meū plāo) EN: empty handed ; barehanded ; unarmed ; with bare fist   
เปล่า[adj.] (plāo) EN: empty ; blank   FR: vide
ปลดทุกข์[v.] (plotthuk) EN: excrete ; take a piss ; pee-pee ; urinate ; empty the bowel   
ร้าง[adj.] (rāng) EN: deserted ; abandoned ; desolate ; uninhabited ; forsaken ; vacant ; tenantless ; empty ; unoccupied   FR: désert ; abandonné
ไส้แขวน[v.] (saikhwaēn) EN: have an empty stomach ; be famish ; be starving   
เซตว่าง[n. exp.] (set wāng) EN: empty set ; null set   FR: ensemble vide [m]
สูญ[adj.] (sūn) EN: empty ; blank ; void ; vacant   
เท[v.] (thē) EN: empty ; discharge ;   FR: vider
เทขยะ[v. exp.] (thē khaya) EN: tip rubbish ; dump rubbish ; empty garbage   FR: vider les ordures
เทกระเป๋า[v. exp.] (thē krapao) EN: spend everything ; empty one's pockets   
ว้า[adj.] (wā) EN: lonely ; solitary ; alone ; lonesome ; empty   FR: seul ; solitaire
ว่าง[n.] (wāng) EN: available ; vacant ; empty ; free   FR: libre ; disponible ; inoccupé ; vacant ; vide
ว่างเปล่า[adj.] (wāngplāo) EN: vacant ; empty ; blank   FR: vide ; libre ; vacant
ยิ้มแห้ง ๆ[v. exp.] (yim haēng-haēng) EN: smile drily ; give a dry smile ; give an empty smile   

CMU English Pronouncing Dictionary
EMPTY    EH1 M P T IY0
EMPTY    EH1 M T IY0
EMPTYING    EH1 M P T IY0 IH0 NG
EMPTYING    EH1 M T IY0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
empty    (v) (e1 m p t ii)
emptying    (v) (e1 m p t i i ng)
empty-handed    (j) - (e2 m p t i - h a1 n d i d)
empty-headed    (j) - (e2 m p t i - h e1 d i d)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
空く[すく, suku] Thai: ว่างลง English: to become empty

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
strohdumm {adj}empty-headed [Add to Longdo]
studpid; stupide {adj}moronic; empty-heded [Add to Longdo]
unverrichteter Dingeempty-handed; without having achieved anything [Add to Longdo]
zurückkehren; zurückschicken; zurücklaufen; zurückzahlen; zurückgeben | zurückkehrend; zurückschickend; zurücklaufend; zurückzahlend; zurückgebend | zurückgekehrt; zurückgeschickt; zurückgelaufen; zurückgezahlt; zurückgegeben | in den Schoß der Familie zurückkehren | unverrichteter Dinge zurückkehren | mit leeren Händen zurückkehrento return | returning | returned | to return to the fold | to return empty-handed | to return empty-handed [Add to Longdo]
Er ist leer ausgegangen.He went away empty handed. [Add to Longdo]
In einer leeren Tasche tanzt der Teufel.The devil dances in an empty pocket. [Add to Longdo]
Sie haben nichts gegessen.They feel empty. [Add to Longdo]
Ende {n}; Zweck {m}; Ziel {n} (von) | letztes Ende | am Ende seiner Kraft | am Ende der Geschichte | am oberen Ende | am Ende seiner Künste sein | ein Ende machen | am Ende sein | langsam zu Ende gehen; versiegen; versickern; im Sande verlaufen | einer Sache ein Ende machen | das Ende vom Lied | mit dem Ende nach vorne; mit dem Ende zuerst | mit den Enden aneinander | gegen Ende seiner Tageend (of) | fag end | at the end of one's tether | at the end of the story | at the head | to be at one's wits end | to put an end to | to be running on empty | to peter out | to put a stop to sth. | the end of the story | endwise; endways | end to end; endwise | in his declining days [Add to Longdo]
Entleerung {f}emptying [Add to Longdo]
Floskel {f} | Floskeln {pl}cliche; empty phrase | cliches; empty phrases; flowers of speech [Add to Longdo]
Hand {f} | Hände {pl} | mit der Hand | sich die Hand geben | unter der Hand | unter der Hand; klammheimlich | unter der Hand | unter der Hand | eine ruhige Hand | aus erster Hand | aus zweiter Hand | aus zweiter Hand kaufen | bei der Hand; zur Hand | mit leeren Händen | jdm. freie Hand lassen | etw. aus den Händen geben | ohne Hand und Fuß [übtr.] | von der Hand in den Mund leben [übtr.] | zwei linke Hände haben [übtr.] | mit sicherer Handhand | hands | by hand; manual; manually | to shake hands | secretly | on the quiet | underhand | underhandly; backhandedly | a steady hand | at first hand; firsthand | secondhand | to buy secondhand | at hand | empty-handed | to give someone plenty of rope | to let sth. out of one's hands | without rhyme or reason | to lead a hand-to-mouth existence | to be all thumbs | with sure touch [Add to Longdo]
Leerraum {m}voidage; empty space; spacing; vacuum [Add to Longdo]
Leerrohr {n}empty conduit [Add to Longdo]
ausleeren; leeren; ausräumen | ausleerend; leerend; ausräumendto empty; to empty out | emptying [Add to Longdo]
entleerendemptying [Add to Longdo]
inhaltslosempty; meaningless; lacking in substance [Add to Longdo]
leer; leer stehend; frei {adj} | leerer | am leerstenempty | emptier | emptiest [Add to Longdo]
leeren; ausgießento empty [Add to Longdo]
sich leeren; abfließen; auslaufen; sich ergießento empty [Add to Longdo]
nichts sagend; nichtssagend [alt] {adj}meaningless; empty; expressionless [Add to Longdo]
nüchtern {adv}; mit leerem Magen {adj}with empty stomach [Add to Longdo]
öde; ödempty; dreary [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お題目;御題目[おだいもく, odaimoku] (n) (1) (pol) (See 題目・3,南無妙法蓮華経) Nichiren chant; (2) (an empty) slogan [Add to Longdo]
お腹が空く;お腹がすく[おなかがすく, onakagasuku] (exp,v5k) to become hungry; to get an empty stomach [Add to Longdo]
がらがら[, garagara] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) clattering; rattling; gargling; (adj-na,adj-no) (2) empty; bare; uninhabited; vacant; unoccupied; (3) raspy (voice); gravelly; (n) (4) rattle (e.g. baby's toy) [Add to Longdo]
がらんと[, garanto] (adv,vs) (on-mim) empty; deserted; (P) [Add to Longdo]
がら空き;がら明き[がらあき, garaaki] (adj-no) virtually empty; quite empty [Add to Longdo]
すっからかん[, sukkarakan] (adj-na,n) (1) flat out (of); completely empty; (2) out of money; penniless; broke [Add to Longdo]
べこべこ[, bekobeko] (n) empty; hungry [Add to Longdo]
エンプティー[, enputei-] (n) empty [Add to Longdo]
エンプティーネスト[, enputei-nesuto] (n) empty nest [Add to Longdo]
エンプティーネストシンドローム[, enputei-nesutoshindoro-mu] (n) empty nest syndrome [Add to Longdo]
ポイ捨て;ぽい捨て[ポイすて(ポイ捨て);ぽいすて(ぽい捨て), poi sute ( poi sute ); poisute ( poi sute )] (n) littering, esp. such things as empty cans, cigarette butts, dog faeces, etc. along roads, in parks, etc.; careless tossing away [Add to Longdo]
一炊の夢[いっすいのゆめ, issuinoyume] (n) an empty dream [Add to Longdo]
何もない;何も無い[なにもない, nanimonai] (exp,adj-i) nothing; empty [Add to Longdo]
開く(P);空く(P);明く[あく, aku] (v5k,vi) (1) (esp. 開く) to open (e.g. doors); (2) (esp. 開く) to open (e.g. business, etc.); (3) (esp. 空く) to be empty; (4) (esp. 空く) to be vacant; to be available; to be free; (5) (esp. 明く) to be open (e.g. neckline, etc.); (6) (esp. 明く) to have been opened (of one's eyes, mouth, etc.); (7) (esp. 明く) to come to an end; (v5k,vt) (8) (esp. 明く) to open (one's eyes, mouth, etc.); (v5k,vi) (9) (See 穴が開く) to have a hole; to form a gap; to have an interval (between events); (P) [Add to Longdo]
開ける(P);空ける(P);明ける(P)[あける, akeru] (v1,vt) (1) (esp. 開ける) to open (a door, etc.); to unwrap (e.g. parcel, package); (2) (esp. 開ける) to open (for business, etc.); (3) (esp. 空ける) to empty; to clear out; to make space; to make room; (v1,vi) (4) (esp. 明ける) to dawn; to grow light; (5) (esp. 明ける) to end; (P) [Add to Longdo]
机上の空論[きじょうのくうろん, kijounokuuron] (exp,n) academic gossip; empty theory [Add to Longdo]
汲み干す;汲干す[くみほす, kumihosu] (v5s,vt) to empty out; to drain out; to pump dry [Add to Longdo]
虚しい名声;空しい名声[むなしいめいせい, munashiimeisei] (n) empty name [Add to Longdo]
虚ろ;空ろ[うつろ, utsuro] (adj-na,n) blank; cavity; hollow; empty (space) [Add to Longdo]
虚空[こくう, kokuu] (n) empty space; empty sky; (P) [Add to Longdo]
虚舟[きょしゅう, kyoshuu] (n) empty boat [Add to Longdo]
虚礼[きょれい, kyorei] (n) empty (useless) formalities [Add to Longdo]
[そら, sora] (n) (1) empty air; sky; (2) {Buddh} shunya (emptiness, the lack of an immutable intrinsic nature within any phemomenon); (3) (abbr) (See 空軍) air force; (n,adj-na) (4) fruitlessness; meaninglessness; (5) (See 五大・1) void (one of the five elements) [Add to Longdo]
空き(P);明き[あき, aki] (n) (1) space; room; emptiness; gap; (2) opening; vacancy; empty seat; (3) free time; time to spare; (4) disuse; unused thing; (P) [Add to Longdo]
空きっ腹;空き腹;すき腹[すきっばら(空きっ腹);すきっぱら(空きっ腹);すきはら(空き腹;すき腹);すきばら(空き腹;すき腹), sukibbara ( aki tsu hara ); sukippara ( aki tsu hara ); sukihara ( aki hara ; suki ] (n) empty stomach; hunger [Add to Longdo]
空きビン[あきビン, aki bin] (n) empty bottle [Add to Longdo]
空きファイル[あきファイル, aki fairu] (n) {comp} empty file [Add to Longdo]
空き殻[あきがら, akigara] (n) empty shell [Add to Longdo]
空き缶[あきかん, akikan] (n) empty can; (P) [Add to Longdo]
空き巣(P);空巣;明き巣[あきす, akisu] (n) (1) prowler; sneak thief; cat burglar; (2) empty nest; (P) [Add to Longdo]
空き店;明き店;空店(io);明店(io)[あきだな;あきみせ, akidana ; akimise] (n) empty house; empty shop [Add to Longdo]
空き媒体[あきばいたい, akibaitai] (n) {comp} empty medium [Add to Longdo]
空き瓶;空瓶[あきびん;からびん(空瓶), akibin ; karabin ( akibin )] (n) empty bottle [Add to Longdo]
空く[すく, suku] (v5k,vi) (1) to become less crowded; to thin out; to get empty; (2) (See お腹が空く) to be hungry; (P) [Add to Longdo]
空ける;虚ける[うつける, utsukeru] (v1,vi) (1) to become empty (hollow); (2) to relax from a tense situation into a vacant or absent minded state [Add to Longdo]
空しい(P);虚しい[むなしい, munashii] (adj-i) vacant; futile; vain; void; empty; ineffective; lifeless; (P) [Add to Longdo]
空っぽ[からっぽ, karappo] (adj-no,adj-na,n) empty; vacant; hollow; (P) [Add to Longdo]
空のディレクトリ[からのディレクトリ, karano deirekutori] (n) {comp} empty directory [Add to Longdo]
空の文字列[からのもじれつ, karanomojiretsu] (n) {comp} empty string; null string [Add to Longdo]
空コン[からコン, kara kon] (n) (abbr) (See 実入り・みいり・3) empty (e.g. intermodal containers in the transport industry) [Add to Longdo]
空桶[からおけ, karaoke] (n) (See カラオケ) pun on karaoke (literally, empty bucket) [Add to Longdo]
空空;空々[くうくう, kuukuu] (adj-na,n) empty; vacant; void [Add to Longdo]
空空漠漠;空々漠々[くうくうばくばく(uK), kuukuubakubaku (uK)] (adj-no,adj-t,adv-to) (arch) vast; boundless; empty; vague [Add to Longdo]
空手(P);唐手[からて, karate] (n) (1) karate; (2) (空手 only) empty handed; (P) [Add to Longdo]
空手形[からてがた;くうてがた, karategata ; kuutegata] (n) bad (fictitious) bill; empty promise [Add to Longdo]
空集合[くうしゅうごう, kuushuugou] (n) {math} empty set; null set [Add to Longdo]
空所[くうしょ, kuusho] (n) blank; empty space; gap [Add to Longdo]
空証文[からしょうもん, karashoumon] (n) empty promise [Add to Longdo]
空相[くうそう, kuusou] (n) {Buddh} the empty nature of all things [Add to Longdo]
空対応表[くうたいおうひょう, kuutaiouhyou] (n) {comp} empty map [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
人去楼空[rén qù lóu kōng, ㄖㄣˊ ㄑㄩˋ ㄌㄡˊ ㄎㄨㄥ, / ] people are gone, the tower is empty; cf Yellow Crane Tower 黄鹤楼, Tang poem by Cui Hao 崔顥|崔颢, with theme the past will never return; nostalgia for old friends [Add to Longdo]
倒空[dào kōng, ㄉㄠˋ ㄎㄨㄥ, ] to empty (a bag); to turn inside out; to turn out [Add to Longdo]
假大空[jiǎ dà kōng, ㄐㄧㄚˇ ㄉㄚˋ ㄎㄨㄥ, ] empty words; bogus speech [Add to Longdo]
倾倒[qīng dào, ㄑㄧㄥ ㄉㄠˋ, / ] to dump; to pour; to empty out [Add to Longdo]
倾囊[qīng náng, ㄑㄧㄥ ㄋㄤˊ, / ] to empty one's pocket; to give everything to help sb. [Add to Longdo]
两手空空[liǎng shǒu kōng kōng, ㄌㄧㄤˇ ㄕㄡˇ ㄎㄨㄥ ㄎㄨㄥ, / ] empty-handed; fig. not receive any share [Add to Longdo]
[kuì, ㄎㄨㄟˋ, / ] to lack; lacking; empty; exhausted; surname Kui [Add to Longdo]
卡拉OK[kǎ lā ōu kēi, ㄎㄚˇ ㄌㄚ ㄡ ㄎㄟ, OK] karaoke (singing to recorded instrumental accompaniment; Japanese: empty orchestra) [Add to Longdo]
咕咕叫[gū gū jiào, ㄍㄨ ㄍㄨ ㄐㄧㄠˋ, ] sound made by an empty stomach [Add to Longdo]
[liáo, ㄌㄧㄠˊ, ] empty; lonesome; very few [Add to Longdo]
[kuò, ㄎㄨㄛˋ, ] big; empty; open [Add to Longdo]
散场[sàn chǎng, ㄙㄢˋ ㄔㄤˇ, / ] to empty a theater [Add to Longdo]
[xiāo, ㄒㄧㄠ, ] empty; hollow of a tree [Add to Longdo]
[kāng, ㄎㄤ, ] empty space inside a building [Add to Longdo]
注入[zhù rù, ㄓㄨˋ ㄖㄨˋ, ] pour in; empty into [Add to Longdo]
[biě, ㄅㄧㄝˇ, / ] deflated; shriveled; sunken; empty [Add to Longdo]
[bái, ㄅㄞˊ, ] white; snowy; pure; bright; empty; blank; plain; clear; to make clear; in vain; gratuitous; free of charge; reactionary; anti-communist; funeral; to stare coldly; to write wrong character; to state; to explain; vernacular; spoken lines in opera; surname B [Add to Longdo]
[kōng, ㄎㄨㄥ, ] air; sky; empty; free time; in vain [Add to Longdo]
空位[kōng wèi, ㄎㄨㄥ ㄨㄟˋ, ] empty place; room (for sb) [Add to Longdo]
空口白话[kōng kǒu bái huà, ㄎㄨㄥ ㄎㄡˇ ㄅㄞˊ ㄏㄨㄚˋ, / ] empty promises [Add to Longdo]
空口说白话[kōng kǒu shuō bái huà, ㄎㄨㄥ ㄎㄡˇ ㄕㄨㄛ ㄅㄞˊ ㄏㄨㄚˋ, / ] to make empty promises [Add to Longdo]
空城计[kōng chéng jì, ㄎㄨㄥ ㄔㄥˊ ㄐㄧˋ, / ] empty city strategy (成语 saw), cf Zhuge Liang 諸葛亮|诸葛亮 playing the guqin 古琴 zither over the open gate to his empty fort, fooling Sima Yi 司馬懿|司马懿 into suspecting an ambush; a bold front hides a weak defense; double bluff [Add to Longdo]
空幻[kōng huàn, ㄎㄨㄥ ㄏㄨㄢˋ, ] vanity; empty fantasy; illusion [Add to Longdo]
空心[kōng xīn, ㄎㄨㄥ ㄒㄧㄣ, ] hollow; empty headed; mindless [Add to Longdo]
空心[kòng xīn, ㄎㄨㄥˋ ㄒㄧㄣ, ] fasting; on an empty stomach [Add to Longdo]
空心儿[kòng xīn r, ㄎㄨㄥˋ ㄒㄧㄣ ㄖ˙, / ] erhua variant of 空心, fasting; on an empty stomach [Add to Longdo]
空手[kōng shǒu, ㄎㄨㄥ ㄕㄡˇ, ] empty-handed; unarmed; karate [Add to Longdo]
空手而归[kōng shǒu ér guī, ㄎㄨㄥ ㄕㄡˇ ㄦˊ ㄍㄨㄟ, / ] to return empty-handed; to fail to win anything [Add to Longdo]
空格[kōng gé, ㄎㄨㄥ ㄍㄜˊ, ] blank character (in Chinese text); empty square (indicating illegible character) [Add to Longdo]
空洞[kōng dòng, ㄎㄨㄥ ㄉㄨㄥˋ, ] cavity; empty; vacuous [Add to Longdo]
空白点[kòng bái diǎn, ㄎㄨㄥˋ ㄅㄞˊ ㄉㄧㄢˇ, / ] gap; empty space [Add to Longdo]
空空[kōng kōng, ㄎㄨㄥ ㄎㄨㄥ, ] empty; nothing; for nothing; all in vain [Add to Longdo]
空肠[kōng cháng, ㄎㄨㄥ ㄔㄤˊ, / ] jejunum (empty gut, middle segment of small intestine between duodenum 十二指腸|十二指肠 and ileum 回腸|回肠 [Add to Longdo]
空腹[kōng fù, ㄎㄨㄥ ㄈㄨˋ, ] an empty stomach [Add to Longdo]
空话[kōng huà, ㄎㄨㄥ ㄏㄨㄚˋ, / ] empty talk; bunk; malicious gossip [Add to Longdo]
空话连篇[kōng huà lián piān, ㄎㄨㄥ ㄏㄨㄚˋ ㄌㄧㄢˊ ㄆㄧㄢ, / ] long-winded empty talk [Add to Longdo]
空谷足音[kōng gǔ zú yīn, ㄎㄨㄥ ㄍㄨˇ ㄗㄨˊ , ] sound of footsteps in an empty valley (成语 saw); a rare occurrence; That's sth you don't often hear! [Add to Longdo]
空集[kōng jí, ㄎㄨㄥ ㄐㄧˊ, ] empty set (set theory) [Add to Longdo]
[yuān, ㄩㄢ, ] a small worm; to twist; to surround; empty [Add to Longdo]
[xū, ㄒㄩ, / ] devoid of content; void; false; empty; vain [Add to Longdo]
虚文[xū wén, ㄒㄩ ㄨㄣˊ, / ] dead letter; rule no longer in force; empty formality [Add to Longdo]
虚文浮礼[xū wén fú lǐ, ㄒㄩ ㄨㄣˊ ㄈㄨˊ ㄌㄧˇ, / ] empty formality [Add to Longdo]
虚腕[xū wàn, ㄒㄩ ㄨㄢˋ, / ] empty wrist (method of painting) [Add to Longdo]
虚言[xū yán, ㄒㄩ ㄧㄢˊ, / ] empty words; false words [Add to Longdo]
虚誉[xū yù, ㄒㄩ ㄩˋ, / ] imaginary reputation; empty fame [Add to Longdo]
闲谈[xián tán, ㄒㄧㄢˊ ㄊㄢˊ, / ] idle talk; empty gossip [Add to Longdo]
陈腐[chén fǔ, ㄔㄣˊ ㄈㄨˇ, / ] trite; cliche'ed; empty and trite; banality; platitude [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[から, kara] blank (a-no), null, vacuum, empty [Add to Longdo]
空きファイル[あきファイル, aki fairu] empty file [Add to Longdo]
空き媒体[あきばいたい, akibaitai] empty medium [Add to Longdo]
空のディレクトリ[そらのディレクトリ, sorano deirekutori] empty directory [Add to Longdo]
空の文字列[そらのもじれつ, soranomojiretsu] empty string (null string) [Add to Longdo]
空集合[くうしゅうごう, kuushuugou] empty set, null set [Add to Longdo]
空対応表[くうたいおうひょう, kuutaiouhyou] empty map [Add to Longdo]
空内部様式[くうないぶようしき, kuunaibuyoushiki] empty interior style [Add to Longdo]
空連結集合[くうれんけつしゅうごう, kuurenketsushuugou] empty link set [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Empty \Emp"ty\ (?; 215), a. [Compar. {Emptier}; superl.
   {Emptiest}.] [AS. emtig, [ae]mtig, [ae]metig, fr. [ae]mta,
   [ae]metta, quiet, leisure, rest; of uncertain origin; cf. G.
   emsig busy.]
   1. Containing nothing; not holding or having anything within;
    void of contents or appropriate contents; not filled; --
    said of an inclosure, or a container, as a box, room,
    house, etc.; as, an empty chest, room, purse, or pitcher;
    an empty stomach; empty shackles.
    [1913 Webster]
 
   2. Free; clear; devoid; -- often with of. "That fair female
    troop . . . empty of all good." --Milton.
    [1913 Webster]
 
       I shall find you empty of that fault. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Having nothing to carry; unburdened. "An empty messenger."
    --Shak.
    [1913 Webster]
 
       When ye go ye shall not go empty.   --Ex. iii. 21.
    [1913 Webster]
 
   4. Destitute of effect, sincerity, or sense; -- said of
    language; as, empty words, or threats.
    [1913 Webster]
 
       Words are but empty thanks.      --Cibber.
    [1913 Webster]
 
   5. Unable to satisfy; unsatisfactory; hollow; vain; -- said
    of pleasure, the world, etc.
    [1913 Webster]
 
       Pleas'd in the silent shade with empty praise.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   6. Producing nothing; unfruitful; -- said of a plant or tree;
    as, an empty vine.
    [1913 Webster]
 
       Seven empty ears blasted with the east wind. --Gen.
                          xli. 27.
    [1913 Webster]
 
   7. Destitute of, or lacking, sense, knowledge, or courtesy;
    as, empty brains; an empty coxcomb.
    [1913 Webster]
 
       That in civility thou seem'st so empty. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   8. Destitute of reality, or real existence; unsubstantial;
    as, empty dreams.
    [1913 Webster]
 
   Note: Empty is used as the first element in a compound; as,
      empty-handed, having nothing in the hands, destitute;
      empty-headed, having few ideas; empty-hearted,
      destitute of feeling.
 
   Syn: See {Vacant}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Empty \Emp"ty\, n.; pl. {Empties}.
   An empty box, crate, cask, etc.; -- used in commerce, esp. in
   transportation of freight; as, "special rates for empties."
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Empty \Emp"ty\, v. t. [imp. & p. p. {Emptied}; p. pr. & vb. n.
   {Emptying}.]
   To deprive of the contents; to exhaust; to make void or
   destitute; to make vacant; to pour out; to discharge; as, to
   empty a vessel; to empty a well or a cistern.
   [1913 Webster]
 
      The clouds . . . empty themselves upon the earth.
                          --Eccl. xi. 3.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Empty \Emp"ty\, v. i.
   1. To discharge itself; as, a river empties into the ocean.
    [1913 Webster]
 
   2. To become empty. "The chapel empties." --B. Jonson.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?

Go to Top